అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
ఏవమ ఏతన మహాప్రాజ్ఞ యదా వథసి నొ మునే
అహం చైవ విజానామి సర్వే చేమే నరాధిపాః
2 భవాంస తు మన్యతే సాధు యత కురూణాం సుఖొథయమ
తథ ఏవ విథురొ ఽపయ ఆహ భీష్మొ థరొణశ చ మాం మునే
3 యథి తవ అహమ అనుగ్రాహ్యః కౌరవేషు థయా యథి
అనుశాధి థురాత్మానం పుత్రం థుర్యొధనం మమ
4 [వయ]
అయమ ఆయాతి వై రాజన మైత్రేయొ భవగాన ఋషిః
అన్వీయ పాణ్డవాన భరాతౄన ఇహైవాస్మథ థిథృక్షయా
5 ఏష థుర్యొధనం పుత్రం తవ రాజన మహాన ఋషిః
అనుశాస్తా యదాన్యాయం శమాయాస్య కులస్య తే
6 బరూయాథ యథ ఏష రాజేన్థ్ర తత కార్యమ అవిశఙ్కయా
అక్రియాయాం హి కార్యస్య పుత్రం తే శప్స్యతే రుషా
7 [వై]
ఏవమ ఉక్త్వా యయౌ వయాసొ మైత్రేయః పరత్యథృశ్యత
పూజయా పరతిజగ్రాహ సపుత్రస తం నరాధిపః
8 థత్త్వార్ఘ్యాథ్యాః కరియాః సర్వా విశ్రాన్తం మునిపుంగవమ
పరశ్రయేణాబ్రవీథ రాజా ధృతరాష్ట్రొ ఽమబికా సుతః
9 సుఖేనాగమనం కచ చిథ భగవన కురుజాఙ్గలే
కచ చిత కుశలినొ వీరా భరాతరః పఞ్చ పాణ్డవాః
10 సమయే సదాతుమ ఇచ్ఛన్తి కచ చిచ చ పురుషర్షభాః
కచ చిత కురూణాం సౌభ్రాత్రమ అవ్యుచ్ఛన్నం భవిష్యతి
11 [మై]
తీర్దయాత్రామ అనుక్రామన పరాప్తొ ఽసమి కురుజాఙ్గలమ
యథృచ్ఛయా ధర్మరాజం థృష్టవాన కామ్యకే వనే
12 తం జటాజినసంవీతం తపొవననివాసినమ
సమాజగ్ముర మహాత్మానం థరష్టుం మునిగణాః పరభొ
13 తత్రాశ్రౌషం మహారాజ పుత్రాణాం తవ విభ్రమమ
అనయం థయూతరూపేణ మహాపాపమ ఉపస్దితమ
14 తతొ ఽహం తవామ అనుప్రాప్తః కౌరవాణామ అవేక్షయా
సథా హయ అభ్యధికః సనేహః పరీతిశ చ తవయి మే పరభొ
15 నైతథ ఔపయికం రాజంస తవయి భీష్మే చ జీవతి
యథ అన్యొన్యేన తే పుత్రా విరుధ్యన్తే నరాధిప
16 మేఢీ భూతః సవయం రాజన నిగ్రహే రపగ్రహే భవాన
కిమర్దమ అనయం ఘొరమ ఉత్పతన్తమ ఉపేక్షసే
17 థస్యూనామ ఇవ యథ్వృత్తం సభాయాం కురునన్థన
తేన న భరాజసే రాజంస తాపసానాం సమాగమే
18 [వై]
తతొ వయావృత్య రాజానం థుర్యొధనమ అమర్షణమ
ఉవాచ శలక్ష్ణయా వాచా మైత్రేయొ భగవాన ఋషిః
19 థుర్యొధన మహాబాహొ నిబొధ వథతాం వర
వచనం మే మహాప్రాజ్ఞ బరువతొ యథ ధితం తవ
20 మా థరుహః పాణ్డవాన రాజన కురుష్వ హితమ ఆత్మనః
పాణ్డవానాం కురూణాం చ లొకస్య చ నరర్షభ
21 తే హి సర్వే నరవ్యాఘ్రాః శూరా విక్రాన్తయొధినః
సర్వే నాగాయుత పరాణా వజ్రసంహననా థృఢాః
22 సత్యవ్రతపరాః సర్వే సర్వే పురుషమానినః
హన్తారొ థేవశత్రూణాం రక్షసాం కామరూపిణామ
హిడిమ్బబకముఖ్యానాం కిర్మీరస్య చ రక్షసః
23 ఇతః పరచ్యవతాం రాత్రౌ యః స తేషాం మహాత్మనామ
ఆవృత్య మార్గం రౌథ్రాత్మా తస్దౌ గిరిర ఇవాచలః
24 తం భీమః సమరశ్లాఘీ బలేన బలినాం వరః
జఘాన పశుమారేణ వయాఘ్రః కషుథ్రమృగం యదా
25 పశ్య థిగ విజయే రాజన యదా భీమేన పాతితః
జరాసంధొ మహేష్వాసొ నాగాయుత బలొ యుధి
26 సంబన్ధీ వాసుథేవశ చ యేషాం శయాలశ చ పార్షతః
కస తాన యుధి సమాసీత జరామరణవాన నరః
27 తస్య తే శమ ఏవాస్తు పాణ్డవైర భరతర్షభ
కురు మే వచనం రాజన మా మృత్యువశమ అన్వగాః
28 ఏవం తు బరువతస తస్య మైత్రేయస్య విశాం పతే
ఊరుం గజకరాకారం కరేణాభిజఘాన సః
29 థుర్యొధనః సమితం కృత్వా చరణేనాలిఖన మహీమ
న కిం చిథ ఉక్త్వా థుర్యొధాస తస్దౌ కిం చిథ అవాఙ్ముఖః
30 తమ అశుశ్రూషమాణం తు విలిఖన్తం వసుంధరామ
థృష్ట్వా థుర్యొధనం రాజన మైత్రేయం కొప ఆవిశత
31 స కొపవశమ ఆపన్నొ మైత్రేయొ మునిసత్తమః
విధినా సంప్రయుక్తశ చ శాపాయాస్య మనొ థధే
32 తతః స వార్య ఉపస్పృశ్య కొపసంరక్త లొచనః
మైత్రేయొ ధార్తరాష్ట్రం తమ అశపథ థుష్టచేతసమ
33 యస్మాత తవం మామ అనాథృత్య నేమాం వాచం చికీర్షసి
తస్మాథ అస్యాభిమానస్య సథ్యః ఫలమ అవాప్నుహి
34 తవథ అభిథ్రొహ సంయుక్తం యుథ్ధమ ఉత్పత్స్యతే మహత
యత్ర భీమొ గథాపాతైస తవొరుం భేత్స్యతే బలీ
35 ఇత్య ఏవమ ఉక్తే వచనే ధృతరాష్ట్రొ మహీపతిః
పరసాథయామ ఆస మునిం నైతథ ఏవం భవేథ ఇతి
36 [మై]
శమం యాస్యతి చేత పుత్రస తవ రాజన యదాతదా
శాపొ న భవితా తాత విపరీతే భవిష్యతి
37 [వై]
స విలక్షస తు రాజేన్థ్ర థుర్యొధన పితా తథా
మైత్రేయం పరాహ కిర్మీరః కదం భీమేన పాతితః
38 [మై]
నాహం వక్ష్యామ్య అసూరా తే న తే శుశ్రూషతే సుతః
ఏష తే విథురః సర్వమ ఆఖ్యాస్యతి గతే మయి
39 [వై]
ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా మైత్రేయః పరాతిష్ఠత యదాగతమ
కిర్మీరవధసంవిగ్నొ బహిర థుర్యొధనొ ఽగమత