అమరకోశము/కాణ్డ ౩

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

.. అమరకోశ ఏవం నామలిఙ్గాఽనుశాసనం కాణ్డ ౩ ..
తృతీయ స్సామాన్యః కాణ్డః । అథ విశేష్యనిఘ్నవర్గః ।

( ౩. ౦. ౧) విశేష్య నిఘ్నైః సంకీర్ణైర్ నానాఽర్థైరవ్యయైరపి
( ౩. ౦. ౨) లిఙ్గాఽఽది సంగ్రహైర్ వర్గాః సామాన్యే వర్గసంశ్రయాః
 పరిభాషా ।
( ౩. ౦. ౩) స్త్రీదారాఽఽద్యైర్ యద్ విశేష్యం యాదృశైః ప్రస్తుతం పదైః
( ౩. ౦. ౪) గుణద్రవ్యక్రియాశబ్దాస్ తథా స్యుస్ తస్య భేదకాః

( ౩. ౧. ౫) విశేష్యనిఘ్నవర్గః
( ౩. ౧. ౬) క్షేమఙ్కరోఽరిష్టతాతిశ్శివతాతిశ్శివఙ్కరఃవిశేష్యనిఘ్నవర్గః[మార్చు]

( ౩. ౧. ౭) సుకృతీ పుణ్యవాన్ ధన్యో మహేచ్ఛస్ తు మహాశయః
( ౩. ౧. ౮) హృదయాలుః సుహృదయో మహోత్సాహో మహోద్యమః
( ౩. ౧. ౯) ప్రవీణే నిపుణాఽభిజ్ఞవిజ్ఞనిష్ణాతశిక్షితాః
( ౩. ౧. ౧౦) వైజ్ఞానికః కృతముఖః కృతీ కుశల ఇత్యపి
( ౩. ౧. ౧౧) పూజ్యః ప్రతీక్ష్యః సాంశయికః సంశయాపన్నమానసః
( ౩. ౧. ౧౨) దక్షిణీయో దక్షిణార్హస్ తత్ర దక్షిణ్య ఇత్యపి
( ౩. ౧. ౧౩) స్యుర్ వదాన్యస్థూలలక్ష్యదానశౌణ్డా బహుప్రదే
( ౩. ౧. ౧౪) జైవాతృకః స్యాదాయుష్మానన్తర్వాణిస్ తు శాస్త్రవిత్
( ౩. ౧. ౧౫) పరీక్షకః కారణికో వరదస్ తు సమర్ద్ధకః
( ౩. ౧. ౧౬) హర్షమాణో వికుర్వాణః ప్రమనా హృష్టమానసః
( ౩. ౧. ౧౭) దుర్మనా విమనా అన్తర్మనాః స్యాదుత్క ఉన్మనాః
( ౩. ౧. ౧౮) దక్షిణే సరలోదారౌ సుకలో దాతృభోక్తరి
( ౩. ౧. ౧౯) తత్పరే ప్రసితాఽఽసక్తావిష్టార్థోద్యుక్త ఉత్సుకః
( ౩. ౧. ౨౦) ప్రతీతే ప్రథితఖ్యాతవిత్త విజ్ఞాతవిశ్రుతాః
( ౩. ౧. ౨౧) గుణైః ప్రతీతే తు కృతలక్షణాఽఽహతలక్షణౌ
( ౩. ౧. ౨౨) ఇభ్య ఆఢ్యో ధనీ స్వామీ త్వీశ్వరః పతిరీశితా
( ౩. ౧. ౨౩) అధిభూర్ నాయకో నేతా ప్రభుః పరివృఢోఽధిపః
( ౩. ౧. ౨౪) అధికర్ధిః సమృద్ధః స్యాత్ కుటుమ్బవ్యాపృతస్ తు యః
( ౩. ౧. ౨౫) స్యాదభ్యాగారికస్ తస్మిన్నుపాధిశ్ చ పుమానయమ్
( ౩. ౧. ౨౬) వరాఙ్గరూపోపేతో యస్సింహసంహననో హి సః
( ౩. ౧. ౨౭) నిర్వార్యః కార్యకర్తా యః సంపన్నః సత్వసంపదా
( ౩. ౧. ౨౮) అవాచి మూకోఽథ మనోజవసః పితృసంనిభః
( ౩. ౧. ౨౯) సత్కృత్యాఽలఙ్కృతాం కన్యాం యో దదాతి స కూకుదః
( ౩. ౧. ౩౦) లక్ష్మీవాన్ లక్ష్మణః శ్రీలః శ్రీమాన్ స్నిగ్ధస్తు వత్సలః
( ౩. ౧. ౩౧) స్యాద్ దయాలుః కారుణికః కృపాలుః సూరతస్సమాః
( ౩. ౧. ౩౨) స్వతన్త్రోఽపావృతః స్వైరీ స్వచ్ఛన్దో నిరవగ్రహః
( ౩. ౧. ౩౩) పరతన్త్రః పరాధీనః పరవాన్ నాథవానపి
( ౩. ౧. ౩౪) అధీనో నిఘ్న ఆయత్తోఽస్వచ్ఛన్దో గృహ్యకోఽప్యసౌ
( ౩. ౧. ౩౫) ఖలపూః స్యాద్ బహుకరో దీర్ఘసూత్రశ్ చిరక్రియః
( ౩. ౧. ౩౬) జాల్మోఽసమీక్ష్యకారీ స్యాత్ కుణ్ఠో మన్దః క్రియాసు యః
( ౩. ౧. ౩౭) కర్మక్షమోఽలఙ్కర్మాణః క్రియావాన్ కర్మసూద్యతః
( ౩. ౧. ౩౮) స కార్మః కర్మశీలో యః కర్మశూరస్ తు కర్మఠః
( ౩. ౧. ౩౯) భరణ్యభుక్ కర్మకరః కర్మకారస్ తు తత్ క్రియః
( ౩. ౧. ౪౦) అపస్నాతో మృతస్నాత ఆమిషశీ తు శౌష్కులః
( ౩. ౧. ౪౧) బుభుక్షితః స్యాత్ క్షుధితో జిఘత్సురశనాయితః
( ౩. ౧. ౪౨) పరాన్నః పరపిణ్డాదో భక్షకో ఘస్మరోఽద్భరః
( ౩. ౧. ౪౩) ఆద్యూనః స్యాదౌదరికో విజిగీషావివర్జితే
( ౩. ౧. ౪౪) ఉభౌ త్వాత్మమ్భరిః కుక్షిమ్భరిః స్వోదరపూరకే
( ౩. ౧. ౪౫) సర్వాన్నీనస్ తు సర్వాన్నభోజీ గృధ్నుస్తు గర్ధనః
( ౩. ౧. ౪౬) లుబ్ధోఽభిలాపుకస్ తృష్ణక్ సమౌ లోలుపలోలుభౌ
( ౩. ౧. ౪౭) సోన్మాదస్ తూన్మదిష్ణుః స్యాదవినీతః సముద్ధతః
( ౩. ౧. ౪౮) మత్తే శౌణ్డోత్కటక్షీబాః కాముకే కమితాఽనుకః
( ౩. ౧. ౪౯) కమ్రః కామయితాఽభీకః కమనః కామనోఽభికః
( ౩. ౧. ౫౦) విధేయో వినయగ్రాహీ వచనేస్థిత ఆశ్రవః
( ౩. ౧. ౫౧) వశ్యః ప్రణేయో నిభృతవినీతప్రశ్రితాః సమాః
( ౩. ౧. ౫౨) ధృష్టే ధృష్ణగ్ వియాతశ్ చ ప్రగల్భః ప్రతిభాన్వితే
( ౩. ౧. ౫౩) స్యాదధృష్టే తు శాలీనో విలక్షో విస్మయాన్వితే
( ౩. ౧. ౫౪) అధీరే కాతరస్ త్రస్తే భీరుభీరుకభీలుకాః
( ౩. ౧. ౫౫) ఆశంసురాశంసితరి గృహయాలుర్ గ్రహీతరి
( ౩. ౧. ౫౬) శ్రద్ధాలుః శ్రద్ధయా యుక్తే పతయాలుస్ తు పాతుకే
( ౩. ౧. ౫౭) లజ్జాశీలేఽపత్రపిష్ణుర్ వన్దారురభివాదకే
( ౩. ౧. ౫౮) శరారుర్ ఘాతుకో హింస్రః స్యాద్ వర్ద్ధిష్ణుస్ తు వర్ద్ధనః
( ౩. ౧. ౫౯) ఉత్పతిష్ణుస్ తూత్పతితాఽలఙ్కరిష్ణుస్ తు మణ్డనః
( ౩. ౧. ౬౦) భూష్ణుర్ శ్వవిష్ణుర్ భవితా వర్తిష్ణుర్ వర్తనః సమౌ
( ౩. ౧. ౬౧) నిరాకరిష్ణుః క్షిప్నుః స్యాత్ సాన్ద్రస్నిగ్ధస్ తు మేదురః
( ౩. ౧. ౬౨) జ్ఞాతా తు విదురో విన్దుర్ వికాసీ తు వికస్వరః
( ౩. ౧. ౬౩) విసృత్వరో విసృమరః ప్రసారీ చ విసారిణి
( ౩. ౧. ౬౪) సహిష్ణుః సహనః క్షన్తా తితిక్షుః క్షమితా క్షమీ
( ౩. ౧. ౬౫) క్రోధనోఽమర్షణః కోపీ చణ్డస్ త్వత్యన్తకోపనః
( ౩. ౧. ౬౬) జాగరూకో జాగరితా ఘూర్ణితః ప్రచలాయితః
( ౩. ౧. ౬౭) స్వప్నక్ శయాలుర్ నిద్రాలుర్ నిద్రాణశయితౌ సమౌ
( ౩. ౧. ౬౮) పరాఙ్ముఖః పరాచీనః స్యాదవాఙ్ప్యధోముఖః
( ౩. ౧. ౬౯) దేవానఞ్చతి దేవద్ర్యఙ్ విశ్వద్ర్యఙ్ విశ్వగఞ్చతి
( ౩. ౧. ౭౦) యస్సహాఞ్చతి సధ్ర్యఙ్ స స తిర్యఙ్ యస్తిరోఽఞ్చతి
( ౩. ౧. ౭౧) వదో వదావదో వక్తా వాగీశో వాక్పతిస్సమౌ
( ౩. ౧. ౭౨) వాచోయుక్తిపటుర్వాగ్మీ వావదూకోఽతివక్తరి
( ౩. ౧. ౭౩) స్యాజ్ జల్పాకస్ తు వాచాలో వాచాటో బహుగర్హ్యవాక్
( ౩. ౧. ౭౪) దుర్ముఖే ముఖరాఽబద్ధముఖౌ శక్లః ప్రియమ్వదే
( ౩. ౧. ౭౫) లోహలః స్యాదస్ఫుటవాగ్ గర్హ్యవాదీ తు కద్వదః
( ౩. ౧. ౭౬) సమౌ కువాదకుచరౌ స్యాదసౌమ్యస్వరోఽస్వరః
( ౩. ౧. ౭౭) రవణః శబ్దనో నాన్దీవాదీ నాన్దీకరః సమౌ
( ౩. ౧. ౭౮) జడోఽజ్ఞ ఏడమూకస్తు వక్తుం శ్రోతుమశిక్షితే
( ౩. ౧. ౭౯) తూష్ణీంశీలస్ తు తూష్ణీకో నగ్నోఽవాసా దిగమ్బరే
( ౩. ౧. ౮౦) నిష్కాసితోఽవకృష్టః స్యాదపధ్వస్తస్ తు ధిక్కృతః
( ౩. ౧. ౮౧) ఆత్తగర్వోఽభిభూతః స్యాద్ దాపితః సాధితః సమౌ
( ౩. ౧. ౮౨) ప్రత్యాదిష్టో నిరస్తః స్యాత్ ప్రత్యాఖ్యాతో నిరాకృతః
( ౩. ౧. ౮౩) నికృతః స్యాద్ విప్రకృతో విప్రలబ్ధస్ తు వఞ్చితః
( ౩. ౧. ౮౪) మనోహతః ప్రతిహతః ప్రతిబద్ధో హతశ్ చ సః
( ౩. ౧. ౮౫) అధిక్షిప్తః ప్రతిక్షిప్తో బద్ధే కీలితసంయతౌ
( ౩. ౧. ౮౬) ఆపన్న ఆపత్ప్రాప్తః స్యాత్ కాన్దిశీకో భయద్రుతః
( ౩. ౧. ౮౭) ఆక్షారితః క్షారితోఽభిశస్తే సంకసుకోఽస్థిరే
( ౩. ౧. ౮౮) వ్యసనార్తోపరక్తౌ ద్వౌ విహస్తవ్యాకులౌ సమౌ
( ౩. ౧. ౮౯) విక్లవో విహ్వలః స్యాత్ తు వివశోఽరిష్టదుష్టధీః
( ౩. ౧. ౯౦) కశ్యః కశ్యార్హే సన్నద్ధే త్వాతతాయీ వధోద్యతే
( ౩. ౧. ౯౧) ద్వేష్యే త్వక్షిగతో వధ్యః శీర్షచ్ఛేద్య ఇమౌ సమౌ
( ౩. ౧. ౯౨) విష్యో విషేణ యో వధ్యో ముసల్యో ముసలేన యః
( ౩. ౧. ౯౩) శిశ్విదానోఽకృష్ణకర్మా చపలశ్ చికురః సమౌ
( ౩. ౧. ౯౪) దోషైకదృక్ పురోభాగీ నికృతస్ త్వనృజుః శఠః
( ౩. ౧. ౯౫) కర్ణేజపః సూచకః స్యాత్ పిశునో దుర్జనః ఖలః
( ౩. ౧. ౯౬) నృశంసో ఘాతుకః క్రూరః పాపో ధూర్తస్ తు వఞ్చకః
( ౩. ౧. ౯౭) అజ్ఞే మూఢయథాజాతమూర్ఖవైధేయబాలిశాః
( ౩. ౧. ౯౮) కదర్యే కృపణక్షుద్రకిమ్పచానమితమ్పచాః
( ౩. ౧. ౯౯) నిఃస్వస్ తు దుర్విధో దీనో దరిద్రో దుర్గతోఽపి సః
( ౩. ౧. ౧౦౦) వనీయకో యాచనకో మార్గణో యాచకాఽర్థినౌ
( ౩. ౧. ౧౦౧) అహఙ్కారవానహంయుః శుభంయుస్ తు శుభాన్వితః
( ౩. ౧. ౧౦౨) దివ్యోపపాదుకా దేవా నృగవాఽఽద్యా జరాయుజాః
( ౩. ౧. ౧౦౩) స్వేదజాః కృమిదంశాఽఽద్యాః పక్షిసర్పాఽఽదయోఽణ్డజాః ।
( ౩. ౧. ౧౦౪) ఉద్భిదస్ తరుగుల్మాఽఽద్యా ఉద్భిదుద్భిజ్జముద్భిదమ్
( ౩. ౧. ౧౦౫) సున్దరం రుచిరం చారు సుషమం సాధు శోభనమ్
( ౩. ౧. ౧౦౬) కాన్తం మనోరమం రుచ్యం మనోజ్ఞం మఞ్జు మఞ్జులమ్
( ౩. ౧. ౧౦౭) రమ్యం మనోహరం సౌమ్యం భద్రకం రమణీయకమ్
( ౩. ౧. ౧౦౮) తదాసేచనకం తృప్తేర్ నాస్త్యన్తో యస్య దర్శనాత్
( ౩. ౧. ౧౦౯) అభీష్టేఽభీప్సితం హృద్యం దయితం వల్లభం ప్రియమ్
( ౩. ౧. ౧౧౦) నికృష్టప్రతికృష్టాఽర్వరేఫయాప్యాఽవమాఽధమాః
( ౩. ౧. ౧౧౧) కుపూయకుత్సితాఽవద్యఖేటగర్హ్యాఽణకాః సమాః
( ౩. ౧. ౧౧౨) మలీమసం తు మలినం కచ్చరం మలదూషితమ్
( ౩. ౧. ౧౧౩) పూతం పవిత్రం మేధ్యం చ వీధ్రం తు విమలాఽర్థకమ్
( ౩. ౧. ౧౧౪) నిర్ణిక్తం శోధితం మృష్టం నిఃశోధ్యమనవస్కరమ్
( ౩. ౧. ౧౧౫) అసారం ఫల్గు శూన్యం తు వశికం తుచ్ఛరిక్తకే
( ౩. ౧. ౧౧౬) క్లీబే ప్రధానం ప్రముఖప్రవేకాఽనుత్తమోత్తమాః
( ౩. ౧. ౧౧౭) ముఖ్యవర్యవరేణ్యాశ్ చ ప్రవర్హోఽనవరార్ధ్యవత్
( ౩. ౧. ౧౧౮) పరార్ధ్యాఽగ్రప్రాగ్రహరప్రాగ్రయాఽగ్రయాఽగ్రీయమగ్రియమ్
( ౩. ౧. ౧౧౯) శ్రేయాన్ శ్రేష్ఠః పుష్కలః స్యాత్ సత్తమశ్ చాఽతిశోభనే
( ౩. ౧. ౧౨౦) స్యురుత్తరపదే వ్యాఘ్రపుఙ్గవర్షభకుఞ్జరాః
( ౩. ౧. ౧౨౧) సింహశార్దూలనాగాఽఽద్యాః పుంసి శ్రేష్ఠాఽర్థగోచరాః
( ౩. ౧. ౧౨౨) అప్రాగ్రయం ద్వయహీనే ద్వే అప్రధానోపసర్జనే
( ౩. ౧. ౧౨౩) విశంకటం పృథు బృహద్ విశాలం పృథులం మహత్
( ౩. ౧. ౧౨౪) వడ్రోరువిపులం పీనపీవ్నీ తు స్థూలపీవరే
( ౩. ౧. ౧౨౫) స్తోకాఽల్పక్షుల్లకాః సూక్ష్మం శ్లక్ష్ణం దభ్రం కృశం తను
( ౩. ౧. ౧౨౬) స్త్రియాం మాత్రా త్రుటిః పుంసి లవలేశకణాఽణవః
( ౩. ౧. ౧౨౭) అత్యల్పేఽల్పిష్ఠమల్పీయః కనీయోఽణీయ ఇత్యపి
( ౩. ౧. ౧౨౮) ప్రభూతం ప్రచురం ప్రాజ్యమదభ్రం బహులం బహు
( ౩. ౧. ౧౨౯) పురుహూః పురు భూయిష్ఠం స్ఫారం భూయశ చ భూరి చ
( ౩. ౧. ౧౩౦) పరః శతాఽఽద్యాస్ తే యేషాం పరా సంఖ్యా శతాఽఽదికాత్
( ౩. ౧. ౧౩౧) గణనీయే తు గణేయం సంఖ్యాతే గణితమథ సమం సర్వమ్
( ౩. ౧. ౧౩౨) విశ్వమశేషం కృత్స్నం సమస్తనిఖిలాఽఖిలాని నిఃశేషమ్
( ౩. ౧. ౧౩౩) సమగ్రం సకలం పూర్ణమఖణ్డం స్యాదనూనకే
( ౩. ౧. ౧౩౪) ఘనం నిరన్తరం సాన్ద్రం పేలవం విరలం తను
( ౩. ౧. ౧౩౫) సమీపే నికటాఽఽసన్నసంనికృష్టసనీడవత్
( ౩. ౧. ౧౩౬) సదేశాఽభ్యాశసవిధసమర్యాదసవేశవత్
( ౩. ౧. ౧౩౭) ఉపకణ్ఠాఽన్తికాఽభ్యర్ణాఽభ్యగ్రా అప్యభితోఽవ్యయమ్
( ౩. ౧. ౧౩౮) సంసక్తే త్వవ్యవహితమపదాన్తరమిత్యపి
( ౩. ౧. ౧౩౯) నేదిష్ఠమన్తికతమం స్యాద్ దూరం విప్రకృష్టకమ్
( ౩. ౧. ౧౪౦) దవీయశ్ చ దవిష్ఠం చ సుదూరం దీర్ఘమాయతమ్
( ౩. ౧. ౧౪౧) వర్తులం నిస్తలం వృత్తం బన్ధురం తూన్నతానతమ్
( ౩. ౧. ౧౪౨) ఉచ్చప్రాంశూన్నతోదగ్రోచ్ఛ్రితాస్తుఙ్గేఽథ వామనే
( ౩. ౧. ౧౪౩) న్యఙ్నీచఖర్వహ్రస్వాః స్యురవాగ్రేఽవనతాఽఽనతమ్
( ౩. ౧. ౧౪౪) అరాలం వృజినం జిహ్మమూర్మిమత్ కుఞ్చితం నతమ్
( ౩. ౧. ౧౪౫) ఆవిద్ధం కుటిలం భుగ్నం వేల్లితం వక్రమిత్యపి
( ౩. ౧. ౧౪౬) ఋజావజిహ్మప్రగుణౌ వ్యస్తే త్వప్రగుణాఽఽకులౌ
( ౩. ౧. ౧౪౭) శాశ్వతస్ తు ధ్రువో నిత్యసదాతనసనాతనాః
( ౩. ౧. ౧౪౮) స్థాస్నుః స్థిరతరః స్థేయానేకరూపతయా తు యః
( ౩. ౧. ౧౪౯) కాలవ్యాపీ స కూటస్థః స్థావరో జఙ్గమేతరః
( ౩. ౧. ౧౫౦) చరిష్ణు జఙ్గమచరం త్రసమిఙ్గం చరాచరమ్
( ౩. ౧. ౧౫౧) చలనం కమ్పనం కమ్ప్రం చలమ్ లోలం చలాచలమ్
( ౩. ౧. ౧౫౨) చఞ్చలం తరలం చైవ పారిప్లవపరిప్లవే
( ౩. ౧. ౧౫౩) అతిరిక్తః సమధికో ధృఢసంధిస్ తు సంహతః
( ౩. ౧. ౧౫౪) ఖక్ఖటం కఠినం క్రూరం కఠోరం నిష్ఠురం ధృఢమ్
( ౩. ౧. ౧౫౫) జరఠం మూర్తిమన్ మూర్తం ప్రవృద్ధం ప్రౌఢమేధితమ్
( ౩. ౧. ౧౫౬) పురాణే ప్రతనప్రత్నపురాతనచిరన్తనాః
( ౩. ౧. ౧౫౭) ప్రత్యగ్రోఽభినవో నవ్యో నవీనో నూతనో నవః
( ౩. ౧. ౧౫౮) నూత్నశ్ చ సుకుమారం తు కోమలం మృదులమ్ మృదు
( ౩. ౧. ౧౫౯) అన్వగన్వక్షమనుగేఽనుపదం క్లీబమవ్యయమ్
( ౩. ౧. ౧౬౦) ప్రత్యక్షం స్యాదైన్ద్రియకమప్రత్యక్షమతీన్ద్రియమ్
( ౩. ౧. ౧౬౧) ఏకతానోఽనన్యవృత్తిరైకాగ్రైకాయనావపి
( ౩. ౧. ౧౬౨) అప్యేకసర్గ ఏకాగ్ర్యోఽప్యేకాయనగతోఽపి సః
( ౩. ౧. ౧౬౩) పుంస్యాదిః పూర్వపౌరస్త్యప్రథమాఽఽద్యా అథాఽస్త్రియామ్
( ౩. ౧. ౧౬౪) అన్తో జఘన్యం చరమమన్త్యపాశ్చాత్యపశ్చిమాః
( ౩. ౧. ౧౬౫) మోఘం నిరర్థకం స్పష్టం స్ఫుటం ప్రవ్యక్తముల్బణమ్
( ౩. ౧. ౧౬౬) సాధారణం తు సామాన్యమేకాకీ త్వేక ఏకకః
( ౩. ౧. ౧౬౭) భిన్నాఽర్థకా అన్యతర ఏకం త్వోఽన్యేతరావపి
( ౩. ౧. ౧౬౮) ఉచ్చావచం నైకభేదముచ్చణ్డమవిలమ్బితమ్
( ౩. ౧. ౧౬౯) అరున్తుదస్ తు మర్మస్పృగబాధం తు నిరర్గలమ్
( ౩. ౧. ౧౭౦) ప్రసవ్యం ప్రతికూలం స్యాదపసవ్యమపష్ఠు చ
( ౩. ౧. ౧౭౧) వామం శరీరే సవ్యం స్యాదపసవ్యం తు దక్షిణమ్
( ౩. ౧. ౧౭౨) సఙ్కటమ్ నా తు సంబాధః కలిలం గహనం సమే
( ౩. ౧. ౧౭౩) సంకీర్ణే సంకులాఽఽకీర్ణే ముణ్డితం పరివాపితమ్
( ౩. ౧. ౧౭౪) గ్రన్థితం సందితం దృబ్ధం విసృతం విస్తృతం తతమ్
( ౩. ౧. ౧౭౫) అన్తర్గతం విస్మృతం స్యాత్ ప్రఆప్తప్రణిహితే సమే
( ౩. ౧. ౧౭౬) వేల్లితప్రేఙ్ఖితాఽఽధూతచలితాఽఽకమ్పితా ధుతే
( ౩. ౧. ౧౭౭) నుత్తనున్నాఽస్తనిష్ఠయూతాఽఽవిద్ధక్షిప్తేరితాః సమాః
( ౩. ౧. ౧౭౮) పరిక్షిప్తం తు నివృత్తం మూషితం ముషితాఽర్థకమ్
( ౩. ౧. ౧౭౯) ప్రవృద్ధప్రసృతే న్యస్తనిసృష్టే గుణితాఽఽహతే
( ౩. ౧. ౧౮౦) నిదిగ్ధోపచితే గూఢగుప్తే గుణ్ఠితరూషితే
( ౩. ౧. ౧౮౧) ద్రుతాఽవదీర్ణే ఉద్గూర్ణోద్యతే కాచితశిక్యితే
( ౩. ౧. ౧౮౨) ఘ్రాణఘ్రాతే దిగ్ధలిప్తే సముదక్తోద్ధృతే సమే
( ౩. ౧. ౧౮౩) వేష్టితం స్యాద్ వలయితం సంవీతం రుద్ధమావృతమ్
( ౩. ౧. ౧౮౪) రుగ్ణం భుగ్నేఽథ నిశితక్ష్ణుతశాతానితేజితే
( ౩. ౧. ౧౮౫) స్యాద్ వినాశోన్ముఖం పక్వం హ్రీణహ్రీతౌ తు లజ్జితే
( ౩. ౧. ౧౮౬) వృత్తే తు వృతవ్యావృత్తౌ సంయోజిత ఉపాహితః
( ౩. ౧. ౧౮౭) ప్రాప్యం గమ్యం సమాసాద్యం స్యన్నం రీణం స్నుతం స్రుతమ్
( ౩. ౧. ౧౮౮) సంగూఢః స్యాత్ సంకలితోఽవగీతః ఖ్యాతగర్హణః
( ౩. ౧. ౧౮౯) వివిధః స్యాద్ బహువిధో నానారూపః పృథగ్విధః
( ౩. ౧. ౧౯౦) అవరీణో ధిక్కృతశ్ చాప్యవధ్వస్తోఽవచూర్ణితః
( ౩. ౧. ౧౯౧) అనాయాసకృతం ఫాణ్టం స్వనితం ధ్వనితమ్ సమే
( ౩. ౧. ౧౯౨) బద్ధే సందానితం మూతముద్దితం సందితం సితమ్
( ౩. ౧. ౧౯౩) నిష్పక్వే క్వథితం పాకే క్షీరాఽఽజ్య హవిషాం శృతమ్
( ౩. ౧. ౧౯౪) నిర్వాణో మునివహ్న్యాఽఽదౌ నిర్వాతస్ తు గతేఽనిలే
( ౩. ౧. ౧౯౫) పక్వమ్ పరిణతే గూనం హన్నే మీఢం తు మూత్రితే
( ౩. ౧. ౧౯౬) పుష్టే తు పుషితం సోఢే క్షాన్తముద్వాన్తముద్గతే
( ౩. ౧. ౧౯౭) దాన్తస్ తు దమితే శాన్తః శమితే ప్రార్థితేఽర్దితః
( ౩. ౧. ౧౯౮) జ్ఞప్తస్ తు జ్ఞపితే ఛన్నశ్ ఛాదితే పూజితేఽఞ్చితః
( ౩. ౧. ౧౯౯) పూర్ణస్ తు పూరితే క్లిష్టః క్లిశితేఽవసితే సితః
( ౩. ౧. ౨౦౦) ప్రుష్టప్లుష్టోషితా దగ్ధే తష్టత్వష్టౌ తనూకృతే
( ౩. ౧. ౨౦౧) వేధితచ్ఛిద్రితౌ విద్ధే విన్నవిత్తౌ విచారితే
( ౩. ౧. ౨౦౨) నిష్ప్రభే విగతాఽరోకౌ విలీనే విద్రుతద్రుతౌ
( ౩. ౧. ౨౦౩) సిద్ధే నిర్వృత్తనిష్పన్నౌ దారితే భిన్నభేదితౌ
( ౩. ౧. ౨౦౪) ఊతం స్యూతముతం చేతి త్రితయం తన్తు సన్తతే
( ౩. ౧. ౨౦౫) స్యాదర్హితే నమస్యితనమసితమపచాయితాఽర్చితాఽపచితమ్
( ౩. ౧. ౨౦౬) వరివసితే వరివస్యితముపాసితం చోపచరితం చ
( ౩. ౧. ౨౦౭) సంతాపితసంతప్తౌ ధూపిత ధూపాయితౌ చ దూనశ్ చ
( ౩. ౧. ౨౦౮) హృష్టో మత్తస్ తృప్తః ప్రహ్లన్నః ప్రముదితః ప్రీతః
( ౩. ౧. ౨౦౯) ఛిన్నం ఛాతం లూనం కృత్తం దాతం దితం ఛితం వృక్ణమ్
( ౩. ౧. ౨౧౦) స్రస్తం ధ్వస్తం భ్రష్టం స్కన్నం పన్నం చ్యుతం గలితమ్
( ౩. ౧. ౨౧౧) లబ్ధం ప్రాప్తం విన్నం భావితమాసాదితం చ భూతమ్ చ
( ౩. ౧. ౨౧౨) అన్వేషితం గవేషితమన్విష్టం మార్గితం మృగితమ్
( ౩. ౧. ౨౧౩) ఆర్ద్రం సార్ద్రం క్లిన్నం తిమితం స్మితితం సమున్నముత్తం చ
( ౩. ౧. ౨౧౪) త్రాతం త్రాణం రక్షితమవితం గోపాయితం చ గుప్తం చ
( ౩. ౧. ౨౧౫) అవగణితమవమతాఽవజ్ఞాతే అవమానితం చ పరిభూతే
( ౩. ౧. ౨౧౬) త్యక్తం హీనం విధుతం సముజ్ఝితం ధూతముత్సృష్టే
( ౩. ౧. ౨౧౭) ఉక్తం భాషితముదితం జల్పితమాఖ్యాతమభిహితం లపితమ్
( ౩. ౧. ౨౧౮) బుద్ధం బుధితం మనితం విదితం ప్రతిపన్నమవసితాఽవగతే
( ౩. ౧. ౨౧౯) ఉరీకృతమురరీకృతమఙ్గీకృతమాశ్రుతం ప్రతిజ్ఞాతమ్
( ౩. ౧. ౨౨౦) సంగీర్ణవిదితసంశ్రుతసమాహితోపశ్రుతోపగతమ్
( ౩. ౧. ౨౨౧) ఈలితశస్తపణాయితపనాయితప్రణుతపణితపనితాని
( ౩. ౧. ౨౨౨) అపి గీర్ణవర్ణితాఽభిష్టుతేడితాని స్తుతాఽర్థాని
( ౩. ౧. ౨౨౩) భక్షితచర్వితలిప్తప్రత్యవసితగిలితఖాదితప్సాతమ్
( ౩. ౧. ౨౨౪) అభ్యవహృతాఽన్నజగ్ధగ్రస్తగ్లస్తాఽశితం భుక్తే
( ౩. ౧. ౨౨౫) క్షేపిష్ఠక్షోదిష్ఠప్రేష్ఠవరిష్ఠస్థవిష్ఠబంహిష్ఠాః
( ౩. ౧. ౨౨౬) క్షిప్రక్షుద్రాఽభీప్సితపృథుపీవరబహులప్రకర్షాఽర్థాః
( ౩. ౧. ౨౨౭) సాధిష్ఠద్రాఘిష్ఠస్ఫేష్ఠగరిష్ఠహ్రసిష్ఠవృన్దిష్ఠాః
( ౩. ౧. ౨౨౮) బాఢవ్యాయతబహుగురువామనవృన్దారకాఽతిశయే
ఇతి విషేశ్యనిఘ్నవర్గః । అత్ర మూ శ్లో ౧౧౨

సంకీర్ణవర్గః[మార్చు]


( ౩. ౨. ౨౨౯) ప్రకృతిప్రత్యయాఽర్థాఽఽద్యైః సంకీర్ణే లిఙ్గమున్నయేత్
( ౩. ౨. ౨౩౦) కర్మ క్రియా తత్సాతత్యే గమ్యే స్యురపరస్పరాః
( ౩. ౨. ౨౩౧) సాకల్యాఽఽసంగవచనే పారాయణపరాయణే
( ౩. ౨. ౨౩౨) యదృచ్ఛా స్వైరితా హేతుశూన్యా త్వాస్థా విలక్షణమ్
( ౩. ౨. ౨౩౩) శమథస్ తు శమః శాన్తిర్ దాన్తిస్ తు దమథో దమః
( ౩. ౨. ౨౩౪) అవదానం కర్మ వృత్తం కామ్యదానం ప్రవారణమ్
( ౩. ౨. ౨౩౫) వశక్రియా సంవననం మూలకర్మ తు కార్మణమ్
( ౩. ౨. ౨౩౬) విధూననం విధువనం తర్పణం ప్రీణనాఽవనమ్
( ౩. ౨. ౨౩౭) పర్యాప్తిః స్యాత్ పరిత్రాణం హస్తధారణమిత్యపి
( ౩. ౨. ౨౩౮) సేవనం సీవనం స్యూతిర్ విదరః స్ఫుటనం భిదా
( ౩. ౨. ౨౩౯) ఆక్రోశనమభీషఙ్గః సంవేదో వేదనా న నా
( ౩. ౨. ౨౪౦) సంమూర్చ్ఛనమభివ్యాప్తిర్ యాఞ్చా భిక్షాఽర్థనాఽర్దనా
( ౩. ౨. ౨౪౧) వర్ధనం ఛేదనేఽథ ద్వే ఆనన్దనసభాజనే
( ౩. ౨. ౨౪౨) ఆప్రచ్ఛన్నమథాఽఽమ్నాయః సంప్రదాయః క్షయే క్షియా
( ౩. ౨. ౨౪౩) గ్రహే గ్రాహో వశః కాన్తౌ రక్ష్ణస్ త్రాణే రణః కణే
( ౩. ౨. ౨౪౪) వ్యధో వేధే పచా పాకే హవో హూతౌ వరో వృత్తౌ
( ౩. ౨. ౨౪౫) ఓషః ప్లోషే నయో నాయే జ్యానిర్ జీర్ణౌ భ్రమో భ్రమౌ
( ౩. ౨. ౨౪౬) స్ఫాతిర్ వృద్ధౌ ప్రథా ఖ్యాతౌ స్పృష్టిః పృక్తౌ స్నవః స్రవే
( ౩. ౨. ౨౪౭) ఏధా సమృద్ధౌ స్ఫురణే స్ఫురణా ప్రమితౌ ప్రమా
( ౩. ౨. ౨౪౮) ప్రసూతిః ప్రసవే శ్చ్యోతే ప్రాధారః క్లమథః క్లమే
( ౩. ౨. ౨౪౯) ఉత్కర్షోఽతిశయే సంధిః శ్లేషే విషయ ఆశ్రయే
( ౩. ౨. ౨౫౦) క్షిపాయాం క్షేపణం గీర్ణిర్ గిరౌ గురణముద్యమే
( ౩. ౨. ౨౫౧) ఉన్నాయ ఉన్నయే శ్రాయః శ్రయణే జయనే జయః
( ౩. ౨. ౨౫౨) నిగాదో నిగదే మాదో మద ఉద్వేగ ఉద్భ్రమే
( ౩. ౨. ౨౫౩) విమర్దనం పరిమలోఽభ్యుపపత్తిరనుగ్రహః
( ౩. ౨. ౨౫౪) నిగ్రహస్ తద్విరుద్ధః స్యాదభియోగస్ త్వభిగ్రహః
( ౩. ౨. ౨౫౫) ముష్టిబన్ధస్ తు సంగ్రాహో డిమ్బే డమరవిప్లవౌ
( ౩. ౨. ౨౫౬) బన్ధనం ప్రసితిశ్ చారః స్పర్శః స్ప్రష్టోపతప్తరి
( ౩. ౨. ౨౫౭) నికారో విప్రకారః స్యాదాకారస్ త్విఙ్గ ఇఙ్గితమ్
( ౩. ౨. ౨౫౮) పరిణామో వికారే ద్వే సమే వికృతివిక్రియే
( ౩. ౨. ౨౫౯) అపహారస్ త్వపచయః సమాహారః సముచ్చయః
( ౩. ౨. ౨౬౦) ప్రత్యాహార ఉపాదానం విహారస్ తు పరిక్రమః
( ౩. ౨. ౨౬౧) అభిహారోఽభిగ్రహణం నిహారోఽభ్యవకర్షణమ్
( ౩. ౨. ౨౬౨) అనుహారోఽనుకారః స్యాదర్థస్యాఽపగమే వ్యయః
( ౩. ౨. ౨౬౩) ప్రవాహస్ తు ప్రవృత్తిః స్యాత్ ప్రవహో గమనం బహిః
( ౩. ౨. ౨౬౪) వియామో వియమో యామో యమః సంయామసంయమౌ
( ౩. ౨. ౨౬౫) హిమ్సాకర్మాఽభిచారః స్యాజ్ జాగర్యా జాంగరా ద్వయోః
( ౩. ౨. ౨౬౬) విఘ్నోఽన్తరాయః ప్రత్యూహః స్యాదుపఘ్నోఽన్తికాశ్రయే
( ౩. ౨. ౨౬౭) నిర్వేశ ఉపభోగః స్యాత్ పరిసర్పః పరిక్రియా
( ౩. ౨. ౨౬౮) విధురం తు ప్రవిశ్లేషేఽభిప్రాయశ్ ఛన్ద ఆశయః
( ౩. ౨. ౨౬౯) సంక్షేపణం సమసనం పర్యవస్థా విరోధనమ్
( ౩. ౨. ౨౭౦) పరిసర్యా పరీసారః స్యాదాస్యా త్వాసనా స్థితిః
( ౩. ౨. ౨౭౧) విస్తారో విగ్రహో వ్యాసః స చ శబ్దస్య విస్తరః
( ౩. ౨. ౨౭౨) సంవాహనం మర్దనం స్యాద్ వినాశః స్యాదదర్శనమ్
( ౩. ౨. ౨౭౩) సంస్తవః స్యాత్ పరిచయః ప్రసరస్ తు విసర్పణమ్
( ౩. ౨. ౨౭౪) నీవాకస్ తు ప్రయామః స్యాత్ సంనిధిః సంనికర్షణమ్
( ౩. ౨. ౨౭౫) లవోఽభిలాషో లవనే నిష్పావః పవనే పవః
( ౩. ౨. ౨౭౬) ప్రస్తావః స్యాదపసరస్ త్రసరః సూత్రవేష్టనమ్
( ౩. ౨. ౨౭౭) ప్రజనః స్యాదుపసరః ప్రశ్రయప్రణయౌ సమౌ
( ౩. ౨. ౨౭౮) ధీశక్తిర్ నిష్క్రమోఽస్త్రీ తు సంక్రమో దుర్గసంచరః
( ౩. ౨. ౨౭౯) ప్రత్యుత్క్రమః ప్రయోగాఽర్థః ప్రక్రమః స్యాదుపక్రమః
( ౩. ౨. ౨౮౦) స్యాదభ్యాదానముద్ధాత ఆరమ్భః సంభ్రమస్ త్వరా
( ౩. ౨. ౨౮౧) ప్రతిబన్ధః ప్రవిష్టమ్భోఽవనాయస్ తు నిపాతనమ్
( ౩. ౨. ౨౮౨) ఉపలమ్భస్ త్వనుభవః సమాలమ్భో విలేపనమ్
( ౩. ౨. ౨౮౩) విప్రలమ్భో విప్రయోగో విలమ్భస్ త్వతిసర్జనమ్
( ౩. ౨. ౨౮౪) విశ్రావస్ తు ప్రతిఖ్యాతిరవేక్షా ప్రతిజాగరః
( ౩. ౨. ౨౮౫) నిపాఠనిపఠౌ పాఠే తేమస్తేమౌ సమున్దనే
( ౩. ౨. ౨౮౬) ఆదీనవాఽఽస్రవౌ క్లేశే మేలకే సంగసంగమౌ
( ౩. ౨. ౨౮౭) సంవీక్షనం విచయనం మార్గణం మృగణా మృగః
( ౩. ౨. ౨౮౮) పరిరమ్భః పరిష్వఙ్గః సంశ్లేష ఉపగూహనమ్
( ౩. ౨. ౨౮౯) నిర్వర్ణనం తు నిధ్యానం దర్శనాఽఽలోకనేక్షణమ్
( ౩. ౨. ౨౯౦) ప్రత్యాఖ్యానం నిరసనం ప్రత్యాదేశో నిరాకృతిః
( ౩. ౨. ౨౯౧) ఉపశాయో విశాయశ్ చ పర్యాయశయనాఽర్థకౌ
( ౩. ౨. ౨౯౨) అర్తనం చ ఋతీయా చ హృణీయా చ ఘృణాఽర్థకాః
( ౩. ౨. ౨౯౩) స్యాద్ వ్యత్యాసో విపర్యాసో వ్యత్యయశ్ చ విపర్యయే
( ౩. ౨. ౨౯౪) పర్యయోఽతిక్రమస్ తస్మిన్నతిపాత ఉపాత్యయః
( ౩. ౨. ౨౯౫) ప్రేషణం యత్ సమాహూయ తత్ర స్యాత్ ప్రతిశాసనమ్
( ౩. ౨. ౨౯౬) స సంస్తావః క్రతుషు యా స్తుతిభూమిర్ ద్విజన్మనామ్
( ౩. ౨. ౨౯౭) నిధాయ తక్ష్యతే యత్ర కాష్ఠే కాష్ఠం స ఉద్ధనః
( ౩. ౨. ౨౯౮) స్తమ్బఘ్నస్ తు స్తమ్బఘనః స్తమ్బో యేన నిహన్యతే
( ౩. ౨. ౨౯౯) ఆవిధో విధ్యతే యేన తత్ర విష్వక్సమే నిఘః
( ౩. ౨. ౩౦౦) ఉత్కారశ్ చ నికారశ్ చ ద్వౌ ధాన్యోత్క్షేపణాఽర్థకౌ
( ౩. ౨. ౩౦౧) నిగారోద్గారవిక్షావోద్గ్రాహాస్ తు గరణాఽఽదిషు
( ౩. ౨. ౩౦౨) ఆరత్యవరతివిరతయ ఉపరామేఽథాఽస్త్రియాం తు నిష్ఠేవః
( ౩. ౨. ౩౦౩) నిష్ఠయూతిర్ నిష్ఠేవననిష్ఠీవనమిత్యభిన్నాని
( ౩. ౨. ౩౦౪) జవనే జూతిః సాతిస్ త్వవసానే స్యాదథ జ్వరే జూర్తిః
( ౩. ౨. ౩౦౫) ఉదజస్ తు పశు ప్రేరణమకరణిరిత్యాఽఽదయః శాపే
( ౩. ౨. ౩౦౬) గోత్రాఽన్తేభ్యస్ తస్య వృన్దమిత్యౌపగవకాఽఽదికమ్
( ౩. ౨. ౩౦౭) ఆపూపికం శాష్కులికమేవమాద్యమచేతసామ్
( ౩. ౨. ౩౦౮) మాణవానాం తు మాణవ్యం సహాయానాం సహాయతా
( ౩. ౨. ౩౦౯) హల్యా హలానాం బ్రాహ్మణ్యవాడవ్యే తు ద్విజన్మనామ్
( ౩. ౨. ౩౧౦) ద్వే పర్శుకానాం పృష్ఠానాం పార్శ్వం పృష్ఠ్యమనుక్రమాత్
( ౩. ౨. ౩౧౧) ఖలానాం ఖలినీ ఖల్యాఽప్యథ మానుష్యకం నృణామ్
( ౩. ౨. ౩౧౨) గ్రామతా జనతా ధూమ్యా పాశ్యా గల్యా పృథక్పృథక్
( ౩. ౨. ౩౧౩) అపి సాహస్రకారీషవార్మణాఽఽథర్వణాఽఽదికమ్ ।
 ఇతి సంకీర్ణవర్గః ౨ అత్ర మూలశ్లోకాః ౪౨

నానార్థవర్గః[మార్చు]


( ౩. ౩. ౩౧౪) నానాఽర్థాః కేఽపి కాన్తాఽఽది వర్గేష్వేవాఽత్ర కీర్తితాః
( ౩. ౩. ౩౧౫) భూరిప్రయోగా యే యేషు పర్యాయేష్వపి తేషు తే
( ౩. ౩. ౩౧౬) ఆకాశే త్రిదివే నాకో లోకస్ తు భువనే జనే
( ౩. ౩. ౩౧౭) పద్యే యశసి చ శ్లోకః శరే ఖడ్గే చ సాయకః
( ౩. ౩. ౩౧౮) జమ్బుకౌ క్రోష్టువరుణౌ పృథుకౌ చిపిటాఽర్భకౌ
( ౩. ౩. ౩౧౯) ఆలోకౌ దర్శనద్యోతౌ భేరీపటకమానకౌ
( ౩. ౩. ౩౨౦) ఉత్సఙ్గచిహ్నయోరఙ్కః కలఙ్కోఽఙ్కాఽపవాదయోః
( ౩. ౩. ౩౨౧) తక్షకో నాగవర్ద్ధక్యోరర్కః స్ఫటికసూర్యయోః
( ౩. ౩. ౩౨౨) మరుతే వేధసి బ్రఘ్నే పుంసి కః కం శిరోఽమ్బునోః
( ౩. ౩. ౩౨౩) స్యాత్ పులాకస్ తుచ్ఛధాన్యే సంక్షేపే భక్తసిక్థకే
( ౩. ౩. ౩౨౪) ఉలూకే కరిణః పుచ్ఛమూలోపాన్తే చ పేచకః
( ౩. ౩. ౩౨౫) కమణ్డలౌ చ కరకః సుగతే చ వినాయకః
( ౩. ౩. ౩౨౬) కిష్కుర్ హస్తే వితస్తౌ చ శూకకీటే చ వృశ్చికః
( ౩. ౩. ౩౨౭) ప్రతికూలే ప్రతీకస్ త్రిష్వేకదేశే తు పుంస్యయమ్
( ౩. ౩. ౩౨౮) స్యాద్ భూతికం తు భూనిమ్బే కత్తృణే భూస్తృణేఽపి చ
( ౩. ౩. ౩౨౯) జ్యోత్స్నికాయాం చ ఘోషే చ కోశాతక్యథ కట్ఫలే
( ౩. ౩. ౩౩౦) సితే చ ఖదిరే సోమవల్కః స్యాదథ సిహ్వకే
( ౩. ౩. ౩౩౧) తిలకల్కే చ పిణ్యాకో బాహ్లీకం రామఠేఽపి చ
( ౩. ౩. ౩౩౨) మహేన్ద్ర గుగ్గులూలూకవ్యాలగ్రాహిషు కౌశికః
( ౩. ౩. ౩౩౩) రుక్తాపశఙ్కాస్వాతఙ్కః స్వల్పేఽపి క్షుల్లకస్ త్రిషు
( ౩. ౩. ౩౩౪) జైవాతృకః శశాఙ్కేఽపి ఖురేఽప్యశ్వస్య వర్తకః
( ౩. ౩. ౩౩౫) వ్యాఘ్రేఽపి పుణ్డరీకో నా యవాన్యామపి దీపకః
( ౩. ౩. ౩౩౬) శాలావృకాః కపిక్రోష్టుశ్వానః స్వర్ణేఽపి గైరికమ్
( ౩. ౩. ౩౩౭) పీడాఽర్థేఽపి వ్యలీకం స్యాదలీకం త్వప్రియేఽనృతే
( ౩. ౩. ౩౩౮) శీలాఽన్వయావనూకే ద్వే శల్కే శకలవల్కలే
( ౩. ౩. ౩౩౯) సాఽష్టే శతే సువర్ణానాం హేమ్న్యురోభూషణే పలే
( ౩. ౩. ౩౪౦) దీనారేఽపి చ నిష్కోఽస్త్రీ కల్కోఽస్త్రీ శమలైనసోః
( ౩. ౩. ౩౪౧) దమ్భేఽప్యథ పినాకోఽస్త్రీ శూలశఙ్కరధన్వనోః
( ౩. ౩. ౩౪౨) ధేనుకా తు కరేణ్వాం చ మేఘజాలే చ కాలికా
( ౩. ౩. ౩౪౩) కారికా యాతనావృత్త్యోః కర్ణికా కర్ణభూషణే
( ౩. ౩. ౩౪౪) కరిహస్తేఽఙ్గులౌ పద్మబీజకోశ్యాం త్రిషూత్తరే
( ౩. ౩. ౩౪౫) వృన్దారకౌ రూపిముఖ్యావేకే ముఖ్యాఽన్యకేవలాః
( ౩. ౩. ౩౪౬) స్యాద్ దామ్భికః కౌక్కుటికో యశ్ చాఽదూరేరితేక్షణః
( ౩. ౩. ౩౪౭) లలాటికః ప్రభోర్ భాలదర్శీ కార్యాఽక్షమశ్

( ౩. ౩. ౩౪౮) ్ చ యః
( ౩. ౩. ౩౪౯) భూభృన్నితమ్బవలయచక్రేషు కటకోఽస్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౩౫౦) సూచ్యగ్రే క్షుద్రశత్రౌ చ రోమహర్షే చ కణ్టకః
( ౩. ౩. ౩౫౧) పాకౌ పక్తిశిశూ మధ్యరత్నే నేతరి నాయకః
( ౩. ౩. ౩౫౨) పర్యఙ్కః స్యాత్ పరికరే స్యాద్ వ్యాగ్రేఽపి చ లుబ్ధకః
( ౩. ౩. ౩౫౩) పేటకస్ త్రిషు వృన్దేఽపి గురౌ దేశ్యే చ దేశికః
( ౩. ౩. ౩౫౪) ఖేటకౌ గ్రామఫలకౌ ధీవరేఽపిచ జాలికః
( ౩. ౩. ౩౫౫) పుష్పరేణౌ చ కిఞ్జల్కః శుల్కోఽస్త్రీ స్త్రీధనేఽపి చ
( ౩. ౩. ౩౫౬) స్యాత్ కల్లోలేఽప్యుత్కలికా వార్ధకం భావవృన్దయోః
( ౩. ౩. ౩౫౭) కరిణ్యాం చాపి గణికా దారకౌ బాలభేదకౌ
( ౩. ౩. ౩౫౮) అన్ధేఽప్యనేడమూకః స్యాత్ టఙ్కౌ దర్పాఽశ్మదారణౌ
( ౩. ౩. ౩౫౯) మృద్భాణ్డేఽప్యుష్ట్రికా మన్థే ఖజకం రసదర్వకే
( ౩. ౩. ౩౬౦) ఇతి కాన్తాః

( ౩. ౩. ౩౬౧) మయూఖస్ త్విట్కరజ్వాలాస్వలిబాణౌ శిలీముఖౌ
( ౩. ౩. ౩౬౨) శఙ్ఖో నిధౌ లలటాఽస్థ్నికమ్బౌ న స్త్రీన్ద్రియేఽపి ఖమ్
( ౩. ౩. ౩౬౩) ధృణిజ్వాలే అపి శిఖే శైలవృక్షౌ నగావగౌ
( ౩. ౩. ౩౬౪) ఇతి ఖాన్తాః

( ౩. ౩. ౩౬౫) ఆశుగౌ వాయువిశిఖౌ శరాఽర్కవిహగాః ఖగాః
( ౩. ౩. ౩౬౬) పతఙ్గౌ పక్షిసూర్యౌ చ పూగః క్రముకవృన్దయోః
( ౩. ౩. ౩౬౭) పశవోఽపి మృగా వేగః ప్రవాహజవయోరపి
( ౩. ౩. ౩౬౮) పరాగః కౌసుమే రేణౌ స్నానీయాదౌ రజస్యపి
( ౩. ౩. ౩౬౯) గజేఽపి నాగమాతఙ్గావపాఙ్గస్ తిలకేఽపి చ
( ౩. ౩. ౩౭౦) సర్గః స్వభావనిర్మోక్షనిశ్చయాఽధ్యాయసృష్టిషు
( ౩. ౩. ౩౭౧) యోగః సంనహనోపాయధ్యానసంగతియుక్తిషు
( ౩. ౩. ౩౭౨) భోగః సుఖే స్త్ర్యాదిభృతావహేశ్ చ ఫణకాయయోః
( ౩. ౩. ౩౭౩) చాతకే హరిణే పుంసి సారఙ్గః శవలే త్రిషు
( ౩. ౩. ౩౭౪) కపౌ చ ప్లవగః శాపే త్వభిషఙ్గః పరాభవే
( ౩. ౩. ౩౭౫) యానాఽఽద్యఙ్గే యుగః పుంసి యుగం యుగ్మే కృతాఽఽదిషు
( ౩. ౩. ౩౭౬) స్వర్గేషుపశువాగ్వజ్ర దిఙ్నేత్రధృణిభూజలే
( ౩. ౩. ౩౭౭) లక్ష్యదృష్ట్యా స్త్రియాం పుంసి గౌర్ లిఙ్గం చిహ్న శేఫసోః
( ౩. ౩. ౩౭౮) శృఙ్గం ప్రాధాన్యసాన్వోశ్ చ వరాఙ్గం మూర్ధగుహ్యయోః
( ౩. ౩. ౩౭౯) భగం శ్రీకామమాహాత్మ్యవీర్యయత్నాఽర్కకీర్తిషు
( ౩. ౩. ౩౮౦) ఇతి గాన్తాః

( ౩. ౩. ౩౮౧) పరిఘః పరిఘాతేఽస్త్రేఽప్యోఘో వృన్దేఽమ్భసాం రయే
( ౩. ౩. ౩౮౨) మూల్యే పూజావిధావర్ఘోఽహోదుఃఖవ్యసనేష్వఘమ్
( ౩. ౩. ౩౮౩) త్రిష్విష్టేఽల్పే లఘుః కాచాః శిక్యమృద్భేదదృగ్రుజః
( ౩. ౩. ౩౮౪) ఇతి ఘాన్తాః

( ౩. ౩. ౩౮౫) విపర్యాసే విస్తరే చ ప్రపఞ్చః పావకే శుచిః
( ౩. ౩. ౩౮౬) మాస్యమాత్యే చాప్యుపధే పుంసి మేధ్యే సితే త్రిషు
( ౩. ౩. ౩౮౭) అభిష్వఙ్గే స్పృహాయాం చ గభస్తౌ చ రుచిః స్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౩౮౮) ఇతి చాన్తాః

( ౩. ౩. ౩౮౯) ప్రసన్నే భల్లుకేఽప్యచ్ఛో గుచ్ఛః స్తబక హారయోః
( ౩. ౩. ౩౯౦) పరిధానాఽఞ్చలే కచ్ఛో జలప్రాన్తే త్రి లిఙ్గకః
( ౩. ౩. ౩౯౧) ఇతి క్షేపకచ్ఛాన్తాః
( ౩. ౩. ౩౯౨) కేకి తార్క్ష్యావహిభుజౌ దన్తవిప్రాఽణ్డజా ద్విజాః
( ౩. ౩. ౩౯౩) అజా విష్ణుహరచ్ఛాగా గోష్ఠాఽధ్వనివహా వ్రజాః
( ౩. ౩. ౩౯౪) ధర్మరాజౌ జినయమౌ కుఞ్జో దన్తేఽపి న స్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౩౯౫) వలజే క్షేత్రపూర్ద్వారే వలజా వల్గుదర్శనా
( ౩. ౩. ౩౯౬) సమే క్ష్మాఽంశే రణేఽప్యాజిః ప్రజా స్యాత్ సంతతౌ జనే
( ౩. ౩. ౩౯౭) అబ్జౌ శఙ్ఖశశాఙ్కౌ చ స్వకే నిత్యే నిజం త్రిషు
( ౩. ౩. ౩౯౮) ఇతి జాన్తాః

( ౩. ౩. ౩౯౯) పుంస్యాత్మని ప్రవీణేచ క్షేత్రజ్ఞో వాచ్యలిఙ్గకః
( ౩. ౩. ౪౦౦) సంజ్ఞా స్యాచ్ చేతనా నామ హస్తాఽఽద్యైశ్ చార్థసూచనా
( ౩. ౩. ౪౦౧) దోషజ్ఞౌ వైద్యవిద్వాంసౌ జ్ఞో విద్వాన్ సోమజోఽపి చ
( ౩. ౩. ౪౦౨) ఇతి ఞాన్తాః

( ౩. ౩. ౪౦౩) కాకేభగణ్డౌ కరటౌ గజగణ్డకటీ కటౌ
( ౩. ౩. ౪౦౪) శిపివిష్టస్ తు ఖలతౌ దుశ్చర్మణి మహేశ్వరే
( ౩. ౩. ౪౦౫) దేవశిల్పిన్యపి త్వష్టా దిష్టం దైవేఽపి న ద్వయోః
( ౩. ౩. ౪౦౬) రసే కటుః కట్వకార్యే త్రిషు మత్సరతీక్ష్ణయోః
( ౩. ౩. ౪౦౭) రిష్టం క్షేమాఽశుభాఽభావేష్వరిష్టే తు శుభాఽశుభే
( ౩. ౩. ౪౦౮) మాయానిశ్చలయన్త్రేషు కైతవాఽనృతరాశిషు
( ౩. ౩. ౪౦౯) అయోఘనే శైలశృఙ్గే సీరాఙ్గే కూటమస్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౪౧౦) సూక్ష్మైలాయాం త్రుటిః స్త్రీ స్యాత్ కాలేఽల్పే సంశయేఽపి సా
( ౩. ౩. ౪౧౧) అత్యుత్కర్షాఽశ్రయః కోట్యో మూలే లగ్నకచే జటా
( ౩. ౩. ౪౧౨) వ్యుష్టిః ఫలే సమృద్ధౌ చ దృష్టిర్ జ్ఞానేఽక్ష్ణి దర్శనే
( ౩. ౩. ౪౧౩) ఇష్టిర్ యోగేచ్ఛయోః సృష్టం నిశ్చితే బహుని త్రిషు ( \' బహూని\' ? )
( ౩. ౩. ౪౧౪) కష్టే తు కృచ్ఛ్రగహనే దక్షాఽమన్దాఽగదేషు తు
( ౩. ౩. ౪౧౫) పటుర్ ద్వౌ వాచ్యలిఙ్గౌ చ నీలకణ్ఠః శివేఽపి చ
( ౩. ౩. ౪౧౬) పోటా దాసీ ద్విలింగా చ ఘృష్టీ ఘర్షణసూకరౌ
( ౩. ౩. ౪౧౭) ఘటా ఘోష్ఠ్యాం హస్తిపఙ్క్తౌ కృపీటముదరే జలే
( ౩. ౩. ౪౧౮) ఇతి టాన్తాః

( ౩. ౩. ౪౧౯) పుంసి కోష్ఠోఽన్తర్జఠరం కుసూలోఽన్తర్గృహం తథా
( ౩. ౩. ౪౨౦) నిష్ఠా నిష్పత్తినాశాఽన్తాః కాష్ఠోత్కర్షే స్థితౌ దిశి
( ౩. ౩. ౪౨౧) త్రిషు జ్యేష్ఠోఽతిశస్తేఽపి కనిష్ఠోఽతియువాఽల్పయోః
( ౩. ౩. ౪౨౨) ఇతి ఠాన్తాః

( ౩. ౩. ౪౨౩) దణ్డోఽస్త్రీ లగుడేఽపి స్యాద్ గుడో గోలేక్షుపాకయోః
( ౩. ౩. ౪౨౪) సర్ప మాంసాత్పశూ వ్యాడౌ గోభూవాచస్ త్విడా ఇలాః
( ౩. ౩. ౪౨౫) క్ష్వేడవంశశలాకాఽపి నాడీ కాలేఽపి షట్క్షణే
( ౩. ౩. ౪౨౬) కాణ్డోఽస్త్రీ దణ్డబాణాఽర్వవర్గాఽవసరవారిషు
( ౩. ౩. ౪౨౭) స్యాద్ భాణ్డమశ్వాఽఽభరణేఽమత్రే మూలవణిగ్ధనే
( ౩. ౩. ౪౨౮) ఇతి డాన్తాః

( ౩. ౩. ౪౨౯) భృశప్రతిజ్ఞయోర్ బాఢం ప్రగాఢం భృశకృచ్ఛ్రయోః
( ౩. ౩. ౪౩౦) సంఘాతగ్రాసయోః పిణ్డీ ద్వయోః పుంసి కలేవరే
( ౩. ౩. ౪౩౧) గణ్డౌ కపోలవిస్ఫోటౌ ముణ్డకస్ త్రిషు ముణ్డితే
( ౩. ౩. ౪౩౨) ఇక్షుభేదేఽపి ఖణ్డోఽస్త్రీ శిఖణ్డో బర్హచూడయోః
( ౩. ౩. ౪౩౩) శక్తస్థూలౌ త్రిషు దృఢౌ వ్యూఢౌ విన్యస్తసంహతౌ
( ౩. ౩. ౪౩౪) ఇతి ఢాన్తాః

( ౩. ౩. ౪౩౫) భ్రూణోఽర్భకే స్త్రైణగర్భే బాణో బలిసుతే శరే
( ౩. ౩. ౪౩౬) కణోఽతిసూక్ష్మే ధాన్యాఽంశే సంఘాతే ప్రమథే గణః
( ౩. ౩. ౪౩౭) పణో ద్యూతాఽఽదిషూత్సృష్టే భృతౌ మూల్యే ధనేఽపి చ
( ౩. ౩. ౪౩౮) మౌర్వ్యాం ద్రవ్యాఽఽశ్రితే సత్వశౌర్యసంధ్యాఽఽదికే గుణః
( ౩. ౩. ౪౩౯) నిర్వ్యాపారస్థితౌ కాలవిశేషోత్సవయోః క్షణః
( ౩. ౩. ౪౪౦) వర్ణో ద్విజాఽఽదౌ శుక్లాఽఽదౌ స్తుతౌ వర్ణం తు వాఽక్షరే
( ౩. ౩. ౪౪౧) అరుణో భాస్కరేఽపి స్యాద్ వర్ణభేదేఽపి చ త్రిషు
( ౩. ౩. ౪౪౨) స్థాణుః శర్వోఽప్యథ ద్రోణః కాకేఽప్యాజౌ రవే రణః
( ౩. ౩. ౪౪౩) గ్రామణీర్ నాపితే పుంసి శ్రేష్ఠే గ్రామాఽధిపే త్రిషు
( ౩. ౩. ౪౪౪) ఊర్ణా మేషాఽఽదిలోమ్ని స్యాదావర్తే చాన్తరా భ్రువోః
( ౩. ౩. ౪౪౫) హరిణీ స్యాన్ మృగీ హేమప్రతిమా హరితా చ యా
( ౩. ౩. ౪౪౬) త్రిషు పాణ్డౌ చ హరిణః స్థూణా స్తమ్భేఽపి వేశ్మనః
( ౩. ౩. ౪౪౭) త్రిష్ణే స్పృహాపిపాసే ద్వే జుగుప్సాకరుణే ఘృణే
( ౩. ౩. ౪౪౮) వణిక్పథే చ విపణిః సురా ప్రత్యక్ చ వారుణీ
( ౩. ౩. ౪౪౯) కరేణురిభ్యాం స్త్రీ నేభే ద్రవిణం తు బలం ధనమ్
( ౩. ౩. ౪౫౦) శరణం గృహరక్షిత్రోః శ్రీపర్ణం కమలేఽపి చ
( ౩. ౩. ౪౫౧) విషాఽభిమరలోహేషు తీక్ష్ణం క్లీబే ఖరే త్రిషు
( ౩. ౩. ౪౫౨) ప్రమాణం హేతుమర్యాదాశాస్త్రేయత్తాప్రమాతృషు
( ౩. ౩. ౪౫౩) కరణం సాధకతమం క్షేత్రగాత్రేన్ద్రియేష్వపి
( ౩. ౩. ౪౫౪) ప్రాణ్యుత్పాదే సంసరణమసంబాధచమూగతౌ
( ౩. ౩. ౪౫౫) ఘణ్టాపథేఽథ వాన్తాఽన్నే సముద్గిరణమున్నయే
( ౩. ౩. ౪౫౬) అతస్ త్రిషు విషాణం స్యాత్ పశుశృఙ్గేభదన్తయోః
( ౩. ౩. ౪౫౭) ప్రవణే క్రమనిమ్నోర్వ్యాం ప్రహ్వే నా తు చతుష్పథే
( ౩. ౩. ౪౫౮) సంకీర్ణౌ నిచితాఽశుద్ధా విరిణం శూన్యమూషరమ్
( ౩. ౩. ౪౫౯) సేతౌ చ చరణో వేణీ నదీభేదే కచోచ్చయే
( ౩. ౩. ౪౬౦) ఇతి ణాన్తాః

( ౩. ౩. ౪౬౧) దేవసూర్యౌ వివస్వన్తౌ సరస్వన్తౌనదాఽర్ణవౌ
( ౩. ౩. ౪౬౨) పక్షితార్క్ష్యౌ గరుత్మన్తౌ శకున్తౌ భాసపక్షిణౌ
( ౩. ౩. ౪౬౩) అగ్న్యుత్పాతౌ ధూమకేతూ జీమూతౌ మేఘపర్వతౌ
( ౩. ౩. ౪౬౪) హస్తౌ తు పాణినక్షత్రే మరుతౌ పవనాఽమరౌ
( ౩. ౩. ౪౬౫) యన్తా హస్తిపకే సూతే భర్తా ధాతరి పోష్టరి
( ౩. ౩. ౪౬౬) యానపాత్రే శిశౌ పోతః ప్రేతః ప్రాణ్యన్తరే మృతే
( ౩. ౩. ౪౬౭) గ్రహభేదే ధ్వజే కేతుః పార్థివే తనయే సుతః
( ౩. ౩. ౪౬౮) స్థపతిః కారుభేదేఽపి భూభృద్ భూమిధరే నృపే
( ౩. ౩. ౪౬౯) మూర్ధాభిషిక్తో భూపేఽపి ఋతుః స్త్రీ కుసుమేఽపి చ
( ౩. ౩. ౪౭౦) విష్ణావప్యజితాఽవ్యక్తౌ సూతస్ త్వష్టరి సారథౌ
( ౩. ౩. ౪౭౧) వ్యక్తః ప్రాజ్ఞేఽపి దృష్టాన్తావుభౌ శాస్త్రనిదర్శనే
( ౩. ౩. ౪౭౨) క్షత్తా స్యాత్ సారథౌ ద్వాఃస్థే క్షత్రియాయాం చ శూద్రజే
( ౩. ౩. ౪౭౩) వృత్తాన్తః స్యాత్ ప్రకరణే ప్రకారే కార్త్స్న్యవార్తయోః
( ౩. ౩. ౪౭౪) ఆనర్తః సమరే నృత్యస్థాన నీవృద్విశేషయోః
( ౩. ౩. ౪౭౫) కృతాన్తో యమ సిద్ధాన్త దైవాఽకుశలకర్మసు
( ౩. ౩. ౪౭౬) శ్లేష్మాఽఽది రస రక్తాఽఽది మహా భూతాని తద్ గుణాః
( ౩. ౩. ౪౭౭) ఇన్ద్రియాణ్యశ్మ వికృతిః శబ్దయోనిశ్ చ ధాతవః
( ౩. ౩. ౪౭౮) కక్షాన్తరేఽపి శుద్ధాన్తో భూపస్యాఽసర్వ గోచరే
( ౩. ౩. ౪౭౯) కాసూ సామర్థ్యయోః శక్తిర్ మూర్తిః కాఠిన్యకాయయోః ।।
( ౩. ౩. ౪౮౦) విస్తార వల్లయోర్ వ్రతతిర్ వసతీ రాత్రివేశ్మనోః
( ౩. ౩. ౪౮౧) క్షయాఽర్చయోరపచితిః సాతిర్ దానాఽవసానయోః ।।
( ౩. ౩. ౪౮౨) ఆర్తిః పీడా ధనుష్కోట్యోర్ జాతిః సామాన్యజన్మనోః
( ౩. ౩. ౪౮౩) ప్రచార స్యన్దయో రీతిరీతిర్ డిమ్బ ప్రవాసయోః
( ౩. ౩. ౪౮౪) ఉదయేఽధిగమే ప్రాప్తిస్త్రేతా త్వగ్నిత్రయే యుగే
( ౩. ౩. ౪౮౫) వీణాభేదేఽపి మహతీ భూతిర్ భస్మని సమ్పది
( ౩. ౩. ౪౮౬) నదీ నగర్యోర్ నాగానాం భోగవత్యథ సంగరే
( ౩. ౩. ౪౮౭) సంగే సభాయాం సమితిః క్షయవాసావపి క్షితీ
( ౩. ౩. ౪౮౮) రవేరర్చిశ్ చ శస్త్రం చ వహ్నిజ్వాలా చ హేతయః
( ౩. ౩. ౪౮౯) జగతీ జగతి ఛన్దోవిశేషోఽపి క్షితావపి
( ౩. ౩. ౪౯౦) పఙ్క్తిశ్ ఛన్దోఽపి దశమం స్యాత్ ప్రభావేఽపి చాఽఽయతిః
( ౩. ౩. ౪౯౧) పత్తిర్ గతౌ చ మూలే తు పక్షతిః పక్షభేదయోః
( ౩. ౩. ౪౯౨) ప్రకృతిర్ యోనిలిఙ్గే చ కైశిక్యాఽఽద్యాశ్ చ వృత్తయః
( ౩. ౩. ౪౯౩) సికతాః స్యుర్ వాలుకాఽపి వేదే శ్రవసి చ శ్రుతిః
( ౩. ౩. ౪౯౪) వనితా జనితాఽత్యర్థాఽనురాగాయాం చ యోషితి
( ౩. ౩. ౪౯౫) గుప్తిః క్షితివ్యుదాసేఽపి ధృతిర్ ధారణధైర్యయోః
( ౩. ౩. ౪౯౬) బృహతీ క్షుద్ర వార్తాకీ ఛన్దోభేదే మహత్యపి
( ౩. ౩. ౪౯౭) వాసితా స్త్రీ కరిణ్యోశ్ చ వార్తా వృత్తౌ జనశ్రుతౌ
( ౩. ౩. ౪౯౮) వార్తం ఫల్గున్యరోగే చ త్రిష్వప్సు చ ఘృతాఽమృతే
( ౩. ౩. ౪౯౯) కలధౌతం రూప్యహేమ్నోర్ నిమిత్తమ్ హేతులక్ష్మణోః
( ౩. ౩. ౫౦౦) శ్రుతం శాస్త్రాఽవధృతయోర్ యుగపర్యాప్తయోః కృతమ్
( ౩. ౩. ౫౦౧) అత్యాహితం మహాభీతిః కర్మ జీవాఽనపేక్షి చ
( ౩. ౩. ౫౦౨) యుక్తే క్ష్మాఽఽదావృతే భూతం ప్రాణ్యతీతే సమే త్రిషు
( ౩. ౩. ౫౦౩) వృత్తం పద్యే చరిత్రే త్రిష్వతీతే దృఢనిస్తలే
( ౩. ౩. ౫౦౪) మహద్ రాజ్యం చాఽవగీతం జన్యే స్యాద్ గర్హితే త్రిషు
( ౩. ౩. ౫౦౫) శ్వేతం రూప్యేఽపి రజతం హేమ్ని రూప్యే సితే త్రిషు
( ౩. ౩. ౫౦౬) త్రిష్వితో జగదిఙ్గేఽపి రక్తం నీల్యాఽఽది రాగి చ
( ౩. ౩. ౫౦౭) అవదాతః సితే పీతే శుద్ధే బద్ధాఽర్జునౌ సితౌ
( ౩. ౩. ౫౦౮) యుక్తేఽతి సంస్కృతేఽమర్షిణ్యభినీతోఽథ సంస్కృతమ్
( ౩. ౩. ౫౦౯) కృత్రిమే లక్షణోపేతేఽప్యనన్తోఽనవధావపి
( ౩. ౩. ౫౧౦) ఖ్యాతే హృష్టే ప్రతీతోఽభిజాతస్ తు కులజే బుధే
( ౩. ౩. ౫౧౧) వివిక్తౌ పూతవిజనౌ మూర్ఛితౌ మూఢసోచ్ఛ్రయౌ
( ౩. ౩. ౫౧౨) ద్వౌ చామ్ల పరుషౌ శుక్తౌ శితీ ధవలమేచకౌ
( ౩. ౩. ౫౧౩) సత్యే సాధౌ విద్యమానే ప్రశస్తేఽభ్యర్హితే చ సత్
( ౩. ౩. ౫౧౪) పురస్కృతః పూజితేఽరాత్యభియుక్తేఽగ్రతః కృతే
( ౩. ౩. ౫౧౫) నివాతావాశ్రయాఽవాతౌ శస్త్రాఽభేద్యం చ వర్మ యత్
( ౩. ౩. ౫౧౬) జాతోన్నద్ధప్రవృద్ధాః స్యురుచ్ఛ్రితా ఉత్థితాస్ త్వమీ
( ౩. ౩. ౫౧౭) వృద్ధిమత్ ప్రోద్యతోత్పన్నా ఆదృతౌ సాదరాఽర్చితౌ
( ౩. ౩. ౫౧౮) సమూహోత్పన్నయోర్ జాతమహిజిచ్ ఛ్రీపతీన్ద్రయోః
( ౩. ౩. ౫౧౯) సౌప్తికేఽపి ప్రపాతోఽథావపాతావతటావటౌ
( ౩. ౩. ౫౨౦) సమిత్ సఙ్గే రణేఽపి స్త్రీ వ్యవస్థాయామపి స్థితిః
( ౩. ౩. ౫౨౧) అర్థోఽభిధేయ రై వస్తు ప్రయోజన నివృత్తిషు
( ౩. ౩. ౫౨౨) నిపానాఽఽగమయోస్ తీర్థమృషి జుష్టే జలే గురౌ
( ౩. ౩. ౫౨౩) సమర్థస్ త్రిషు శక్తిస్థే సంబద్ధాఽర్థే హితేఽపి చ
( ౩. ౩. ౫౨౪) దశమీస్థౌ క్షీణరాగ వృద్ధౌ వీథీ పదవ్యపి
( ౩. ౩. ౫౨౫) ఆస్థానీ యత్నయోరాస్థా ప్రస్థోఽస్త్రీ సాను మానయోః
( ౩. ౩. ౫౨౬) శాస్త్ర ద్రవిణయోర్ గ్రన్థః సంస్థాఽఽధారే స్థితౌ మృతౌ
( ౩. ౩. ౫౨౭) ఇతి థాన్తాః

( ౩. ౩. ౫౨౮) అభిప్రాయ వశౌ ఛన్దావబ్దౌ జీమూత వత్సరౌ
( ౩. ౩. ౫౨౯) అపవాదౌ తు నిన్దాఽఽజ్ఞే దాయాదౌ సుత బాన్ధవౌ
( ౩. ౩. ౫౩౦) పాదా రశ్మ్యఙ్ఘ్రి తుర్యాంశాశ్ చన్ద్రాఽగ్న్యర్కాస్ తమోనుదః
( ౩. ౩. ౫౩౧) నిర్వాదో జనవాదేఽపి శాదో జమ్బాల శష్పయోః
( ౩. ౩. ౫౩౨) ఆరావే రుదితే త్రాతర్యాక్రన్దో దారుణే రణే
( ౩. ౩. ౫౩౩) స్యాత్ ప్రసాదోఽనురగేఽపి సూదః స్యాద్ వ్యఞ్జనేఽపి చ
( ౩. ౩. ౫౩౪) గోష్ఠాఽధ్యక్షేఽపి గోవిన్దో హర్షేఽప్యామోదవన్ మదః
( ౩. ౩. ౫౩౫) ప్రాధాన్యే రాజలిఙ్గే చ వృషాఙ్గే కకుదోఽస్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౫౩౬) స్త్రీ సంవిజ్జ్ఞాన సంభాషా క్రియాకారాఽఽజి నామసు
( ౩. ౩. ౫౩౭) ధర్మే రహస్యుపనిషత్ స్యాదృతౌ వత్సరే శరత్
( ౩. ౩. ౫౩౮) పదం వ్యవసితి త్రాణ స్థాన లక్ష్మాఙ్ఘ్రి వస్తుషు
( ౩. ౩. ౫౩౯) గోష్పదం సేవితే మానే ప్రతిష్ఠా కృత్యమాస్పదమ్
( ౩. ౩. ౫౪౦) త్రిష్విష్ట మధురౌ స్వాదూ మృదూ చాతీక్ష్ణ కోమలౌ
( ౩. ౩. ౫౪౧) మూఢాఽల్పాఽపటు నిర్భాగ్యా మన్దాః స్యుర్ ద్వౌ తు శారదౌ
( ౩. ౩. ౫౪౨) ప్రత్యగ్రాఽప్రతిభౌ విద్వత్ సుప్రగల్భౌ విశారదౌ
( ౩. ౩. ౫౪౩) ఇతి దాన్తాః

( ౩. ౩. ౫౪౪) వ్యామో వటశ్ చ న్యగ్రోధావుత్సేధః కాయ ఉన్నతిః
( ౩. ౩. ౫౪౫) పర్యాహారశ్ చ మార్గశ్, హ్ చ వివధౌ వీవధౌ చ తౌ
( ౩. ౩. ౫౪౬) పరిధిర్ యజ్ఞియ తరోః శాఖాయాముపసూర్యకే
( ౩. ౩. ౫౪౭) బన్ధకం వ్యసనం చేతః పీడాఽధిష్ఠానమాధయః
( ౩. ౩. ౫౪౮) స్యుః సమర్థన నీవాక నియమాశ్ చ సమాధయః
( ౩. ౩. ౫౪౯) దోషోత్పాదేఽనుబన్ధః స్యాత్ ప్రకృతస్యాఽది వినశ్వరే
( ౩. ౩. ౫౫౦) ముఖ్యాఽనుయాయిని శిశౌ ప్రకృత్యాఽనువర్తనే
( ౩. ౩. ౫౫౧) విధుర్ విష్ణౌ చన్ద్రమసి పరిచ్ఛేదే బిలేఽవధిః
( ౩. ౩. ౫౫౨) విధిర్ విధానే దైవేఽపి ప్రణిధిః ప్రార్థనే చరే
( ౩. ౩. ౫౫౩) బుధ వృద్ధౌ పణ్డితేఽపి స్కన్ధః సముదయేఽపి చ
( ౩. ౩. ౫౫౪) దేశే నద విశేషేఽబ్ధౌ సిన్ధుర్ నా సరితి స్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౫౫౫) విధా విధౌ ప్రకారే చ సాధూ రమ్యేఽపి చ త్రిషు
( ౩. ౩. ౫౫౬) వధూర్ జాయా స్నుషా స్త్రీ చ సుధా లేపోఽమృతం స్నుహీ
( ౩. ౩. ౫౫౭) సంధా ప్రతిజ్ఞా మర్యాదా శ్రద్ధా సంప్రత్యయః స్పృహా
( ౩. ౩. ౫౫౮) మధు మద్యే పుష్పరసే క్షౌద్రేఽప్యన్ధం తమస్యపి
( ౩. ౩. ౫౫౯) అతస్ త్రిషు సమున్నద్ధౌ పణ్డితంమన్య గర్వితౌ
( ౩. ౩. ౫౬౦) బ్రహ్మబన్ధురధిక్షేపే నిర్దేశేఽథాఽవలమ్బితః
( ౩. ౩. ౫౬౧) అవిదూరోఽప్యవష్టబ్ధః ప్రసిద్ధౌ ఖ్యాత భూషితౌ
( ౩. ౩. ౫౬౨) లేశేఽపి గన్ధః సంబాధో గుహ్యసంకులయోరపి
( ౩. ౩. ౫౬౩) బాధా నిషేధే దుఃఖే చ జ్ఞాతృచాన్ద్రిసురా బుధాః

 । ఇతి ధాన్తాః
( ౩. ౩. ౫౬౪) సూర్య వహ్నీ చిత్రభానూ భానూ రశ్మి దివాకరౌ
( ౩. ౩. ౫౬౫) భూతాత్మానౌ ధాతృ దేహౌ మూర్ఖ నీచౌ పృథగ్జనౌ
( ౩. ౩. ౫౬౬) గ్రావాణౌ శైలపాషాణౌ పత్రిణౌ శరపక్షిణౌ
( ౩. ౩. ౫౬౭) తరుశైలౌ శిఖరిణౌ శిఖినౌ వహ్ని బర్హిణౌ
( ౩. ౩. ౫౬౮) ప్రతియత్నావుభౌ లిప్సోపగ్రహావథ సాదినౌ
( ౩. ౩. ౫౬౯) ద్వౌ సారథి హయారోహౌ వాజినోఽశ్వేషు పక్షిణః
( ౩. ౩. ౫౭౦) కులేఽప్యభిజనో జన్మ భూమ్యామప్యథ హాయనాః
( ౩. ౩. ౫౭౧) వర్షార్చిర్ వ్రీహిభేదాశ్ చ చన్ద్రాగ్న్యర్కా విరోచనాః
( ౩. ౩. ౫౭౨) కేశేఽపి వృజినో విశ్వకర్మాఽర్క సురశిల్పినోః
( ౩. ౩. ౫౭౩) ఆత్మా యత్నో ధృతిర్ బుద్ధిః స్వభావో బ్రహ్మ వర్ష్మ చ
( ౩. ౩. ౫౭౪) శక్రో ఘాతుక మత్తేభో వర్షుకాఽబ్దో ఘనాఘనః
( ౩. ౩. ౫౭౫) అభిమానోఽర్థాఽఽది దర్పే జ్ఞానే ప్రణయ హింసయోః
( ౩. ౩. ౫౭౬) ఘనో మేఘే మూర్తిగుణే త్రిషు మూర్తే నిరన్తరే
( ౩. ౩. ౫౭౭) ఇనః సూర్యే ప్రభౌ రాజా మృగాఙ్కే క్షత్రియే నృపే
( ౩. ౩. ౫౭౮) వాణిన్యౌ నర్తకీ దూత్యౌ స్రవన్త్యామపి వాహినీ
( ౩. ౩. ౫౭౯) హ్లాదిన్యౌ వజ్రతడితౌ వన్దాయామపి కామినీ
( ౩. ౩. ౫౮౦) త్వగ్ దేహయోరపి తనుః సూనాఽధో జిహ్వికాఽపి చ
( ౩. ౩. ౫౮౧) క్రతు విస్తారయోరస్త్రీ వితానం త్రిషు తుచ్ఛకే
( ౩. ౩. ౫౮౨) మన్దేఽథ కేతనం కృత్యే కేతావుపనిమన్త్రణే
( ౩. ౩. ౫౮౩) వేదస్ తత్త్వం తపో బ్రహ్మ బ్రహ్మా విప్రః ప్రజాపతిః
( ౩. ౩. ౫౮౪) ఉత్సాహనే చ హింసాయాం సూచనే చాఽపి గన్ధనమ్
( ౩. ౩. ౫౮౫) ఆతఞ్చనం ప్రతీవాప జవనాఽఽప్యాయనాఽర్థకమ్
( ౩. ౩. ౫౮౬) వ్యఞ్జనం లాఞ్ఛనం శ్మశ్రు నిష్ఠానాఽవయవేష్వపి
( ౩. ౩. ౫౮౭) స్యాత్ కౌలీనం లోకవాదే యుద్ధే పశ్వహి పక్షిణామ్
( ౩. ౩. ౫౮౮) స్యాదుద్యానం నిఃసరణే వనభేదే ప్రయోజనే
( ౩. ౩. ౫౮౯) అవకాశే స్థితౌ స్థానం క్రీడాఽఽదావపి దేవనమ్
( ౩. ౩. ౫౯౦) వ్యుత్థానం ప్రతిరోధే చ విరోధాఽఽచరణేఽపి చ
( ౩. ౩. ౫౯౧) ఉత్థానం పౌరుషే తన్త్రే సంనివిష్టోద్గమేఽపి చ
( ౩. ౩. ౫౯౨) మారణే మృతసంస్కారే గతౌ ద్రవ్యేఽర్థ దాపనే
( ౩. ౩. ౫౯౩) నిర్వర్తనోపకరణాఽనువ్రజ్యాసు చ సాధనమ్
( ౩. ౩. ౫౯౪) నిర్యాతనం వైర శుద్ధౌ దానే న్యాసాఽర్పణేఽపి చ
( ౩. ౩. ౫౯౫) వ్యసనం విపది భ్రంశే దోషే కామజకోపజే
( ౩. ౩. ౫౯౬) పక్ష్మాఽక్షిలోమ్ని కిఞ్జల్కే తన్త్వాఽఽద్యమ్శేఽప్యణీయసి
( ౩. ౩. ౫౯౭) తిథిభేదే క్షణే పర్వ వర్త్మ నేత్రచ్ఛదేఽధ్వని
( ౩. ౩. ౫౯౮) అకార్యగుహ్యే కౌపీనం మైథునం సంగతౌ రతే
( ౩. ౩. ౫౯౯) ప్రధానం పరమాఽఽత్మా ధీః ప్రజ్ఞానం బుద్ధిచిహ్నయోః
( ౩. ౩. ౬౦౦) ప్రసూనం పుష్పఫలయోర్ నిధనం కులనాశయోః
( ౩. ౩. ౬౦౧) క్రన్దనే రోదనాఽఽహ్వానే వర్ష్మ దేహప్రమాణయోః
( ౩. ౩. ౬౦౨) గృహదేహత్విట్ప్రభావా ధామాన్యథ చతుష్పథే
( ౩. ౩. ౬౦౩) సంనివేశే చ సంస్థానం లక్ష్మ చిహ్నప్రధానయోః
( ౩. ౩. ౬౦౪) ఆచ్ఛాదనే సంవిధానమపవారణమిత్యుభే
( ౩. ౩. ౬౦౫) ఆరాధనం సాధనే స్యాదవాప్తౌ తోషణేఽపి చ
( ౩. ౩. ౬౦౬) అధిష్ఠానం చక్రపురప్రభావాఽధ్యాసనేష్వపి
( ౩. ౩. ౬౦౭) రత్నం స్వజాతిశ్రేష్ఠేఽపి వనే సలిలకాననే
( ౩. ౩. ౬౦౮) తలినం విరలే స్తోకే వాచ్యలిఙ్గం తథోత్తరే
( ౩. ౩. ౬౦౯) సమానాః సత్సమైకే స్యుః పిశునౌ ఖలసూచకౌ
( ౩. ౩. ౬౧౦) హీనన్యూనావూనగర్హ్యౌ వేగిశూరౌ తరస్వినౌ
( ౩. ౩. ౬౧౧) అభిపన్నోఽపరాద్ధోఽభిగ్రస్తవ్యాపద్గతావపి

 । ఇతి నాన్తాః
( ౩. ౩. ౬౧౨) కలాపో భూషణే బర్హే తూణీరే సంహతావపి
( ౩. ౩. ౬౧౩) పరిచ్ఛదే పరీవాపః పర్యుప్తౌ సలిలస్థితౌ
( ౩. ౩. ౬౧౪) గోధుగ్గోష్ఠపతీ గోపౌ హరవిష్ణూ వృషాకపీ
( ౩. ౩. ౬౧౫) బాష్పమూష్మాశ్రు కశిపు త్వన్నమాచ్ఛాదనం ద్వయమ్
( ౩. ౩. ౬౧౬) తల్పం శయ్యాఽట్టదారేషు స్తమ్బేఽపి విటపోఽస్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౬౧౭) ప్రాప్తరూపస్వరూపాఽభిరూపా బుధమనోజ్ఞయోః
( ౩. ౩. ౬౧౮) భేద్యలిఙ్గా అమీ కూర్మీ వీణాభేదశ్చ కచ్ఛపీ
( ౩. ౩. ౬౧౯) కుతపో మృగరోమోత్థపటే చాహ్నో.ష్టమేంఽశకే

 । ఇతి పాన్తాః
( ౩. ౩. ౬౨౦) శిఫా శిఖాయాం సరితి మాంసికాయాం చ మాతరి
( ౩. ౩. ౬౨౧) శఫం మూలే తరూణాం స్యాద్గవాదీనాం ఖురేఽపి చ
( ౩. ౩. ౬౨౨) గుల్ఫః స్యాద్గుంఫనే బాహోరలంకారే చ కీర్తితః
( ౩. ౩. ౬౨౩) రవర్ణే పుంసి రేఫః స్యాత్కుత్సితే వాచ్యలిఙ్గకః

 । ఇతి ఫాన్తాః
( ౩. ౩. ౬౨౪) అన్తరాభవసత్వేఽశ్వే గన్ధర్వో దివ్యగాయనే
( ౩. ౩. ౬౨౫) కమ్బుర్ నా వలయే శఙ్ఖే ద్విజిహ్వౌ సర్పసూచకౌ
( ౩. ౩. ౬౨౬) పూర్వోఽన్యలిఙ్గః ప్రాగాహ పుమూబహుత్వేఽపి పూర్వజాన్
( ౩. ౩. ౬౨౭) చిత్రపుఙ్ఖేఽపి కాదమ్బో నితమ్బోఽద్రితటే కటౌ
( ౩. ౩. ౬౨౮) దర్వీ ఫణాఽపి బిమ్బోఽస్త్రీ మణ్డలేఽపి చ

 । ఇతి బాన్తాః
( ౩. ౩. ౬౨౯) కుమ్భౌ ఘటేభమూర్ధాంశౌ డిమ్భౌ తు శిశుబాలిశౌ
( ౩. ౩. ౬౩౦) స్తమ్భౌ స్థూణాజడీభావౌ శమ్భూ బ్రహ్మత్రిలోచనౌ
( ౩. ౩. ౬౩౧) కుక్షిభ్రూణాఽర్భకా గర్భా విస్రమ్భః ప్రణయేఽపి చ
( ౩. ౩. ౬౩౨) స్యాద్భేర్యాం దున్దుభిః పుంసి స్యాదక్షే దున్దుభిః స్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౬౩౩) స్యాన్మహారజతే క్లీబం కుసుమ్భం కరకే పుమాన్
( ౩. ౩. ౬౩౪) క్షత్రియేఽపి చ నాభిర్ నా సురభిర్ గవి చ స్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౬౩౫) సభా సంసది సభ్యే చ త్రిష్వధ్యక్షేఽపి వల్లభః

 । ఇతి భాన్తాః
( ౩. ౩. ౬౩౬) కిరణ ప్రగ్రహౌ రశ్మీ కపిభేకౌ ప్లవఙ్గమౌ
( ౩. ౩. ౬౩౭) ఇచ్ఛామనోభవౌ కామౌ శక్త్యుద్యోగౌ పరాక్రమౌ
( ౩. ౩. ౬౩౮) ధర్మాః పుణ్యయమన్యాయస్వభావాఽఽచారసోమపాః
( ౩. ౩. ౬౩౯) ఉపాయపూర్వ ఆరమ్భ ఉపధా చాప్యుపక్రమః
( ౩. ౩. ౬౪౦) వణిక్పథః పురం వేదో నిగమా నాగరో వణిక్
( ౩. ౩. ౬౪౧) నైగమౌ ద్వౌ బలే రామో నీలచారుసితే త్రిషు
( ౩. ౩. ౬౪౨) శబ్దాఽఽదిపూర్వో వృన్దేఽపి గ్రామః క్రాన్తౌ చ విక్రమః
( ౩. ౩. ౬౪౩) స్తోమః స్తోత్రేఽధ్వరే వృన్దే జిహ్వాస్తు కుతిలేఽలసే
( ౩. ౩. ౬౪౪) ఉష్ణేఽపి ఘర్మశ్ చేష్టాఽలఙ్కారే భ్రాన్తౌ చ విభ్రమః
( ౩. ౩. ౬౪౫) గుల్మా రుక్స్తమ్బసేనాశ్చ జామిః స్వసృకులస్త్రియోః
( ౩. ౩. ౬౪౬) క్షితిక్షాన్త్యోః క్షమా యుక్తే క్షమం శక్తే హితే త్రిషు
( ౩. ౩. ౬౪౭) త్రిషు శ్యామౌ హరిత్కృష్ణౌ శ్యామా స్యాచ్ఛారివా నిశా
( ౩. ౩. ౬౪౮) లలామం పుచ్ఛపుణ్డ్రాఽశ్వభూషాప్రాధాన్యకేతుషు
( ౩. ౩. ౬౪౯) సూక్ష్మమధ్యాత్మమప్యాద్యే ప్రధానే ప్రథమస్త్రిషు
( ౩. ౩. ౬౫౦) వామౌ వల్గుప్రతీపౌ ద్వావధమౌ న్యూనకుత్సితౌ
( ౩. ౩. ౬౫౧) జీర్ణం చ పరిభుక్తం చ యాతయామమిదం ద్వయమ్

 । ఇతి మాన్తాః
( ౩. ౩. ౬౫౨) తురఙ్గగరుడౌ తార్క్ష్యౌ నిలయాఽపచయౌ క్షయౌ
( ౩. ౩. ౬౫౩) శ్వశుర్యౌ దేవరశ్యాలౌ భ్రాతృవ్యౌ భ్రాతృజద్విషౌ
( ౩. ౩. ౬౫౪) పర్జన్యౌ రసదబ్దేన్ద్రౌ స్యాదర్యః స్వామివైశ్యయోః
( ౩. ౩. ౬౫౫) తిష్యః పుష్యే కలియుగే పర్యాయోఽవసరే క్రమే
( ౩. ౩. ౬౫౬) ప్రత్యయోఽధీన శపథజ్ఞానవిశ్వాసహేతుషు
( ౩. ౩. ౬౫౭) రన్ధ్రే శబ్దేఽథానుశయో దీర్ఘద్వేషాఽనుతాపయోః
( ౩. ౩. ౬౫౮) స్థూలోచ్చయస్ త్వసాకల్యే నాగానాం మధ్యమే గతే
( ౩. ౩. ౬౫౯) సమయాః శపథాఽఽచారకాలసిద్ధాన్తసంవిదః
( ౩. ౩. ౬౬౦) వ్యసనాన్యశుభం దైవం విపదిత్యనయాస్త్రయః
( ౩. ౩. ౬౬౧) అత్యయోఽతిక్రమే కృచ్ఛ్రే దోషే దణ్డేఽప్యథాఽఽపది
( ౩. ౩. ౬౬౨) యుద్ధాయత్యోః సంపరాయః పూజ్యస్తు శ్వశురేఽపి చ
( ౩. ౩. ౬౬౩) పస్చాదవస్థాయి బలం సమవాయశ్చ సన్నయౌ
( ౩. ౩. ౬౬౪) సంఘాతే సంనివేశే చ సంస్త్యాయః ప్రణయాస్త్వమీ
( ౩. ౩. ౬౬౫) విస్రమ్భయాఞ్చాప్రేమాణో విరోధేఽపి సముచ్ఛ్రయః
( ౩. ౩. ౬౬౬) విషయో యస్య యో జ్ఞాతస్ తత్ర శబ్దాఽఽదికేష్వపి
( ౩. ౩. ౬౬౭) నిర్యాసేఽపి కషాయో స్త్రీ సభాయాం చ ప్రతిశ్రయః
( ౩. ౩. ౬౬౮) ప్రాయో భూమ్న్యన్తగమనే మన్యుర్ దైన్యే క్రతౌ క్రుధి
( ౩. ౩. ౬౬౯) రహస్యోపస్థయోర్ గుహ్యం సత్యం శపథతథ్యయోః
( ౩. ౩. ౬౭౦) వీర్యం బలే ప్రభావే చ ద్రవ్యం భవ్యే గుణాఽఽశ్రయే
( ౩. ౩. ౬౭౧) ధిష్ణ్యం స్థానే గృహే భేఽగ్నౌ భాగ్యం కర్మ శుభాఽశుభమ్
( ౩. ౩. ౬౭౨) కశేరు హేమ్నోర్ గాఙ్గేయం విశల్యా దన్తికాఽపి చ
( ౩. ౩. ౬౭౩) వృషాకపాయీ శ్రీగౌర్యోరభిజ్ఞా నామశోభయోః
( ౩. ౩. ౬౭౪) ఆరమ్భో నిష్కృతిః శిక్షా పూజనం సంప్రధారణమ్
( ౩. ౩. ౬౭౫) ఉపాయః కర్మ చేష్టా చ చికిత్సా చ నవ క్రియాః
( ౩. ౩. ౬౭౬) ఛాయా సూర్యప్రియా కాన్తిః ప్రతిబిమ్బమనాతపః
( ౩. ౩. ౬౭౭) కక్ష్యా ప్రకోష్ఠే హర్మ్యాఽఽదేః కాఞ్చ్యాం మధ్యేభబన్ధనే
( ౩. ౩. ౬౭౮) కృత్యా క్రియాదేవతయోస్ త్రిషు భేద్యే ధనాఽఽదిభిః
( ౩. ౩. ౬౭౯) జన్యః స్యాజ్జనవాదేఽపి జఘన్యోఽన్త్యేఽధమేఽపి చ
( ౩. ౩. ౬౮౦) గర్హ్యాఽధీనౌ చ వక్తవ్యౌ కల్యౌ సజ్జనిరామయౌ
( ౩. ౩. ౬౮౧) ఆత్మవాననపేతోఽర్థాదర్థ్యౌ పుణ్యం తు చార్వపి
( ౩. ౩. ౬౮౨) రూప్యం ప్రశస్తరూపేఽపి వదాన్యో వల్గువాగపి
( ౩. ౩. ౬౮౩) న్యాయ్యేఽపి మధ్యం సౌమ్యం తు సున్దరే సోమదైవతే

 । ఇతి యాన్తాః
( ౩. ౩. ౬౮౪) నివహాఽవసరౌ వారౌ సంస్తరౌ ప్రస్తరాఽధ్వరౌ
( ౩. ౩. ౬౮౫) గురూ గోష్పతిపిత్రాద్యౌ ద్వాపరౌ యుగసంశయౌ
( ౩. ౩. ౬౮౬) ప్రకారౌ భేదసాదృశ్యే ఆకారావిఙ్గితాఽఽకృతీ
( ౩. ౩. ౬౮౭) కింశారూ ధాన్యశూకేషు మరూ ధన్వధరాధరౌ
( ౩. ౩. ౬౮౮) అద్రయో ద్రుమశైలాఽర్కాః స్త్రీస్తనాఽబ్దౌ పయోధరౌ
( ౩. ౩. ౬౮౯) ధ్వాన్తాఽరిదానవా వృత్రా బలిహస్తాఽంశవః కరాః
( ౩. ౩. ౬౯౦) ప్రదరా భఙ్గనారీరుక్బాణా అస్రాః కచా అపి
( ౩. ౩. ౬౯౧) అజాతశృఙ్గో గౌః కాలేఽప్యశ్మశ్రుర్నా చ తూబరౌ
( ౩. ౩. ౬౯౨) స్వర్ణేఽపి రాః పరికరః పర్యఙ్కపరివారయోః
( ౩. ౩. ౬౯౩) ముక్తాశుద్ధౌ చ తారః స్యాచ్ఛారో వాయౌ స తు త్రిషు
( ౩. ౩. ౬౯౪) కర్బురేఽథ ప్రతిజ్ఞాఽఽజిసంవిదాపత్సు సంగరః
( ౩. ౩. ౬౯౫) వేదభేదే గుప్తవాదే మన్త్రో మిత్రో రవావపి
( ౩. ౩. ౬౯౬) మఖేషు యూపఖణ్డేఽపి స్వరుర్గుహ్యేఽప్యవస్కరః
( ౩. ౩. ౬౯౭) ఆడమ్బరస్ తూర్యరవే గజేన్ద్రాణాం చ గర్జితే
( ౩. ౩. ౬౯౮) అభిహారోఽభియోగే చ చౌర్యే సంనహనేఽపి చ
( ౩. ౩. ౬౯౯) స్యాజ్జఙ్గమే పరీవారః ఖడ్గకోశే పరిచ్ఛదే
( ౩. ౩. ౭౦౦) విష్టరో విటపీ దర్భముష్టిః పీఠాఽఽద్యమాసనమ్
( ౩. ౩. ౭౦౧) ద్వారి ద్వాః స్థే ప్రతీహారః ప్రతీహార్యప్యనన్తరే
( ౩. ౩. ౭౦౨) విపులే నకులే విష్ణౌ బభ్రుర్నా పిఙ్గలే త్రిషు
( ౩. ౩. ౭౦౩) సారో బలే స్థిరాఽంశే చ న్యాయ్యే క్లీబం వరే త్రిషు
( ౩. ౩. ౭౦౪) దురోదరో ద్యూతకారే పణే ద్యూతే దురోదరమ్
( ౩. ౩. ౭౦౫) మహాఽరణ్యే దుర్గపథే కాన్తారం పున్నపుంసకమ్
( ౩. ౩. ౭౦౬) మత్సరోఽన్యశుభద్వేషే తద్వత్కృపణయోస్త్రిషు
( ౩. ౩. ౭౦౭) దేవాద్వృతే వరః శ్రేష్ఠే త్రిషు క్లీబం మనాక్ప్రియే
( ౩. ౩. ౭౦౮) వంశాఙ్కురే కరీరోఽస్త్రీ తరుభేదే ఘటే చ నా
( ౩. ౩. ౭౦౯) నా చమూజఘనే హస్తసూత్రే ప్రతిసరోఽస్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౭౧౦) యమాఽనిలేన్ద్రచన్ద్రార్కవిష్ణుసింహాఽంశువాజిషు
( ౩. ౩. ౭౧౧) శుకాఽహికపిభేకేషు హరిర్నా కపిలే త్రిషు
( ౩. ౩. ౭౧౨) శర్కరా కర్పరాఽంశేఽపి యాత్రా స్యాద్యాపనే గతౌ
( ౩. ౩. ౭౧౩) ఇరా భూవాక్సురాఽప్సుస్యాత్ తన్ద్రీ నిద్రాప్రమీలయోః
( ౩. ౩. ౭౧౪) ధాత్రీ స్యాదుపమాతాఽపి క్షితిరప్యామలక్యపి
( ౩. ౩. ౭౧౫) క్షుద్రా వ్యఙ్గా నటీ వేశ్యా సరఘా కణ్టకారికా
( ౩. ౩. ౭౧౬) త్రిషు క్రూరేఽధమేఽల్పేఽపి క్షుద్రం మాత్రా పరిచ్ఛదే
( ౩. ౩. ౭౧౭) అల్పే చ పరిమాణే సా మాత్రం కార్త్స్న్యేఽవధారణే
( ౩. ౩. ౭౧౮) ఆలేఖ్యాఽఽశ్చర్యయోశ్చిత్రం కలత్రం శ్రోణిభార్యయోః
( ౩. ౩. ౭౧౯) యోగ్యభాజనయోః పాత్రం పత్రం వాహనపక్షయోః
( ౩. ౩. ౭౨౦) నిదేశగ్రన్థయోః శాస్త్రం శస్త్రమాయుధలోహయోః
( ౩. ౩. ౭౨౧) స్యాజ్జటాఽంశుకయోర్నేత్రం క్షేత్రం పత్నీశరీరయోః
( ౩. ౩. ౭౨౨) ముఖాగ్రే క్రోడహలయోః పోత్రం గోత్రం తు నామ్ని చ
( ౩. ౩. ౭౨౩) సత్రమాచ్ఛాదనే యజ్ఞే సదాదానే వనేఽపి చ
( ౩. ౩. ౭౨౪) అజిరం విషయే కాయేఽప్యంబరం వ్యోమ్ని వాససి
( ౩. ౩. ౭౨౫) చక్రం రాష్ట్రేఽప్యక్షరం తు మోక్షేఽపి క్షీరమప్సు చ
( ౩. ౩. ౭౨౬) స్వర్ణేఽపి భూరిచన్ద్రౌ ద్వౌ ద్వారమాత్రేఽపి గోపురమ్
( ౩. ౩. ౭౨౭) గుహాదమ్భౌ గహ్వరే ద్వే రహోఽన్తికముపహ్వరే
( ౩. ౩. ౭౨౮) పురోఽధికముపర్యగ్రాణ్యగారే నగరే పురమ్
( ౩. ౩. ౭౨౯) మన్దిరం చాథ రాష్ట్రోఽస్త్రీ విషయే స్యాదుపద్రవే
( ౩. ౩. ౭౩౦) దరోఽస్త్రియాం భయే శ్వభ్రే వజ్రోఽస్త్రీ హీరకే పవౌ
( ౩. ౩. ౭౩౧) తన్త్రం ప్రధానే సిద్ధాన్తే సూత్రవాయే పరిచ్ఛదే
( ౩. ౩. ౭౩౨) ఔశీరశ్చామరే దణ్డేఽప్యౌశీరం శయనాఽఽసనే
( ౩. ౩. ౭౩౩) పుష్కరం కరిహస్తాఽగ్రే వాద్యభాణ్డముఖే జలే
( ౩. ౩. ౭౩౪) వ్యోమ్ని ఖడ్గఫలే పద్మే తీర్థౌషధివిశేషయోః
( ౩. ౩. ౭౩౫) అన్తరమవకాశాఽవధిపరిధానాన్తర్ధిభేదతాదర్థ్యే
( ౩. ౩. ౭౩౬) ఛిద్రాఽఽత్మీయవినాబహిరవసరమధ్యేఽన్తరాత్మని చ
( ౩. ౩. ౭౩౭) ముస్తేఽపి పిఠరం రాజకశేరుణ్యపి నాగరమ్
( ౩. ౩. ౭౩౮) శార్వరం త్వన్ధతమసే ఘాతుకే భేద్యలిఙ్గకమ్
( ౩. ౩. ౭౩౯) గౌరోఽరుణే సితే పీతే వ్రణకార్యప్యరుష్కరః
( ౩. ౩. ౭౪౦) జఠరః కఠినేఽపి స్యాదధస్తాదపి చాఽధరః
( ౩. ౩. ౭౪౧) అనాకులేఽపి చైకాగ్రో వ్యగ్రో వ్యాసక్త ఆకులే
( ౩. ౩. ౭౪౨) ఉపరుదీచ్యశ్రేష్ఠేష్వప్యుత్తరః స్యాదనుత్తరః
( ౩. ౩. ౭౪౩) ఏషాం విపర్యయే శ్రేష్ఠే దూరాఽనాత్మోత్తమాః పరాః
( ౩. ౩. ౭౪౪) స్వాదుప్రియౌ చ మధురౌ క్రూరౌ కఠిననిర్దయౌ
( ౩. ౩. ౭౪౫) ఉదారౌ దాతృమహతోరితరస్త్వన్యనీచయోః
( ౩. ౩. ౭౪౬) మన్దస్వచ్ఛన్దయోః స్వైరః శుభ్రముద్దీప్తశుక్లయోః
( ౩. ౩. ౭౪౭) ఆసారో వేగవద్వర్షే సైన్యప్రసరణం తథా
( ౩. ౩. ౭౪౮) ధారామ్బుపాతే చోత్కర్షేఽస్త్రౌ కటాహే తు కర్పరః
( ౩. ౩. ౭౪౯) బన్ధురం సున్దరే నమ్రే గిరిర్గేన్దుకశైలయోః
( ౩. ౩. ౭౫౦) చరుః స్థాల్యాం హవిః పక్తాఽవధీరః కాతరే చలే

 । ఇతి రాన్తాః
( ౩. ౩. ౭౫౧) చూడా కిరీటమ్ కేశాశ్చ సంయతా మౌలయస్త్రయః
( ౩. ౩. ౭౫౨) ద్రుమప్రభేదమాతఙ్గకాణ్డపుష్పాణి పీలవః
( ౩. ౩. ౭౫౩) కృతాన్తాఽనేహసోః కాలశ్చతుర్థేఽపి యుగే కలిః
( ౩. ౩. ౭౫౪) స్యాత్కురఙ్గేఽపి కమలః ప్రావారేఽపి చ కమ్బలః
( ౩. ౩. ౭౫౫) కరోపహారయోః పుంసి బలిః ప్రాణ్యఙ్గజే స్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౭౫౬) స్థౌల్యసామర్థ్యసైన్యేషు బలం నా కాకసీరిణోః
( ౩. ౩. ౭౫౭) వాతూలః పుంసి వాత్యాయామపి వాతాఽసహే త్రిషు
( ౩. ౩. ౭౫౮) భేద్యలిఙ్గః శఠే వ్యాలః పుంసి శ్వాపదసర్పయోః
( ౩. ౩. ౭౫౯) మలోఽస్త్రీ పాపవిట్కిట్టాన్యస్త్రీ శూలం రుగాయుధమ్
( ౩. ౩. ౭౬౦) శఙ్కావపి ద్వయోః కీలః పాలిః స్త్ర్యశ్ర్యఙ్కపఙ్క్తిషు
( ౩. ౩. ౭౬౧) కలా శిల్పే కాలభేదే చాఽఽలీ సఖ్యావలీ అపి
( ౩. ౩. ౭౬౨) అబ్ధ్యమ్బువికృతౌ వేలా కాలమర్యాదయోరపి
( ౩. ౩. ౭౬౩) బహులాః కృత్తికా గావో బహులోఽగ్నౌ శితౌ త్రిషు
( ౩. ౩. ౭౬౪) లీలా విలాసక్రియయోరుపలా శర్కరాఽపి చ
( ౩. ౩. ౭౬౫) శోణితేఽమ్భసి కీలాలం మూలమాద్యే శిఫాభయోః
( ౩. ౩. ౭౬౬) జాలం సమూహ ఆనాయగవాక్షక్షారకేష్వపి
( ౩. ౩. ౭౬౭) శీలం స్వభావే సద్వృత్తే సస్యే హేతుకృతే ఫలమ్
( ౩. ౩. ౭౬౮) ఛదిర్నేత్రరుజోః క్లీబం సమూహే పటలం న నా
( ౩. ౩. ౭౬౯) అధస్స్వరూపయోరస్త్రీ తలం స్యాచ్చామిషే పలమ్
( ౩. ౩. ౭౭౦) ఔర్వాఽనలేఽపి పాతాలం చైలం వస్త్రేఽధమే త్రిషు
( ౩. ౩. ౭౭౧) కుకూలం శఙ్కుభిః కీర్ణే శ్వభ్రే నా తు తుషాఽనలే
( ౩. ౩. ౭౭౨) నిర్ణీతే కేవలమితి త్రిలిఙ్గం త్వేకకృత్స్నయోః
( ౩. ౩. ౭౭౩) పర్యాప్తిక్షేమపుణ్యేషు కుశలం శిక్షితే త్రిషు
( ౩. ౩. ౭౭౪) ప్రవాలమఙ్కురేఽప్యస్త్రీ త్రిషు స్థూలం జడేఽపి చ
( ౩. ౩. ౭౭౫) కరాలో దన్తురే తుఙ్గే చారౌ దక్షే చ పేశలః
( ౩. ౩. ౭౭౬) మూర్ఖేఽర్భకేఽపి బాలః స్యాల్లోలశ్చలసతృష్ణయోః
( ౩. ౩. ౭౭౭) కులం గృహేఽపి తాలాఙ్కే కుబేరే చైకకుణ్డలః
( ౩. ౩. ౭౭౮) స్త్రీభావావజ్ఞయోర్హేలా హేలిః సూర్యే రణే హిలిః
( ౩. ౩. ౭౭౯) హాలః స్యాన్నృపతౌ మద్యే శకలచ్ఛదయోర్దలమ్
( ౩. ౩. ౭౮౦) తూలిశ్చిత్రోపకరణశలాకాతూలశయ్యయోః
( ౩. ౩. ౭౮౧) తుములం వ్యాకులే శబ్దే శష్కులీ కర్ణపాల్యపి

। ఇతి లాన్తాః
( ౩. ౩. ౭౮౨) దవదావౌ వనాఽరణ్యవహ్నీ జన్మహరౌ భవౌ
( ౩. ౩. ౭౮౩) మన్త్రీ సహాయః సచివౌ పతిశాఖినరా ధవాః
( ౩. ౩. ౭౮౪) అవయః శైలమేషాఽర్కా ఆజ్ఞాఽఽహ్వానాధ్వరా హవాః
( ౩. ౩. ౭౮౫) భావః సత్తాస్వభావాఽభిప్రాయచేష్టాఽఽత్మజన్మసు
( ౩. ౩. ౭౮౬) స్యాదుత్పాదే ఫలే పుష్పే ప్రసవో గర్భమోచనే
( ౩. ౩. ౭౮౭) అవిశ్వాసేఽపహ్నవేఽపి నికృతావపి నిహ్నవః
( ౩. ౩. ౭౮౮) ఉత్సేకాఽమర్షయోరిచ్ఛాప్రసరే మహ ఉత్సవః
( ౩. ౩. ౭౮౯) అనుభావః ప్రభావే చ సతాం చ మతినిశ్చయే
( ౩. ౩. ౭౯౦) స్యాజ్జన్మహేతుః ప్రభవః స్థానం చాఽఽద్యోపలబ్ధయే
( ౩. ౩. ౭౯౧) శూద్రాయాం విప్రతనయే శస్త్రే పారశవో మతః
( ౩. ౩. ౭౯౨) ధ్రువో భభేదే క్లీబే తు నిశ్చితే శాశ్వతే త్రిషు
( ౩. ౩. ౭౯౩) స్వో జ్ఞాతావాత్మని స్వం త్రిష్వాత్మీయే స్వోఽస్త్రియాం ధనే
( ౩. ౩. ౭౯౪) స్త్రీకటీవస్త్రబన్ధేఽపి నీవీ పరిపణేఽపి చ
( ౩. ౩. ౭౯౫) శివా గౌరీఫేరవయోర్ద్వన్ద్వం కలహయుగ్మయోః
( ౩. ౩. ౭౯౬) ద్రవ్యాఽసు వ్యవసాయేఽపి సత్త్వమస్త్రీ తు జన్తుషు
( ౩. ౩. ౭౯౭) క్లీబం నపుంసకం షణ్డే వాచ్యలిఙ్గమవిక్రమే

। ఇతి వాన్తాః
( ౩. ౩. ౭౯౮) ద్వౌ విశౌ వైశ్యమనుజౌ ద్వౌ చారాభిమరౌ స్పశౌ
( ౩. ౩. ౭౯౯) ద్వౌ రాశీ పుఞ్జమేషాఽఽద్యౌ ద్వౌ వంశౌ కులమస్కరౌ
( ౩. ౩. ౮౦౦) రహః ప్రకాశౌ వీకాశౌ నిర్వేశో భృతిభోగయోః
( ౩. ౩. ౮౦౧) కృతాన్తే పుంసి కీనాశః క్షుద్రకర్షకయోస్త్రిషు
( ౩. ౩. ౮౦౨) పదే లక్ష్యే నిమిత్తేఽపదేశః స్యాత్కుశమప్సు చ
( ౩. ౩. ౮౦౩) దశాఽవస్థాఽనేకవిధాఽప్యాశా తృష్ణాఽపి చాఽయతా
( ౩. ౩. ౮౦౪) వశా స్త్రీ కరిణీ చ స్యాత్ దృగ్జ్ఞానే జ్ఞాతరి త్రిషు
( ౩. ౩. ౮౦౫) స్యాత్కర్కశః సాహసికః కఠోరాఽమసృణావపి
( ౩. ౩. ౮౦౬) ప్రకాశోఽతిప్రసిద్ధేఽపి శిశావజ్ఞే చ బాలిశః
( ౩. ౩. ౮౦౭) నాశః క్షయే తిరోధానే జీవితేశః ప్రియే యమే
( ౩. ౩. ౮౦౮) నృశంసఖడ్గౌ నిస్త్రింశావంశుః సూర్యేఽంశవః కరాః
( ౩. ౩. ౮౦౯) ఆశ్వాఖ్యా శాలిశీఘ్రార్థే పాశో బన్ధనశస్త్రయోః
  
। ఇతి శాన్తాః
( ౩. ౩. ౮౧౦) సురమత్స్యావనిమిషౌ పురుషావాత్మమానవౌ
( ౩. ౩. ౮౧౧) కాకమత్స్యాత్ఖగౌ ధ్వాఙ్క్షౌ కక్షౌ చ తృణవీరుధౌ
( ౩. ౩. ౮౧౨) అభీపుః ప్రగ్రహే రశ్మౌ ప్రైషః ప్రేషణమర్దనే
( ౩. ౩. ౮౧౩) పక్షః సహాయేఽప్యుష్ణీషః శిరోవేష్టకిరీటయోః
( ౩. ౩. ౮౧౪) శుక్రలే మూషికే శ్రేష్ఠే సుకృతే వృషభే వృషః
( ౩. ౩. ౮౧౫) కోషోఽస్త్రీ కుడ్మలే ఖడ్గపిధానేఽర్థౌఘదివ్యయోః
( ౩. ౩. ౮౧౬) ద్యూతేఽక్షే శారిఫలకేఽప్యాకర్షోఽథాఽక్షమిన్ద్రియే
( ౩. ౩. ౮౧౭) నా ద్యూతాఙ్గే కర్షచక్రే వ్యవహారే కలిద్రుమే
( ౩. ౩. ౮౧౮) కర్షూర్వార్త్తా కరీషాఽగ్నిః కర్షః కుల్యాఽభిధాయినీ
( ౩. ౩. ౮౧౯) పుమ్భావే తత్క్రియాయాం చ పౌరుషం విషమప్సు చ
( ౩. ౩. ౮౨౦) ఉపాదానేఽప్యామిషం స్యాదపరాధేఽపి కిల్బిషమ్
( ౩. ౩. ౮౨౧) స్యాద్వృష్టౌ లోకధాత్వంశే వత్సరే వర్షమస్త్రియామ్
( ౩. ౩. ౮౨౨) ప్రేక్షా నృత్తేక్షణం ప్రజ్ఞా భిక్షా సేవాఽర్థనా భృతిః
( ౩. ౩. ౮౨౩) త్విట్ శోభాఽపి త్రిషు పరే న్యక్షం కార్త్స్న్యనికృష్టయోః
( ౩. ౩. ౮౨౪) ప్రత్యక్షేఽధికృతేఽధ్యక్షో రూక్షస్త్వప్రేమ్ణ్యచిక్కణే
( ౩. ౩. ౮౨౫) వ్యాజసంఖ్యాశరవ్యేషు లక్షం ఘోషౌ రవవ్రజౌ
( ౩. ౩. ౮౨౬) కపిశీర్షం భిత్తిశృఙ్గేఽనుతర్షశ్ చషకః సురా
( ౩. ౩. ౮౨౭) దోషో వాతాదికే దోషా రాత్రౌ దక్షోఽపి కుక్కుటే
( ౩. ౩. ౮౨౮) శుణ్డాగ్రభాగే గణ్డూషో ద్వయోశ్చ ముఖపూరణే
  
। ఇతి షాన్తాః
( ౩. ౩. ౮౨౯) రవిశ్వేతచ్ఛదౌ హంసౌ సూర్యవహ్నీ విభావసూ
( ౩. ౩. ౮౩౦) వత్సౌ తర్ణకవర్షౌ ద్వౌ సారఙ్గాశ్చ దివౌకసః
( ౩. ౩. ౮౩౧) శృఙ్గారాఽఽదౌ విషే వీర్యే గుణే రాగే ద్రవే రసః
( ౩. ౩. ౮౩౨) పుంస్యుత్తంసావతంసౌ ద్వౌ కర్ణపూరేఽపి శేఖరే
( ౩. ౩. ౮౩౩) దేవభేదేఽనలే రశ్మౌ వసూ రత్నే ధనే వసు
( ౩. ౩. ౮౩౪) విష్ణౌ చ వేధాః స్త్రీ త్వాశీర్హితాఽఽశంసాఽహిదంష్ట్రయోః
( ౩. ౩. ౮౩౫) లాలసే ప్రార్థనౌత్సుక్యే హింసా చౌర్యాఽఽదికర్మ చ
( ౩. ౩. ౮౩౬) ప్రసూరశ్వాఽపి భూద్యావౌ రోదస్యౌ రోదసీ చ తే
( ౩. ౩. ౮౩౭) జ్వాలాభాసౌ న పుంస్యర్చిర్జ్యోతిర్భద్యోతదృష్టిషు
( ౩. ౩. ౮౩౮) పాపాఽపరాధయోరాగః ఖగబాల్యాఽఽదినోర్వయః
( ౩. ౩. ౮౩౯) తేజః పురీషయోర్వర్చో మహశ్చోత్సవతేజసోః
( ౩. ౩. ౮౪౦) రజో గుణే చ స్త్రీపుష్పే రాహౌ ధ్వాన్తే గుణే తమః
( ౩. ౩. ౮౪౧) ఛన్దః పద్యేఽభిలాషే చ తపః కృచ్ఛ్రాఽఽదికర్మ చ
( ౩. ౩. ౮౪౨) సహో బలం సహా మార్గో నభః ఖం శ్రావణో నభాః
( ౩. ౩. ౮౪౩) ఓకః సద్మాఽఽశ్రయశ్చౌకాః పయ: క్షీరం పయోఽంబు చ
( ౩. ౩. ౮౪౪) ఓజో దీప్తౌ బలే స్రోత ఇన్ద్రియే నిమ్నగారయే
( ౩. ౩. ౮౪౫) తేజః ప్రభావే దీప్తౌ చ బలే శుక్రేఽప్యతస్త్రిషు
( ౩. ౩. ౮౪౬) విద్వాన్ విదంశ్చ బీభత్సో హింస్రోఽప్యతిశయేత్వమీ
( ౩. ౩. ౮౪౭) వృద్ధప్రశంసయోర్జ్యాయాన్ కనీయాంస్తు యువాఽల్పయోః
( ౩. ౩. ౮౪౮) వరీయాంస్తూరువరయోః సాధీయాన్ సాధుబాఢయోః
 
। ఇతి సాన్తాః
( ౩. ౩. ౮౪౯) దలేఽపి బర్హం నిర్బన్ధోపరాగాఽర్కాఽఽదయో గ్రహాః
( ౩. ౩. ౮౫౦) ద్వార్యాపీడే క్వాథరసే నిర్యూహో నాగదన్తకే
( ౩. ౩. ౮౫౧) తులాసూత్రేఽశ్వాఽఽదిరశ్మౌ ప్రగ్రాహః ప్రగ్రహోఽపి చ
( ౩. ౩. ౮౫౨) పత్నీపరిజనాఽఽదానమూలశాపాః పరిగ్రహాః
( ౩. ౩. ౮౫౩) దారేషు చ గృహాః శ్రోణ్యామప్యారోహో వరస్త్రియాః
( ౩. ౩. ౮౫౪) వ్యూహో వృన్దేఽప్యహిర్వృత్రేఽప్యగ్నీన్ద్వర్కాస్తమోపహాః
( ౩. ౩. ౮౫౫) పరిచ్ఛదే నృపార్హేఽర్థే పరిబర్హోఽవ్యయాః పరే
 
। ఇతి హాన్తాః
( ౩. ౩. ౮౫౬) ఆఙీషదర్థేఽభివ్యాప్తౌ సీమార్థే ధాతుయోగజే
( ౩. ౩. ౮౫౭) ఆప్రగృహ్యస్స్మృతౌ వాక్యేఽప్యాస్తు స్యాత్కోపపీడయోః
( ౩. ౩. ౮౫౮) పాపకుత్సేషదర్థే కు ధిఙ్ నిర్భర్త్సననిన్దయోః
( ౩. ౩. ౮౫౯) చాఽన్వాచయసమాహారేతరేతరసముచ్చయే
( ౩. ౩. ౮౬౦) స్వస్త్యాశీః క్షేమపుణ్యాఽఽదౌ ప్రకర్షే లఙ్ఘనేఽప్యతి
( ౩. ౩. ౮౬౧) స్విత్ప్రశ్నే చ వితర్కే చ తు స్యాద్భేదేఽవధారణే
( ౩. ౩. ౮౬౨) సకృత్ సహైకవారే చాప్యారాద్దూరసమీపయోః
( ౩. ౩. ౮౬౩) ప్రతీచ్యాం చరమే పశ్చాదుతాఽప్యర్థవికల్పయోః
( ౩. ౩. ౮౬౪) పునస్సహాఽర్థయోః శశ్వత్ సాక్షాత్ప్రత్యక్షతుల్యయోః
( ౩. ౩. ౮౬౫) ఖేదాఽనుకమ్పాసంతోషవిస్మయాఽఽమన్త్రణే బత
( ౩. ౩. ౮౬౬) హన్త హర్షేఽఽనుకమ్పాయాం వాక్యాఽఽరమ్భవిషాదయోః
( ౩. ౩. ౮౬౭) ప్రతి ప్రతినిధౌ వీప్సాలక్షణాఽఽదౌ ప్రయోగతః
( ౩. ౩. ౮౬౮) ఇతి హేతుప్రకరణప్రకర్షాఽఽదిసమాప్తిషు
( ౩. ౩. ౮౬౯) ప్రాచ్యాం పురస్తాత్ప్రథమే పురాఽర్థేఽగ్రత ఇత్యపి
( ౩. ౩. ౮౭౦) యావత్తావచ్చ సాకల్యేఽవధౌ మానేఽవధారణే
( ౩. ౩. ౮౭౧) మఙ్గలాఽనన్తరారమ్భప్రశ్నకార్త్స్న్యేష్వథో అథ
( ౩. ౩. ౮౭౨) వృథా నిరర్థకాఽవిధ్యోర్ నానాఽనేకోభయాఽర్థయోః
( ౩. ౩. ౮౭౩) ను పృచ్ఛాయాం వికల్పే చ పశ్చాత్సాదృశ్యయోరను
( ౩. ౩. ౮౭౪) ప్రశ్నాఽవధారణాఽనుజ్ఞాఽనునయాఽఽమన్త్రణే నను
( ౩. ౩. ౮౭౫) గర్హాసముచ్చయప్రశ్నశఙ్కాసంభావనాస్వపి
( ౩. ౩. ౮౭౬) ఉపమాయాం వికల్పే వా సామి త్వర్ధే జుగుప్సితే
( ౩. ౩. ౮౭౭) అమా సహ సమీపే చ కం వారిణి చ మూర్ధని
( ౩. ౩. ౮౭౮) ఇవేత్థమర్థయోరేవం నూనం తర్కేఽర్థనిశ్చయే
( ౩. ౩. ౮౭౯) తూష్ణీమర్థే సుఖే జోషం కిం పృచ్ఛాయాం జుగుప్సనే
( ౩. ౩. ౮౮౦) నామ ప్రాకాశ్యసంభావ్యక్రోధోపగమకుత్సనే
( ౩. ౩. ౮౮౧) అలం భూషణపర్యాప్తిశక్తివారణవాచకమ్
( ౩. ౩. ౮౮౨) హుం వితర్కే పరిప్రశ్నే సమయాఽన్తికమధ్యయోః
( ౩. ౩. ౮౮౩) పునరప్రథమే భేదే నిర్ నిశ్చయనిషేధయోః
( ౩. ౩. ౮౮౪) స్యాత్ప్రబన్ధే చిరాఽతీతే నికటాఽఽగామికే పురా
( ౩. ౩. ౮౮౫) ఊరర్యూరీ చోరరీ చ విస్తారేఽఙ్గీకృతౌ త్రయమ్
( ౩. ౩. ౮౮౬) స్వర్గే పరే చ లోకే స్వర్ వార్తాసంభావ్యయోః కిల
( ౩. ౩. ౮౮౭) నిషేధవాక్యాఽలఙ్కారజిజ్ఞాసాఽనునయే ఖలు
( ౩. ౩. ౮౮౮) సమీపోభయతశ్శీఘ్రసాకల్యాఽభిముఖేఽభితః
( ౩. ౩. ౮౮౯) నామప్రాకాశ్యయోః ప్రదుర్ మిథోఽన్యోన్యం రహస్యపి
( ౩. ౩. ౮౯౦) తిరోఽన్తర్ధౌ తిర్యగర్థే హా విషాదశుగర్తిషు
( ౩. ౩. ౮౯౧) అహహేత్యద్భుతే ఖేదే హి హేతావవధారణే
 । ఇతి నానాఽర్థవర్గః ౩, అత్ర మూలశ్లోకాః ౨౫౬।। క్షే.శ్లో. ౨౪ ।।

అవ్యయవర్గః[మార్చు]


( ౩. ౪. ౮౯౨) చిరాయ చిరరాత్రాయ చిరస్యాఽఽద్యాశ్చిరాఽర్థకాః
( ౩. ౪. ౮౯౩) ముహుః పునః పునః శశ్వదభీక్ష్ణమసకృత్ సమాః
( ౩. ౪. ౮౯౪) స్రాగ్ ఝటిత్యఞ్జసాఽహ్నాయ ద్రాఙ్ మఙ్క్షు సపది ద్రుతే
( ౩. ౪. ౮౯౫) బలవత్సుష్ఠు కిముత స్వత్యతీవ చ నిర్భరే
( ౩. ౪. ౮౯౬) పృథగ్ వినాఽన్తరేణర్తే హిరుఙ్ నానా చ వర్జనే
( ౩. ౪. ౮౯౭) యత్ తద్ యతస్ తతో హేతావసాకల్యే తు చిచ్ చన
( ౩. ౪. ౮౯౮) కదాచిజ్జాతు సార్ధం తు సాకం సత్రా సమం సహ
( ౩. ౪. ౮౯౯) ఆనుకూల్యాఽర్థకం ప్రాధ్వం వ్యర్థకే తు వృథా ముధా
( ౩. ౪. ౯౦౦) ఆహో ఉతాహో కిముత వికల్పే కిం కిమూత చ
( ౩. ౪. ౯౦౧) తు హి చ స్మ హ వై పాదపూరణే పూజనే స్వతి
( ౩. ౪. ౯౦౨) దివాఽహ్నీత్యథ దోషా చ నక్తం చ రజనావితి
( ౩. ౪. ౯౦౩) తిర్యగర్థే సాచి తిరోఽప్యథ సంబోధనాఽర్థకాః
( ౩. ౪. ౯౦౪) స్యుః ప్యాట్ పాడఙ్గ హే హై భోః సమయా నికషా హిరుక్
( ౩. ౪. ౯౦౫) అతర్కితే తు సహసా స్యాత్ పురః పురతోఽగ్రతః
( ౩. ౪. ౯౦౬) స్వాహా దేవహవిర్దానే శ్రౌషట్ వౌషట్ వషట్ స్వధా
( ౩. ౪. ౯౦౭) కిఞ్చిదీషన్ మనాగల్పే ప్రేత్యాఽముత్ర భవాఽన్తరే
( ౩. ౪. ౯౦౮) వ వా యథా తథేవైవం సామ్యేఽహో హీతి విస్మయే
( ౩. ౪. ౯౦౯) మౌనే తు తూష్ణీం తూష్ణీకాం సద్యః సపది తత్క్షణే
( ౩. ౪. ౯౧౦) దిష్ట్యా సముపజోషం చేత్యానన్దేఽథాఽన్తరేఽన్తరా
( ౩. ౪. ౯౧౧) అన్తరేణ చ మధ్యే స్యుః ప్రసహ్య తు హఠార్థకమ్
( ౩. ౪. ౯౧౨) యుక్తే ద్వే సాంప్రతం స్థానేఽభీక్ష్ణం శశ్వదనారతే
( ౩. ౪. ౯౧౩) అభావే నహ్య నో నాఽపి మా స్మ మాఽలం చ వారణే
( ౩. ౪. ౯౧౪) పక్షాఽన్తరే చేద్యది చ తత్త్వే త్వద్ధాఽఞ్జసా ద్వయమ్
( ౩. ౪. ౯౧౫) ప్రాకాశ్యే ప్రాదురావిః స్యాదోమేవం పరమం మతే
( ౩. ౪. ౯౧౬) సమన్తతస్తు పరితః సర్వతో విష్వగిత్యపి
( ౩. ౪. ౯౧౭) అకామాఽనుమతౌ కామమసూయోపగమేస్తు చ
( ౩. ౪. ౯౧౮) నను చ స్యాద్విరోధోక్తౌ కశ్చిత్ కామప్రవేదనే
( ౩. ౪. ౯౧౯) నిష్షమం దుష్షమం గర్హ్యే యథాస్వం తు యథాయథమ్
( ౩. ౪. ౯౨౦) మృషా మిథ్యా చ వితథే యథార్థం తు యథాతథమ్
( ౩. ౪. ౯౨౧) స్యురేవం తు పునర్వై వేత్యవధారణవాచకాః
( ౩. ౪. ౯౨౨) ప్రాగతీతాఽర్థకం నూనమవశ్యం నిశ్చయే ద్వయమ్
( ౩. ౪. ౯౨౩) సంవద్ వర్షేఽవరే త్వర్వాగామేవం స్వయమాత్మనా
( ౩. ౪. ౯౨౪) అల్పే నీచైర్మహత్యుచ్చైః ప్రాయో భూమ్న్యద్రుతే శనైః
( ౩. ౪. ౯౨౫) సనా నిత్యే బహిర్బాహ్యే స్మాఽతీతేఽస్తమదర్శనే
( ౩. ౪. ౯౨౬) అస్తి సత్వే రుషోక్తావు ఊం ప్రశ్నేఽనునయే త్వయి
( ౩. ౪. ౯౨౭) హుం తర్కే స్యాదుషా రాత్రేరవసానేనమో నతౌ
( ౩. ౪. ౯౨౮) పునరర్థేఽఙ్గ నిన్దాయాం దుష్ఠు సుష్ఠు ప్రశంసనే
( ౩. ౪. ౯౨౯) సాయం సాయే ప్రగే ప్రాతః ప్రభాతే నికషాఽన్తికే
( ౩. ౪. ౯౩౦) అమాఽనుగుణ్యే స్మరణే హుం ఫడ్ విఘ్ననిరాకృతౌ
( ౩. ౪. ౯౩౧) అఙ్గీకృతౌ స్యాదర్థే హూం హీనసంబోధతే త్వరే
( ౩. ౪. ౯౩౨) పరుత్ పరార్థైషమోఽబ్దే పూర్వే పూర్వతరే యతి
( ౩. ౪. ౯౩౩) అద్యఽత్రాఽహ్న్యథ పూర్వేఽహ్నీత్యాదౌ పూర్వోత్తరాఽపరాత్
( ౩. ౪. ౯౩౪) తథాఽధరాఽన్యాఽన్యతరేతరాత్పూర్వేద్యురాఽఽదయః
( ౩. ౪. ౯౩౫) ఉభయద్యుశ్చోభయేద్యుః పరేత్వహ్ని పరేద్యవి
( ౩. ౪. ౯౩౬) హ్యో గతేఽనాగతేఽహ్ని శ్వః పరశ్వస్తు పరేఽహని
( ౩. ౪. ౯౩౭) తదా తదానీం యుగపదేకదా సర్వదా సదా
( ౩. ౪. ౯౩౮) ఏతర్హి సంప్రతీఽదానీమధునా సామ్ప్రతం తథా
( ౩. ౪. ౯౩౯) దిగ్దేశకాలే పూర్వాఽఽదౌ ప్రాగుదక్ప్రత్యగాఽఽదయః

లిఙ్గాఽఽదిసంగ్రహవర్గః[మార్చు]


( ౩. ౫. ౯౪౦) సలిఙ్గశాస్త్రైః సన్నాఽఽది కృత్ తద్ధిత సమాసజైః
( ౩. ౫. ౯౪౧) అనుక్తైః సంగ్రహే లిఙ్గం సంకీర్ణవదిహోన్నయేత్
( ౩. ౫. ౯౪౨) లిఙ్గశేషవిధిర్ వ్యాపీ విశేషైర్ యద్యబాధితః
( ౩. ౫. ౯౪౩) స్త్రియామీదూద్విరామైకాఽచ్ సయోనిప్రాణినామ చ
( ౩. ౫. ౯౪౪) నామ విద్యున్నిశావల్లీవీణాదిగ్భూనదీహ్రియామ్
( ౩. ౫. ౯౪౫) అదన్తైర్ ద్విగురేకాఽర్థో న స పాత్రయుగాఽఽదిభిః
( ౩. ౫. ౯౪౬) తల్వృన్దే యేనికట్యత్రా వైరమైథునికాఽఽదివున్
( ౩. ౫. ౯౪౭) స్త్రీభావాఽఽదావని క్తిణ్ ణ్వుల్ ణచ్ ణ్వుచ్ క్యబ్ యుజిఞ్ఙ్ ని శాః
( ౩. ౫. ౯౪౮) ఉణాఽఽదిషు నిరూరీశ్చ ఙ్యాషూడన్తం చలం స్థిరమ్
( ౩. ౫. ౯౪౯) తత్క్రీడాయాం ప్రహరణం చేన్ మౌష్టా పాల్లవా ణ దిక్
( ౩. ౫. ౯౫౦) ఘఞో ఞః సా క్రియాఽస్యాం చేద్ దాణ్డపాతా హి ఫాల్గునీ
( ౩. ౫. ౯౫౧) శ్యైనమ్పాతా చ మృగయా తైలమ్పాతా స్వధేతి దిక్
( ౩. ౫. ౯౫౨) స్త్రీ స్యాత్కాచిన్ మృణాల్యాఽఽదిర్ వివక్షాఽపచయే యది
( ౩. ౫. ౯౫౩) లఙ్కా శేఫాలికా టీకా ధాతకీపఞ్చికాఽఽఢకీ
( ౩. ౫. ౯౫౪) సిధ్రకా సారికా హిక్కా ప్రాచికోల్కా పిపీలికా
( ౩. ౫. ౯౫౫) తిన్దుకీ కణికా భఙ్గిః సురఙ్గాసూచిమాఢయః
( ౩. ౫. ౯౫౬) పిచ్ఛా వితణ్డా కాకిణ్యశ్చూర్ణిః శాణీ ద్రుణీ దరత్
( ౩. ౫. ౯౫౭) సాతిః కన్థా తథాఽఽసన్దీ నాభీ రాజసభాఽపి చ
( ౩. ౫. ౯౫౮) ఝల్లరీ చర్చరీ పారీ హోరా లట్వా చ సిధ్మలా
( ౩. ౫. ౯౫౯) లాక్షా లిక్షా చ గణ్డూషా గృధ్రసీ చమసీ మసీ
 । ఇతి స్త్రీలిఙ్గ సంగ్రహః

( ౩. ౫. ౯౬౦) పుంస్త్వే సభేదాఽనుచరాః సపర్యాయాః సురాఽసురాః
( ౩. ౫. ౯౬౧) స్వర్గయాగాఽద్రిమేఘాఽబ్ధి ద్రు కాలాఽసిశరాఽరయః
( ౩. ౫. ౯౬౨) కరగణ్డోష్ఠదోర్దన్తకన్ఠకేశనఖస్తనాః
( ౩. ౫. ౯౬౩) అహ్నాఽహాఽన్తాః క్ష్వేడభేదా రాత్రాఽన్తాః ప్రాగసంఖ్యకాః
( ౩. ౫. ౯౬౪) శ్రీవేష్టాద్యాశ్చ నిర్యాసా అసన్నన్తా అబాధితాః
( ౩. ౫. ౯౬౫) కశేరుజతువస్తూని హిత్వా తురువిరామకాః
( ౩. ౫. ౯౬౬) కషణభమరోపాన్తా యద్యదన్తా అమీ అథ
( ౩. ౫. ౯౬౭) పథనయసటోపాన్తా గోత్రాఖ్యాశ్చరణాఽఽహ్వయాః
( ౩. ౫. ౯౬౮) నామ్న్యకర్తరి భావే చ ఘఞ్ జబ్ నఙ్ ణ ఘాఽథుచః
( ౩. ౫. ౯౬౯) ల్యుః కర్తరీమనిచ్ భావే కో ఘోః కిః ప్రాఽఽదితోన్యతః
( ౩. ౫. ౯౭౦) ద్వన్ద్వేఽశ్వవడవావశ్వవడవా న సమాహృతే
( ౩. ౫. ౯౭౧) కాన్తః సూర్యేన్దుపర్యాయపూర్వోఽయః పూర్వకో.పి చ
( ౩. ౫. ౯౭౨) వటకశ్చాఽనువాకశ్చ రల్లకశ్చ కుడఙ్గకః
( ౩. ౫. ౯౭౩) పుఙ్ఖో న్యూఙ్ఖః సముద్రశ్చ విటపట్టధటాః ఖటాః
( ౩. ౫. ౯౭౪) కోట్టారఘట్టహట్టాశ్చ పిణ్డగోణ్డపిచణ్డవత్
( ౩. ౫. ౯౭౫) గడుః కరణ్డో లగుడో కరణ్డశ్చ కిణో ఘుణః
( ౩. ౫. ౯౭౬) దృతిసీమన్తహరితో రోమన్థోద్గీథబుద్బుదాః
( ౩. ౫. ౯౭౭) కాసమర్దోఽర్బుదః కున్దః ఫేనస్తూపౌ సయూపకౌ
( ౩. ౫. ౯౭౮) ఆతపః క్షత్రియే నాభిః కుణపక్షురకేదరాః
( ౩. ౫. ౯౭౯) పూరక్షురప్రచుక్రాశ్చ గోలహిఙ్గులపుద్గలాః
( ౩. ౫. ౯౮౦) వేతాలభల్లమల్లాశ్చ పురాడాశోఽపి పట్టిశః
( ౩. ౫. ౯౮౧) కుల్మాషో రభసశ్చైవ సకటాహః పతద్రహః
 । ఇతి పుంలిఙ్గశేషసంగ్రహః

( ౩. ౫. ౯౮౨) ద్విహీనేఽన్యచ్చ ఖాఽరణ్యపర్ణశ్వభ్రహిమోదకమ్
( ౩. ౫. ౯౮౩) శీతోష్ణమాంసరుధిరముఖాఽక్షిద్రవిణం బలమ్
( ౩. ౫. ౯౮౪) ఫలహేమశుల్బలోహసుఖదుహ్ఖశుభాఽశుభమ్
( ౩. ౫. ౯౮౫) జలపుష్పాణి లవణం వ్యఞ్జనాన్యనులేపనమ్
( ౩. ౫. ౯౮౬) కోట్యాః శతాఽఽదిసంఖ్యాఽన్యా వా లక్షా నియుతం చ తత్
( ౩. ౫. ౯౮౭) ద్వయష్కమసిసుసన్నన్తం యదనాఽన్తమకర్తరి
( ౩. ౫. ౯౮౮) త్రాన్తం సలోపధం శిష్టం రాత్రం ప్రాక్సంఖ్యయాఽన్వితమ్
( ౩. ౫. ౯౮౯) పాత్రాఽఽద్యదన్తైరేకాఽర్థో ద్విగుర్లక్ష్యాఽనుసారతః
( ౩. ౫. ౯౯౦) ద్వన్ద్వైక్త్వాఽఽవ్యయీభావౌ పథః సంఖ్యాఽవ్యయాత్పరః
( ౩. ౫. ౯౯౧) శడ్యాశ్ఛాయా బహూనాం చేద్విచ్ఛాయం సంహతౌ సభా
( ౩. ౫. ౯౯౨) శాలాఽర్థాఽపి పరా రాజాఽమనుష్యాఽర్థాదరాజకాత్
( ౩. ౫. ౯౯౩) దాసీసభం నృపసభం రక్షస్సభమిమా దిశః
( ౩. ౫. ౯౯౪) ఉపజ్ఞోపక్రమాఽన్తశ్చ తదాఽఽదిత్వప్రకాశనే
( ౩. ౫. ౯౯౫) కోపజ్ఞకోపక్రమాఽఽది కన్థోశీనరనామసు
( ౩. ౫. ౯౯౬) భావే న ణకచిద్భ్యోఽన్యే సమూహే భావకర్మణోః
( ౩. ౫. ౯౯౭) అదన్తప్రత్యయాః పుణ్యసుదినాభ్యాం త్వహః పరః
( ౩. ౫. ౯౯౮) క్రియాఽవ్యయానాం భేదకాన్యేకత్వేఽప్యుక్థతోటకే
( ౩. ౫. ౯౯౯) చోచం పిచ్ఛం గృహస్థూణం తిరీటం మర్మ యోజనమ్
( ౩. ౫. ౧౦౦౦) రాజసూయం వాజపేయం గద్యపద్యే కృతౌ కవేః
( ౩. ౫. ౧౦౦౧) మాణిక్యభాష్యసిన్దూరచీరచీవరపిఞ్జరమ్
( ౩. ౫. ౧౦౦౨) లోకాయతం హరితాలం విదలస్థాలబాహ్లికమ్
 । ఇతి నపుంసకశేషసంగ్రహః

( ౩. ౫. ౧౦౦౩) పున్నపుంసకయోః శేషోఽర్ధర్చపిణ్యాకకణ్టకాః
( ౩. ౫. ౧౦౦౪) మోదకస్తణ్డకష్టఙ్కః శాటకః కర్పటోఽర్బుదః
( ౩. ౫. ౧౦౦౫) పాతకోద్యోగచరకతమాలామలకా నడః
( ౩. ౫. ౧౦౦౬) కుష్ఠం ముణ్డం శీధు బుస్తం క్ష్వేడితం క్షేమకుట్టిమమ్
( ౩. ౫. ౧౦౦౭) సంగమం శతమానాఽర్మశమ్బలాఽవ్యయతాణ్డవమ్
( ౩. ౫. ౧౦౦౮) కవియం కన్దకార్పాసం పారావారం యుగన్ధరమ్
( ౩. ౫. ౧౦౦౯) యూపం ప్రగ్రీవపాత్రీవే యూషం చమసచిక్కసౌ
( ౩. ౫. ౧౦౧౦) అర్ధర్చాఽఽదౌ ఘృతాఽఽదీనాం పుంస్త్వాఽఽద్యం వైదికం ధ్రువమ్
( ౩. ౫. ౧౦౧౧) తన్ నోక్తమిహ లోకేఽపి తచ్ చేదస్త్యస్తు శేషవత్
 । ఇతి పున్నపుంసకశేషసంగ్రహః

( ౩. ౫. ౧౦౧౨) స్త్రీపుంసయోరపత్యాఽన్తా ద్విచతుష్షట్పదోరగాః
( ౩. ౫. ౧౦౧౩) జాతిభేదాః పుమాఖ్యాశ్చ స్త్రీయోగైః సహ మల్లకః
( ౩. ౫. ౧౦౧౪) ఊర్మిర్వరాటకః స్వాతిర్వర్ణకో ఝాటలిర్మనుః
( ౩. ౫. ౧౦౧౫) మూషా సృపాటీ కర్కన్ధూర్యష్టిః శాటీ కటీ కుటీ
 । ఇతి స్త్రీపుంసశేషసంగ్రహః

( ౩. ౫. ౧౦౧౬) స్త్రీనపుంసకయోర్భావక్రియయోః వ్యఞ్ క్వచిచ్చ వుఞ్
( ౩. ౫. ౧౦౧౭) ఔచిత్యమౌచితీ మైత్రీ మైత్ర్యం వుఞ్ ప్రాగుదాహృతః
( ౩. ౫. ౧౦౧౮) షష్ఠ్యన్తప్రాక్పదాః సేనాఛాయాశాలాసురానిశాః
( ౩. ౫. ౧౦౧౯) స్యాద్వా నృసేనం శ్వనిశం గోశాలమితరే చ దిక్
( ౩. ౫. ౧౦౨౦) ఆబన్నన్తోత్తరపదో ద్విగుశ్చాఽపుంసి నశ్చ లుప్
( ౩. ౫. ౧౦౨౧) త్రిఖట్వం చ త్రిఖట్వీ చ త్రితక్షం చ త్రితక్ష్యపి
 । ఇతి స్త్రీనపుంసకశేషసంగ్రహః

( ౩. ౫. ౧౦౨౨) త్రిషు పాత్రీ పుటీ వాటీ పేటీ కువలదాడిమౌ
( ౩. ౫. ౧౦౨౩) ఇతి త్రిలిఙ్గశేషసంగ్రహః
( ౩. ౫. ౧౦౨౪) పరం లిఙ్గం స్వప్రధానే ద్వన్ద్వే తత్పురుషేఽపి తత్
( ౩. ౫. ౧౦౨౫) అర్థాఽన్తాః ప్రాద్యలమ్ప్రాప్తాఽఽపన్నపూర్వాః పరోపగాః
( ౩. ౫. ౧౦౨౬) తద్ధితాఽర్థో ద్విగుః సంఖ్యాసర్వనామతదన్తకాః
( ౩. ౫. ౧౦౨౭) బహుర్వ్రీహిరదిఙ్నామ్నామున్నేయం తదుదాహృతమ్
( ౩. ౫. ౧౦౨౮) గుణద్రవ్యక్రియాయోగోపాధయః పరగామినః
( ౩. ౫. ౧౦౨౯) కృతహ్కర్తర్యసంజ్ఞాయాం కృత్యాః కర్తరి కర్మణి
( ౩. ౫. ౧౦౩౦) అణాద్యన్తాస్తేన రక్తాద్యర్థే నానాఽర్థభేదకాః
( ౩. ౫. ౧౦౩౧) షట్సంజ్ఞకాస్త్రిషు సమా యుష్మదస్మత్తిఙ్వ్యయమ్
( ౩. ౫. ౧౦౩౨) పరం విరోధే శేషం తు జ్ఞేయం శిష్టప్రయోగతః
   ఇతి లిఙ్గాఽదిసంగ్రహవర్గః: ౫, అత్ర మూలశ్లోకాః ౪౬

కాణ్డసమాప్తిః[మార్చు]

   ఇత్యమరసింహకృతౌ నామలిఙ్గాఽనుశాసనే
   సామాన్యకాణ్డస్తృతీయః సాఽఙ్గ ఏవ సమర్థితః
   ఇతి తృతీయః సామాన్యకాణ్డః సమాప్తః
   ఇత్యమరసింహకృతం నామలిఙ్గాఽనుశాసనమ్
   కాణ్డత్రయాఽఽత్మకం సాఙ్గోపాఙ్గం సంపూర్ణతామగాత్ ।
అత్ర మూలశ్లోకాః: ౪౮౦, క్షే. శ్లోకాః:౨౫ సర్వే చ మిలిత్వా:౫౧౩
అమరకోశస్థశ్లోకానాం కోష్టకమ్
ప్ర. కాణ్డే మూ. శ్లో. ౨౮౧, క్షే. శ్లో. ౧౮, సర్వే చ మిలిత్వా ౨౯౯
ద్వి. కాణ్డే మూ. శ్లో. ౭౩౫, క్షే. శ్లో. ౧౪, సర్వే చ మిలిత్వా ౭౫౦
త్రి. కాణ్డే మూ. శ్లో. ౪౮౦, క్షే. శ్లో. ౨౫, సర్వే చ మిలిత్వా ౫౧౩
ఏవం సర్వేషాం కాణ్డానాం యోగః మూ. శ్లో. ౧౪౯౭, క్షే. శ్లో. ౫౮, సర్వే చ
మిలిత్వా ౧౫౬౩