అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 171

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 171)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జ]
తతొ మామ అభివిశ్వస్తం సంరూఢశరవిక్షతమ
థేవరాజొ ఽనుగృహ్యేథం కాలే వచనమ అబ్రవీత
2 థివ్యాన్య అస్త్రాణి సర్వాణి తవయి తిష్ఠన్తి భారత
న తవాభిభవితుం శక్తొ మానుషొ భువి కశ చన
3 భీష్మొ థరొణః కృపః కర్ణః శకునిః సహ రాజభిః
సంగ్రామస్దస్య తే పుత్ర కలాం నార్హన్తి షొడశీమ
4 ఇథం చ మే తనుత్రాణం పరాయచ్ఛన మఘవాన పరభుః
అభేథ్యం కవచం థివ్యం సరజం చైవ హిరణ్మయీమ
5 థేవథత్తం చ మే శఙ్ఖం థేవః పరాథాన మహారవమ
థివ్యం చేథం కిరీటం మే సవయమ ఇన్థ్రొ యుయొజ హ
6 తతొ థివ్యాని వస్త్రాణి థివ్యాన్య ఆభరణాని చ
పరాథాచ ఛక్రొ మమైతాని రుచిరాణి బృహన్తి చ
7 ఏవం సంపూజితస తత్ర సుఖమ అస్మ్య ఉషితొ నృప
ఇన్థ్రస్య భవనే పుణ్యే గన్ధర్వశిశుభిః సహ
8 తతొ మామ అబ్రవీచ ఛక్రః పరీతిమాన అమరైః సహ
సమయొ ఽరజున గన్తుం తే భరాతరొ హి సమరన్తి తే
9 ఏవమ ఇన్థ్రస్య భవనే పఞ్చవర్షాణి భారత
ఉషితాని మయా రాజన సమరతా థయూతజం కలిమ
10 తతొ భవన్తమ అథ్రాక్షం భరాతృభిః పరివారితమ
గన్ధమాథనమ ఆసాథ్య పర్వతస్యాస్య మూర్ధని
11 [య]
థిష్ట్యా ధనంజయాస్త్రాణి తవయా పరాప్తాని భారత
థిష్ట్యా చారాధితొ రాజా థేవానామ ఈశ్వరః పరభుః
12 థిష్ట్యా చ భగవాన సదాణుర థేవ్యా సహ పరంతప
సాక్షాథ థృష్టః సుయుథ్ధేన తొషితశ చ తవయానఘ
13 థిష్ట్యా చ లొకపాలైస తవం సమేతస్ల భరతర్షభ
థిష్ట్యా వర్ధామహే సర్వే థిష్ట్యాసి పునరాగతః
14 అథ్య కృత్స్నామ ఇమాం థేవీం విజితాం పురమాలినీమ
మన్యే చ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాన అపి వశీకృతాన
15 తాని తవ ఇచ్ఛామి తే థరష్టుం థివ్యాన్య అస్త్రాణి భారత
యైస తదా వీర్యవన్తస తే నివాతకవచా హతా
16 [అర్జ]
శవఃప్రభాతే భవాన థరష్టా థివ్యాన్య అస్త్రాణి సర్వశః
నివాతకవచా ఘొరా యైర మయా వినిపాతితాః
17 [వై]
ఏవమ ఆగమనం తత్ర కదయిత్వా ధనంజయః
భరాతృభిః సహితః సర్వై రజనీం తామ ఉవాస హ