అమ్మా మహలక్ష్మి దయచేయవమ్మా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిత్రం: గుణసుందరి కథ (1949)

రచన: పింగళి నాగేంద్రరావు

గానం: ఘంటసాల

సంగీతం: ఓగిరాల రామచంద్రరావు


ప. అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా | అమ్మా |

మమ్ము మా పల్లె పాలింపవమ్మా | మమ్ము | || అమ్మా ||

అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా


చ. ఎన్ని నోముల పంటవొ అమ్మా | ఎన్ని నోముల |

ఏమి పుణ్యాల ఫలమౌ అమ్మా

అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా

నీవు పట్టింది బంగారమమ్మా

నీవు మెట్టింది స్వర్గమె అమ్మా | నీవు మెట్టింది |

నీవు పలికింది నిజ ధర్మమమ్మా | నీవు పలికింది |

నీవు మా భాగ్య దేవతవే అమ్మా

అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా


చ. ఎరుకలు జీవజనులను మరువ వలదమ్మా

పరువున రాచవారిని తీసిపోమమ్మా | పరువున |

నిను కన్నబిడ్డగ చూచునే అమ్మా | నిను కన్న |

నిను కంటిపాపగ కాచునే అమ్మా

అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా

అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా