అష్టాదశ శక్తిపీఠములు - దివ్యస్తుతులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రావణ స్తుతి సంతుష్టా కృతాలంకాధివాసినీ |

సీతాపహరణరోషేణ త్యక్తలంకామహేశ్వరీ |

సజ్జన స్తితి సంతుష్టా కదంబవన వాసినీ |

లంకాయం శాంకరీదేవి రక్షేత్ ధర్మపరాయణా ||1 శ్రీ శాంకరీదేవి

శివనేత్రిని మీల్యైవ ధృతాకాత్యాయనీవపుః |

గంగాప్లావసముద్విగ్నా సైకతం లింగమాశితా |

భక్తానామిష్టదానిత్యం కామాక్షీ కాంచికాపురే |

ఏకాంరనాథ గృహిణీ శుభం కుర్యాన్మహేశ్వరీ ||2

విశృంఖలాస్వయందేవీ భక్తానుగ్రహకారిణీ |

భక్యానాంశృంఖలా హర్త్రీ స్వయం బద్దాకృపాపరా |

శృంఖలాకటికబద్దా చ జగన్మాతాయశశ్విని |

మాంగల్యదా శుభకరీ వేదమార్గాను పాలినీ |

ప్రద్యుమ్నే శృంఖలాదేవీ ఏౠష్యశృంగసమర్చితా |

శుభం తనోతుసాదేవీ కరుణాపూరవాహినీ ||3

మహిషంసంహృత్యదేవీ కంట కం త్రిషుజమసు |

చండీ కాళీ స్వరూపేణ దుర్గారూపేణ శాంకరీ |

అథితాసిలోకరక్షణార్ధం చాముండాక్రౌంచ పట్టణే |

దేవీ త్వం ప్రసీదాస్మాన్ సర్వదా సర్వదాశుభే ||4

అలంపురం మహాక్షేత్రేం తుంగాచోత్తర వాహినీ |

బాలబ్రహ్మేశ్వరోదేవః జోగులాంబా సమంవితః |

తీర్ధం పరశురాశ్య నవబ్రహ్మసమంవితం |

అలంపురే జోగులాంబా విశాలాక్ష్యా సమాశ్మృతా |

భువికాశ్యాసమంక్షేత్రం సర్వదేవసమర్చితం ||5 జోగులాంబ (అలంపురం )


భ్రమరైరరుణం హత్వా భ్రామ్యంతీ శ్రీగిరౌస్థితా |

భక్తానుకంపినీదేవీ మల్లికార్జున తోషిణీ |

శివానుగ్రాహ సంధాత్రీ బ్ఘక్తరక్షణ తత్పరా |

సానః పాయాత్ సదామాతా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా ||6 శ్రీశైల భ్రమరాంపికా

కోల్హాతపః ప్రీతా దేవీ వరదానమహోజ్వలా |

మహాలక్ష్మీ ర్మహామాతాలోకానుగ్రహకారిణీ |

దత్తాత్రేయఆది సుప్రీతా నానాతీర్ధ నిషేవితా |

కరవీరసుమారాధ్యా కోల్హాసద్గతిదాయినీ |

భావానీచామలాదేవి కరవీరసువాసినీ |

కోల్హాపురే మహాలక్ష్మీర్మమాస్తు శుభదాయినీ || 7 మహాలక్ష్మీ (కోల్హాపురం)

దత్తాత్రేయ సమారాధ్యా అవసూయాత్రిసేవితా |

ఏకవీర మహాదేవీ మస్తకే నైవశోభినీ |

రేణుకా మాతా శ్రీక్షేత్రా మాయా సంహార రూపిణీ |

కృపయాపాతునస్సర్వాం మయూరే ఏకవీర్యా || 8 ఏకవీర్యాదేవి

త్రిపురాసురసంహర్తా మహాకాలోత్రవర్తతే |

యస్యాట్టహాస సందగ్ధం దుస్సహంతత్ పురత్రయం |

పురీసాస్యాదుజ్జయినీ మహాకాళీ చ సామతా |

ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ భక్తానామిష్టదా స్దా ||9 ఉజాయిని మహాకాళీ

ఏలర్షిపూజిత పూజితశ్శంభుః తస్మై గంగామదాత్ పురా |

రురువాకుక్కుటోభుత్వా భగవాన్ కుక్కుటేశ్వరః |

దేవీ చాత్ర సమాయతా భర్తృచిత్తానుసారిణీ |

పురుహుత సమార్ధా పీఠయాం పురుహుతికా || 10 పురుహుతికా

ఓడ్యాణేగిరిజాదేవీపిత్రర్చనఫలప్రదా |

బిరజా పరపర్యాయా స్థితావైతరణీ తటే |

త్రిశక్తి స్వరూపా చైవ లోకత్రాణపరాయణా |

నిత్యం భవతు సాదేవీ వరదా కులవర్దినీ ||11

స్వయం భూరస్తి భీమేశః మాణిక్యాంబాతదైవ చ |

సప్తర్షిస్సమానీతం సప్త గోదావరం శుభం |

సూర్యేణసేవితః పూర్వం భీమేశో జగదీశ్వరః |

భక్తరక్షణ సంవ్యగ్రా దక్షవాటికే ||12 మాణిక్యాంబ

కామేఖ్యే కామదే ద్వివి నీలాచల నివాసిని |

కామస్యసర్వదేమాతః మాతృసప్తక సేవితే |

జామదగ్న్యస్యరామస్య మాతృహత్యా విమోచినీ |

పంచ శంకర సంస్థాణ భక్త పాలన తత్పరా |

కల్యాణదాయినీ మాతా విప్రదర్శిత నర్తనా |

హర్షిక్షేత్రే కామరూపే ప్రసన్నాభవ సర్వదా ||13 కామరూపాదేవి

త్రివేణీ సంగమోద్భుతా త్రిశక్తీనాం సమాహృతిః |

ప్రజాపతికృత్యా శేష యాగమాభిలాషాభి వందితా |

బృహస్పతికరాంతస్థ పీయూష పరిసేవితా |

ప్రయాగే మాధవీ దేవీ సదాపాయాత్ శుభాకృతిః ||14 మధవీ దేవీ

కాలపర్వతాగ్రే జ్వాలారూపాను భాససే |

జ్వాలాముఖీతి విఖ్యాతా జ్యోతిర్మూర్తి నిదర్శనా |

రాధేశ్యామేతి నాదేనవర్ధమానాత్విషాంతితః |

జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ సదారక్షతు శాంకరీ ||15 జ్వాలాముఖీ

గదాధరసహోదరీ గయా గౌరీ నమోస్తుతే |

పితౄణాంచ సకర్తౄణాంచ దేవి సద్గత్తిదాయినీ |

త్రిశక్తి రూపిణీ మాతా సచ్చిదానంద రూపిణీ |

మహ్యంభవతు సుప్రీతా గయామాంగళ్య గౌరికా ||16 గయా మాంగల్య గౌరీ

కాశీంతు పునరాగత్య సంహృష్టంతాండవోన్ముఖం |

విశ్వేశందేవ మాలోక్య ప్రీతివిస్తారితేక్షణా|

సానురాగాచ సాగౌరీ దద్యాత్ శుభ పరంపరాం |

వారాణస్యాం విశాలక్షీ అన్నపూర్ణా పరాకృతిః |

అన్నం జ్నానం చ దదతి సర్వాన్ రక్షతినిత్యశః |

త్వత్పసాదాన్మహాదేవి అన్నలోపస్తు మాస్తుమే ||17

సరస్వతి నమస్తుభ్యం సర్వవిద్యా స్వరూపిణి |

రాగ ద్వేషాదియుక్తాయ మనశ్శాంతిం ప్రయచ్చసి |

కాశ్మీరదేశ వద్రమ్యా విశదాభవదాకృతిః |

సాంత్వయంతీ మహాదేవీం తదుక్త్యా శారికా అభూః |

ప్రసన్నతాం సమాంబుద్ధిం విశదాం పాండితీశుభాం |

విద్యావృద్ధిం సదా దద్యాత్ కాశ్మీరేషు సరశ్వతీ ||18

నవదుర్గా స్తుతి[మార్చు]

ప్రథమా శైలపుత్రిచ,

ద్వితీయా బ్రహ్మచారిణీ,

తృతీయా చంద్రఘంటేతీ,

కుష్మాండేతి చతుర్ధికీ,

పంచమా స్కందమాతేతి,

షష్టా కాత్యాయినీతి చ,

సప్తమా కాళరాత్రిశ్చ,

అష్టమాచాతి భైరవి,

నవమా సర్వసిద్దిశ్చేతి,

నవదుర్గా ప్రకీర్తితా