అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 156)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
యుధిష్ఠిరస తమ ఆసాథ్య తపసా థగ్ధకిల్బిషమ
అభ్యవాథయత పరీతః శిరసా నామ కీర్తయన
2 తతః కృష్ణా చ భీమశ చ యమౌ చాపి యశస్వినౌ
శిరొభిః పరాప్య రాజర్షిం పరివార్యొపతస్దిరే
3 తదైవ ధౌమ్యొ ధర్మజ్ఞః పాణ్డవానాం పురొహితః
యదాన్యాయమ ఉపాక్రాన్తస తమ ఋషిం సంశితవ్రతమ
4 అన్వజానాత స ధర్మజ్ఞొ మునిర థివ్యేన చక్షుషా
పాణ్డొః పుత్రాన కురుశ్రేష్ఠాన ఆస్యతామ ఇతి చాబ్రవీత
5 కురూణామ ఋషభం పరాజ్ఞం పూజయిత్వా మహాతపాః
సహ భరాతృభిర ఆసీనం పర్యపృచ్ఛథ అనామయమ
6 నానృతే కురుషే భావం కచ చిథ ధర్మే చ వర్తసే
మతా పిత్రొశ చ తే వృత్తిః కచ చిత పార్ద న సీథతి
7 కచ చిత తే గురవః సర్వే వృథ్ధా వైథ్యాశ చ పూజితాః
కచ చిన న కురుషే భావం పార్ద పాపేషు కర్మసు
8 సుకృతం పరతికర్తుం చ కచ్చిథ ధాతుం చ థుష్కృతమ
యదాన్యాయం కురుశ్రేష్ఠ జానాసి న చ కత్దసే
9 యదార్హం మానితాః కచ చిత తవయా నన్థన్తి సాధవః
వనేష్వ అపి వసన కచ చిథ ధర్మమ ఏవానువర్తసే
10 కచ చిథ ధౌమ్యస తవథ ఆచారైర న పార్ద పరితప్యతే
థానధర్మతపః శౌచైర ఆర్జవేన తితిక్షయా
11 పితృపైతామహం వృత్తం కచ చిత పార్దానువర్తసే
కచ చిథ రాజర్షియాతేన పదా గచ్ఛసి పాణ్డవ
12 సవే సవే కిల కులే జాతే పుత్రే నప్తరి వా పునః
పితరః పితృలొకస్దాః శొచన్తి చ హసన్తి చ
13 కిం నవ అస్య థుష్కృతే ఽసమాభిః సంప్రాప్తవ్యం భవిష్యతి
కిం చాస్య సుకృతే ఽసమాభిః పరాప్తవ్యమ ఇతి శొభనమ
14 పితా మాతా తదైవాగ్నిర గురుర ఆత్మా చ పఞ్చమః
యస్యైతే పూజితాః పార్ద తస్య లొకావ ఉభౌ జితౌ
15 అబ్భక్షా వాయుభక్షాశ చ పలవమానా విహాయసా
జుషన్తే పర్వతశ్రేష్ఠమ ఋషయః పర్వ సంధిషు
16 కామినః సహ కాన్తాభిః పరస్పరమ అనువ్రతాః
థృశ్యన్తే శైలశృఙ్గస్దాస తదా కింపురుషా నృప
17 అరజాంసి చ వాసాంసి వసానాః కౌశికాని చ
థృశ్యన్తే హబవః పార్ద గన్ధర్వాప్సరసాం గణాః
18 విథ్యాధరగణాశ చైవ సరగ్విణః పరియథర్శనాః
మహొరగగణాశ చైవ సుపర్ణాశ చొరగాథయః
19 అస్య చొపరి శైలస్య శరూయతే పర్వ సంధిషు
భేరీ పణవశఙ్ఖానాం మృథఙ్గానాం చ నిస్వనః
20 ఇహస్దైర ఏవ తత సర్వం శరొతవ్యం భరతర్షభాః
న కార్యా వః కదం చిత సయాత తత్రాభిసరణే మతిః
21 న చాప్య అతః పరం శక్యం గన్తుం భరతసత్తమాః
విహారొ హయ అత్ర థేవానామ అమానుష గతిస తు సా
22 ఈషచ చపల కర్మాణం మనుష్యమ ఇహ భారత
థవిషన్తి సర్వభూతాని తాషయన్తి చ రాక్షసాః
23 అభ్యతిక్రమ్య శిఖరం శైలస్యాస్య యుధిష్ఠిర
గతిః పరమసిథ్ధానాం థేవర్షీణాం పరకాశతే
24 చాపలాథ ఇహ గఛన్తం పార్ద యానమ అతః పరమ
అయః శూలాథిభిర ఘనన్తి రాక్షసాః శత్రుసూథన
25 అప్సరొభిః పరివృతః సమృథ్ధ్యా నరవాహనః
ఇహ వైశ్రవణస తాత పర్వ సంధిషు థృశ్యతే
26 శిఖరే తం సమాసీనమ అధిపం సర్వరక్షసామ
పరేక్షన్తే సర్వభూతాని భానుమన్తమ ఇవొథితమ
27 థేవథానవ సిథ్ధానాం తదా వైశ్రవణస్య చ
గిరేః శిఖరమ ఉథ్యానమ ఇథం భరతసత్తమ
28 ఉపాసీనస్య ధనథం తుమ్బురొః పర్వ సంధిషు
గీతసామ సవనస తాత శరూయతే గన్ధమాథనే
29 ఏతథ ఏవంవిధం చిత్రమ ఇహ తాత యుధిష్ఠిర
పరేక్షన్తే సర్వభూతాని బహుశః పర్వ సంధిషు
30 భుఞ్జానాః సర్వభొజ్యాని రసవన్తి ఫలాని చ
వసధ్వం పాణ్డవశ్రేష్ఠా యావథ అర్జున థర్శనమ
31 న తాత చపలైర భావ్యమ ఇహ పరాప్తైః కదం చన
ఉషిత్వేహ యదాకామం యదాశ్రథ్ధం విహృత్య చ
తతః శస్త్రభృతాం శరేష్ఠ పృదివీం పాలయిష్యసి