అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
వల్గు చిత్రపథం శలక్ష్ణం యాజ్ఞసేని తవయా వచః
ఉక్తం తచ ఛరుతమ అస్మాభిర నాస్తిక్యం తు పరభాషసే
2 నాహం ధర్మఫలాన్వేషీ రాజపుత్రి చరామ్య ఉత
థథామి థేయమ ఇత్య ఏవ యజే యష్టవ్యమ ఇత్య ఉత
3 అస్తు వాత్ర ఫలం మా వా కర్తవ్యం పురుషేణ యత
గృహాన ఆవసతా కృష్ణే యదాశక్తి కరొమి తత
4 ధర్మం చరామి సుశ్రొణి న ధర్మఫలకారణాత
ఆగమాన అనతిక్రమ్య సతాం వృత్తమ అవేక్ష్య చ
ధర్మ ఏవ మనః కృష్ణే సవభావాచ చైవ మే ధృతమ
5 న ధర్మఫలమ ఆప్నొతి యొ ధర్మం థొగ్ధుమ ఇచ్ఛతి
యశ చైనం శఙ్కతే కృత్వా నాస్తిక్యాత పాపచేతనః
6 అతివాథాన మథాచ చైవ మా ధర్మమ అతిశఙ్కిదాః
ధర్మాతిశఙ్కీ పురుషస తిర్యగ్గతిపరాయణః
7 ధర్మొ యస్యాతిశఙ్క్యః సయాథ ఆర్షం వా థుర్బలాత్మనః
వేథాచ ఛూథ్ర ఇవాపేయాత స లొకాథ అజరామరాత
8 వేథాధ్యాయీ ధర్మపరః కులే జాతొ యశస్విని
సదవిరేషు స యొక్తవ్యొ రాజభిర ధర్మచారిభిః
9 పాపీయాన హి స శూథ్రేభ్యస తస్కరేబ్భ్యొ విశేషతః
శాస్త్రాతిగొ మన్థబుథ్ధిర యొ ధర్మమ అతిశఙ్కతే
10 పరత్యక్షం హి తవయా థృష్ట ఋషిర గచ్ఛన మహాతపాః
మార్కణ్డేయొ ఽపరమేయాత్మా ధర్మేణ చిరజీవితామ
11 వయాసొ వసిష్ఠొ మైత్రేయొ నారథొ లొమశః శుకః
అన్యే చ ఋషయః సిథ్ధా ధర్మేణైవ సుచేతసః
12 పరత్యక్షం పశ్యసి హయ ఏతాన థివ్యయొగసమన్వితాన
శాపానుగ్రహణే శక్తాన థేవైర అపి గరీయసః
13 ఏతే హి ధర్మమ ఏవాథౌ వర్ణయన్తి సథా మమ
కర్తవ్యమ అమరప్రఖ్యాః పరత్యక్షాగమ బుథ్ధయః
14 అతొ నార్హసి కల్యాణి ధాతారం ధర్మమ ఏవ చ
రజొ మూఢేన మనసా కషేప్తుం శఙ్కితుమ ఏవ చ
15 ధర్మాతిశఙ్కీ నాన్యస్మిన పరమాణమ అధిగఛతి
ఆత్మప్రమాణ ఉన్నథ్ధః శరేయసొ హయ అవమన్యకః
16 ఇన్థ్రియప్రీతిసంబథ్ధం యథ ఇథం లొకసాక్షికమ
ఏతావాన మన్యతే బాలొ మొహమ అన్యత్ర గచ్ఛతి
17 పరాయశ చితాం న తస్యాస్తి యొ ధర్మమ అతిశఙ్కతే
ధయాయన స కృపణః పాపొ న లొకాన పరతిపథ్యతే
18 పరమాణాన్య అతివృత్తొ హి వేథ శాస్త్రార్దనిన్థకః
కామలొభానుగొ మూఢొ నరకం పరతిపథ్యతే
19 యస తు నిత్యం కృతమతిర ధర్మమ ఏవాభిపథ్యతే
అశఙ్కమానః కల్యాణి సొ ఽముత్రానన్త్యమ అశ్నుతే
20 ఆర్షం పరమాణమ ఉత్క్రమ్య ధర్మాన అపరిపాలయన
సర్వశాస్త్రాతిగొ మూఢొ శం జన్మసు న విన్థతి
21 శిష్టైర ఆచరితం ధర్మం కృష్ణే మా సమాతిశఙ్కిదాః
పురాణమ ఋషిభిః పరొక్తం సర్వజ్ఞైః సర్వథర్శిభిః
22 ధర్మ ఏవ్వ పలవొ నాన్యః సవర్గం థరౌపథి గచ్ఛతామ
సైవ నౌః సాగరస్యేవ వణిజః పారమ ఋచ్ఛతః
23 అఫాలొ యథి ధర్మః సయాచ చరితొ ధర్మచారిభిః
అప్రతిష్ఠే తమస్య ఏతఞ జగన మజ్జేథ అనిన్థితే
24 నిర్వాణం నాధిగచ్ఛేయుర జీవేయుః పశుజీవికామ
విఘాతేనైవ యుజ్యేయుర న చార్దం కిం చిథ ఆప్నుయుః
25 తపశ చ బరహ్మచర్యం చ యజ్ఞః సవాధ్యాయ ఏవ చ
థానమ ఆర్జవమ ఏతాని యథి సయుర అఫలాని వై
26 నాచరిష్యన పరే ధర్మం పరే పరతరే చయే
విప్రలమ్భొ ఽయమ అత్యన్తం యథి సయుర అఫలాః కరియాః
27 ఋషయశ చైవ థేవాశ చ గన్ధర్వాసురరాక్షసాః
ఈశ్వరాః కస్య హేతొస తే చరేయుర ధరమ ఆథృతాః
28 ఫలథం తవ ఇహ విజ్ఞాయ ధాతారం శరేయసి ధరువే
ధర్మం తే హయ ఆచరన కృష్ణే తథ్ధి ధర్మసనాతనమ
29 స చాయం సఫలొ ధర్మొ న ధర్మొ ఽఫల ఉచ్యతే
థృశ్యన్తే ఽపి హి విథ్యానాం ఫలాని తపసాం తదా
30 తవయ్య ఏతథ వై విజానీహి జన్మ కృష్ణే యదా శరుతమ
వేత్ద చాపి యదా జాతొ ధృష్టథ్యుమ్నః పరతాపవాన
31 ఏతావథ ఏవ పర్యాప్తమ ఉపమానం శుచిస్మితే
కర్మణాం ఫలమ అస్తీతి ధీరొ ఽలపేనాపి తుష్యతి
32 బహునాపి హయ అవిథ్వాంసొ నైవ తుష్యన్త్య అబుథ్ధయః
తేషాం న ధర్మజం కిం చిత పరేత్య శర్మాస్తి కర్మ వా
33 కర్మణామ ఉత పుణ్యానాం పాపానాం చ ఫలొథయః
పరభవశ చాప్యయశ చైవ థేవ గుహ్యాని భామిని
34 నైతాని వేథ యః కశ చిన ముహ్యన్త్య అత్ర పరజా ఇమాః
రక్ష్యాణ్య ఏతాని థేవానాం గూఢమాయా హి థేవతాః
35 కృశాఙ్గాః సువ్రతాశ చైవ తపసా థగ్ధకిల్బిషాః
పరసన్నైర మానసైర యుక్తాః పశ్యన్త్య ఏతాని వై థవిజాః
36 న ఫలాథర్శనాథ ధర్మః శఙ్కితవ్యొ న థేవతాః
యష్టవ్యం చాప్రమత్తేన థాతవ్యం చానసూయతా
37 కర్మణా ఫలమ అస్తీతి తదైతథ ధర్మశాశ్వతమ
బరహ్మా పరొవాచ పుత్రాణాం యథ ఋషిర వేథ కశ్యపః
38 తస్మాత తే సంశయః కృష్ణే నీహార ఇవ నశ్యతు
వయవస్త్య సర్వమ అస్తీతి నాస్తిక్యం భావమ ఉత్సృజ
39 ఈశ్వరం చాపి భూతానాం ధాతారం మా విచిక్షిపః
శిక్షస్వైనం నమస్వైనం మా తే భూథ బుథ్ధిర ఈథృశీ
40 యస్య పరసాథాత తథ భక్తొ మర్త్యొ గచ్ఛత్య అమర్త్యతామ
ఉత్తమం థైవతం కృష్ణే మాతివొచః కదం చన