అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయ]
ధృతరాష్ట్ర మహాప్రాజ్ఞ నిబొధ వచనం మమ
వక్ష్యామి తవా కౌరవాణాం సర్వేషాం హితమ ఉత్తమమ
2 న మే పరియం మహాబాహొ యథ గతాః పాణ్డవా వనమ
నికృత్యా నిర్జితాశ చైవ థుర్యొధన వశానుగైః
3 తే సమరన్తః పరిక్లేశాన వర్షే పూర్ణే తరయొథశే
విమొక్ష్యన్తి విషం కరుథ్ధాః కరవేయేషు భారత
4 తథ అయం కిం ను పాపాత్మా తవ పుత్రః సుమన్థధీః
పాణ్డవాన నిత్యసంక్రుథ్ధొ రాజ్యహేతొర జిఘాంసతి
5 వార్యతాం సాధ్వ అయం మూఢః శమం గచ్ఛతు తే సుతః
వనస్దాంస తాన అయం హన్తుమ ఇచ్ఛన పరాణైర విమొక్ష్యతే
6 యదాహ విథురః పరాజ్ఞొ యదా భీష్మొ యదా వయమ
యదా కృపశ చ థరొణశ చ తదా సాధు విధీయతామ
7 విగ్రహొ హి మహాప్రాజ్ఞ సవజనేన విగర్హితః
అధార్మ్యమ అయశస్యం చ మా రాజన పరతిపథ్యదాః
8 సమీక్షా యాథృశీ హయ అస్య పాణ్డవాన పరతి భారత
ఉపేక్ష్యమాణా సా రాజన హమాన్తమ అనయం సపృశేత
9 అద వాయం సుమన్థాత్మా వనం గచ్ఛతు తే సుతః
పాణ్డవైః సహితొ రాజన్న ఏక ఏవాసహాయ వాన
10 తతః సంసర్గజః సనేహః పుత్రస్య తవ పాణ్డవైః
యథి సయాత కృతకార్యొ ఽథయ భవేస తవం మనుజేశ్వర
11 అద వా జాయమానస్య యచ ఛీలమ అనుజాయతే
శరూయతే తన మహారాజ నామృతస్య అపసర్పతి
12 కదం వా మన్యతే భీష్మొ థరొణొ వా విథురొ ఽపి వా
భవాన వాత్ర కషమం కార్యం పురా చార్దొ ఽతివర్తతే