అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 58)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
ఉత్తఙ్కాయ వరం థత్త్వా గొవిన్థొ థవిజసత్తమ
అత ఊర్ధ్వం మహాబాహుః కిం చకార మహాయశాః
2 [వ]
థత్త్వా వరమ ఉత్తఙ్కాయ పరాయాత సాత్యకినా సహ
థవారకామ ఏవ గొవిన్థః శీఘ్రవేగైర మహాహయైః
3 సరాంసి చ నథీశ చైవ వనాని వివిధాని చ
అతిక్రమ్య ససాథాద రమ్యాం థవారవతీం పురీమ
4 వర్తమానే మహారాజ మహే రైవతకస్య చ
ఉపాయాత పుణ్డరీకాక్షొ యుయుధానానుగస తథా
5 అలంకృతస తు స గిరిర నానారూపవిచిత్రితైః
బభౌ రుక్మమయైః కాశైః సర్వతః పురుషర్షభ
6 కాఞ్చనస్రగ్భిర అగ్ర్యాభిః సుమనొభిస తదైవ చ
వాసొ భిశ చ మహాశైలః కల్పవృక్షైశ చ సర్వశః
7 థీపవృక్షైశ చ సౌవర్ణైర అభీక్ష్ణమ ఉపశొభితః
గుహా నిర్జ్ఝర థేశేషు థివా భూతొ బభూవ హ
8 పతాకాభిర విచిత్రాభిః స ఘణ్టాభిః సమన్తతః
పుమ్భిః సత్రీభిశ చ సంఘుష్టః పరగీత ఇవ చాభవత
అతీవ పరేక్షణీయొ ఽభూన మేరుర మునిగణైర ఇవ
9 మత్తానాం హృష్టరూపాణాం సత్రీణాం పుంసాం చ భారత
గాయతాం పర్వతేన్థ్రస్య థివస్పృగ ఇవ నిస్వనః
10 పరమత్తమత్తసంమత్త కష్వేడితొత్కృష్ట సంకులా
తదా కిల కిలా శబ్థైర భూర అభూత సుమనొహరా
11 విపణాపణవాన రమ్యొ భక్ష్యభొజ్య విహారవాన
వస్త్రమాల్యొత్కర యుతొ వీణా వేణుమృథఙ్గవాన
12 సురామైరేయ మిశ్రేణ భక్ష్యభొజ్యేన చైవ హ
థీనాన్ధ కృపణాథిభ్యొ థీయమానేన చానిశమ
బభౌ పరమకల్యాణొ మహస తస్య మహాగిరేః
13 పుణ్యావసదవాన వీర పుణ్యకృథ్భిర నిషేవితః
విహారొ వృష్ణివీరాణాం మహే రైవతకస్య హ
స నగొ వేశ్మ సంకీర్ణొ థేవలొక ఇవాబభౌ
14 తథా చ కృష్ణ సాంనిధ్యమ ఆసాథ్య భరతర్షభ
శక్ర సథ్మ పరతీకాశొ బభూవ స హి శైలరాట
15 తతః సంపూజ్యమానః స వివేశ భవనం శుభమ
గొవిన్థః సాత్యకిశ చైవ జగామ భవనం సవకమ
16 వివేశ చ స హృష్టాత్మా చిరకాలప్రవాసకః
కృత్వా న సుకరం కర్మ థానవేష్వ ఇవ వాసవః
17 ఉపయాతం తు వార్ష్ణేయం భొజవృష్ణ్యన్ధకాస తథా
అభ్యగచ్ఛన మహాత్మానం థేవా ఇవ శతక్రతుమ
18 స తాన అభ్యర్చ్య మేధావీ పృష్ట్వా చ కుశలం తథా
అభ్యవాథయత పరీతః పితరం మాతరం తదా
19 తాభ్యాం చ సంపరిష్వక్తః సాన్త్వితశ చ మహాభుజః
ఉపొపవిష్టస తైః సర్వైర వృష్ణిభిః పరివారితః
20 స విశ్రాన్తొ మహాతేజాః కృతపాథావసేచనః
కదయామ ఆస తం కృష్ణః పృష్టః పిత్రా మహాహవమ