ఆంగికం భువనం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఘంటసాల: ఆంగికం

బృందం: ఆంగికం

ఘంటసాల: భువనం యస్యా..

బృందం: భువనం యస్య

ఘంటసాల: వాచకం సర్వ వాజ్ఞ్మయం

బృందం: వాజ్ఞ్మయం

ఘంటసాల: ఆహార్యం చంద్ర తారాది

బృందం: తారాది

ఘంటసాల: తం వందే సాత్వికమ్

అందరు: శివమ్