అరుణం (సంస్కృతము)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమా క్షభిర్ యజత్రాః | స్థిరైరంగై స్తుష్టువాగ్ం సస్తనూభి: | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తిన ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తినః పూషా విశ్వవేదాః | స్వస్తి నస్తార్‌క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తినో బృహస్పతిర్దధాతు | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః |
 
1. ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమా క్షభిర్ యజత్రాః | స్థిరైరంగై స్తుష్టువాగ్ం సస్తనూభి: | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తిన ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తినః పూషా విశ్వవేదాః | స్వస్తి నస్తార్‌క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తినో బృహస్పతిర్దధాతు | ఆపమాపా మపస్సర్వాః | అస్మాదస్మాదితోముతః |
 
2. అగ్నిర్వాయుశ్చ సూర్యశ్చ | సహ సంచస్కరర్‌ద్ధియా | వాయ్వశ్వా రశ్మిపతయః | మరీచ్యాత్మానో అద్రుహః | దేవీర్భువనసూవరీః | పుత్రవత్వాయమేసుత | మహానామ్నీర్మహామానాః | మహసోమహ సస్స్వః | దేవీః పర్జన్యసూవరీః | పుత్రవత్వాయమేసుత |
 
3. అపాశ్న్యుష్ణిమపా రక్షః | అపాశ్న్యుష్ణిమపారఘమ్ | అపాఘ్రామప చావర్తిమ్ | అప దేవీరితో హిత | వజ్రం దేవీరజీతాగ్‌శ్చ | భువనం దేవసూవరీః | ఆదిత్యానదితిం దేవీమ్ | యోనినోర్ధ్వముదీషత | శివానశ్శన్తమా భవన్తు | దివ్యా ఆప ఓషధయః | సుమృడీకా సరస్వతి | మాతే వ్యోమ సందృశి |
 
4. స్మృతిః ప్రత్యక్షమైతిహ్యమ్ | అనుమాన శ్చతుష్టయమ్ | ఏతైరాదిత్య మణ్డలమ్ | సర్వైరేవ విధాస్యతే | సూర్యో మరీచిమాదత్తే | సర్వస్మాద్భువనాదధి | తస్యాః పాకవిశేషేణ | స్మృతంకాల విశేషణమ్ | నదీవ ప్రభవాత్కాచిత్ | అక్షయ్యా త్స్యన్దతే యథా |
 
5. తాన్నద్యోభిసమాయన్తి | సోరుస్సతీన నివర్తతే | ఏవన్నానా సముత్థానాః | కాలాస్సంవత్సరగ్గ్ శ్రితాః | అణుశశ్చ మహశశ్చ | సర్వే సమవయన్త్రితమ్ | సతైస్సర్వైస్సమావిష్టః | ఊరుస్సన్న నివర్తతే | అధిసంవత్సరం విద్యాత్ | తదేవ లక్షణే |
 
6. అణుభిశ్చ మహద్భిశ్చ | సమారూఢః ప్రదృశ్యతే | సంవత్సరః ప్రత్యక్షేణ | నాధిసత్వః ప్రదృశ్యతే | పటరో విక్లిధః పింగః | ఏతద్వరుణ లక్షణమ్ | యత్రైతదుప దృశ్యతే | సహస్రం తత్ర నీయతే | ఏకగ్ంహి శిరో నానా ముఖే | కృత్స్నం తదృతు లక్షణమ్ |
 
 
7. ఉభయతస్సప్తేన్ద్రియాణి | జల్పితం త్వేవ దిహ్యతే | శుక్లకృష్ణే సంవత్సరస్య | దక్షిణవామయోః పార్శ్వయోః | తస్యైషా భవతి | శుక్రంతే అన్యద్యజతంతే అన్యత్ | విషురూపే అహనీ ద్యౌరివాసి | విశ్వాహి మాయా అవసిస్వధావః | భద్రాతే పూషన్నిహ రాతిరస్త్వితి | నాత్ర భువనమ్ | న పూషా | న పశవః | నాదిత్యస్సంవత్సర ఏవ ప్రత్యక్షేణ ప్రియతమం విద్యాత్ | ఏతద్వై సంవత్సరస్య ప్రియతమగ్ం రూపమ్ | యోస్య మహానర్థ ఉత్పత్స్యమానో భవతి | ఇదం పుణ్యం కురుష్వేతి | తమాహరణం దద్యాత్ |
 
8. సాకంజానాగ్ం సప్తథమా హురే కజమ్ | షడుద్యమా ఋషయో దేవజా ఇతి | తేషామిష్టాని విహితాని ధామశః | స్థాత్రే రేజన్తే వికృతాని రూపశః | కోనుమర్యా అమిథితః | సఖా సఖాయమబ్రవీత్ | జహాకో అస్మ దీషతే | యస్తిత్యాజ సఖివిదగ్ం సఖాయమ్ | న తస్య వాచ్యపిభాగో అస్తి | యదీగ్ం శృణోత్యలకగ్ం శృణోతి |
 
9. నహి ప్రవేద సుకృతస్య పన్థామితి | ఋతుర్‌ఋతునా నుద్యమానః | విననాదాభిధావః | షష్టిశ్చ త్రిగ్ంశకా వల్గాః | శుక్లకృష్ణౌచ షాష్టికౌ | సారాగవస్త్రైర్ జరదక్షః | వసన్తో వసుభిస్సహ | సంవత్సరస్య సవితుః | ప్రైషకృత్ ప్రథమః స్మృతః | అమూనాదయతేత్యన్యాన్ |
 
10. అమూగ్‌శ్చ పరిరక్షతః | ఏతా వాచాః ప్రయుజ్యన్తే | యత్రైతదుప దృశ్యతే | ఏత దేవ విజానీయాత్ | ప్రమాణం కాలపర్యయే | విశేషణంతు వక్ష్యామః | ఋతూనాం తన్నిబోధత | శుక్లవాసా రుద్రగణః | గ్రీష్మేణావర్తతే సహ | నిజహన్ పృథివీగ్ం సర్వామ్ |
 
11. జ్యోతిషా ప్రతిఖ్యేనసః | విశ్వరూపాణి వాసాగ్ంసి | ఆదిత్యానాం నిబోధత | సంవత్సరీణం కర్మఫలమ్ | వర్షాభిర్‌దదతాగ్ం సహ | అదుఃఖో దుఃఖచక్షురివ | తద్మాపీత ఇవ దృశ్యతే | శీతేనావ్యథయన్నివ | రురుదక్ష ఇవ దృశ్యతే | హ్లాదయతే జ్వలతశ్చైవ | శామ్యతశ్చాస్య చక్షుషీ | యావై ప్రజా భ్రగ్గ్‌శ్యన్తే | సంవత్సరాత్తా భ్రగ్గ్‌శ్యన్తే | యాః ప్రతితిష్ఠన్తి | సంవత్సరేతాః ప్రతితిష్ఠన్తి | వర్షాభ్య ఇత్యర్థః |
 
12. అక్షిదుఃఖోత్థితస్యైవ | విప్రసన్నే కనీనికే | ఆంక్తేచాద్గణం నాశ్తి | ఋభూణాం తన్నిబోధత | కనకాభాని వాసాగ్ంసి | అహతాని నిబోధత | అన్నమశ్నీత మృజ్మీత | అహంవో జీవనప్రదః | ఏతా వాచాః ప్రయుజ్యన్తే | శరద్‌యత్రోప దృశ్యతే |

13. అభిధూన్వన్తోభిఘ్నన్త ఇవ | వాతవన్తో మరుద్గణాః | అముతో జేతుమిషుముఖమివ | సన్నద్ధాస్సహ దదృసేహ | అపధ్వస్తైర్ వస్తివర్ణైరివ | విశిఖాసః కపర్దినః | అకృద్ధస్య యోత్స్యమానస్య | కృద్ధస్యేవ లోహినీ | హేమతశ్చక్షుషీ విద్యాత్ | అక్ష్ణయోః, క్షిపణోరివ |
 
14. దుర్భిక్షం దేవలోకేషు | మనూనాముదకం గృహే | ఏతా వాచాః ప్రవదన్తీః | వైద్యుతో యాన్తి శైశిరీః | తా అగ్నిః పవమానా అన్వైక్షత | ఇహ జీవికామ పరిపశ్యన్ | తస్యైషా భవతి | ఇహేహవస్స్వ తపసః | మరుతస్సూర్యత్వచః | శార్మ సప్రథా ఆవృణే |
 
15. అతితామ్రాణి వాసాగ్ంసి | అష్టివజ్రి శతఘ్నిచ | విశ్వే దేవా విప్రహరన్తి | అగ్నిజిహ్వా అసశ్చత | నైవ దేవో న మర్త్యః | న రాజా వరుణో విభుః | నాగ్నిర్నేన్ద్రో న పవమానః | మాతృక్కచ్చన విద్యతే | దివ్యస్యైకా ధనురార్త్నిః | పృథివ్యామపరా శ్రితా |
 
16. తస్యేన్ద్రో వమ్రిరూపేణ | ధనుర్జ్యామ ఛినథ్స్వయం | తదిన్ద్ర ధనురిత్యజ్యమ్ | అభ్రవర్ణేషు చక్షతే | ఏతదేవ శంయోర్ బార్హస్పత్యస్య | ఏతద్‌రుద్రస్య ధనుః | రుద్రస్య త్వేవ ధనురార్త్నిః | శిర ఉత్పిపేష | సప్రవర్గ్యో భవత్ | తస్మాద్ యస్సప్ర వర్గ్యేణ యజ్ఞేన యజతే | రుద్రస్య సశిరః ప్రతిదధాతి | నైనగ్ం రుద్ర ఆరుకో భవతి | య ఏవం వేద |
 
17. అత్యూర్ధ్వా క్షోతిరశ్చాత్ | శిశిరః ప్రదృశ్యతే | నైవ రూపం న వాసాగ్ంసి | న చక్షుః ప్రతిదృశ్యతే | అన్యోన్యంతు నహిగ్గ్‌స్రాతః | సతస్తద్దేవ లక్షణమ్ | లోహితోక్ష్ణి శార శీర్ష్ణిః | సూర్యస్యో దయనం ప్రతి | త్వం కరోషిన్యం జలికామ్ | త్వం కరోషి నిజానుకామ్ |
 
18. నిజానుకామేన్యంజలికా | అమీ వాచముపాసతామితి | తస్మై సర్వ ఋతవో నమన్తే | మర్యాదాకరత్వాత్ ప్రపురోధామ్ | బ్రాహ్మణ ఆప్నోతి | య ఏవం వేద | సఖలు సంవత్సర ఏతైస్సేనానీభిస్సహ | ఇన్ద్రాయ సర్వాన్‌కామానభివహతి | స ద్రప్సః | తస్యైషా భవతి |
 
19. అవద్రప్సో అగ్ం శుమతీమతిష్ఠత్ | ఇయానః కృష్ణో దశభిస్సహస్రైః | ఆవర్తమిన్ద్రః శచ్యా ధమన్తమ్ | ఉపస్నుహితం నృమణా మథద్రా మితి | ఏతయైవేన్ద్రః సలావృక్యా సహ | అసురాన్ పరివృశ్చతి | పృథివ్యగ్ం శుమతీ | తామన్వవస్థితః సంవత్సరో దివంచ | నైవం విదుషాచార్యాన్తేవాసినౌ | అన్యోన్యస్మై దృహ్యాతామ్ | యో దృహ్యతి | భ్రశ్యతే స్వర్గాల్లోకాత్ | ఇత్ర్యుతుమణ్దలాని | సూర్యమణ్దలాన్యాఖ్యాయికాః | అత ఊర్ధ్వగ్ం సనిర్వచనాః |
 
20. ఆరోగో భ్రాజః పటరః పతంగః | స్వర్ణరో జ్యోతిషీమాన్ విభాసః | తే అస్మై సర్వే దివమాతపన్తి | ఊర్జం దుహానా అనపస్‌ఫురన్త ఇతి | కశ్యపోష్టమః | సమహామేరుం నజహాతి | తస్యైషా భవతి | యత్తే శిల్పంకశ్యప రోచనావత్ | ఇన్ద్రియావత్పుష్కలం చిత్రభాను | యస్మిన్‌త్సూర్యా అర్పితా స్సప్తసాకమ్ |
 
 
21. తస్మిన్ రాజానమధివిశ్రయేమమితి | తే అస్మై సర్వే కశ్యపా జ్జ్యోతిర్లభన్తే | తాన్‌త్సోమః కశ్యపాదధినిర్ధమతి | భ్రస్తాకర్మకృదివైవమ్ | ప్రాణో జీవానీన్ద్రియజీవాని | సప్త శీర్షణ్యాః ప్రాణాః | సూర్యా ఇత్యాచార్యాః | అపశ్యమహమేతాన్‌త్సప్త సూర్యానితి | పంచకర్ణో వాత్స్యాయనః | సప్తకర్ణశ్చ ప్లాక్షిః |
 
22. ఆనుశ్రవిక ఏవనౌ కశ్యప ఇతి | ఉభౌ వేదయితే | నహి శేకుమివ మహామేరుం గన్తుమ్ | అపశ్యమహమేత్సూర్యమణ్డలం పరివర్తమానమ్ | గార్గ్యః ప్రాణత్రాతః | గచ్ఛన్త మహామేరుమ్ | ఏకంచా జహతమ్ | భ్రాజపటరపతంగా నిహనే | తిష్ఠన్నా తపన్తి | తస్మాదిహ తప్త్రితపాః |
 
23. అముత్రేతరే | తస్మా దిహా తప్త్రితపాః | తేషామేషా భవతి | సప్త సూర్యా దివమనుప్రవిష్టాః | తానన్వేతి పథిభిర్దక్షిణావాన్ | తే అస్మై సర్వే ఘృతమాతపన్తి | ఊర్జం దుహానా అనపస్‌ఫురన్త ఇతి | సప్తర్‌త్విజస్సూర్యా ఇత్యాచార్యాః | తేషామేషా భవతి | సప్త దిశో నానాసూర్యాః |
 
24. సప్త హొతార ఋత్విజః | దేవా ఆదిత్యా యే సప్త | తేభిస్సోమాభీరక్షణ ఇతి | తదప్యామ్నాయః | దిగ్భ్రాజ ఋతూన్ కరోతి | ఏతయై వావృతా సహస్ర సూర్య తాయా ఇతి వైశంపాయనః | తస్యైషా భవతి | యద్ద్యావ ఇన్ద్రతే శతగ్ం శతం భూమీః | ఉతస్యుః | తత్వా వజ్రిన్ సహస్రగ్ం సూర్యాః |
 
25. అనునజాతమష్ట రోదసీ ఇతి | నానాలింగత్వాదృతూనాం నానాసూర్యత్వమ్ | అష్టౌతు వ్యవసితా ఇతి | సూర్యమణ్డలాన్యష్టాత ఊర్ధ్వమ్ | తేషామేషా భవతి | చిత్రం దేవానాముదగాదనీకమ్ | చక్షుర్ మిత్రస్య వరుణస్యాగ్నేః | ఆప్రా ద్యావాపృథివీ అన్తరిక్షమ్ | సూర్య ఆత్మా జగతస్తస్ థుషశ్చేతి |
 
26. క్వేదమభ్రన్నివిశతే | క్వాయగ్ం సంవత్సరో మిథః | క్వాహః క్వేయన్దేవ రాత్రీ | క్వమాసా ఋతవః శ్రితాః | అర్ధమాసా ముహూర్తాః | నిమేషా స్తుటిభిస్సహ | క్వేమా ఆపో నివిశన్తే | యదీతో యాన్తి సంప్రతి | కాలా అప్సునివిశన్తే | ఆపస్సూర్యే సమాహితాః |
 
27. అభ్రాణ్యపః ప్రపద్యన్తే | విద్యుత్సూర్యే సమాహితా | అనవర్ణే ఇమే భూమీ | ఇయంచాసౌచ రోదసీ | క్విగ్గ్‌స్విదత్రాన్తరా భూతమ్ | యేనేమే విధృతే ఉభే | విష్ణునా విధృతే భూమీ | ఇతి వత్సస్య వేదనా | ఇరావతీ ధేనుమతీహి భూతమ్ | సూయవసినీ మనుషే దశశ్యే |
 
 
28. వ్యష్టభ్రాద్రోదసీ విష్ణవేతే | దాధర్థ పృథివీమభితో మయూఖైః | కిన్తద్విష్ణోర్బలమాహుః | కా దీప్తిః కిం పరాయణమ్ | ఏకో యద్ధారయద్దేవః | రేజతీ రోదసీ ఉభే | వాతాద్విష్ణోర్బలమాహుః | అక్షరాద్దీప్తిరుచ్యతే | త్రిపదాద్ధారయద్దేవః | యద్విష్ణోరేకముత్తమమ్ |
 
29. అగ్నయో వాయవశ్చైవ | ఏతదస్య పరాయణమ్ | పృచ్ఛామిత్వా పరం మృత్యుమ్ | అవమం మధ్యమంచతుమ్ | లోకంచ పుణ్యపాపానామ్ | ఏతత్‌పృచ్ఛామి సంప్రతి | అముమాహుః పరం మృత్యుమ్ | పవమానంతు మధ్యమమ్ | అగ్ని రేవావమో మృత్యుః | చన్ద్రమాశ్చతురుచ్యతే |
 
30. అనాభోగాః పరం మృత్యుమ్ | పాపాస్సంయన్తి సర్వదా | ఆభోగాస్త్వేవ సంయన్తి | యత్ర పుణ్యకృతో జనాః | తతో మధ్యమమాయన్తి | చతుమగ్నించ సంప్రతి | పృచ్ఛామిత్వా పాపకృతః | యత్రయా తయతే యమః | త్వన్నస్తద్‌బ్రహ్మన్ ప్రబ్రూహి | యదివేత్థా సతోగృహాన్ |
 
31. కశ్యపాదుదితాస్సూర్యాః | పాపాన్నిర్ఘ్నన్తి సర్వదా | రోదస్యోరన్తర్దేశేషు | తత్రన్యస్యన్తే వాసవైః | తే శరీరాః ప్రపద్యన్తే | యథా పుణ్యస్య కర్మణః | అపాణ్యపాదకేశాసః | తత్రతేయో నిజాజనాః | మృత్వా పునర్‌మృత్యుమాపద్యన్తే | అద్యమానాః స్వకర్మభిః |
 
32. ఆశాతికాః క్రిమయ ఇవ | తతః పూయన్తే వాసవైః | అపైతం మృత్యం జయతి | య ఏవం వేద | సఖల్వైవం విద్‌బ్రాహ్మణః | దీర్ఘశ్రుత్తమో భవతి | కశ్యపస్యాతిథిస్సిద్ధగమనస్సిద్ధాగమనః | తస్యైషా భవతి | ఆయస్మిన్ థ్సప్తవాసవాః | రోహన్తి పూర్వ్యా రుహః |
 
33. ఋషిర్హ దీర్ఘశ్రుత్తమః | ఇన్ద్రస్య ఘర్మో అతిథిరితి | కశ్యపః పశ్యకో భవతి | యత్సర్వం పరిపశ్యతీతి సౌక్ష్మ్యాత్ | అథాగ్నేరష్ట పురుషస్య | తస్యైషా భవతి | అగ్నే నయ సుపథా రాయే అస్మాన్ | విశ్వాని దేవ వయునాని విద్వాన్ | యుయోధ్యస్మజ్జుహురాణమేనః | భూయిష్ఠాన్తే నమ ఉక్తిం విధేమేతి |
 
34. అగ్నిశ్చ జాతవేదాశ్చ | సహొజా అజిరాప్రభుః | వైశ్వానరో నర్యాపాశ్చ | పంక్తిరాధాశ్చ సప్తమః | విసర్పేవాష్టమోగ్నీనామ్ | ఏతేష్టౌ వసవః, క్షితా ఇతి | యతర్త్వేవాగ్నేరర్చిర్వర్ణ విశేషాః | నీలార్చిశ్చ పీతకార్చిశ్చేతి | అథ వాయో రేకాదశపురుషస్యైకాదశస్త్రీకస్య | ప్రభ్రాజమానా వ్యవదాతాః |
 
 
35. యాశ్చ వాసుకి వైద్యుతాః | రజతాః పరుషాః శ్యామాః | కపిలా అతిలోహితాః | ఊర్ధ్వా అవపతన్తాశ్చ | వైద్యుత ఇత్యేకాదశ | నైనం వైద్యుతో హినస్తి | య ఏవం వేద | సహొవాచ వ్యాసః పారాశర్యః | విద్యుద్వధమేవాహం మృత్యుమైచ్ఛమితి | నత్వకామగ్ం హన్తి |
 
36. య ఏవం వేద | అథ గన్ధర్వగణాః | స్వానభ్రాత్ | అంఘారిర్ బంభారిః | హస్తస్సుహస్తః | కృశానుర్ విశ్వావసుః | మూర్ధన్వాన్‌త్సూర్యవర్చాః | కృతిరిత్యేకాదశ గన్ధర్వగణాః | దేవాశ్చ మహాదేవాః | రశ్మయశ్చ దేవా గరగిరః |
 
37. నైనం గరో హినస్తి | య ఏవం వేద | గౌరీ మిమాయ సలిలాని తక్షతీ | ఏకపదీ ద్విపదీ సా చతుష్పదీ | అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషీ | సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్నితి | వాచో విశేషణమ్ | అథ నిగదవ్యాఖ్యాతాః | తాననుక్రమిష్యామః | వరాహవస్స్వ తపసః |
 
38. విద్యున్మహసో ధూపయః | శ్వాపయో గృహమేధాశ్చేత్యేతే | యే చేమేశిమివిద్విషః | పర్జన్యాస్సప్త పృథివీమభివర్షన్తి | వృష్టిభిరితి | ఏతయైవ విభక్తి విపరీతాః | సప్తభిర్వా తైరుదీరితాః | అమూన్‌లోకానభి వర్షన్తి | తేషామేషా భవతి | సమానమేతదుదకమ్ |
 
39. ఉచ్చైత్యవచాహభిః | భూమిం పర్జన్యా జిన్వన్తి | దివం జిన్వన్త్యగ్నయ ఇతి | యదక్షరం భూతకృతమ్ | విశ్వే దేవా ఉపాసతే | మహర్షిమస్య గోప్తారమ్ | జమదగ్నిమకుర్వత | జమదగ్నిరాప్యాయతే | ఛన్దోభిశ్చతురుత్తరైః | రాజ్ఞస్సోమస్య తృప్తాసః |
 
40. బ్రహ్మణా వీర్యావతా | శివానః ప్రదిశో దిశః | తచ్ఛంయోరావృణీమహే | గాతుం యజ్ఞాయ | గాతుం యజ్ఞపతయే | దైవీస్వస్తిరస్తునః | స్వస్తిర్మానుషేభ్యః | ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజమ్ | శన్నో అస్తు ద్విపదే | శంచతుష్పదే | సోమపా ౩ అసోమపా ౩ ఇతి నిగదవ్యాఖ్యాతాః |
 
41. సహస్రవృదియం భూమిః | పరం వ్యోమ సహస్రవృత్ | అశ్వినా భుజ్యూనా సత్యా | విశ్వస్య జగతస్పతీ | జాయా భూమిః పతిర్‌వ్యోమ | మిథునన్తా అతుర్‌యథుః | పుత్రో బృహస్పతీ రుద్రః | సరమా ఇతిస్త్రీ పుమమ్ | శుక్రంవా మన్యద్యజతంవా మన్యత్ | విషురూపే అహనీ ద్యౌరివస్థః |
 
42. విశ్వాహి మాయా అవథః స్వధావన్తౌ | భద్రావాం పూషణా విహ రాతిరస్తు | వాసాత్యౌ చిత్రౌ జగతో నిధానౌ | ద్యావాభూమీ చరథః సగ్ం సఖాయౌ | తావశ్వినా రాసభాశ్వా హవంమే | శుభస్పతీ ఆగతగ్ం సూర్యయా సహ | త్యుగ్రోహ భుజ్యుమశ్వినోద మేఘే | రయిన్న కశ్చిన్మమృవాం ౨ అవాహాః | తమూహథుర్ నౌభిరాత్మన్వతీభిః | అన్తరిక్షప్రుడ్భిరపోదకాభిః |
 
43. తిస్రః, క్షపస్త్రిరహాతివ్రజద్భిః | నాసత్యా భుజ్యుమూహథుః పతంగైః | సముద్రస్య ధన్వన్నార్ద్రస్య పారే | త్రిభీరథైః శతపద్భిః షడశ్వైః | సవితారం వితన్వన్తమ్ | అనుబధ్నాతి శాంబరః | ఆపపూర్షం బరశ్చైవ | సవితారే పసోభవత్ | త్యగ్ం సుతృప్తం విదిత్వైవ | బహుసోమ గిరం వశీ |
 
44. అన్వేతి తుగ్రో వక్రియాన్తమ్ | ఆయసూర్యాన్ త్సోమతృప్సుషు | ససంగ్రామస్తమోద్యోత్యోతః | వాచోగాః పిపాతితత్ | సతద్గోభిస్స్తవాత్యేత్యన్యే | రక్షసానన్ వితాశ్చయే | అన్వేతి పరివృత్యాస్తః | ఏవ మేతౌస్థో అశ్వినా | తే ఏతే ద్యుః పృథివ్యోః | అహరహర్ గర్భన్దధాతే |
 
45. తయో రేతౌ వత్సా వహొ రాత్రే | పృథివ్యా అహః | దివో రాత్రిః | తా అవిసృష్టౌ | దమ్పతీ ఏవ భవతః | తయో రేతౌ వత్సౌ | అగ్నిశ్చాదిత్యశ్చ | రాత్రేర్వత్సః | శ్వేత ఆదిత్యః | అహ్నొగ్నిః |
 
46. తామ్రో అరుణః | తా అవిసృష్టౌ | దంపతీ ఏవ భవతః | తయో రేతౌ వత్సౌ | వృత్రశ్చ వైద్యుతశ్చ | అగ్నేర్‌వృత్రః | వైద్యుత ఆదిత్యస్య | తా అవిసృష్టౌ | దంపతీ ఏవ భవతః | తయో రేతౌ వత్సౌ |
 
47. ఉష్మాచ నీహారశ్చ | వృత్రస్యోష్మా | వైద్యుతస్య నీహారః | తౌతావేవ ప్రతిపద్యేతే | సేయగ్ం రాత్రీ గర్భిణీ పుత్రేణ సంవసతి | తస్యావా ఏత దుల్బణమ్ | యద్రాత్రౌ రశ్మయః | యథా గోర్గర్భిణ్యా ఉల్బణమ్ | ఏవమేతస్యా ఉల్బణమ్ | ప్రజయిష్ణుః ప్రజయాచ పశుభిశ్చ భవతి | య ఏవం వేద | ఏతముద్యన్తమపియన్తం చేతి | ఆదిత్యః పుణ్యస్య వత్సః | అథ పవిత్రాంగిరసః |
 
48. పవిత్రవన్తః పరివాజమాసతే | పితైషాం ప్రత్నో అభిరక్షతివ్రతమ్ | మహస్సముద్రం వరుణస్తిరోదధే | ధీరా ఇచ్ఛే కుర్ధరుణే ష్వారభమ్ | పవిత్రంతే వితతం బ్రహ్మణస్పతే | ప్రభుర్గాత్రాణి పర్యేషి విశ్వతః | అతప్త తనూర్ నతదామో అశ్నుతే | శృతాస ఇద్వహన్తస్ తత్సమాశత | బ్రహ్మా దేవానామ్ | అసతస్సద్యే తతక్షుః |
 
49. ఋషయస్సప్తా త్రిశ్చయత్ | సర్వే త్రయో అగస్త్యశ్చ | నక్షత్రైః శంకృతో వసన్ | అథ సవితుః శ్యావా శ్వస్యా వర్తికామస్య | అమీయ ఋక్షా నిహితాస ఉచ్చా | నక్తం దదృశే కుహ చిద్దివేయుః | అదబ్ధాని వరుణస్యవ్రతాని | విచాకశ చ్చన్ద్రమా నక్షత్రమేతి | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గో దేవస్య ధీమహి | ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ |
 
50. తత్సవితుర్‌వృణీమహే | వయన్దేవస్య భోజనమ్ | శ్రేష్ఠగ్ం సర్వధాతమమ్ | తురం భగస్య ధీమహి | అపాగూహత సవితా తృభీన్ | సర్వాన్దివో అన్ధసః | నక్తన్తా న్యభవన్దృశే | అస్థ్యస్థ్నా సంభవిష్యామః | నామ నామైవ నామమే |
 
51. నపుగ్ంసకం పుమాగ్‌స్త్ర్యస్మి | స్థావరోస్మ్యథ జంగమః | యజే యక్షి యష్టాహేచ | మయా భూతాన్యయక్షత | పశవో మమ భూతాని | అనూబన్ధ్యో స్మ్యహం విభుః | స్త్రియస్సతీః | తా ఉమే పుగ్ంస ఆహుః | పశ్య దక్షణ్వాన్ నవిచేత దన్ధః | కవిర్యః పుత్రస్స ఇమా చికేత |
 
52. యస్తా విజానా థ్సవితుః పితాసత్ | అన్ధో మణీమవిన్దత్ | తమనంగుళిరావయత్ | అగ్రీవః ప్రత్యముంచత్ | తమజిహ్వా అసశ్చత | ఊర్ధ్వమూలమవాక్ఛాఖమ్ | వృక్షంయో వేద సంప్రతి | న స జాతు జనః శ్రద్దధ్యాత్ | మృత్యుర్మా మారయాదితిః | హసితగ్ం రుదితం గీతమ్ |
 
53. వీణాపణ వలాసితమ్ | మృతం జీవంచ యత్కించిత్ | అంగానిస్నేవ విద్ధితత్ | అతృష్యగ్గ్ స్తృష్యధ్యాయత్ | అస్మాజ్జాతామే మిథూచరన్న్ | పుత్రో నిర్‌ఋత్యా వైదేహః | అచేతా యశ్చ చేతనః | సతం మణిమవిన్దత్ | సోనంగుళిరావయత్ | సోగ్రీవః ప్రత్యముంచత్ |
 
54. సోజిహ్వా అసశ్చత | నైతమృషిం విదిత్వా నగరం ప్రవిశేత్ | యది ప్రవిశేత్ | మిథౌ చరిత్వా ప్రవిశేత్ | తథ్సమ్భవస్య వ్రతమ్ | ఆతమగ్నే రథన్తిష్ఠ | ఏకాశ్వ మేకయోజనమ్ | ఏకచక్రమేకధురమ్ | వాతధ్రా జిగతిం విభో | నరిష్యతి న వ్యథతే |
 
55. నాస్యాక్షో యాతు సజ్జతి | యచ్ఛ్వేతాన్ రోహితాగ్ శ్చాగ్నేః | రథే యుక్త్వాధి తిష్ఠతి | ఏకయాచ దశభిశ్చ స్వభూతే | ద్వాభ్యామిష్టయే విగ్ంశత్యాచ | తిసృభిశ్చ వహసే త్రిగ్ంశతాచ | నియుద్భిర్ వాయ విహతా విముంచ |
 
56. ఆతనుష్వ ప్రతనుష్వ | ఉద్ధమాధమ సన్ధమ | ఆదిత్యే చన్ద్రవర్ణానామ్ | గర్భమాధేహి యః పుమాన్ | ఇతస్సిక్తగ్ం సూర్యగతమ్ | చన్ద్రమసే రసంకృధి | వారాదణ్జనయాగ్రేగ్నిమ్ | య ఏకో రుద్ర ఉచ్యతే | అసంఖ్యాతాః సహస్రాణి | స్మర్యతేనచ దృశ్యతే |
 
57. ఏవమేతన్నిబోధత | ఆమన్ద్రైరిన్ద్ర హరిభిః | యాహి మయూరరోమభిః | మాత్వా కేచిన్నియేమురిన్న పాశినః | దధన్వే వతా ఇహి | మా మన్ద్రైరిన్ద్ర హరిభిః | యామి మయూరరోమభిః | మామా కేచిన్నియేమురిన్న పాశినః | నిధన్వే వతాం ౨ ఇమి | అణుభిశ్చ మహద్భిశ్చ |
 
58. నిఘృష్వైరసమాయుతైః | కాలైర్‌హరిత్వమాపన్నైః | ఇన్ద్రాయాహి సహస్రయుక్ | అగ్నిర్ విభ్రాష్టి వసనః | వాయుశ్శ్వేత సికద్రుకః | సంవథ్సరో విషూవర్ణైః | నిత్యాస్తే నుచరాస్తవ | సుబ్రహ్మణ్యోగ్ం సుబ్రహ్మణ్యోగ్ం సుబ్రహ్మణ్యోమ్ | ఇన్ద్రాగచ్ఛ హరివ ఆగచ్ఛ మేధాతిథే | మేష వృషణశ్వస్య మేనే |
 
59. గౌరావస్కన్దిన్నహల్యాయై జార | కౌశిక బ్రాహ్మణ గౌతమబ్రువాణ | అరుణాశ్వా ఇహాగతాః | వసవః పృథివిక్షితః | అష్టౌ దిగ్వాస సోగ్నయః | అగ్నిశ్చ జాతవేదాశ్చేత్యేతే | తామ్రాశ్వాస్తామ్రరథాః | తామ్రవర్ణా స్తథాసితాః | దణ్డహస్తాః ఖాదగ్దతః | ఇతో రుద్రాః పరాంగతాః |
 
60. ఉక్తగ్గ్‌స్థానం ప్రమాణంచ పుర ఇత | బృహస్పతిశ్చ సవితాచ | విశ్వరూపైర్ ఇహాగతామ్ | రథేనోదక వర్త్మనా | అప్సుషా ఇతి తద్ద్వయోః | ఉక్తో వేషో వాసాగ్ంసిచ | కాలావయవానామితః ప్రతీజ్యా | వాసాత్యా ఇత్యశ్వినోః | కోన్తరిక్షే శబ్దంకరోతీతి | వాసిష్టో రౌహిణో మీమాగ్ంసాం చక్రే | తస్యైషా భవతి | వాశ్రేవ విద్యుదితి | బ్రహ్మణ ఉదరణమసి | బ్రహ్మణ ఉదీరణమసి | బ్రహ్మణ ఆస్తరణమసి | బ్రహ్మణ ఉపస్తరణమసి |
 
61. అష్టయోనీమష్టపుత్రామ్ | అష్టపత్నీం ఇమాం మహీమ్ | అహం వేద నమే మృత్యుః | నచామృత్యు రఘాహరత్ | అష్టయోన్యష్టపుత్రమ్ | అష్టపదిదమన్తరిక్షమ్ | అహం వేద నమే మృత్యుః | నచామృత్యు రఘాహరత్ | అష్టయోనీమష్టపుత్రామ్ | అష్టపత్నీమమూన్దివమ్ |
 
62. అహం వేద నమే మృత్యుః | నచామృత్యు రఘాహరత్ | సుత్రామాణం మహీమూషు | అదితిర్ ద్యౌరదితిరన్తరిక్షమ్ | అదితిర్ మాతాస పితాస పుత్రః | విశ్వే దేవా అదితిః పంచజనాః | అదితిర్ జాతమదితిర్ జనిత్వమ్ | అష్టౌ పుత్రాసో అదితేః | యే జాతా స్తన్వః పరి | దేవాం ౨ ఉపప్రైత్సప్తభిః |
 
63. పరామార్తాణ్డమాస్యత్ | సప్తభిః పుత్రైరదితిః | ఉపప్రైత్పూర్వ్యై యుగమ్ | ప్రజాయై మృత్యవే తత్ | పరామార్తాణ్డమా భరదితి | తాననుక్రమిష్యామః | మిత్రశ్చ వరుణశ్చ | ధాతాచార్ యమాచ | అగ్ంశశ్చ భగశ్చ | ఇన్ద్రశ్చ వివస్వాగ్‌శ్చేత్యేతే | హిరణ్య గర్భో హగ్ంసశ్శుచిషత్ | బ్రహ్మజజ్ఞానం తదిత్ పదమితి | గర్భః ప్రాజాపత్యః | అథ పురుషః సప్త పురుషః |
 
64. యోసౌ తపన్నుదేతి | స సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణానాదాయోదేతి | మామే ప్రజాయా మా పశూనామ్ | మా మమ ప్రాణానాదాయోదగాః | అసౌయోస్తమేతి | స సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణానాదాయాస్తమేతి | మామే ప్రజాయా మా పశూనామ్ | మా మమ ప్రాణానాదాయాస్తంగాః | అసౌయ ఆపూర్యతి | స సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరాపూర్యతి |
 
65. మామే ప్రజాయా మా పశూనామ్ | మా మమ ప్రాణైరాపూరిష్ఠాః | అసౌయో పక్షీయతి | స సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపక్షీయతి | మామే ప్రజాయా మా పశూనామ్ | మా మమ ప్రాణైరపక్షేష్ఠాః | అమూని నక్షత్రాణి | సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పన్తి చోత్సర్పన్తిచ | మామే ప్రజాయా మా పశూనామ్ | మా మమ ప్రాణైరపప్రసృపత మోత్సృపత |
 
66. ఇమే మాసాశ్చార్ధమాసాశ్చ | సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పన్తి చోత్సర్పన్తిచ | మామే ప్రజాయా మా పశూనామ్ | మా మమ ప్రాణైరపప్రసృపత మోత్సృపత | ఇమ ఋతవః | సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పన్తి చోత్సర్పన్తిచ | మామే ప్రజాయా మా పశూనామ్ | మా మమ ప్రాణైరప ప్రసృపత మోత్సృపత | అయగ్ం సంవత్సరః | సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పతి చోత్సర్పతిచ |
 
67. మామే ప్రజాయా మా పశూనామ్ | మా మమ ప్రాణైరపప్రసృప మోత్సృప | ఇదమహః | సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పతి చోత్సర్పతిచ | మామే ప్రజాయా మా పశూనామ్ | మా మమ ప్రాణైరపప్రసృప మోత్సృప | ఇయగ్ంరాత్రిః | సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పతి చోత్సర్పతిచ | మామే ప్రజాయా మా పశూనామ్ | మా మమ ప్రాణైరపప్రసృప మోత్సృప | ఓం భూర్భువస్స్వః | ఏతద్వో మిథునం మానో మిథునగ్ం రీఢ్వమ్ |
 
68. అథాదిత్యస్యాష్టపురుషస్య | వసూనామాదిత్యానాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | రుద్రాణామాదిత్యానాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | ఆదిత్యానామాదిత్యానాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | సతాగ్ం సత్యానామ్ | ఆదిత్యానాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | అభిధూన్వతామభిఘ్నతామ్ | వాతవతాం మరుతామ్ | ఆదిత్యానాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | ఋభూణామాదిత్యానాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | విశ్వేషాన్దేవానామ్ | ఆదిత్యానాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | సంవత్సరస్య సవితుః | ఆదిత్యస్య స్వతేజసా భాని | ఓం భూర్భువస్స్వః | రశ్మయో వో మిథునం మానో మిథునగ్ం రీఢ్వమ్ |
 
69. ఆరోగస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | భ్రాజస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | పటరస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | పతంగస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | స్వర్ణరస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | జ్యోతిషీమతస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | విభాసస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | కశ్యపస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | ఓం భూర్భువస్స్వః | ఆపోవో మిథునం మానో మిథునగ్ం రీఢ్వమ్ |
 
 
70. అథ వాయోరేకాదశ పురుషస్యైకాదశస్త్రీకస్య | ప్రభ్రాజమానానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | వ్యవదాతానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | వాసుకివైద్యుతానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | రజతానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | పరుషాణాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | శ్యామానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | కపిలానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | అతిలోహితానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | ఊర్ధ్వానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని |
 
71. అవపతన్తానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | వైద్యుతానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | ప్రభ్రాజమానీనాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | వ్యవదాతీనాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | వాసుకివైద్యుతీనాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | రజతానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | పరుషాణాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | శ్యామానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | కపిలానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | అతిలోహితీనాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | ఊర్ధ్వానాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | అవపతన్తీనాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | వైద్యుతీనాగ్ం రుద్రాణాగ్‌స్థానే స్వతేజసా భాని | ఓం భూర్భువస్స్వః | రూపాణి వో మిథునం మానో మిథునగ్ం రీఢ్వమ్ |
 
72. అథాగ్నేరష్టపురుషస్య | అగ్నేః పూర్వదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | జాతవేదస ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | సహొజసో దక్షిణదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | అజిరాప్రభవ ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | వైశ్వానరస్యా అపరదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | నర్యాపస ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | పంక్తిరాధస ఉదగ్దిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | విసర్పిణ ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని | ఓం భూర్భువస్స్వః | దిశో వో మిథునం మానో మిథునగ్ం రీఢ్వమ్ |
 
73. దక్షిణపూర్వస్యాన్దిశి విసర్పీ నరకః | తస్మాన్నః పరిపాహి | దక్షిణాపరస్యాం దిశ్యవిసర్పీ నరకః | తస్మాన్నః పరిపాహి | ఉత్తరపూర్వస్యాన్దిశి విషాదీ నరకః | తస్మాన్నః పరిపాహి | ఉత్తరాపరస్యాన్దిశ్య విషాదీ నరకః | తస్మాన్నః పరిపాహి | ఆయస్మిన్‌త్సప్త వాసవా ఇన్ద్రియాణి శతక్రతవిత్యేతే |
 
74. ఇన్ద్రఘోషావో వసుభిః పురస్తాదుపదధతామ్ | మనోజవసో వః పితృభిర్దక్షిణత ఉపదధతామ్ | ప్రచేతా వో రుద్రైః పశ్చాదుపదధతామ్ | విశ్వకర్మా వ ఆదిత్యరుత్తరత ఉపదధతామ్ | త్వష్టా వో రూపై రుపరిష్టా దుపదధతామ్ | సంజ్ఞానం వః పశ్చాదితి | ఆదిత్యస్సర్వోగ్నీః పృథివ్యామ్ | వాయురన్తరిక్షే | సూర్యో దివి | చన్ద్రమా దిక్షు | నక్షత్రాణి స్వలోకే | ఏవా హ్యేవ | ఏవా హ్యగ్నే | ఏవాహి వాయో | ఏవాహీన్ద్ర | ఏవాహి పూషన్ | ఏవాహి దేవాః |
 
75. ఆపమాపా మపస్సర్వాః | అస్మాదస్మాదితోముతః | అగ్నిర్వాయుశ్చ సూర్యశ్చ | సహ సంచస్కరర్‌ద్ధియా | వాయ్వశ్వా రశ్మిపతయః | మరీచ్యాత్మానో అద్రుహః | దేవీర్భువనసూవరీః | పుత్రవత్వాయమేసుత | మహానామ్నీర్మహామానాః | మహసోమహ సస్స్వః |
 
76. దేవీః పర్జన్యసూవరీః | పుత్రవత్వాయమేసుత | అపాశ్న్యుష్ణిమపా రక్షః | అపాశ్న్యుష్ణిమపారఘమ్ | అపాఘ్రామప చావర్తిమ్ | అప దేవీరితో హిత | వజ్రం దేవీరజీతాగ్‌శ్చ | భువనం దేవసూవరీః | ఆదిత్యానదితిం దేవీమ్ | యోనినోర్ధ్వముదీషత |
 
77. భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమా క్షభిర్ యజత్రాః | స్థిరైరంగై స్తుష్టువాగ్ం సస్తనూభి: | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తిన ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తినః పూషా విశ్వవేదాః | స్వస్తి నస్తార్‌క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తినో బృహస్పతిర్దధాతు | కేతవో అరుణాసశ్చ | ఋషయో వాతరశనాః | ప్రతిష్ఠాగ్ం శతధాహి | సమాహితాసో సహస్రధాయసమ్ | శివానశ్శన్తమా భవన్తు | దివ్యా ఆప ఓషధయః | సుమృడీకా సరస్వతి | మాతే వ్యోమ సన్దృశి |
 
78. యోపాం పుష్పం వేద | పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి | చన్ద్రమావా అపాం పుష్పమ్ | పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి | య ఏవం వేద | యోపామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | అగ్నిర్వా అపమాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | యోగ్నేరాయతనం వేద |
 
79. ఆయతనవాన్ భవతి | ఆపోవా అగ్నేరాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | య ఏవం వేద | యోపామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | వాయుర్వా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | యో వాయోరాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
 
80. ఆపోవై వాయోరాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | య ఏవం వేద | యోపామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | అసౌవై తపన్నపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | యోముష్య తపత ఆయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | ఆపోవా అముష్య తపత ఆయతనమ్ |
 
81. ఆయతనవాన్ భవతి | య ఏవం వేద | యోపామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | చన్ద్రమావా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | యశ్చన్ద్రమస ఆయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | ఆపోవై చన్ద్రమస ఆయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
 
82. య ఏవం వేద | యోపామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | నక్షత్రాణివా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | యో నక్షత్రాణామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | ఆపోవై నక్షత్రాణామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | య ఏవం వేద |
 
83. యోపామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | పర్జన్యోవా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | యః పర్జన్యస్యాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | ఆపోవై పర్జన్యస్యాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | య ఏవం వేద | యోపామాయతనం వేద |
 
84. ఆయతనవాన్ భవతి | సంవత్సరోవా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | యస్సంవత్సరస్యాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | ఆపోవై సంవత్సరస్యాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి | య ఏవం వేద | యోప్సునావం ప్రతిష్ఠితాం వేద | ప్రత్యేవతిష్ఠతి |
 
85. ఇమేవై లోకా అప్సు ప్రతిష్ఠితాః | తదేషాభ్యనూక్తా | అపాగ్ం రసముదయగ్ంసన్న్ | సూర్యే శుక్రగ్ం సమాభృతమ్ | అపాగ్ం రసస్య యో రసః | తంవో గృహ్ణామ్యుత్తమమితి | ఇమేవై లోకా అపాగ్ంరసః | తే ముష్మిన్నాదిత్యే సమాభృతాః | జానుదఘ్నీముత్తరవేదీంఖాత్వా | అపాం పూరయిత్వా గుల్ఫదఘ్నమ్ |
 
86. పుష్కరపర్ణైః పుష్కరదణ్డైః పుష్కరైశ్చ సగ్గ్‌స్తీర్య | తస్మిన్విహాయసే | అగ్నిం ప్రణీయోప సమాధాయ | బ్రహ్మవాదినో వదన్తి | కస్మాత్ ప్రణీతే యమగ్నిశ్చీయతే | సా ప్రణీతే యమప్సు హ్యయంచీయతే | అసౌ భువనేప్యనాహితాగ్ని రేతాః | తమభిత ఏతా అబీష్టకా ఉపదధాతి | అగ్నిహొత్రే దర్శపూర్ణమాసయోః | పశుబన్ధే చాతుర్మాస్యేషు |
 
87. అథో ఆహుః | సర్వేషు యజ్ఞక్రతుష్వితి | ఏతద్ధస్మవా ఆహుశ్శణ్డిలాః | కమగ్నించినుతే | సత్రియమగ్నించిన్వానః | సంవత్సరం ప్రత్యక్షేణ | కమగ్నించినుతే | సావిత్రమగ్నించిన్వానః | అముమాదిత్యం ప్రత్యక్షేణ | కమగ్నించినుతే |
 
88. నాచికేతమగ్నించిన్వానః | ప్రాణాన్ ప్రత్యక్షేణ | కమగ్నించినుతే | చాతుర్‌హొత్రియమగ్నించిన్వానః | బ్రహ్మ ప్రత్యక్షేణ | కమగ్నించినుతే | వైశ్వసృజమగ్నించిన్వానః | శరీరం ప్రత్యక్షేణ | కమగ్నించినుతే | ఉపానువాక్యమాసుమగ్నించిన్వానః |
 
89. ఇమాన్ లోకాన్ ప్రత్యక్షేణ | కమగ్నించినుతే | ఇమమారుణకేతుకమగ్నించిన్వాన ఇతి | య ఏవాసౌ | ఇతశ్చా ముతశ్చా వ్యతీపాతీ | తమితి | యోగ్నేర్మిథూయా వేద | మిథునవాన్భవతి | ఆపోవా అగ్నేర్మిథూయాః | మిథునవాన్భవతి | య ఏవం వేద |
 
90. ఆపోవా ఇదమాసన్‌త్సలిలమేవ | స ప్రజా పతిరేకః పుష్కరపర్ణే సమభవత్ | తస్యాన్తర్ మనసికామస్సమవర్తత | ఇదగ్ం సృజేయమితి | తస్మాద్ యత్పురుషో మనసాభిగచ్ఛతి | తద్వాచా వదతి | తత్కర్మణా కరోతి | తదేషాభ్యనూక్తా | కామస్తదగ్రే సమవర్తతాధి | మనసో రేతః ప్రథమం యదాసీత్ |
 
91. సతో బన్ధుమసతి నిరవిన్దన్న్ | హృది ప్రతీష్యా కవయో మనీషేతి | ఉపైనన్ తదుపనమతి | యత్కామో భవతి | య ఏవం వేద | స తపో తప్యత | స తపస్తప్త్వా | శరీరమధూనుత | తస్యయన్మాగ్ం సమాసీత్ | తతోరుణాః కేతవో వాతరశనా ఋషయ ఉదతిష్ఠన్న్ |
 
92. యే నఖాః | తేవైఖానసాః | యే వాలాః | తే వాలఖిల్యాః | యో రసః | సోపామ్ | అన్తరతః కూర్మం భూతగ్ం సర్పన్తమ్ | తమబ్రవీత్ | మమవై త్వంగ్మాగ్ంసా సమభూత్ |
 
93. నేత్యబ్రవీత్ | పూర్వమేవాహమిహాసమితి | తత్పురుషస్య పురుషత్వమ్ | స సహస్రశీర్‌షా పురుషః | సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ | భూత్వోదతిష్ఠత్ | తమబ్రవీత్ | త్వంవై పూర్వగ్ం సమభూః | త్వమిదం పూర్వః కురుష్వేతి | స ఇత ఆదాయాపః |
 
94. అంజలినా పురస్తాదుపాదధాత్ | ఏవాహ్యేవేతి | తత ఆదిత్య ఉదతిష్ఠత్ | సా ప్రాచీ దిక్ | అథారుణః కేతుర్దక్షిణత ఉపాదధాత్ | ఏవాహ్యగ్న ఇతి | తతోవా అగ్నిరుదతిష్ఠత్ | సా దక్షిణా దిక్ | అథారుణః కెతుః పశ్చాదుపాదధాత్ | ఏవాహి వాయో ఇతి |
 
95. తతో వాయురుదతిష్ఠత్ | సా ప్రతీచీ దిక్ | అథారుణః కేతురుత్తరత ఉపాదధాత్ | ఏవాహీన్ద్రేతి | తతోవా ఇన్ద్ర ఉదతిష్ఠత్ | సోదీచీ దిక్ | అథారుణః కేతుర్మధ్య ఉపాదధాత్ | ఏవాహి పూషన్నితి | తతోవై పూషోదతిష్ఠత్ | సేయన్దిక్ |
 
96. అథారుణః కేతురుపరిష్టాదుపాదధాత్ | ఏవాహి దేవా ఇతి | తతో దేవ మనుష్యాః పితరః | గన్ధర్వాప్సరసశ్చోదతిష్ఠన్న్ | సోర్ద్వా దిక్ | యా విప్రుషో విపరాపతన్న్ | తాభ్యోసురా రక్షాగ్ంసి పిశాచా శ్చోదతిష్ఠన్న్ | తస్మాత్తే పరాభవన్న్ | విప్రుడ్‌భ్యోహితే సమభవన్న్ | తదేషాభ్యనూక్తా |
 
97. ఆపోహ యద్ బృహతీర్ గర్భమాయాన్న్ | దక్షన్దధానా జనయన్తీః స్వయంభుమ్ | తత ఇమేధ్యసృజ్యన్త సర్గాః | అద్భ్యోవా ఇదగ్ం సమభూత్ | తస్మాదిదగ్ం సర్వం బ్రహ్మ స్వయంభ్వితి | తస్మాదిదగ్ం సర్వగ్ం శిథిలమివా ధ్రువమివాభవత్ | ప్రజాపతిర్వావ తత్ | ఆత్మనాత్మానం విధాయ | తదేవాను ప్రావిశత్ | తదేషాభ్యనూక్తా |
 
98. విధాయ లోకాన్ విధాయ భూతాని | విధాయ సర్వాః ప్రదిశో దిశశ్చ | ప్రజాపతిః ప్రథమజా ఋతస్య | ఆత్మనాత్మానమభిసంవివేశేతి | సర్వ మేవేద మాప్త్వా | సర్వమవరుద్ధ్య | తదేవాను ప్రవిశతి | య ఏవం వేద |
 
99. చతుష్టయ్య ఆపో గృహ్ణాతి | చత్వారివా అపాగ్ం రూపాణి | మేఘో విద్యుత్ | స్తనయిత్నుర్ వృష్టిః | తాన్యేవావరున్ధే | ఆతపతి వర్ష్యా గృహ్ణాతి | తాః పురస్తాదుపదధాతి | ఏతావై బ్రహ్మవర్చస్యా ఆపః | ముఖత ఏవ బ్రహ్మవర్చసమవరున్ధే | తస్మాన్ముఖతో బ్రహ్మవర్చ సితరః |
 
100. కూప్యా గృహ్ణాతి | తా దక్షిణత ఉపదధాతి | ఏతావై తేజస్వి నీరాపః | తేజ ఏవాస్య దక్షిణతో దధాతి | తస్మాద్ దక్షిణోర్ధ స్తేజ స్వితరః | స్థావరా గృహ్ణాతి | తాః పశ్చా దుపదధాతి | ప్రతిష్ఠితా వై స్థావరాః | పశ్చాదేవ ప్రతితిష్ఠతి | వహన్తీర్‌గృహ్ణాతి |
 
101. తా ఉత్తరత ఉపదధాతి | ఓజసావా ఏతా వహన్తీర్ ఇవోద్గతీర్ ఇవ ఆకూజతీర్ ఇవ ధావన్తీః | ఓజ ఏవాస్యోత్తరతో దధాతి | తస్మాదుత్తరోర్ధ ఓజస్వితరః | సంభార్యా గృహ్ణాతి | తా మధ్య ఉపదధాతి | ఇయంవై సంభార్యాః | అస్యామేవ ప్రతితిష్ఠతి | పల్వల్యా గృహ్ణాతి | తా ఉపరిష్టా దుపాదధాతి |
 
102. అసౌవై పల్వల్యాః | అముష్యామేవ ప్రతితిష్ఠతి | దిక్షూపదధాతి | దిక్షువా ఆపః | అన్నంవా ఆపః | అద్భ్యోవా అన్నంజాయతే | య దేవాద్భ్యో న్నంజాయతే | తదవరున్ధే | తంవా ఏతమరుణాః కేతవో వాతరశనా ఋషయోచిన్వన్న్ | తస్మాదారుణ కేతుకః |
 
103. తదేషాభ్యనూక్తా | కేతవో అరుణాసశ్చ | ఋషయో వాతరశనాః | ప్రతిష్ఠాగ్ం శతధాహి | సమాహితాసో సహస్రధాయ సమితి | శతశశ్చైవ సహస్రశశ్చ ప్రతితిష్ఠతి | య ఏత మగ్నించినుతే | య ఉచైనమేవం వేద |
 
104. జానుదఘ్నీముత్తరవేదీంఖాత్వా | అపాం పూరయతి | అపాగ్ం సర్వత్వాయ | పుష్కరపర్ణగ్ం రుక్మం పురుష మిత్యుపదధాతి | తపోవై పుష్కర పర్ణమ్ | సత్యగ్ం రుక్మః | అమృతం పురుషః | ఏతావద్వావాస్తి | యావదేతత్ | యావ దేవాస్తి |
 
105. తదవరున్ధే | కూర్మముపదధాతి | అపా మేవ మేధమవరున్ధే | అథో స్వర్గస్య లోకస్య సమష్ట్యై | ఆపమాపామపస్సర్వాః | అస్మాదస్మాదితోముతః | అగ్నిర్వాయుశ్చ సూర్యశ్చ | సహ సంచస్కరర్‌ద్ధియా ఇతి | వాయ్వశ్వా రశ్మిపతయః | లోకంపృణ చ్ఛిద్రంపృణ |
 
 
106. యాస్తిస్రః పరమజాః | ఇన్ద్రఘోషావో వసుభిరేవాహ్యేవేతి | పంచచితయ ఉపదధాతి | పాంక్తోగ్నిః | యావానేవాగ్నిః | తంచినుతే | లోకంపృణయా ద్వితీయాముపదధాతి | పంచపదావై విరాట్ | తస్యావా ఇయం పాదః | అన్తరిక్షం పాదః | ద్యౌః పాదః | దిశః పాదః | పరోరజాః పాదః | విరాజ్యేవ ప్రతితిష్ఠతి | య ఏతమగ్నించినుతే | య ఉచైనమేవం వేద |
 
107. అగ్నిం ప్రణీయోప సమాధాయ | తమభిత ఏతా అబీష్టకా ఉపదధాతి | అగ్నిహొత్రే దర్శపూర్ణ మాసయోః | పశుబన్ధే చాతుర్మాస్యేషు | అథో ఆహుః | సర్వేషు యజ్ఞక్రతుష్వితి | అథ హస్మాహారుణస్స్వాయంభువః | సావిత్రః సర్వోగ్ని రిత్యననుషంగం మన్యామహే | నానావా ఏతేషాం వీర్యాణి | కమగ్నించినుతే |
 
108. సత్రియమగ్నించిన్వానః | కమగ్నించినుతే | సావిత్రమగ్నించిన్వానః | కమగ్నించినుతే | నాచికేతమగ్నించిన్వానః | కమగ్నించినుతే | చాతుర్‌హొత్రియ మగ్నించిన్వానః | కమగ్నించినుతే | వైశ్వసృజమగ్నించిన్వానః | కమగ్నించినుతే |
 
109. ఉపానువాక్యమాశుమగ్నించిన్వానః | కమగ్నించినుతే | ఇమమారుణకేతుక మగ్నించిన్వాన ఇతి | వృషావా అగ్నిః | వృషాణౌ సగ్గ్‌స్ఫాలయేత్ | హన్యేతాస్య యజ్ఞః | తస్మాన్ నానుషజ్యః | సోత్తర వేదిషు క్రతుషు చిన్వీత | ఉత్తరవేద్యాగ్ హ్యగ్నిశ్చీయతే | ప్రజాకామశ్చిన్వీత |
 
110. ప్రాజాపత్యోవా ఏషోగ్నిః | ప్రాజాపత్యాః ప్రజాః | ప్రజావాన్ భవతి | య ఏవం వేద | పశుకామశ్చిన్వీత | సంజ్ఞానంవా ఏతత్ పశూనామ్ | యదాపః | పశూనామేవ సంజ్ఞానేగ్నించినుతే | పశుమాన్ భవతి | య ఏవం వేద |
 
111. వృష్టికామశ్చిన్వీత | ఆపోవై వృష్టిః | పర్జన్యో వర్షుకో భవతి | య ఏవం వేద | ఆమయావీ చిన్వీత | ఆపోవై భేషజమ్ | భేషజమేవాస్మై కరోతి | సర్వమాయురేతి | అభిచరగ్గ్‌శ్చిన్వీత | వజ్రోవా ఆపః |
 
112. వజ్రమేవ భ్రాత్రువ్యేభ్యః ప్రహరతి | స్తృణుత ఏనమ్ | తేజస్కామో యశస్కామః | బ్రహ్మవర్చసకామ: స్వర్గకామశ్చిన్వీత | ఏతావద్వావాస్తి | యావదేతత్ | యావదేవాస్తి | తదవరున్ధే | తస్యై తద్‌వ్రతమ్ | వర్షతి నధావేత్ |
 
113. అమృతంవా ఆపః | అమృతస్యానన్తరిత్యై | నాప్సు మూత్రపురీషంకుర్యాత్ | న నష్ఠీవేత్ | న వివసనస్స్నాయాత్ | గుహ్యొవా ఏషోగ్నిః | ఏతస్యాగ్నే రనతిదాహాయ | న పుష్కరపర్ణాని హిరణ్యం వాధి తిష్ఠేత్ | ఏతస్యాగ్నే రనభ్యారోహాయ | న కూర్మస్యాశ్నీయాత్ | నోదకస్యా ధాతు కాన్యేన మోదకాని భవన్తి | అఘాతుకా ఆపః | య ఏతమగ్నించినుతే | య ఉచైనమేవం వేద |
 
114. ఇమానుకం భువనా సీషధేమ | ఇన్ద్రశ్చ విశ్వేచ దేవాః | యజ్ఞంచ నస్తన్వంచ ప్రజాంచ | ఆదిత్యైరిన్ద్రః సహసీషధాతు | ఆదిత్యైరిన్ద్రః సగణో మరుద్భిః | అస్మాకం భూత్వవితా తనూనామ్ | ఆప్లవస్వ ప్రప్లవస్వ | ఆణ్డీభవజ మాముహుః | సుఖాదీన్దుఃఖ నిధనామ్ | ప్రతిముంచస్వ స్వాంపురమ్ |
 
115. మరీచయస్స్వాయంభువాః | యే శరీరాణ్య కల్పయన్న్ | తేతే దేహంకల్పయన్తు | మాచతే ఖ్యాస్మ తీరిషత్ | ఉత్తిష్ఠత మాస్వప్త | అగ్నిమిచ్ఛధ్వం భారతాః | రాజ్ఞస్సోమస్య తృప్తాసః | సూర్యేణ సయుజోషసః | యువాసు వాసాః | అష్టాచక్రా నవద్వారా |
 
116. దేవానాం పూరయోధ్యా | తస్యాగ్ం హిరణ్మయః కోశః | స్వర్గో లోకో జ్యోతిషావృతః | యోవైతాం బ్రహ్మణో వేద | అమృతేనా వృతాం పురీమ్ | తస్మై బ్రహ్మచ చ్రహ్మాచ | ఆయుః కీర్తిం ప్రజాన్దదుః | విభ్రాజమానాగ్ం హరిణీమ్ | యశసా సంపరీవృతామ్ | పురగ్ం హిరణ్మయీం బ్రహ్మా |
 
117. వివేశా పరాజితా | పరాంగేత్యజ్యామయీ | పరాంగేత్యనాశకీ | ఇహచాముత్రచాన్వేతి | విద్వాన్దేవాసురానుభయాన్ | యత్కుమారీ మన్ద్రయతే | యద్యోషిద్ యత్పతివ్రతా | అరిష్టం యత్కించ క్రియతే | అగ్నిస్తదనువేధతి | అశృతాసశ్శృతాసశ్చ |
 
118. యజ్వానో యేప్య యజ్వనః | స్వర్యన్తో నాపేక్షన్తే | ఇన్ద్రమగ్నించ యేవిదుః | సికతా ఇవ సంయన్తి | రశ్మిభిస్సముదీరితాః | అస్మాల్లోకాదముష్మాచ్చ | ఋషిభిరదాత్ పృశ్నిభిః | అపేతవీతవిచసర్పతాతః | యే త్రస్థ పురాణా యేచ నూతనాః | అహొభిరద్భిరక్తుభిర్‌వ్యక్తమ్ |
 
119. యమోదదాత్వ వసానమస్మై | న మృణన్తు నృపాత్వర్యః | అకృష్టా యేచ కృష్టజాః | కుమారీషు కనీనీషు | జారిణీషుచ యేహితాః | రేతః పీతా ఆణ్డపీతాః | అంగారేషుచ యేహుతాః | ఉభయాన్ పుత్రపౌత్రకాన్ | యువేహం యమరాజగాన్ | శతమిన్ను శరదః |
 
120. అదో యద్‌బ్రహ్మ విలబమ్ | పితృణాంచ యమస్యచ | వరుణస్యాశ్వినోరగ్నేః | మరుతాంచ విహాయసామ్ | కామప్రయవణంమే అస్తు | సహ్యేవాస్మీ సనాతనః | ఇతి నాకో బ్రహ్మిశ్రవో రాయో ధనమ్ | పుత్రానాపో దేవీ రిహాహిత |
 
121. విశీర్ష్ణీం గృధ్రశీర్ష్ణీంచ | అపేతో నిర్‌ఋతిగ్ం హథః | పరిబాధగ్గ్‌శ్వేత కుక్షమ్ | నిజంగగ్ంశ బలోదరమ్ | సతాన్ వాచ్యాయయా సహ | అగ్నే నాశయ సన్దృశః | ఈర్ష్యాసూయే బుభుక్షామ్ | మన్యుం కృత్యాంచ దీధిరే | రథేన కిగ్ం శుకావతా | అగ్నే నాశయ సన్దృశః |
 
122. పర్జన్యాయ ప్రగాయత | దివస్పుత్రాయ మీఢుషే | సనోయ వసమిచ్ఛతు | ఇదం వచః పర్జన్యాయ స్వరాజే | హృదో అస్త్వన్తరన్తద్యుయోత | మయోభూర్వాతో విశ్వకృష్టయః సన్‌త్వస్మే | సుపిప్పలా ఓషధీర్ దేవగోపాః | యో గర్భమోషధీనామ్ | గవాం కృణోత్యర్వతామ్ | పర్జన్యః పురుషీణామ్ |
 
123. పునర్మామైత్త్విన్ద్రియమ్ | పునరాయుః పునర్భగః | పునర్‌బ్రాహ్మణమైతుమా | పునర్‌ద్రవిణమైతుమా | యన్మేద్య రేతః పృథివీమస్కాన్ | యదోషధీ రప్యస రద్‌యదాపః | ఇదన్తత్ పునరాదధే | దీర్ఘాయుత్త్వాయ వర్చసే | యన్మే రేతః ప్రసిచ్యతే | యన్మ ఆజాయతే పునః | తేనమా మమృతం కురు | తేనసు ప్రజసంకురు |
 
124. అద్భ్యస్తిరోధాజాయత | తవవై శ్రవణస్సదా | తిరోధేహి సపత్నాన్నః | యే అపోశ్నన్తి కేచన | త్వాష్ట్రీం మాయాంవై శ్రవణః | రథగ్ం సహస్ర వన్ధురమ్ | పురుశ్చక్రగ్ం సహస్రాశ్వమ్ | ఆస్థాయాయాహి నో బలిమ్ | యస్మై భూతాని బలిమావహన్తి | ధనంగావో హస్తి హిరణ్య మశ్వాన్ |
 
125. అసామ సుమతౌ యజ్ఞియస్య | శ్రియం బిభ్రతోన్నముఖీం విరాజమ్ | సుదర్శనేచ క్రౌంచేచ | మైనాగేచ మహాగిరౌ | శతద్వాట్టారగమన్తా | సగ్ం హార్యన్నగరం తవ | ఇతి మన్త్రాః | కల్పోత ఊర్ధ్వమ్ | యది బలిగ్ం హరేత్ | హిరణ్యనాభయే వితుదయే కౌబేరా యాయం బలిః |
 
126. సర్వభూతాధిపతయే నమ ఇతి | అథ బలిగ్ంహృత్వోప తిష్ఠేత | క్షత్రం క్షత్రంవై శ్రవణః | బ్రాహ్మణా వయగ్గ్‌స్మః | నమస్తే అస్తు మమాహిగ్ంసీః | అస్మాత్ ప్రవిశ్యాన్నమద్ధీతి | అథ తమగ్నిమా దధీత | యస్మిన్నేతత్కర్మ ప్రయుంజీత | తిరోధా భూః | తిరోధా భువః |
 
127. తిరోధాస్స్వః | తిరోధా భూర్భువస్స్వః | సర్వేషాం లోకానామాధిపత్యే సీదేతి | అథ తమగ్నిమిన్ధీత | యస్మిన్నేతత్కర్మ ప్రయుంజీత | తిరోధా భూస్స్వాహా | తిరోధా భువస్స్వాహా | తిరోధాస్స్వస్స్వాహా | తిరోధా భూర్భువస్స్వస్స్వాహా | యస్మిన్నస్య కాలే సర్వా ఆహుతీర్ హుతా భవేయుః |
 
128. అపి బ్రాహ్మణముఖీనాః | తస్మిన్నహ్నః కాలే ప్రయుంజీత | పరస్సుప్తజనాద్వేపి | మాస్మ ప్రమాద్యన్తమాధ్యాపయేత్ | సర్వార్థాస్సిద్ధ్యన్తే | య ఏవం వేద | క్షుధ్యన్నిధమ జానతామ్ | సర్వార్థాన సిద్ధ్యన్తే | యస్తే విఘాతుకో భ్రాతా | మమాన్తర్ హృదయే శ్రితః |
 
 
129. తస్మా ఇమమగ్రపిణ్డంజుహొమి | సమేర్థాన్మా వివధీత్ | మయి స్వాహా | రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్యసాహినే | నమో వయంవై శ్రవణాయ కుర్మహే | సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యమ్ | కామేశ్వరోవై శ్రవణో దదాతు | కుబేరాయవై శ్రవణాయ | మహారాజాయ నమః | కేతవో అరుణాసశ్చ | ఋషయో వాతరశనాః | ప్రతిష్ఠాగ్ం శతధాహి | సమాహితాసో సహస్రధాయసమ్ | శివానశ్శన్తమా భవన్తు | దివ్యా ఆప ఓషధయః | సుమృడీకా సరస్వతి | మాతే వ్యోమ సన్దృశి |
 
130. సంవత్సరమేతద్ వ్రతంచరేత్ | ద్వౌవా మాసౌ | నియమస్సమాసేన | తస్మిన్నియమవిశేషాః | త్రిషవణముదకోపస్పర్శీ | చతుర్థకాలపానభక్తస్స్యాత్ | అహరహర్వాభై క్షమశ్నీయాత్ | ఔదుంబరీభిస్సమిద్భిరగ్నిం పరిచరేత్ | పునర్మామైత్త్విన్ద్రియమిత్యేతే నానువాకేన | ఉద్ధృతపరిపూతాభిరద్భిః కార్యం కుర్వీత |
 
131. అసంచయవాన్ | అగ్నయే వాయవే సూర్యాయ | బ్రహ్మణే ప్రజాపతయే | చన్ద్రమసే నక్షత్రేభ్యః | ఋతుభ్యస్సంవత్సరాయ | వరుణాయారుణాయేతి వ్రతహొమాః | ప్రవర్గ్యవదాదేశః | అరుణాః కాణ్డ ఋషయః | అరణ్యే ధీయీరన్న్ | భద్రంకర్ణేభిరితిద్వే జపిత్వా |
 
132. మహానామ్నీభిర్ ఉదకగ్ం సగ్గ్‌స్పర్శ్య | తమాచార్యో దద్యాత్ | శివానశ్శన్తమేత్యోషధీరా లభతే | సుమృడీకేతి భూమిమ్ | ఏవమపవర్గే | ధేనుర్దక్షిణా | కగ్ంసం వాసశ్చ క్షౌమమ్ | అన్యద్వా శుక్లమ్ | యథా శక్తివా | ఏవగ్గ్‌స్వాధ్యాయ ధర్మేణ | అరణ్యే ధీయీత | తపస్వీ పుణ్యో భవతి తపస్వీ పుణ్యో భవతి |
 
ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమా క్షభిర్ యజత్రాః | స్థిరైరంగై స్తుష్టువాగ్ం సస్తనూభి: | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తిన ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తినః పూషా విశ్వవేదాః | స్వస్తి నస్తార్‌క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తినో బృహస్పతిర్దధాతు | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః |