అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
శుభానామ అశుభానాం చ నేహ నాశొ ఽసతి కర్మణామ
పరాప్య పరాప్య తు పచ్యన్తే కషేత్రం కషేత్రం తదా తదా
2 యదా పరసూయమానస తు ఫలీ థథ్యాత ఫలం బహు
తదా సయాథ విపులం పుణ్యం శుథ్ధేన మనసా కృతమ
3 పాపం చాపి తదైవ సయాత పాపేన మనసా కృతమ
పురొధాయ మనొ హీహ కర్మణ్య ఆత్మా పరవర్తతే
4 యదా కత్మ సమాథిష్టం కామమన్యుసమావృతః
నరొ గర్భం పరవిశతి తచ చాపి శృణు చొత్తరమ
5 శుక్రం శొణితసంసృష్టం సత్రియా గర్భాశయం గతమ
కషేత్రం కర్మజమ ఆప్నొతి శుభం వా యథి వాశుభమ
6 సౌక్ష్మ్యాథ అవ్యక్తభావాచ చ న స కవ చన సజ్జతే
సంప్రాప్య బరహ్మణః కాయం తస్మాత తథ బరహ్మ శాశ్వతమ
తథ బీజం సర్వభూతానాం తేన జీవన్తి జన్తవః
7 స జీవః సర్వగాత్రాణి గర్భస్యావిశ్య భాగశః
థధాతి చేతసా సథ్యః పరాణస్దానేష్వ అవస్దితః
తతః సపన్థయతే ఽఙగాని స గర్భశ చేతనాన్వితః
8 యదా హి లొహనిష్యన్థొ నిషిక్తొ బిమ్బవిగ్రహమ
ఉపైతి తథ్వజ జానీహి గర్భే జీవ పరవేశనమ
9 లొహపిణ్డం యదా వహ్నిః పరవిశత్య అభితాపయన
తదా తవమ అపి జానీహి గర్భే జీవొపపాథనమ
10 యదా చ థీపః శరణం థీప్యమానః పరకాశయేత
ఏవమ ఏవ శరీరాణి పరకాశయతి చేతనా
11 యథ యచ చ కురుతే కర్మ శుభం వా యథి వాశుభమ
పూర్వథేహకృతం సర్వమ అవశ్యమ ఉపభుజ్యతే
12 తతస తత కషీయతే చైవ పునశ చాన్యత పరచీయతే
యావత తన మొక్షయొగస్దం ధర్మం నైవావబుధ్యతే
13 తత్ర ధర్మం పరవక్ష్యామి సుఖీ భవతి యేన వై
ఆవర్తమానొ జాతీషు తదాన్యొన్యాసు సత్తమ
14 థానం వరతం బరహ్మచర్యం యదొక్తవ్రతధారణమ
థమః పరశాన్తతా చైవ భూతానాం చానుకమ్పనమ
15 సంయమశ చానృశంస్యం చ పరస్వాథాన వర్జనమ
వయలీకానామ అకరణం భూతానాం యత్ర సా భువి
16 మాతాపిత్రొశ చ శుశ్రూషా థేవతాతిదిపూజనమ
గురు పూజా ఘృణా శౌచం నిత్యమ ఇన్థ్రియసంయమః
17 పరవర్తనం శుభానాం చ తత సతాం వృత్తమ ఉచ్యతే
తతొ ధర్మః పరభవతి యః పరజాః పాతి శాశ్వతీః
18 ఏవం సత్సు సథా పశ్యేత తత్ర హయ ఏషా ధరువా సదితిః
ఆచారొ ధర్మమ ఆచష్టే యస్మిన సన్తొ వయవస్దితాః
19 తేషు తథ ధర్మనిక్షిప్తం యః స ధర్మః సనాతనః
యస తం సమభిపథ్యేత న స థుర్గతిమ ఆప్నుయాత
20 అతొ నియమ్యతే లొకః పరముహ్య ధర్మవర్త్మసు
యస తు యొగీ చ ముక్తశ చ స ఏతేభ్యొ విశిష్యతే
21 వర్తమానస్య ధర్మేణ పురుషస్య యదాతదా
సంసారతారణం హయ అస్య కాలేన మహతా భవేత
22 ఏవం పూర్వకృతం కర్మ సర్వొ జన్తుర నిషేవతే
సర్వం తత కారణం యేన నికృతొ ఽయమ ఇహాగతః
23 శరీరగ్రహణం చాస్య కేన పూర్వం పరకల్పితమ
ఇత్య ఏవం సంశయొ లొకే తచ చ వక్ష్యామ్య అతః పరమ
24 శరీరమ ఆత్మనః కృత్వా సర్వభూతపితామహః
తరైలొక్యమ అసృజథ బరహ్మా కృత్స్నం సదావరజఙ్గమమ
25 తతః పరధానమ అసృజచ చేతనా సా శరీరిణామ
యయా సర్వమ ఇథం వయాప్తం యాం లొకే పరమాం విథుః
26 ఇహ తత కషరమ ఇత్య ఉక్తం పరం తవ అమృతమ అక్షరమ
తరయాణాం మిదునం సర్వమ ఏకైకస్య పృదక పృదక
27 అసృజత సర్వభూతాని పూర్వసృష్టః పరజాపతిః
సదావరాణి చ భూతాని ఇత్య ఏషా పౌర్వికీ శరుతిః
28 తస్య కాలపరీమాణమ అకరొత స పితామహః
భూతేషు పరివృత్తిం చ పునర ఆవృత్తిమ ఏవ చ
29 యదాత్ర కశ చిన మేధావీ థృష్టాత్మా పూర్వజన్మని
యత పరవక్ష్యామి తత సర్వం యదావథ ఉపపథ్యతే
30 సుఖథుఃఖే సథా సమ్యగ అనిత్యే యః పరపశ్యతి
కాయం చామేధ్య సంఘాతం వినాశం కర్మ సంహితమ
31 యచ చ కిం చిత సుఖం తచ చ సర్వం థుఃఖమ ఇతి సమరన
సంసారసాగరం ఘొరం తరిష్యతి సుథుస్తరమ
32 జాతీ మరణరొగైశ చ సమావిష్టః పరధానవిత
చేతనావత్సు చైతన్యం సమం భూతేషు పశ్యతి
33 నిర్విథ్యతే తతః కృత్స్నం మార్గమాణః పరం పథమ
తస్యొపథేశం వక్ష్యామి యాదాతద్యేన సత్తమ
34 శాశ్వతస్యావ్యయస్యాద పథస్య జఞానమ ఉత్తమమ
పరొచ్యమానం మయా విప్ర నిబొధేథమ అశేషతః