అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


సుమనసవందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే |
మునిగణవందిత మోక్షప్రదాయని మంజుల భాషిణి వేదనుతే |
పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే |
జయ జయహే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి జయపాలయమాం || 1 ||

అయికలి కల్మష నాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే |
క్షీరసముద్ధవ మంగళ రూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే |
మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుగే |
జయ జయహే మధుసూదన కామిని ధాన్యలక్ష్మి జయపాలయమాం || 2 ||

జయవరవర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే |
సురగణ పూజిత శీఘ్రఫలప్రద జ్నానవికాసిని శాస్త్రనుతే |
భవభయహారిణి పాపవిమోచని సాధు జనాశ్రిత పాదయుగే |
జయ జయహే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మి జయపాలయమాం || 3 ||

జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే |
రథగజ తురగపదాది సమావృత పరిజన మండిత లోకనుతే |
హరిహర బ్రహ్మసుపూజిత సేవిత తాపనివారిత పాదయుగే |
జయ జయహే మధుసూదన కామిని గజలక్ష్మి జయపాలయమాం || 4 ||

అయిఖగవాహిని మోహిని చక్రిణి రాగవివర్ధిని జ్నానమయే |
గుణగణవారిధి లోకహితైషిణి సప్తస్వర నుత గానమతే |
సకలసురాసుర దేవమునీశ్వర మానస వందిత పాదయుతే |
జయ జయహే మధుసూదన కామిని సంతానలక్ష్మి జయపాలయమాం || 5 ||

జయకమలాసని సద్గతి దాయిని జ్నానవికాసిని గానమయే |
అనుదిన మర్ధిత కుంకుమ ధూసర వాసిత వాద్య నుతే |
వసుధారాస్తుతి వైభవ వందిత శంకర దేశిక మాన్య పదే |
జయ జయహే మధుసూదన కామిని విజయలక్ష్మి జయపాలయమాం || 6 ||

ప్రణతసురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోకవినాశిని రత్నమయే |
మణిమయ భూషిత కర్ణ విభూషణ శాంతి సమావృత హాసముఖే |
నవనిధి దాయిని కలిమలహారిణి కామితఫలప్రద హస్తయుతే |
జయ జయహే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మి జయపాలయమాం || 7 ||

ధిమిధిమి దింధిమి దింధిమి దింధిమి దుందుభి నాద సుపూర్ణమయే |
ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ శంఖనాద సువాద్యనుతే |
వేదపురాణేతిహాస సుపూజిత వైదికమార్గ ప్రదర్శయుతే |
జయ జయహే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మి జయపాలయమాం || 8 ||