అమరకోశము/కాణ్డ ౨

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

.. అమరకోశ ఏవం నామలిఙ్గాఽనుశాసనం కాణ్డ ౨ .. అమరకోశే ద్వితీయో భూమ్యాదికాణ్డః |


వర్గభేదాః[మార్చు]

( ౨. ౦. ౧) వర్గాః పృథ్వీపురక్ష్మాభృద్వనౌషధిమృగాదిభిః
( ౨. ౦. ౨) నృబ్రహ్మక్షత్రవిట్ శూద్రైః సాఙ్గోపాఙ్గైరిహోదితాః

భూమివర్గః[మార్చు]

( ౨. ౧. ౩) భూర్భూమిరచలాఽనన్తా రసా విశ్వమ్భరా స్థితా
( ౨. ౧. ౪) ధరా ధరిత్రీ ధరణిః క్షోణిర్జ్యా కాశ్యపీ క్షితిః
( ౨. ౧. ౫) సర్వంసహా వసుమతీ వసుధోర్వీ వసున్ధరా
( ౨. ౧. ౬) గోత్రా కుః పృథివీ పృథ్వీ క్ష్మాఽవనిర్మేదినీ మహీ
( ౨. ౧. ౭) విపులా గహ్వరీ ధాత్రీ గౌరిలా కుమ్భినీ క్షమా
( ౨. ౧. ౮) భూతధాత్రీ రత్నగర్భా జగతీ సాగరామ్బరా
( ౨. ౧. ౯) మృన్మృత్తికా ప్రశస్తా తు మృత్సా మృత్స్నా చ మృత్తికా
( ౨. ౧. ౧౦) ఉర్వరా సర్వసస్యాఢ్యా స్యాదూషః క్షారమృత్తికా
( ౨. ౧. ౧౧) ఊషవానూషరో ద్వావప్యన్యలిఙ్గౌ స్థలం స్థలీ
( ౨. ౧. ౧౨) సమానౌ మరుధన్వానౌ ద్వే ఖిలాప్రహతే సమే
( ౨. ౧. ౧౩) త్రిష్వథో జగతీ లోకో విష్టపం భువనం జగత్
( ౨. ౧. ౧౪) లోకోఽయం భారతం వర్షమ్ శరావత్యాస్తు యోఽవధేః
( ౨. ౧. ౧౫) దేశః ప్రాగ్దక్షిణః ప్రాచ్య ఉదీచ్యః పశ్చిమోత్తరః
( ౨. ౧. ౧౬) ప్రత్యన్తో మ్లేచ్ఛదేశః స్యాన్మధ్యద్దేశస్తు మధ్యమః
( ౨. ౧. ౧౭) ఆర్యావర్తః పుణ్యభూమిర్మధ్యం విన్ధ్యహిమాలయోః
( ౨. ౧. ౧౮) నీవృజ్జనపదో దేశవిషయౌ తూఽపవర్తనమ్
( ౨. ౧. ౧౯) త్రిష్వాగోష్ఠాన్నడప్రాయే నడ్వాన్నడ్వల ఇత్యపి
( ౨. ౧. ౨౦) కుముద్వాన్కుముదప్రాయే వేతస్వాన్బహువేతసే
( ౨. ౧. ౨౧) శాద్వలః శాదహరితే సజమ్బాలే తు పఙ్కిలః
( ౨. ౧. ౨౨) జలప్రాయమనూపం స్యాత్పుంసి కచ్ఛస్తథావిధః
( ౨. ౧. ౨౩) స్త్రీ శర్కరా శర్కరిలః శార్కరః శర్కరావతి
( ౨. ౧. ౨౪) దేశ ఏవాదిమావేవవమున్నేయాః సికతావతి
( ౨. ౧. ౨౫) దేశో నద్యమ్బువృష్ట్యమ్బుసంపన్నవ్రీహిపాలితః
( ౨. ౧. ౨౬) స్యాన్నదీమాతృకో దేవమాతృకశ్చ యథాక్రమమ్
( ౨. ౧. ౨౭) సురాజ్ఞి దేశే రాజన్వాన్స్యాత్తతోఽన్యత్ర రాజవాన్
( ౨. ౧. ౨౮) గోష్ఠం గోస్థానకం తత్తు గౌష్ఠీనం భూతపూర్వకమ్
( ౨. ౧. ౨౯) పర్యన్తభూః పరిసరః సేతురాలౌ స్త్రియాం పుమాన్
( ౨. ౧. ౩౦) వామలూరశ్చ నాకుశ్చ వల్మీకం పుంనపుంసకమ్
( ౨. ౧. ౩౧) అయనమ్ వర్త్మ మార్గాధ్వపన్థానః పదవీ సృతిః
( ౨. ౧. ౩౨) సరణిః పద్ధతిః పద్యా వర్తన్యేకపదీతి చ
( ౨. ౧. ౩౩) అతిపన్థాః సుపన్థాశ్చ సత్పథశ్చార్చితేఽధ్వని
( ౨. ౧. ౩౪) వ్యధ్వో దురధ్వో విపథః కదధ్వా కాపథః సమాః
( ౨. ౧. ౩౫) అపన్థాస్త్వపథం తుల్యే శృణ్గాటకచతుష్పథే
( ౨. ౧. ౩౬) ప్రాన్తరం దూరశూన్యోఽధ్వా కాన్తారం వర్త్మ దుర్గమమ్
( ౨. ౧. ౩౭) గవ్యూతిః స్త్రీ క్రోశయుగం నల్వః కిష్కుచతుఃశతమ్
( ౨. ౧. ౩౮) ఘణ్టాపథః సంసరణం తత్పురస్యోపనిష్కరమ్
( ౨. ౧. ౩౯) ద్యావాపృథివ్యౌ రోదస్యౌ ద్యావాభూమీ చ రోదసీ
( ౨. ౧. ౪౦) దివస్పృథివ్యౌ గఞ్జా తు రుమా స్యాల్లవణాకరః |
ఇతి భూమివర్గః


పురవర్గః[మార్చు]

( ౨. ౨. ౪౧) పూః స్త్రీ పురీనగర్యౌ వా పత్తనం పుటభేదనమ్
( ౨. ౨. ౪౨) స్థానీయం నిగమోఽన్యత్తు యన్మూలనగరాత్పురమ్
( ౨. ౨. ౪౩) తచ్ఛాఖానగరం వేశో వేశ్యాజనసమాశ్రయః
( ౨. ౨. ౪౪) ఆపణస్తు నిషద్యాయాం విపణిః పణ్యవీథికా
( ౨. ౨. ౪౫) రథ్యా ప్రతోలీ విశిఖా స్యాచ్చయో వప్రమస్త్రియామ్
( ౨. ౨. ౪౬) ప్రాకారో వరణః సాలః ప్రాచీనం ప్రాతన్తో వృతిః
( ౨. ౨. ౪౭) భిత్తిః స్త్రీ కుడ్యమేడూకం యదన్తర్న్యస్తకీకసమ్
( ౨. ౨. ౪౮) గృహం గేహోదవసితం వేశ్మ సద్మ నికేతనమ్
( ౨. ౨. ౪౯) నిశాన్తం పస్త్యసదనం భవనాగారమన్దిరమ్
( ౨. ౨. ౫౦) గృహాః పుంసి చ భూమ్న్యేవ నికాయ్యనిలయాలయాః
( ౨. ౨. ౫౧) వాసః కుటీ ద్వయోః శాలా సభా సంజవనం త్విదమ్
( ౨. ౨. ౫౨) చతుఃశాలం మునీనాం తు పర్ణశాలోటజోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౨. ౫౩) చైత్యమాయతనం తుల్యే వాజిశాలా తు మన్దురా
( ౨. ౨. ౫౪) ఆవేశనం శిల్పిశాలా ప్రపా పానీయశాలికా
( ౨. ౨. ౫౫) మఠశ్ఛాత్రాదినిలయో గఞ్జా తు మదిరాగృహమ్
( ౨. ౨. ౫౬) గర్భాగారం వాసగృహమరిష్టం సూతికాగృహమ్
( ౨. ౨. ౫౭) కుట్టిమోఽస్త్రీ నిబద్ధా భూశ్చన్ద్రశాలా శిరోగృహమ్
( ౨. ౨. ౫౮) వాతాయనం గవాక్షోఽథ మణ్డపోఽస్త్రీ జనాశ్రయః
( ౨. ౨. ౫౯) హర్మ్యాది ధనినాం వాసః ప్రాసాదో దేవభూభుజామ్
( ౨. ౨. ౬౦) సౌధోఽస్త్రీ రాజసదనముపకార్యోపకారికా
( ౨. ౨. ౬౧) స్వస్తికః సర్వతోభద్రో నన్ద్యావర్తాదయోఽపి చ
( ౨. ౨. ౬౨) విచ్ఛన్దకః ప్రభేదా హి భవన్తీశ్వరసద్మనామ్
( ౨. ౨. ౬౩) స్త్ర్యగారం భూభుజామన్తఃపురం స్యాదవరోధనమ్
( ౨. ౨. ౬౪) శుద్ధాన్తశ్చావరోధశ్చ స్యాదట్టః క్షౌమమస్త్రియామ్
( ౨. ౨. ౬౫) ప్రఘాణప్రఘణాలిన్దా బహిర్ద్వారప్రకోష్ఠకే
( ౨. ౨. ౬౬) గృహావగ్రహణీ దేహల్యఙ్గణం చత్వరాజిరే
( ౨. ౨. ౬౭) అధస్తాద్దారుణి శిలా నాసా దారుపరి స్థితమ్
( ౨. ౨. ౬౮) ప్రచ్ఛన్నమన్తర్ద్వారం స్యాత్పక్షద్వారం తు పక్షకమ్
( ౨. ౨. ౬౯) వలీకనీధ్రే పటలప్రాన్తేఽథ పటలం ఛదిః
( ౨. ౨. ౭౦) గోపానసీ తు వలభీ ఛాదనే వక్రదారుణి
( ౨. ౨. ౭౧) కపోతపాలికాయాం తు విటఙ్కం పుంనపుంసకమ్
( ౨. ౨. ౭౨) స్త్రీ ద్వార్ద్వారం ప్రతీహారః స్యాద్ధితర్దిస్తు వేదికా
( ౨. ౨. ౭౩) తోరణోఽస్త్రీ బహిర్ద్వారమ్ పురద్వారం తు గోపురమ్
( ౨. ౨. ౭౪) కూటం పూర్ద్వారి యద్ధస్తినఖస్తస్మిన్నథ త్రిషు
( ౨. ౨. ౭౫) కపాటమరరం తుల్యే తద్విష్కమ్భోఽర్గలం న నా
( ౨. ౨. ౭౬) ఆరోహణం స్యాత్సోపానం నిశ్రేణిస్త్వధిరోహిణీ
( ౨. ౨. ౭౭) సంమార్జనీ శోధనీ స్యాత్సంకరోఽవకరస్తథా
( ౨. ౨. ౭౮) క్షిప్తే ముఖం నిఃసరణం సంనివేశో నికర్షణమ్
( ౨. ౨. ౭౯) సమౌ సంవసథగ్రామౌ వేశ్మభూర్వాస్తురస్త్రియామ్
( ౨. ౨. ౮౦) గ్రామాన్త ఉపశల్యం స్యాత్సీమసీమే స్త్రియాముభే
( ౨. ౨. ౮౧) ఘోష ఆభీరపల్లీ స్యాత్పక్కణః శబరాలయః |
ఇతి పురవర్గః


శైలవర్గః[మార్చు]

( ౨. ౩. ౮౨) మహీధ్రే శిఖరిక్ష్మాభృదహార్యధరపర్వతాః
( ౨. ౩. ౮౩) అద్రిగోత్రగిరిగ్రావాచలశైలశిలోచ్చయాః
( ౨. ౩. ౮౪) లోకాలోకశ్చక్రవాలస్త్రికూటస్త్రికకుత్సమౌ
( ౨. ౩. ౮౫) అస్తస్తు చరమక్ష్మాభృదుదయః పూర్వపర్వతః
( ౨. ౩. ౮౬) హిమవాన్నిషధో విన్ధ్యో మాల్యవాన్పారియాత్రికః
( ౨. ౩. ౮౭) గన్ధమాదనమన్యే చ హేమకూటాదయో నగాః
( ౨. ౩. ౮౮) పాషాణప్రస్తరగ్రావోపలాశ్మానః శిలా దృషత్
( ౨. ౩. ౮౯) కూటోఽస్త్రీ శిఖరం శృఙ్గం ప్రపాతస్త్వతటో భృగుః
( ౨. ౩. ౯౦) కటకోఽస్త్రీ నితమ్బోఽద్రేః స్నుః ప్రస్థః సానురస్త్రియామ్
( ౨. ౩. ౯౧) ఉత్సః ప్రస్రవణం వారిప్రవాహో నిర్ఝరో ఝరః
( ౨. ౩. ౯౨) దరీ తు కన్దరో వా స్త్రీ దేవఖాతబిలే గుహా
( ౨. ౩. ౯౩) గహ్వరం గణ్డశైలాస్తు చ్యుతాః స్థూలోపలా గిరేః
( ౨. ౩. ౯౪) దన్తకాస్తు బహిస్తిర్యక్ ప్రదేశాన్నిర్గతా గిరేః
( ౨. ౩. ౯౫) ఖనిః స్త్రియామాకరః స్యాత్పాదాః ప్రత్యన్తపర్వతాః
( ౨. ౩. ౯౬) ఉపత్యకాద్రేరాసన్నా భూమిరూర్ధ్వమధిత్యకా
( ౨. ౩. ౯౭) ధాతుర్మనఃశిలాద్యద్రేర్గైరికం తు విశేషతః
( ౨. ౩. ౯౮) నికుఞ్జకుఞ్జౌ వా క్లీబే లతాదిపిహితోదరే |
ఇతి శైలవర్గః


వనౌషధివర్గః[మార్చు]

( ౨. ౪. ౯౯) అటవ్యరణ్యం విపినం గహనం కాననం వనమ్
( ౨. ౪. ౧౦౦) మహారణ్యమరణ్యానీ గృహారామాస్తు నిష్కుటాః
( ౨. ౪. ౧౦౧) ఆరామః స్యాదుపవనం కృత్రిమం వనమేవ యత్
( ౨. ౪. ౧౦౨) అమాత్యగణికాగేహోపవనే వృక్షవాటికా
( ౨. ౪. ౧౦౩) పుమానాక్రీడ ఉద్యానం రాజ్ఞః సాధారణం వనమ్
( ౨. ౪. ౧౦౪) స్యాదేతదేవ ప్రమదవనమన్తఃపురోచితమ్
( ౨. ౪. ౧౦౫) వీథ్యాలిరావలిః పఙ్క్తిః శ్రేణీ లేఖాస్తు రాజయః
( ౨. ౪. ౧౦౬) వన్యా వనసమూహే స్యాదఙ్కురోఽభినవోద్భిది
( ౨. ౪. ౧౦౭) వృక్షో మహీరుహః శాఖీ విటపీ పాదపస్తరుః
( ౨. ౪. ౧౦౮) అనోకహః కుటః శాలః పలాశీ ద్రుద్రుమాగమాః
( ౨. ౪. ౧౦౯) వానస్పత్యః ఫలైః పుష్పాత్తైరపుష్పాద్వనస్పతిః
( ౨. ౪. ౧౧౦) ఓషధ్యః ఫలపాకాన్తాః స్యురవన్ధ్యహ్ ఫలేగ్రహిః
( ౨. ౪. ౧౧౧) వన్ధ్యోఽఫలోఽవకేశీ చ ఫలవాన్ఫలినః ఫలీ
( ౨. ౪. ౧౧౨) ప్రఫుల్లోత్ఫుల్లసంఫుల్లవ్యాకోశవికచస్ఫుటాః
( ౨. ౪. ౧౧౩) ఫుల్లశ్చైతే వికసితే స్యురవన్ధ్యాదయస్త్రిషు
( ౨. ౪. ౧౧౪) స్థాణుర్వా నా ధ్రువః శఙ్కుర్హ్రస్వశాఖాశిఫః క్షుపః
( ౨. ౪. ౧౧౫) అప్రకాణ్డే స్తమ్బగుల్మౌ వల్లీ తు వ్రతతిర్లతా
( ౨. ౪. ౧౧౬) లతా ప్రతానినీ వీరుద్గుల్మిన్యులప ఇత్యపి
( ౨. ౪. ౧౧౭) నగాద్యారోహ ఉచ్ఛ్రాయ ఉత్సేధశ్చోచ్ఛ్రయశ్చ సః
( ౨. ౪. ౧౧౮) అస్త్రీ ప్రకాణ్డః స్కన్ధః స్యాన్మూలాచ్ఛాఖావధిస్తరోః
( ౨. ౪. ౧౧౯) సమే శాఖాలతే స్కన్ధశాఖాశాలే శిఫాజటే
( ౨. ౪. ౧౨౦) శాఖాశిఫావరోహః స్యాన్మూలాచ్చాగ్రం గతా లతా
( ౨. ౪. ౧౨౧) శిరోగ్రం శిఖరం వా నా మూలం బుధ్నోఽఙ్ఘ్రినామకః
( ౨. ౪. ౧౨౨) సారో మజ్జా నరి త్వక్స్త్రీ వల్కం వల్కలమస్త్రియామ్
( ౨. ౪. ౧౨౩) కాష్ఠం దార్విన్ధనం త్వేధ ఇధ్మమేధః సమిత్స్త్రియామ్
( ౨. ౪. ౧౨౪) నిష్కుహః కోటరం వా నా వల్లరిర్మఞ్జరిః స్త్రియౌ
( ౨. ౪. ౧౨౫) పత్రం పలాశం ఛదనం దలం పర్ణం ఛదః పుమాన్
( ౨. ౪. ౧౨౬) పల్లవోఽస్త్రీ కిసలయం విస్తారో విటపోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౪. ౧౨౭) వృక్షాదీనాం ఫలం సస్యం వృన్తం ప్రసవబన్ధనమ్
( ౨. ౪. ౧౨౮) ఆమే ఫలే శలాటుః స్యాచ్ఛుష్కే వానముభే త్రిషు
( ౨. ౪. ౧౨౯) క్షారకో జాలకం క్లీబే కలికా కోరకః పుమాన్
( ౨. ౪. ౧౩౦) స్యాద్గుచ్ఛకస్తు స్తబకః కుఙ్మలో ముకులోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౪. ౧౩౧) స్త్రియః సుమనసః పుష్పం ప్రసూనం కుసుమం సుమమ్
( ౨. ౪. ౧౩౨) మకరన్దః పుష్పరసః పరాగః సుమనోరజః
( ౨. ౪. ౧౩౩) ద్విహీనం ప్రసవే సర్వం హరీతక్యాదయః స్త్రియామ్
( ౨. ౪. ౧౩౪) ఆశ్వత్థవైణవప్లాక్షనైయగ్రోధైఙ్గుదమ్ ఫలే
( ౨. ౪. ౧౩౫) బార్హతం చ ఫలే జమ్బ్వా జమ్బూః స్త్రీ జమ్బు జామ్బవమ్
( ౨. ౪. ౧౩౬) పుష్పే జాతీప్రభృతయః స్వలిఙ్గాః వ్రీహయః ఫలే
( ౨. ౪. ౧౩౭) విదార్యాద్యాస్తు మూలేఽపి పుష్పే క్లీబేఽపి పాటలా
( ౨. ౪. ౧౩౮) బోధిద్రుమశ్చలదలః పిప్పలః కుఞ్జరాశనః
( ౨. ౪. ౧౩౯) అశ్వత్థేఽథ కపిత్థే స్యుర్దధిత్థగ్రాహిమన్మథాః
( ౨. ౪. ౧౪౦) తస్మిన్దధిఫలః పుష్పఫలదన్తశఠావపి
( ౨. ౪. ౧౪౧) ఉదుమ్బరో జన్తుఫలో యజ్ఞాఙ్గో హేమదుగ్ధకః
( ౨. ౪. ౧౪౨) కోవిదారే చమరికః కుద్దాలో యుగపత్రకః
( ౨. ౪. ౧౪౩) సప్తపర్ణో విశాలత్వక్ శారదో విషమచ్ఛదః
( ౨. ౪. ౧౪౪) ఆరగ్వధే రాజవృక్షశమ్పాకచతురఙ్గులాః
( ౨. ౪. ౧౪౫) ఆరేవతవ్యాధిఘాతకృతమాలసువర్ణకాః
( ౨. ౪. ౧౪౬) స్యుర్జమ్బీరే దన్తశఠజమ్భజమ్భీరజమ్భలాః
( ౨. ౪. ౧౪౭) వరుణో వరణః సేతుస్తిక్తశాకః కుమారకః
( ౨. ౪. ౧౪౮) పుంనాగే పురుషస్తుఙ్గః కేసరో దేవవల్లభః
( ౨. ౪. ౧౪౯) పారిభద్రే నిమ్బతరుర్మన్దారః పారిజాతకః
( ౨. ౪. ౧౫౦) తినిశే స్యన్దనో నేమీ రథద్రురతిముక్తకః
( ౨. ౪. ౧౫౧) వఞ్జులశ్చిత్రకృచ్చాథ ద్వౌ పీతనకపీతనౌ
( ౨. ౪. ౧౫౨) ఆమ్రాతకే మధూకే తు గుడపుష్పమధుద్రుమౌ
( ౨. ౪. ౧౫౩) వానప్రస్థమధుష్ఠీలౌ జలజేఽత్ర మధూలకః
( ౨. ౪. ౧౫౪) పీలౌ గుడఫలః స్రంసీ తస్మింస్తు గిరిసమ్భవే
( ౨. ౪. ౧౫౫) అక్షోటకన్దరాలౌ ద్వావఙ్కోటే తు నికోచకః
( ౨. ౪. ౧౫౬) పలాశే కింశుకః పర్ణో వాతపోతోఽథ వేతసే
( ౨. ౪. ౧౫౭) రథాభ్రపుష్పవిదురశీతవానీరవఞ్జులాః
( ౨. ౪. ౧౫౮) ద్వౌ పరివ్యాధవిదులౌ నాదేయీ చామ్బువేతసే
( ౨. ౪. ౧౫౯) శోభాఞ్జనే శిగ్రుతీక్ష్ణగన్ధకాక్షీవమోచకాః
( ౨. ౪. ౧౬౦) రక్తోఽసౌ మధుశిగ్రుః స్యాదరిష్టః ఫేనిలః సమౌ
( ౨. ౪. ౧౬౧) బిల్వే శాణ్డిల్యశైలూషౌ మాలూరశ్రీఫలావపి
( ౨. ౪. ౧౬౨) ప్లక్షో జటీ పర్కటీ స్యాన్న్యగ్రోధో బహుపాద్వటః
( ౨. ౪. ౧౬౩) గాలవః శాబరో లోధ్రస్తిరీటస్తిల్వమార్జనౌ
( ౨. ౪. ౧౬౪) ఆమ్రశ్చూతో రసాలోఽసౌ సహకారోఽతిసౌరభః
( ౨. ౪. ౧౬౫) కుమ్భోలూఖలకం క్లీబే కౌశికో గుగ్గులుః పురః
( ౨. ౪. ౧౬౬) శేలుః శ్లేష్మాతకః శీత ఉద్దాలో బహువారకః
( ౨. ౪. ౧౬౭) రాజాదనం ప్రియాలః స్యాత్సన్నకద్రుర్ధనుఃపటః
( ౨. ౪. ౧౬౮) గమ్భారీ సర్వతోభద్రా కాశ్మరీ మధుపర్ణికా
( ౨. ౪. ౧౬౯) శ్రీపర్ణీ భద్రపర్ణీ చ కాశ్మర్యశ్చాప్యథ ద్వయోః
( ౨. ౪. ౧౭౦) కర్కన్ధూర్బదరీ కోలిః కోలం కువలఫేనిలే
( ౨. ౪. ౧౭౧) సౌవీరం బదరం ఘోణ్టాప్యథ స్యాత్స్వాదుకణ్టకః
( ౨. ౪. ౧౭౨) వికఙ్కతః సువావృక్షో గ్రన్థిలో వ్యాఘ్రపాదపి
( ౨. ౪. ౧౭౩) ఐరావతో నాగరఙ్గో నాదేయీ భూమిజమ్బుకా
( ౨. ౪. ౧౭౪) తిన్దుకః స్ఫూర్జకః కాలస్కన్ధశ్చ శితిసారకే
( ౨. ౪. ౧౭౫) కాకేన్దుః కులకః కాకతిన్దుకః కాకపీలుకే
( ౨. ౪. ౧౭౬) గోలీఢో ఝాటలో ఘణ్టాపాటలిర్మోక్షముష్కకౌ
( ౨. ౪. ౧౭౭) తిలకః క్షురకః శ్రీమాన్సమౌ పిచులఝావుకౌ
( ౨. ౪. ౧౭౮) శ్రీపర్ణికా కుముదికా కుమ్భీ కైటర్యకట్ఫలౌ
( ౨. ౪. ౧౭౯) క్రముకః పట్టికాఖ్యః స్యాత్పట్టీ లాక్షాప్రసాదనః
( ౨. ౪. ౧౮౦) తూదస్తు యూపః క్రముకో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మదారు చ
( ౨. ౪. ౧౮౧) తూలం చ నీపప్రియకకదమ్బాస్తు హరిప్రియః
( ౨. ౪. ౧౮౨) వీరవృక్షోఽరుష్కరోఽగ్నిముఖీ భల్లాతకీ త్రిషు
( ౨. ౪. ౧౮౩) గర్దభాణ్డే కన్దరాలకపీతనసుపార్శ్వకాః
( ౨. ౪. ౧౮౪) ప్లక్షశ్చ తిన్తిడీ చిఞ్చామ్లికాథో పీతసారకే
( ౨. ౪. ౧౮౫) సర్జకాసనబన్ధూకపుష్పప్రియకజీవకాః
( ౨. ౪. ౧౮౬) సాలే తు సర్జకార్శ్యాశ్వకర్ణకాః సస్యసమ్బరః
( ౨. ౪. ౧౮౭) నదీసర్జో వీరతరురిన్ద్రద్రుః కకుభోఽర్జునః
( ౨. ౪. ౧౮౮) రాజాదనః ఫలాధ్యక్షః క్షీరికాయామథ ద్వయోః
( ౨. ౪. ౧౮౯) ఇఙ్గుదీ తాపసతరుర్భూర్జే చర్మిమృదుత్వచౌ
( ౨. ౪. ౧౯౦) పిచ్ఛిలా పూరణీ మోచా స్థిరాయుః శాల్మలిర్ద్వయోః
( ౨. ౪. ౧౯౧) పిచ్ఛా తు శాల్మలీవేష్టే రోచనః కూటశాల్మలిః
( ౨. ౪. ౧౯౨) చిరబిల్వో నక్తమాలః కరజశ్చ కరఞ్జకే
( ౨. ౪. ౧౯౩) ప్రకీర్యః పూతికరజః పూతికః కలిమారకః
( ౨. ౪. ౧౯౪) కరఞ్జభేదాః ష్డ్గ్రన్థో మర్కట్యఙ్గారవల్లరీ
( ౨. ౪. ౧౯౫) రోహీ రోహితకః ప్లీహశత్రుర్దాడిమపుష్పకః
( ౨. ౪. ౧౯౬) గాయత్రీ బాలతనయః ఖదిరో దన్తధావనః
( ౨. ౪. ౧౯౭) అరిమేదో విట్ఖదిరే కదరః ఖదిరే సితే
( ౨. ౪. ౧౯౮) సోమవల్కోఽప్యథ వ్యాఘ్రపుచ్ఛగన్ధర్వహస్తకౌ
( ౨. ౪. ౧౯౯) ఏరణ్డ ఉరుబూకశ్చ రుచకశ్చిత్రకశ్చ సః
( ౨. ౪. ౨౦౦) చఞ్చుః పఞ్చాఙ్గులో మణ్డవర్ధమానవ్యడమ్బకాః
( ౨. ౪. ౨౦౧) అల్పా శమీ శమీరః స్యాచ్ఛమీ సక్తుఫలా శివా
( ౨. ౪. ౨౦౨) పిణ్డీతకో మరుబకః శ్వసనః కరహాటకః
( ౨. ౪. ౨౦౩) శల్యశ్చ మదనే శక్రపాదపః పారిభద్రకః
( ౨. ౪. ౨౦౪) భద్రదారు ద్రుకిలిమం పీతదారు చ దారు చ
( ౨. ౪. ౨౦౫) పూతికాష్ఠం చ సప్త స్యుర్దేవదారుణ్యథ ద్వయోః
( ౨. ౪. ౨౦౬) పాటలిః పాటలామోఘా కాచస్థాలీ ఫలేరుహా
( ౨. ౪. ౨౦౭) కృష్ణవృన్తా కుబేరాక్షీ శ్యామా తు మహిలాహ్వయా
( ౨. ౪. ౨౦౮) లతా గోవన్దనీ గున్ద్రా ప్రియఙ్గుః ఫలినీ ఫలీ
( ౨. ౪. ౨౦౯) విష్వక్సేనా గన్ధఫలీ కారమ్భా ప్రియకశ్చ సా
( ౨. ౪. ౨౧౦) మణ్డూకపర్ణపత్రోర్ణనటకట్వఙ్గటుణ్టుకాః
( ౨. ౪. ౨౧౧) స్యోనాకశుకనాసర్క్షదీర్ఘవృన్తకుటన్నటాః
( ౨. ౪. ౨౧౨) అమృతా చ వయఃస్థా చ త్రిలిఙ్గస్తు బిభీతకః
( ౨. ౪. ౨౧౩) నాక్షస్తుషః కర్షఫలో భూతావాసః కలిద్రుమః
( ౨. ౪. ౨౧౪) అభయా త్వవ్యథా పథ్యా కాయస్థా పూతనామృతా
( ౨. ౪. ౨౧౫) కరీతకీ హైమవతీ చేతకీ శ్రేయసీ శివా
( ౨. ౪. ౨౧౬) పీతద్రుః సరలః పూతికాష్ఠం చాథ ద్రుమోత్పలః
( ౨. ౪. ౨౧౭) కర్ణికారః పరివ్యాధో లకుచో లికుచో డహుః
( ౨. ౪. ౨౧౮) పనసః కణ్టకిఫలో నిచులో హిజ్జలోఽమ్బుజః
( ౨. ౪. ౨౧౯) కాకోదుమ్బరికా ఫల్గుర్మలయూర్జఘనేఫలా
( ౨. ౪. ౨౨౦) అరిష్టః సర్వతోభద్రహిఙ్గునిర్యాసమాలకాః
( ౨. ౪. ౨౨౧) పిచుమన్దశ్చ నిమ్బేఽథ పిచ్ఛిలాగురుశింశపా
( ౨. ౪. ౨౨౨) కపిలా భస్మగర్భా సా శిరీషస్తు కపీతనః
( ౨. ౪. ౨౨౩) భణ్డిలోఽప్యథ చామ్పేయశ్చమ్పకో హేమపుష్పకః
( ౨. ౪. ౨౨౪) ఏతస్య కలికా గన్ధఫలీ స్యాదథ కేసరే
( ౨. ౪. ౨౨౫) బకులో వఞ్జులోఽశోకే సమౌ కరకదాడిమౌ
( ౨. ౪. ౨౨౬) చామ్పేయః కేసరో నాగకేసరః కాఞ్చనాహ్వయః
( ౨. ౪. ౨౨౭) జయా జయన్తీ తర్కారీ నాదేయీ వైజయన్తికా
( ౨. ౪. ౨౨౮) శ్రీపర్ణమగ్నిమన్థః స్యాత్కణికా గణికారికా
( ౨. ౪. ౨౨౯) జయోఽథ కుటజః శక్రో వత్సకో గిరిమల్లికా
( ౨. ౪. ౨౩౦) ఏతస్యైవ కలిఙ్గేన్ద్రయవభద్రయవం ఫలే
( ౨. ౪. ౨౩౧) కృష్ణపాకఫలావిగ్నసుషేణాః కరమర్దకే
( ౨. ౪. ౨౩౨) కాలస్కన్ధస్తమాలః స్యాత్తాపిచ్ఛోఽప్యథ సిన్దుకే
( ౨. ౪. ౨౩౩) సిన్దువారేన్ద్రసురసౌ నిర్గుణ్డీన్ద్రాణికేత్యపి
( ౨. ౪. ౨౩౪) వేణీ గరా గరీ దేవతాడో జీమూత ఇత్యపి
( ౨. ౪. ౨౩౫) శ్రీహస్తినీ తు భూరుణ్డీ తృణశూన్యం తు మల్లికా
( ౨. ౪. ౨౩౬) భూపదీ శీతభీరుశ్చ సైవాస్ఫోటా వనోద్భవా
( ౨. ౪. ౨౩౭) శేఫాలికా తు సువహా నిర్గుణ్డీ నీలికా చ సా
( ౨. ౪. ౨౩౮) సితాసౌ శ్వేతసురసా భూతవేశ్యథ మాగధీ
( ౨. ౪. ౨౩౯) గణికా యూథికామ్బష్ఠా సా పీతా హేమపుష్పికా
( ౨. ౪. ౨౪౦) అతిముక్తః పుణ్డ్రకః స్యాద్వాసన్తీ మాధవీ లతా
( ౨. ౪. ౨౪౧) సుమనా మాలతీ జాతిః సప్తలా నవమాలికా
( ౨. ౪. ౨౪౨) మాధ్యం కున్దం రక్తకస్తు బన్ధూకో బన్ధుజీవకః
( ౨. ౪. ౨౪౩) సహా కుమారీ తరణిరమ్లానస్తు మహాసహా
( ౨. ౪. ౨౪౪) తత్ర శోణే కురబకస్తత్ర పీతే కురకణ్టకః
( ౨. ౪. ౨౪౫) నీలీ ఝిణ్టీ ద్వయోర్బాణా దాసీ చార్తగలశ్చ సా
( ౨. ౪. ౨౪౬) సైరేయకస్తు ఝిణ్టీ స్యాత్తస్మిన్కురబకోఽరుణే
( ౨. ౪. ౨౪౭) పీతా కురణ్టకో ఝిణ్టీ తస్మిన్సహచరీ ద్వయోః
( ౨. ౪. ౨౪౮) ఓణ్డ్రపుష్పం జపాపుష్పం వజ్రపుష్పం తిలస్య యత్
( ౨. ౪. ౨౪౯) ప్రతిహాసశతప్రాసచణ్డాతహయమారకాః
( ౨. ౪. ౨౫౦) కరవీరే కరీరే తు క్రకరగ్రన్థిలావుభౌ
( ౨. ౪. ౨౫౧) ఉన్మత్తః కితవో ధూర్తో ధత్తూరః కనకాహ్వయః
( ౨. ౪. ౨౫౨) మాతులో మదనశ్చాస్య ఫలే మాతులపుత్రకః
( ౨. ౪. ౨౫౩) ఫలపూరో బీజపూరో రుచకో మాతులుఙ్గకే
( ౨. ౪. ౨౫౪) సమీరణో మరుబకః ప్రస్థపుష్పః ఫణిజ్జకః
( ౨. ౪. ౨౫౫) జమ్బీరోఽప్యథ పర్ణాసే కఠిఞ్జరకుఠేరకౌ
( ౨. ౪. ౨౫౬) సితేఽర్జకోఽత్ర పాఠీ తు చిత్రకో వహ్నిసంజ్ఞకః
( ౨. ౪. ౨౫౭) అర్కాహ్వవసుకాస్ఫోటగణరూపవికీరణాః
( ౨. ౪. ౨౫౮) మన్దారశ్చార్కపర్ణోఽత్ర శుక్లేఽలర్కప్రతాపసౌ
( ౨. ౪. ౨౫౯) శివమల్లీ పాశుపత ఏకాష్ఠీలో బుకో వసుః
( ౨. ౪. ౨౬౦) వన్దా వృక్షాదనీ వృక్షరుహా జీవన్తికేత్యపి
( ౨. ౪. ౨౬౧) వత్సాదనీ ఛిన్నరుహా గుడూచీ తన్త్రికామృతా
( ౨. ౪. ౨౬౨) జీవన్తికా సోమవల్లీ విశల్యా మధుపర్ణ్యపి
( ౨. ౪. ౨౬౩) మూర్వా దేవీ మధురసా మోరటా తేజనీ స్రవా
( ౨. ౪. ౨౬౪) మధూలికా మధుశ్రేణీ గోకర్ణీ పీలుపర్ణ్యపి
( ౨. ౪. ౨౬౫) పాటామ్బష్టా విద్ధకర్న్ణీ స్థాపనీ శ్రేయసీ రసా
( ౨. ౪. ౨౬౬) ఏకాష్టీలా పాపచేలీ ప్రాచీనా వనతిక్తికా
( ౨. ౪. ౨౬౭) కటుః కటమ్భరాశోకరోహిణీ కటురోహిణీ
( ౨. ౪. ౨౬౮) మత్స్యపిత్తా కృష్ణభేదీ చక్రాఙ్గీ శకులాదనీ
( ౨. ౪. ౨౬౯) ఆత్మగుప్తాజహావ్యణ్డా కణ్డూరా ప్రావృషాయణీ
( ౨. ౪. ౨౭౦) ఋష్యప్రోక్తా శూకశిమ్బిః కపికచ్ఛుశ్చ మర్కటీ
( ౨. ౪. ౨౭౧) చిత్రోపచిత్రా న్యగ్రోధీ ద్రవన్తీ శమ్బరీ వృశా
( ౨. ౪. ౨౭౨) ప్రత్యక్ష్రేణీ సుతశ్రేణీ రణ్డా మూషికపర్ణ్యపి
( ౨. ౪. ౨౭౩) అపామార్గః శైఖరికో ధామార్గవమయూరకౌ
( ౨. ౪. ౨౭౪) ప్రత్యక్పర్ణీ కేశపర్ణీ కిణిహీ ఖరమఞ్జరీ
( ౨. ౪. ౨౭౫) హఞ్జికా బ్రామ్హణీ పద్మా భర్గీ బ్రాహ్మణయష్టికా
( ౨. ౪. ౨౭౬) అఙ్గారవల్లీ బాలేయశాకబర్బరవర్ధకాః
( ౨. ౪. ౨౭౭) మఞ్జిష్టా వికసా జిఙ్గీ సమఙ్గా కాలమేషికా
( ౨. ౪. ౨౭౮) మణ్డూకపర్ణీ మణ్డీరీ భణ్డీ యోజనవల్ల్యపి
( ౨. ౪. ౨౭౯) యాసో యవాసో దుఃస్పర్శో ధన్వయాసః కునాశకః
( ౨. ౪. ౨౮౦) రోదనీ కచ్ఛురానన్తా సముద్రాన్తా దురాలభా
( ౨. ౪. ౨౮౧) పృశ్నిపర్ణీ పృథక్పర్ణీ చిత్రపర్ణ్యఙ్ఘ్రివల్లికా
( ౨. ౪. ౨౮౨) క్రోష్టువిన్నా సింహపుచ్ఛీ కలశీ ధావనీ గుహా
( ౨. ౪. ౨౮౩) నిదిగ్ధికా స్పృశీ వ్యాఘ్రీ బృహతీ కణ్టకారికా
( ౨. ౪. ౨౮౪) ప్రచోదనీ కులీ క్షుద్రా దుఃస్పర్శా రాష్ట్రికేత్యపి
( ౨. ౪. ౨౮౫) నీలీ కాలా క్లీతకికా గ్రామీణా మధుపర్ణికా
( ౨. ౪. ౨౮౬) రఞ్జనీ శ్రీఫలీ తుత్థా ద్రోణీ దోలా చ నీలినీ
( ౨. ౪. ౨౮౭) అవల్గుజః సోమరాజీ సువల్లిః సోమవల్లికా
( ౨. ౪. ౨౮౮) కాలమేషీ కృష్ణఫలీ బాకుచీ పూతిఫల్యపి
( ౨. ౪. ౨౮౯) కృష్ణోపకుల్యా వైదేహీ మాగధీ చపలా కణా
( ౨. ౪. ౨౯౦) ఉషణా పిప్పలీ శౌణ్డీ కోలాథ కరిపిప్పలీ
( ౨. ౪. ౨౯౧) కపివల్లీ కోలవల్లీ శ్రేయసీ వశిరః పుమాన్
( ౨. ౪. ౨౯౨) చవ్యం తు చవికా కాకచిఞ్చీగుఞ్జే తు కృష్ణలా
( ౨. ౪. ౨౯౩) పలంకషా త్విక్షుగన్ధా శ్వదంష్ట్రా స్వాదుకణ్టకః
( ౨. ౪. ౨౯౪) గోకణ్టకో గోక్షురకో వనశృన్ఙ్గాట ఇత్యపి
( ౨. ౪. ౨౯౫) విశ్వా విషా ప్రతివిషాతివిషోపవిషారుణా
( ౨. ౪. ౨౯౬) శృన్గీ మహౌషధం చాథ క్షీరావీ దుగ్ధికా సమే
( ౨. ౪. ౨౯౭) శతమూలీ బహుసుతాభీరూరిన్దీవరీ వరీ
( ౨. ౪. ౨౯౮) ఋష్యప్రోక్తాభీరుపత్రీనారాయణ్యః శతావరీ
( ౨. ౪. ౨౯౯) అహేరురథ పీతద్రుకాలీయకహరిద్రవః
( ౨. ౪. ౩౦౦) దార్వీ పచంపచా దారుహరిద్రా పర్జనీత్యపి
( ౨. ౪. ౩౦౧) వచోగ్రగన్ధా షడ్గ్రన్థా గోలోమీ శతపర్వికా
( ౨. ౪. ౩౦౨) శుక్లా హైమవతీ వైధ్యమాతృసింహ్యౌ తు వాశికా
( ౨. ౪. ౩౦౩) వృషోఽటరూషః సింహాస్యో వాసకో వాజిదన్తకః
( ౨. ౪. ౩౦౪) ఆస్ఫోటా గిరికర్ణీ స్యాద్విష్ణుక్రాన్తాపరాజితా
( ౨. ౪. ౩౦౫) ఇక్షుగన్ధా తు కాణ్డేక్షుకోకిలాక్షేక్షురక్షురాః
( ౨. ౪. ౩౦౬) శాలేయః స్యాచ్ఛీతశివశ్ఛత్రా మధురికా మిసిః
( ౨. ౪. ౩౦౭) మిశ్రేయాప్యథ సీహుణ్డో వజ్రః స్నుక్స్త్రీ స్నుహీ గుడా
( ౨. ౪. ౩౦౮) సమన్తదుగ్ధాథో వేల్లమమోఘా చిత్రతణ్డులా
( ౨. ౪. ౩౦౯) తణ్డులశ్చ కృమిఘ్నశ్చ విడఙ్గం పుంనపుంసకమ్
( ౨. ౪. ౩౧౦) బలా వాట్యాలకా ఘణ్టారవా తు శణపుష్పికా
( ౨. ౪. ౩౧౧) మృద్వీకా గోస్తనీ ద్రాక్షా స్వాద్వీ మధురసేతి చ
( ౨. ౪. ౩౧౨) సర్వానుభూతిః సరలా త్రిపుటా త్రివృతా త్రివృత్
( ౨. ౪. ౩౧౩) త్రిభణ్డీ రోచనీ శ్యామాపాలిన్ధ్యౌ తు సుషేణికా
( ౨. ౪. ౩౧౪) కాలా మసూరవిదలార్ధచన్ద్రా కాలమేషికా
( ౨. ౪. ౩౧౫) మధుకం క్లీతకం యష్టిమధుకం మధుయష్టికా
( ౨. ౪. ౩౧౬) విదారీ క్షీరశుక్లేక్షుగన్ధా క్రోష్టీ తు యా సితా
( ౨. ౪. ౩౧౭) అన్యా క్షీరవిదారీ స్యాన్మహాశ్వేతర్క్షగన్ధికా
( ౨. ౪. ౩౧౮) లాఙ్గలీ శారదీ తోయపిప్పలీ శకులాదనీ
( ౨. ౪. ౩౧౯) ఖరాశ్వా కారవీ దీప్యో మయూరో లోచమస్తకః
( ౨. ౪. ౩౨౦) గోపీ శ్యామా శారివా స్యాదనన్తోత్పలశారివా
( ౨. ౪. ౩౨౧) యోగ్యమృద్ధిః సిద్ధిలక్ష్మ్యౌ వృద్ధేరప్యాహ్వయా ఇమే
( ౨. ౪. ౩౨౨) కదలీ వారణబుసా రమ్భా మోచాంశుమత్ఫలా
( ౨. ౪. ౩౨౩) కాష్ఠీలా ముద్గపర్ణీ తు కాకముద్గా సహేత్యపి
( ౨. ౪. ౩౨౪) వార్తాకీ హిఙ్గులీ సింహీ భణ్టాకీ దుష్ప్రధర్షిణీ
( ౨. ౪. ౩౨౫) నాకులీ సురసా రాస్నా సుగన్ధా గన్ధనాకులీ
( ౨. ౪. ౩౨౬) నకులేష్టా భుజంగాక్షీ ఛత్రాకీ సువహా చ సా
( ౨. ౪. ౩౨౭) విదారిగన్ధాంశుమతీ సాలపర్ణీ స్థిరా ధ్రువా
( ౨. ౪. ౩౨౮) తుణ్డికేరీ సముద్రాన్తా కార్పాసీ బదరేతి చ
( ౨. ౪. ౩౨౯) భారద్వాజీ తు సా వన్యా శృఙ్గీ తు ఋషభో వృశః
( ౨. ౪. ౩౩౦) గాఙ్గేరుకీ నాగబలా ఝషా హ్రస్వగవేధుకా
( ౨. ౪. ౩౩౧) ధామార్గవో ఘోశకః స్యాన్మహాజాలీ స పీతకః ౮౮౩
( ౨. ౪. ౩౩౨) జ్యోత్స్నీ పటోలికా జాలీ నాదేయీ భూమిజమ్బుకా
( ౨. ౪. ౩౩౩) స్యాల్లాఙ్గలిక్యగ్నిశిఖా కాకాఙ్గీ కాకనాసికా
( ౨. ౪. ౩౩౪) గోధాపదీ తు సువహా ముసలీ తాలమూలికా
( ౨. ౪. ౩౩౫) అజశృఙ్గీ విషాణీ స్యాద్గోజిహ్వాదార్వికే సమే
( ౨. ౪. ౩౩౬) తామ్బూలవల్లీ తమ్బూలీ నాగవల్ల్యప్యథ ద్విజా
( ౨. ౪. ౩౩౭) హరేణూ రేణుకా కౌన్తీ కపిలా భస్మగన్ధినీ
( ౨. ౪. ౩౩౮) ఏలావాలుకమైలేయం సుగన్ధి హరివాలుకమ్
( ౨. ౪. ౩౩౯) వాలుకం చాథ పాలఙ్క్యాం ముకున్దః కున్దకున్దురూ
( ౨. ౪. ౩౪౦) బాలం హ్రీబేరబర్హిష్ఠోదీచ్యం కేశామ్బునామ చ
( ౨. ౪. ౩౪౧) కాలానుసార్యవృద్ధాశ్మపుష్పశీతశివాని తు
( ౨. ౪. ౩౪౨) శైలేయం తాలపర్ణీ తు దైత్యా గన్ధకుటీ మురా
( ౨. ౪. ౩౪౩) గన్ధినీ గజభక్ష్యా తు సువహా సురభీ రసా
( ౨. ౪. ౩౪౪) మహేరణా కున్దురుకీ సల్లకీ హ్లాదినీతి చ
( ౨. ౪. ౩౪౫) అగ్నిజ్వాలాసుభిక్షే తు ధాతకీ ధాతుపుష్పికా
( ౨. ౪. ౩౪౬) పృథ్వీకా చన్ద్రవాలైలా నిష్కుటిర్బహిలాథ సా
( ౨. ౪. ౩౪౭) సూక్ష్మోపకుఞ్చికా తుత్థా కోరఙ్గీ త్రిపుటా త్రుటిః
( ౨. ౪. ౩౪౮) వ్యాధిః కుష్టం పారిభావ్యం వాప్యం పాకలముత్పలమ్
( ౨. ౪. ౩౪౯) శఙ్ఖినీ చోరపుష్పీ స్యాత్కేశిన్యథ వితున్నకః
( ౨. ౪. ౩౫౦) ఝటామలాజ్ఝటా తాలీ శివా తామలకీతి చ
( ౨. ౪. ౩౫౧) ప్రపౌణ్డరీకం పౌణ్డర్యమథ తున్నః కుబేరకః
( ౨. ౪. ౩౫౨) కుణిః కచ్ఛః కాన్తలకో నన్దివృక్షోఽథ రాక్షసీ
( ౨. ౪. ౩౫౩) చణ్డా ధనహరీ క్షేమదుష్పత్రగణహాసకాః
( ౨. ౪. ౩౫౪) వ్యాడాయుధం వ్యాఘ్రనఖం కరజం చక్రకారకమ్
( ౨. ౪. ౩౫౫) సుషిరా విద్రుమలతా కపోతాఙ్ఘ్రిర్నటీ నలీ
( ౨. ౪. ౩౫౬) ధమన్యఞ్జనకేశీ చ హనుర్హట్టవిలాసినీ
( ౨. ౪. ౩౫౭) శుక్తిః శఙ్ఖః ఖురః కోలదలం నఖమథాఢకీ
( ౨. ౪. ౩౫౮) కాక్షీ మృత్స్నా తువరికా మృత్తాలకసురాష్ట్రజే
( ౨. ౪. ౩౫౯) కుటన్నటం దాశపురం వానేయం పరిపేలవమ్
( ౨. ౪. ౩౬౦) ప్లవగోపురగోనర్దకైవర్తీముస్తకాని చ
( ౨. ౪. ౩౬౧) గ్రన్థిపర్ణం శుకం బర్హం పుష్పం స్థౌణేయకుక్కురే
( ౨. ౪. ౩౬౨) మరున్మాలా తు పిశునా స్పృక్కా దేవీ లతా లఘుః
( ౨. ౪. ౩౬౩) సముద్రాన్తా వధూః కోటివర్షా లఙ్కోపికేత్యపి
( ౨. ౪. ౩౬౪) తపస్వినీ జటామాంసీ జటిలా లోమశామిషీ
( ౨. ౪. ౩౬౫) త్వక్పత్రముత్కటం భృఙ్గం త్వచం చోచం వరాఙ్గకమ్
( ౨. ౪. ౩౬౬) కర్చూరకో ద్రావిడకః కాల్పకో వేధముఖ్యకః
( ౨. ౪. ౩౬౭) ఓషధ్యో జాతిమాత్రే స్యురజాతౌ సర్వమౌషధమ్
( ౨. ౪. ౩౬౮) శాకాఖ్యం పత్రపుష్పాది తణ్డులీయోఽల్పమారిషః
( ౨. ౪. ౩౬౯) విశల్యాగ్నిశిఖానన్తా ఫలినీ శక్రపుష్పికా
( ౨. ౪. ౩౭౦) స్యాద్దక్షగన్ధా ఛగలాన్త్రయావేగీ వృద్ధదారకః
( ౨. ౪. ౩౭౧) జుఙ్గో బ్రమ్హీ తు మత్స్యాక్షీ వయఃస్థా సోమవల్లరీ
( ౨. ౪. ౩౭౨) పటుపర్ణీ హైమవతీ స్వర్ణక్షీరీ హిమావతీ
( ౨. ౪. ౩౭౩) హయపుచ్ఛీ తు కామ్బోజీ మాషపర్ణీ మహాసహా
( ౨. ౪. ౩౭౪) తుణ్డికేరీ రక్తఫలా బిమ్బికా పీలుపర్ణ్యపి
( ౨. ౪. ౩౭౫) బర్బరా కబరీ తుఙ్గీ ఖరపుష్పాజగన్ధికా
( ౨. ౪. ౩౭౬) ఏలాపర్ణీ తు సువహా రాస్నా యుక్తరసా చ సా
( ౨. ౪. ౩౭౭) చాఙ్గేరీ చుక్రికా దన్తశటామ్బష్ఠామ్లలోణికా
( ౨. ౪. ౩౭౮) సహస్రవేధీ చుక్రోఽమ్లవేతసః శతవేధ్యపి
( ౨. ౪. ౩౭౯) నమస్కారీ గణ్డకారీ సమఙ్గా ఖదిరేత్యపి
( ౨. ౪. ౩౮౦) జీవన్తీ జీవనీ జీవా జీవనీయా మధుస్రవా
( ౨. ౪. ౩౮౧) కూర్చశీర్షో మధురకః శృఙ్గహ్రస్వాఙ్గజీవకాః
( ౨. ౪. ౩౮౨) కిరాతతిక్తో భూనిమ్బోఽనార్యతిక్తోఽథ సప్తలా
( ౨. ౪. ౩౮౩) విమలా సాతలా భూరిఫేనా చర్మకషేత్యపి
( ౨. ౪. ౩౮౪) వాయసోలీ స్వాదురసా వయఃస్థాథ మకూలకః
( ౨. ౪. ౩౮౫) నికుమ్భో దన్తికా ప్రత్యక్ష్రేణ్యుదుమ్బరపర్ణ్యపి
( ౨. ౪. ౩౮౬) అజమోదా తూగ్రగన్ధా బ్రహ్మదర్భా యవానికా
( ౨. ౪. ౩౮౭) మూలే పుష్కరకాశ్మీరపద్మపత్రాణి పౌష్కరే
( ౨. ౪. ౩౮౮) అవ్యథాతిచరా పద్మా చారటీ పద్మచారిణీ
( ౨. ౪. ౩౮౯) కామ్పిల్యః కర్కశశ్చన్ద్రో రక్తాఙ్గో రోచనీత్యపి
( ౨. ౪. ౩౯౦) ప్రపున్నాడస్త్వేడగజో దద్రుఘ్నశ్చకమర్దకః
( ౨. ౪. ౩౯౧) పద్మాట ఉరణాఖ్యశ్చ పలాణ్డుస్తు సుకన్దకః
( ౨. ౪. ౩౯౨) లతార్కదుద్రుమౌ తత్ర హరితేఽథ మహౌషధమ్
( ౨. ౪. ౩౯౩) లశునం గృఞ్జనారిష్టమహాకన్దరసోనకాః
( ౨. ౪. ౩౯౪) పునర్నవా తు శోథఘ్నీ వితున్నం సునిషణ్ణకమ్
( ౨. ౪. ౩౯౫) స్యాద్వాఅతకః శీతలోఽపరాజితా శణపర్ణ్యపి
( ౨. ౪. ౩౯౬) పారావతాఙ్ఘ్రిః కటభీ పణ్యా జ్యోతిష్మతీ లతా
( ౨. ౪. ౩౯౭) వార్షికం త్రాయమాణా స్యాత్త్రాయన్తీ బలభద్రికా
( ౨. ౪. ౩౯౮) విష్వక్సేనప్రియా గృష్టిర్వారాహీ బదరేత్యపి
( ౨. ౪. ౩౯౯) మార్కవో భృఙ్గరాజః స్యాత్కాకమాచీ తు వాయసీ
( ౨. ౪. ౪౦౦) శతపుష్పా సితచ్ఛత్రాతిచ్ఛత్రా మధురా మిసిః
( ౨. ౪. ౪౦౧) అవాక్పుష్పీ కారవీ చ సరణా తు ప్రసారిణీ
( ౨. ౪. ౪౦౨) తస్యాం కటంభరా రాజబలా భద్రబలేత్యపి
( ౨. ౪. ౪౦౩) జనీ జతూకా రజనీ జతుకృచ్చక్రవర్తినీ
( ౨. ౪. ౪౦౪) సంస్పర్శాథ శటీ గన్ధమూలీ షడ్గ్రన్థికేత్యపి
( ౨. ౪. ౪౦౫) కర్చూరోఽపి పలాశోఽథ కారవేల్లః కఠిల్లకః
( ౨. ౪. ౪౦౬) సుషవీ చాథ కులకం పతోలస్తిక్తకః పటుః
( ౨. ౪. ౪౦౭) కూష్మాణ్డకస్తు కర్కారురుర్వారుః కర్కటీ స్త్రియౌ
( ౨. ౪. ౪౦౮) ఇక్ష్వాకుః కటుతుమ్బీ స్యాత్తుమ్బ్యలాబూరుభే సమే
( ౨. ౪. ౪౦౯) చిత్రా గవాక్షీ గోడుమ్బా విశాలా త్విన్ద్రవారుణీ
( ౨. ౪. ౪౧౦) అర్శోఘ్నః సూరణః కన్దో గణ్డీరస్తు సమష్ఠిలా
( ౨. ౪. ౪౧౧) కలమ్బ్యుపోదికా స్త్రీ తు మూలకం హిలమోచికా
( ౨. ౪. ౪౧౨) వాస్తుకం శాకభేదాః స్యుర్దూర్వా తు శతపర్వికా
( ౨. ౪. ౪౧౩) సహస్రవీర్యాభార్గవ్యౌ రుహానన్తాథ సా సితా
( ౨. ౪. ౪౧౪) గోలోమీ శతవీర్యా చ గణ్డాలీ శకులాక్షకా
( ౨. ౪. ౪౧౫) కురువిన్దో మేఘనామా ముస్తా ముస్తకమస్త్రియామ్
( ౨. ౪. ౪౧౬) స్యాద్భద్రముస్తకో గున్ద్రా చూడాలా చక్రలోచ్చటా
( ౨. ౪. ౪౧౭) వంశే త్వక్సారకర్మారత్వాచిసారతృణధ్వజాః
( ౨. ౪. ౪౧౮) శతపర్వా యవఫలో వేణుమస్కరతేజనాః ౯౭౦
( ౨. ౪. ౪౧౯) వేణవః కీచకాస్తే స్యుర్యే స్వనన్త్యనిలోద్ధతాః
( ౨. ౪. ౪౨౦) గ్రన్థిర్నా పర్వపరుశీ గున్ద్రస్తేజనకః శరః
( ౨. ౪. ౪౨౧) నడస్తు ధమనః పోటకలోఽథో కాశమస్త్రియామ్
( ౨. ౪. ౪౨౨) ఇక్షుగన్ధా పోటగలః పుంసి భూమ్ని తు బల్వజాః
( ౨. ౪. ౪౨౩) రసాల ఇక్షుస్తద్భేదాః పుణ్డ్రకాన్తారకాదయః
( ౨. ౪. ౪౨౪) స్యాద్వీరణం వీరతరం మూలేఽస్యోశీరమస్త్రియామ్
( ౨. ౪. ౪౨౫) అభయం నలదం సేవ్యమమృణాలం జలాశయమ్
( ౨. ౪. ౪౨౬) లామజ్జకం లఘులయమవదాహేష్టకాపథే
( ౨. ౪. ౪౨౭) నడాదయస్తృణం గర్ముచ్ఛ్యామాకప్రముఖా అపి
( ౨. ౪. ౪౨౮) అస్త్రీ కుశం కుథో దర్భః పవిత్రమథ కత్తృణమ్ ౯౮౦
( ౨. ౪. ౪౨౯) పౌరసౌగన్ధికధ్యామదేవేజగ్ధకరౌహిషమ్
( ౨. ౪. ౪౩౦) ఛత్రాతిచ్ఛత్రపాలఘ్నౌ మాలాతృణకభూస్తృణే
( ౨. ౪. ౪౩౧) శష్పం బాలతృణమ్ ఘాసో యవసం తృణమర్జునమ్
( ౨. ౪. ౪౩౨) తృణానాం సంహతిస్తృణ్యా నడ్యా తు నడసంహతిః
( ౨. ౪. ౪౩౩) తృణరాజాహ్వయస్తాలో నాలికేరస్తు లాఙ్గలీ
( ౨. ౪. ౪౩౪) ఘోణ్టా తు పూగః క్రముకో గువాకః ఖపురోఽస్య తు
( ౨. ౪. ౪౩౫) ఫలముద్వేగమేతే చ హిన్తాలసహితాస్త్రయః
( ౨. ౪. ౪౩౬) ఖర్జూరః కేతకీ తాలీ ఖర్జురీ చ తృణద్రుమాః ॥
ఇతి వనౌషధివర్గః


సింహాది వర్గః[మార్చు]

( ౨. ౪. ౪౩౭) సింహో మృగేన్ద్రః పఞ్చాస్యో హర్యక్షః కేసరీ హరిః
( ౨. ౪. ౪౩౮) కణ్టీరవో మృగారిపుర్మృగదృష్టిర్మృగాశనః
( ౨. ౪. ౪౩౯) పుణ్డరీకః పఞ్చనఖచిత్రకాయమృగద్విషః
( ౨. ౪. ౪౪౦) శార్దూలద్వీపినౌ వ్యాఘ్రే తరక్షుస్తు మృగాదనః ౯౯౦
( ౨. ౪. ౪౪౧) వరాహః సూకరో ఘృష్టిః కోలః పోత్రీ కిరిః కిటిః
( ౨. ౪. ౪౪౨) దంష్ట్రీ ఘోణీ స్తబ్ధరోమా క్రోడో భూదార ఇత్యపి
( ౨. ౪. ౪౪౩) కపిప్లవంగప్లవగశాఖామృగవలీముఖాః
( ౨. ౪. ౪౪౪) మర్కటో వానరః కీశో వనౌకా అథ భల్లుకే
( ౨. ౪. ౪౪౫) ఋక్షాచ్ఛభల్లభల్లూకా గణ్డకే ఖడ్గఖడ్గినౌ
( ౨. ౪. ౪౪౬) లులాయో మహిషో వాహాద్విషత్కాసరసైరిభాః
( ౨. ౪. ౪౪౭) స్త్రియాం శివా భూరిమాయగోమాయుమృగధూర్తకాః
( ౨. ౪. ౪౪౮) శృగాలవఞ్చకక్రోష్టుఫేరుఫేరవజమ్బుకాః
( ౨. ౪. ౪౪౯) ఓతుర్బిడాలో మార్జారో వృషదంశక ఆఖుభుక్
( ౨. ౪. ౪౫౦) త్రయో గౌధేరగౌధారగౌధేయా గోధికాత్మజే ౧౦౦౦
( ౨. ౪. ౪౫౧) శ్వావిత్తు శల్యస్తల్లోమ్ని శలలీ శలలం శలమ్
( ౨. ౪. ౪౫౨) వాతప్రమీర్వాతమృగః కోకస్త్వీహామృగో వృకః
( ౨. ౪. ౪౫౩) మృగే కురఙ్గవాతాయుహరిణాజినయోనయః
( ౨. ౪. ౪౫౪) ఐణేయమేణ్యాశ్చర్మాధ్యమేణస్యైణముభే త్రిషు
( ౨. ౪. ౪౫౫) కదలీ కన్దలీ చీనశ్చమూరుప్రియకావపి
( ౨. ౪. ౪౫౬) సమూరుశ్చేతి హరిణా అమీ అజినయోనయః
( ౨. ౪. ౪౫౭) కృష్ణసారరురున్యఙ్కురఙ్కుశమ్బరరౌహిషాః
( ౨. ౪. ౪౫౮) గోకర్ణపృషతైణర్శ్యరోహితాశ్చమరో మృగాః
( ౨. ౪. ౪౫౯) గన్ధర్వః శరభో రామః సృమరో గవయః శశః
( ౨. ౪. ౪౬౦) ఇత్యాదయో మృగేన్ద్రాద్యా గవాద్యాః పశుజాతయః ౧౦౧౦
( ౨. ౪. ౪౬౧) అధోగన్తా తు ఖనకో వృకః పుంధ్వజ ఉన్దురః
( ౨. ౪. ౪౬౨) ఉన్దురుర్మూషకోఽప్యాఖుర్గిరికా బాలమూషికా
( ౨. ౪. ౪౬౩) చుచున్దరీ గన్ధమూషీ దీర్ఘదేహీ తు మూషికా
( ౨. ౪. ౪౬౪) సరటః కృకలాసః స్యాన్ముసలీ గృహగోధికా
( ౨. ౪. ౪౬౫) లూతా స్త్రీ తన్తువాయోర్ణనాభమర్కటకాః సమాః
( ౨. ౪. ౪౬౬) నీలఙ్గుస్తు కృమిః కర్ణజలౌకాః శతపద్యుభే
( ౨. ౪. ౪౬౭) వృశ్చికః శూకకీటః స్యాదలిద్రుణౌ తు వృశ్చికే
( ౨. ౪. ౪౬౮) పారావతః కలరవః కపోతోఽథ శశాదనః
( ౨. ౪. ౪౬౯) పత్రీ శ్యేన ఉలూకస్తు వాయసారాతిపేచకౌ
( ౨. ౪. ౪౭౦) దివాన్ధః కౌశికో ఘూకో దివాభీతో నిశాటనః
( ౨. ౪. ౪౭౧) వ్యాఘ్రాటః స్యాద్భరద్వాజః ఖఞ్జరీటస్తు ఖఞ్జనః
( ౨. ౪. ౪౭౨) లోహపృష్ఠస్తు కఙ్కః స్యాదథ చాషః కికీదివిః
( ౨. ౪. ౪౭౩) కలిఙ్గభృఙ్గధూమ్యాటా అథ స్యాచ్ఛతపత్రకః ౧౦౨౦
( ౨. ౪. ౪౭౪) దార్వాఘాటోఽథ సారఙ్గః స్తోకకశ్చాతకః సమాః
( ౨. ౪. ౪౭౫) కృకవాకుస్తామ్రచూడః కుక్కుటశ్చరణాయుధః
( ౨. ౪. ౪౭౬) చటకః కలవిఙ్కః స్యాత్తస్య స్త్రీ చటకా తయోః
( ౨. ౪. ౪౭౭) పుమపత్యే చాటకైరః స్త్ర్యపత్యే చటకైవ సా
( ౨. ౪. ౪౭౮) కర్కరేటుః కరేటుః స్యాత్కృకణక్రకరౌ సమౌ
( ౨. ౪. ౪౭౯) వనప్రియః పరభృతః కోకిలః పిక ఇత్యపి
( ౨. ౪. ౪౮౦) కాకే తు కరటారిష్టబలిపుష్టసకృత్ప్రజాః
( ౨. ౪. ౪౮౧) ధ్వాఙ్క్షాత్మఘోషపరభృద్బలిభుగ్వాయసా అపి
( ౨. ౪. ౪౮౨) స ఏవ చ చిరఞ్జీవీ చైకదృష్టిశ్చ మౌకులిః
( ౨. ౪. ౪౮౩) ద్రోణకాకస్తు కాకోలో దాత్యూహః కాలకణ్ఠకః
( ౨. ౪. ౪౮౪) ఆతాపిచిల్లౌ దాక్షాయ్యగృధ్రౌ కీరశుకౌ సమౌ ౧౦౩౦
( ౨. ౪. ౪౮౫) క్రుఙ్క్రౌఞ్చోఽథ బకః కహ్వః పుష్కరాహ్వస్తు సారసః
( ౨. ౪. ౪౮౬) కోకశ్చక్రశ్చక్రవాకో రథాఙ్గాహ్వయనామకః
( ౨. ౪. ౪౮౭) కాదమ్బః కలహంసః స్యాదుత్క్రోశకురరౌ సమౌ
( ౨. ౪. ౪౮౮) హంసాస్తు శ్వేతగరుతశ్చక్రాఙ్గా మానసౌకసః
( ౨. ౪. ౪౮౯) రాజహంసాస్తు తే చఞ్చుచరణైర్లోహితైః సితాః
( ౨. ౪. ౪౯౦) మలినైర్మల్లికాక్షాస్తే ధార్తరాష్ట్రాః సితేతరైః
( ౨. ౪. ౪౯౧) శరారిరాటిరాడిశ్చ బలాకా బిసకణ్ఠికా
( ౨. ౪. ౪౯౨) హంసస్య యోషిద్వరటా సారసస్య తు లక్ష్మణా
( ౨. ౪. ౪౯౩) జతుకాజినపత్రా స్యాత్పరోష్ణీ తైలపాయికా
( ౨. ౪. ౪౯౪) వర్వణా మక్షికా నీలా సరఘా మధుమక్షికా ౧౦౪౦
( ౨. ౪. ౪౯౫) పతఙ్గికా పుత్తికా స్యాద్దంశస్తు వనమక్షికా
( ౨. ౪. ౪౯౬) దంశీ తజ్జాతిరల్పా స్యాద్గన్ధోలీ వరటా ద్వయోః
( ౨. ౪. ౪౯౭) భృఙ్గారీ ఝీరుకా చీరీ ఝిల్లికా చ సమా ఇమాః
( ౨. ౪. ౪౯౮) సమౌ పతఙ్గశలభౌ ఖధ్యోతో జ్యోతిరిఙ్గణః
( ౨. ౪. ౪౯౯) మధువ్రతో మధుకరో మధులిణ్మధుపాలినః
( ౨. ౪. ౫౦౦) ద్విరేఫపుష్పలిడ్ భృఙ్గ షట్పద భ్రమరాలయః
( ౨. ౪. ౫౦౧) మయూరో బర్హిణో బర్హీ నీలకణ్ఠో భుజంగభుక్
( ౨. ౪. ౫౦౨) శిఖావలః శిఖీ కేకీ మేఘనాదానులాస్యపి
( ౨. ౪. ౫౦౩) కేకా వాణీ మయూరస్య సమౌ చన్ద్రకమేచకౌ
( ౨. ౪. ౫౦౪) శిఖా చూడా శిఖణ్డస్ తు పిచ్ఛబర్హే నపుంసకే
( ౨. ౪. ౫౦౫) ఖగే విహఙ్గవిహగవిహఙ్గమవిహాయసః
( ౨. ౪. ౫౦౬) శకున్తిపక్షిశకునిశకున్తశకునద్విజాః
( ౨. ౪. ౫౦౭) పతత్రిపత్రిపతగపతత్పత్రరథాణ్డజాః
( ౨. ౪. ౫౦౮) నగౌకోవాజివికిరవివిష్కిరపతత్రయః
( ౨. ౪. ౫౦౯) నీడోద్భవాః గరుత్మన్తః పిత్సన్తో నభసంగమాః
( ౨. ౪. ౫౧౦) తేషాం విశేషా హారీతో మద్గుః కారణ్డవః ప్లవః
( ౨. ౪. ౫౧౧) తిత్తిరిః కుక్కుభో లావో జీవఞ్జీవశ్చ కోరకః
( ౨. ౪. ౫౧౨) కోయష్టికష్ టిట్టిభకో వర్తకో వర్తికాదయః
( ౨. ౪. ౫౧౩) గరుత్పక్షచ్ఛదాః పత్రం పతత్రం చ తనూరుహమ్
( ౨. ౪. ౫౧౪) స్త్రీ పక్షతిః పక్షమూలం చఞ్చుస్త్రోటిరుభే స్త్రియౌ
( ౨. ౪. ౫౧౫) ప్రడీనోడ్డీనసండీనాన్యేతాః ఖగగతిక్రియాః
( ౨. ౪. ౫౧౬) పేశీ కోశో ద్విహీనేఽణ్డం కులాయో నీడమస్త్రియామ్
( ౨. ౪. ౫౧౭) పోతః పాకోఽర్భకో డిమ్భః పృథుకః శావకః శిశుః
( ౨. ౪. ౫౧౮) స్త్రీపుంసౌ మిథునం ద్వన్ద్వం యుగ్మం తు యుగులం యుగమ్
( ౨. ౪. ౫౧౯) సమూహే నివహవ్యూహసందోహవిసరవ్రజాః
( ౨. ౪. ౫౨౦) స్తోమౌఘనికరత్రాతవారసంఘాతసంచయాః
( ౨. ౪. ౫౨౧) సముదాయః సముదయః సమవాయశ్చ యో గణః
( ౨. ౪. ౫౨౨) స్త్రియాం తు సంహతిర్వృన్దం నికురమ్బం కదమ్బకమ్
( ౨. ౪. ౫౨౩) వృన్దభేదాః సమైర్వర్గః సంఘసార్థౌ తు జన్తుభిః
( ౨. ౪. ౫౨౪) సజాతీయైః కులం యూథం తిరశ్చాం పుంనపుంసకమ్
( ౨. ౪. ౫౨౫) పశూనాం సమజోఽన్యేషాం సమాజోఽథ సధర్మిణామ్
( ౨. ౪. ౫౨౬) స్యాన్నికాయః పుఞ్జరాశీ తూత్కరః కూటమస్త్రియామ్
( ౨. ౪. ౫౨౭) కాపోతశౌకమాయూరతైత్తిరాదీని తద్గణే
( ౨. ౪. ౫౨౮) గృహాసక్తాః పక్షిమృగాశ్ఛేకాస్తే గృహ్యకాశ్చ తే |
ఇతి సింహాదివర్గః


మనుష్యవర్గః[మార్చు]

( ౨. ౫. ౫౨౯) మనుష్యా మానుషా మర్త్యా మనుజా మానవా నరాః
( ౨. ౫. ౫౩౦) స్యుః పుమాంసః పఞ్చజనాః పురుషాః పూరుషా నరః
( ౨. ౫. ౫౩౧) స్త్రీ యోషిదబలా యోషా నారీ సీమన్తినీ వధూః
( ౨. ౫. ౫౩౨) ప్రతీపదర్శినీ వామా వనితా మహిలా తథా
( ౨. ౫. ౫౩౩) విశేషాస్త్వఙ్గనా భీరుః కామినీ వామలోచనా
( ౨. ౫. ౫౩౪) ప్రమదా మానినీ కాన్తా లలనా చ నితమ్బినీ
( ౨. ౫. ౫౩౫) సున్దరీ రమణీ రామా కోపనా సైవ భామినీ
( ౨. ౫. ౫౩౬) వరారోహా మత్తకాశిన్యుత్తమా వరవర్ణినీ
( ౨. ౫. ౫౩౭) క్ర్తాభిషేకా మహిషీ భోగిన్యోఽన్యా న్ర్పస్త్రియః
( ౨. ౫. ౫౩౮) పత్నీ పాణిగ్ర్హీతీ చ ద్వితీయా సహధర్మిణీ
( ౨. ౫. ౫౩౯) భార్యా జాయాథ పుంభూమ్ని దారాః స్యాత్తు కుటుమ్బినీ
( ౨. ౫. ౫౪౦) పురంధ్రీ సుచరిత్రా తు సతీ సాధ్వీ పతివ్రతా
( ౨. ౫. ౫౪౧) క్ర్తసాపత్నికాధ్యూఢాధివిన్నాథ స్వయంవరా
( ౨. ౫. ౫౪౨) పతింవరా చ వర్యాథ కులస్త్రీ కులపాలికా
( ౨. ౫. ౫౪౩) కన్యా కుమారీ గౌరీ తు నగ్నికాఽనాగతార్తవా
( ౨. ౫. ౫౪౪) స్యాన్మధ్యమా ద్ర్ష్టరజాస్తరుణీ యువతిః సమే
( ౨. ౫. ౫౪౫) సమాః స్నుషాజనీవధ్వశ్చిరిణ్టీ తు సువాసినీ
( ౨. ౫. ౫౪౬) ఇచ్ఛావతీ కాముకా స్యాద్ వ్ర్షస్యన్తీ తు కాముకీ
( ౨. ౫. ౫౪౭) కాన్తార్థినీ తు యా యాతి సంకేతం సాభిసారికా
( ౨. ౫. ౫౪౮) పుంశ్చలీ ధర్షిణీ బన్ధక్యసతీ కులటేత్వరీ
( ౨. ౫. ౫౪౯) స్వైరిణీ పాంసులా చ స్యాదశిశ్వీ శిశునా వినా
( ౨. ౫. ౫౫౦) అవీరా నిష్పతిసుతా విశ్వస్తావిధవే సమే
( ౨. ౫. ౫౫౧) ఆలిః సఖీ వయస్యాథ పతివత్నీ సభర్త్ర్కా
( ౨. ౫. ౫౫౨) వ్ర్ద్ధా పలిక్నీ ప్రాజ్ఞీ తు ప్రజ్ఞా ప్రాజ్ఞా తు ధీమతీ
( ౨. ౫. ౫౫౩) శూద్రీ శూద్రస్య భార్యా స్యాచ్ఛూద్రా తజ్జాతిరేవ చ
( ౨. ౫. ౫౫౪) ఆభీరీ తు మహాశూద్రీ జాతిపుంయోగయోః సమా
( ౨. ౫. ౫౫౫) అర్యాణీ స్వయమర్యా స్యాత్క్షత్రియా క్షత్రియాణ్యపి
( ౨. ౫. ౫౫౬) ఉపాధ్యాయాప్యుపాధ్యాయీ స్యాదాచార్యాపి చ స్వతః
( ౨. ౫. ౫౫౭) ఆచార్యానీ తు పుంయోగే స్యాదర్యీ క్షత్రియీ తథా
( ౨. ౫. ౫౫౮) ఉపాధ్యాయాన్యుపాధ్యాయీ పోటా స్త్రీపుంసలక్షణా
( ౨. ౫. ౫౫౯) వీరపత్నీ వీరభార్యా వీరమాతా తు వీరసూః
( ౨. ౫. ౫౬౦) జాతాపత్యా ప్రజాతా చ ప్రసూతా చ ప్రసూతికా
( ౨. ౫. ౫౬౧) స్త్రీ నగ్నికా కోటవీ స్యాద్దూతీసంచారికే సమే
( ౨. ౫. ౫౬౨) కాత్యాయన్యర్ధవ్ర్ద్ధా యా కాషాయవసనాఽధవా
( ౨. ౫. ౫౬౩) సైరన్ధ్రీ పరవేశ్మస్థా స్వవశా శిల్పకారికా
( ౨. ౫. ౫౬౪) అసిక్నీ స్యాదవ్ర్ద్ధా యా ప్రేష్యాఽన్తఃపురచారిణీ
( ౨. ౫. ౫౬౫) వారస్త్రీ గణికా వేశ్యా రూపాజీవాథ సా జనైః
( ౨. ౫. ౫౬౬) సత్క్ర్తా వారముఖ్యా స్యాత్కుట్టనీ శమ్భలీ సమే
( ౨. ౫. ౫౬౭) విప్రశ్నికా త్వీక్షణికా దైవజ్ఞాథ రజస్వలా
( ౨. ౫. ౫౬౮) స్త్రీధర్మిణ్యవిరాత్రేయీ మలినీ పుష్పవత్యపి
( ౨. ౫. ౫౬౯) ర్తుమత్యప్యుదక్యాపి స్యాద్రజః పుష్పమార్తవమ్
( ౨. ౫. ౫౭౦) శ్రద్ధాలుర్దోహదవతీ నిష్కలా విగతార్తవా
( ౨. ౫. ౫౭౧) ఆపన్నసత్త్వా స్యాద్గుర్విణ్యన్తర్వత్నీ చ గర్భిణీ
( ౨. ౫. ౫౭౨) గణికాదేస్తు గాణిక్యం గార్భిణం యౌవతం గణే
( ౨. ౫. ౫౭౩) పునర్భూర్దిధిషూరూఢా ద్విస్తస్యా దిధిషుః పతిః
( ౨. ౫. ౫౭౪) స తు ద్విజోఽగ్రేదిధిషూః సైవ యస్య కుటుమ్బినీ
( ౨. ౫. ౫౭౫) కానీనః కన్యకాజాతః సుతోఽథ సుభగాసుతః
( ౨. ౫. ౫౭౬) సౌభాగినేయః స్యాత్పారస్త్రైణేయస్తు పరస్త్రియాః
( ౨. ౫. ౫౭౭) పైత్ర్ష్వసేయః స్యాత్పైత్ర్ష్వస్రీయశ్చ పిత్ర్ష్వసుః
( ౨. ౫. ౫౭౮) సుతో మాత్ర్ష్వసుశ్చైవం వైమాత్రేయో విమాత్ర్జః
( ౨. ౫. ౫౭౯) అథ బాన్ధకినేయః స్యాద్బన్ధులశ్చాసతీసుతః
( ౨. ౫. ౫౮౦) కౌలటేరః కౌలతేయో భిక్షుకీ తు సతీ యది
( ౨. ౫. ౫౮౧) తదా కౌలటినేయోఽస్యాః కౌలతేయోఽపి చాత్మజః
( ౨. ౫. ౫౮౨) ఆత్మజస్తనయః సూనుః సుతః పుత్రః స్త్రియాం త్వమీ
( ౨. ౫. ౫౮౩) ఆహుర్దుహితరం సర్వేఽపత్యం తోకం తయోః సమే
( ౨. ౫. ౫౮౪) స్వజాతే త్వౌరసోరస్యౌ తాతస్తు జనకః పితా
( ౨. ౫. ౫౮౫) జనయిత్రీ ప్రసూర్మాతా జననీ భగినీ స్వసా
( ౨. ౫. ౫౮౬) ననాన్దా తు స్వసా పత్యుర్నప్త్రీ పౌత్రీ సుతాత్మజా
( ౨. ౫. ౫౮౭) భార్యాస్తు భ్రాత్ర్వర్గస్య యాతరః స్యుః పరస్పరమ్
( ౨. ౫. ౫౮౮) ప్రజావతీ భ్రాత్ర్జాయా మాతులానీ తు మాతులీ
( ౨. ౫. ౫౮౯) పతిపత్న్యోః ప్రసూః శ్వశ్రూః శ్వశురస్తు పితా తయోః
( ౨. ౫. ౫౯౦) పితుర్భ్రాతా పిత్ర్వ్యః స్యాన్మాతుర్భ్రాతా తు మాతులః
( ౨. ౫. ౫౯౧) శ్యాలాః స్యుర్భ్రాతరః పత్న్యాః స్వామినో దేవ్ర్దేవరౌ
( ౨. ౫. ౫౯౨) స్వస్రీయో భాగినేయః స్యాజ్జమాతా దుహితుః పతిః
( ౨. ౫. ౫౯౩) పితామహః పిత్ర్పితా తత్పితా ప్రపితామహః
( ౨. ౫. ౫౯౪) మాతుర్మాతామహాద్యేవం సపిణ్దాస్తు సనాభయః
( ౨. ౫. ౫౯౫) సమానోదర్యసోదర్యసగర్భ్యసహజాః సమాః
( ౨. ౫. ౫౯౬) సగోత్రబాన్ధవజ్ఞాతిబన్ధుస్వస్వజనాః సమాః
( ౨. ౫. ౫౯౭) జ్ఞాతేయం బన్ధుతా తేషాం క్రమాద్భావసమూహయోః
( ౨. ౫. ౫౯౮) ధవః ప్రియః పతిర్భర్తా జారస్తూపపతిః సమౌ
( ౨. ౫. ౫౯౯) అమ్ర్తే జారజః కుణ్డో మ్ర్తే భర్తరి గోలకః
( ౨. ౫. ౬౦౦) భ్రాత్రీయో భ్రాత్ర్జో భ్రాత్ర్భగిన్యౌ భ్రాతరావుభౌ
( ౨. ౫. ౬౦౧) మాతాపితరౌ పితరౌ మాతరపితరౌ ప్రసూజనయితారౌ
( ౨. ౫. ౬౦౨) శ్వశ్రూశ్వశురౌ శ్వశురౌ పుత్రౌ పుత్రశ్చ దుహితా చ
( ౨. ౫. ౬౦౩) దంపతీ జంపతీ జాయాపతీ భార్యాపతీ చ తౌ
( ౨. ౫. ౬౦౪) గర్భాశయో జరాయుః స్యాదుల్బం చ కలలోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౬౦౫) సూతిమాసో వైజననో గర్భో భ్రూణ ఇమౌ సమౌ
( ౨. ౫. ౬౦౬) త్ర్తీయాప్రక్ర్తిః శణ్ఢః క్లీబః పణ్దో నపుంసకే
( ౨. ౫. ౬౦౭) శిశుత్వం శైశవం బాల్యం తారుణ్యం యౌవనం సమే
( ౨. ౫. ౬౦౮) స్యాత్స్థావిరం తు వ్ర్ద్ధత్వం వ్ర్ద్ధసంఘేఽపి వార్ధకమ్
( ౨. ౫. ౬౦౯) పలితం జరసా శౌక్ల్యం కేశాదౌ విస్రసా జరా
( ౨. ౫. ౬౧౦) స్యాదుత్తానశయా డిమ్భా స్తనపా చ స్తనంధయీ
( ౨. ౫. ౬౧౧) బాలస్తు స్యాన్మాణవకో వయస్థస్తరుణో యువా
( ౨. ౫. ౬౧౨) ప్రవయాః స్థవిరో వ్ర్ద్ధో జీనో జీర్ణో జరన్నపి
( ౨. ౫. ౬౧౩) వర్షీయాన్దశమీ జ్యాయాన్పూర్వజస్త్వగ్రియోఽగ్రజః
( ౨. ౫. ౬౧౪) జఘన్యజే స్యుః కనిష్ఠయవీయోఽవరజానుజాః
( ౨. ౫. ౬౧౫) అమాంసో దుర్బలశ్ ఛాతో బలవాన్మాంసలోంఽసలః
( ౨. ౫. ౬౧౬) తున్దిలస్తున్దిభస్తున్దీ బ్ర్హత్కుక్షిః పిచణ్డిలః
( ౨. ౫. ౬౧౭) అవటీటోఽవనాటశ్చావభ్రటో నతనాసికే
( ౨. ౫. ౬౧౮) కేశవః కేశికః కేశీ వలినో వలిభః సమౌ
( ౨. ౫. ౬౧౯) వికలాఙ్గస్త్వపోగణ్డః ఖర్వో హ్రస్వశ్చ వామనః
( ౨. ౫. ౬౨౦) ఖరణాః స్యాత్ఖరణసో విగ్రస్తు గతనాసికః
( ౨. ౫. ౬౨౧) ఖురణాః స్యాత్ఖురణసః ప్రజ్ఞుః ప్రగతజానుకః
( ౨. ౫. ౬౨౨) ఊర్ధ్వజ్ఞురూర్ధ్వజానుః స్యాత్సంజ్ఞుః సంహతజానుకః
( ౨. ౫. ౬౨౩) స్యాదేడే బధిరః కుబ్జే గడులః కుకరే కుణిః
( ౨. ౫. ౬౨౪) ప్ర్శ్నిరల్పతనౌ శ్రోణః పఙ్గౌ ముణ్డస్తు ముణ్డితే
( ౨. ౫. ౬౨౫) వలిరః కేకరే ఖోడే ఖఞ్జస్త్రిషు జరావరాః
( ౨. ౫. ౬౨౬) జడులః కాలకః పిప్లుస్తిలకస్తిలకాలకః
( ౨. ౫. ౬౨౭) అనామయం స్యాదారోగ్యం చికిత్సా రుక్ప్రతిక్రియా
( ౨. ౫. ౬౨౮) భేషజౌషధభైషజ్యాన్యగదో జాయురిత్యపి
( ౨. ౫. ౬౨౯) స్త్రీ రుగ్రుజా చోపతాపరోగవ్యాధిగదామయాః
( ౨. ౫. ౬౩౦) క్షయః శోషశ్చ యక్ష్మా చ ప్రతిశ్యాయస్తు పీనసః
( ౨. ౫. ౬౩౧) స్త్రీ క్షుత్క్షుతం క్షవః పుంసి కాసస్తు క్షవథుః పుమాన్
( ౨. ౫. ౬౩౨) శోఫస్తు శ్వయథుః శోథః పాదస్ఫోటో విపాదికా
( ౨. ౫. ౬౩౩) కిలాససిధ్మే కచ్ఛ్వాం తు పామ పామా విచర్చికా
( ౨. ౫. ౬౩౪) కణ్డూః ఖర్జూశ్చ కణ్డూయా విస్ఫోటః పిటకః స్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౬౩౫) వ్రణోఽస్త్రియామీర్మమరుః క్లీబే నాడీవ్రణః పుమాన్
( ౨. ౫. ౬౩౬) కోఠో మణ్డలకం కుశ్ఠశ్విత్రే దుర్నామకార్శసీ
( ౨. ౫. ౬౩౭) ఆనాహస్తు నిబన్ధః స్యాద్గ్రహణీరుక్ప్రవాహికా
( ౨. ౫. ౬౩౮) ప్రచ్ఛర్దికా వమిశ్చ స్త్రీ పుమాంస్తు వమథుః సమాః
( ౨. ౫. ౬౩౯) వ్యాధిభేదా విద్రధిః స్త్రీ జ్వరమేహభగందరాః
( ౨. ౫. ౬౪౦) శ్లీపదం పాదవల్మీకం కేశఘ్నస్త్విన్ద్రలుప్తకః
( ౨. ౫. ౬౪౧) అశ్మరీ మూత్రక్ర్చ్ఛ్రమ్ స్యాత్పూర్వే శుక్రావధేస్త్రిషు
( ౨. ౫. ౬౪౨) రోగహార్యగదంకారో భిషగ్వైద్యౌ చికిత్సకే
( ౨. ౫. ౬౪౩) వార్తో నిరామయః కల్య ఉల్లాఘో నిర్గతో గదాత్
( ౨. ౫. ౬౪౪) గ్లానగ్లాస్నూ ఆమయావీ విక్ర్తో వ్యాధితోఽపటుః
( ౨. ౫. ౬౪౫) ఆతురోఽభ్యమితోఽభ్యాన్తః సమౌ పామనకచ్ఛురౌ
( ౨. ౫. ౬౪౬) దద్రుణో దద్రురోగీ స్యాదర్శోరోగయుతోఽర్శసః
( ౨. ౫. ౬౪౭) వాతకీ వాతరోగీ స్యాత్సాతిసారోఽతిసారకీ
( ౨. ౫. ౬౪౮) స్యుః క్లిన్నాక్షే చుల్లచిల్లపిల్లాః క్లిన్నేఽక్ష్ణి చాప్యమీ
( ౨. ౫. ౬౪౯) ఉన్మత్త ఉన్మాదవతి శ్లేష్మలః శ్లేష్మణః కఫీ
( ౨. ౫. ౬౫౦) న్యుబ్జో భుగ్నే రుజా వ్ర్ద్ధనాభౌ తున్దిలతున్దిభౌ
( ౨. ౫. ౬౫౧) విలాసీ సిధ్మలోఽన్ధోఽద్ర్ఙ్మూర్చ్ఛాలే మూర్తమూర్చ్ఛితౌ
( ౨. ౫. ౬౫౨) శుక్రం తేజోరేతసీ చ బీజవీర్యేన్ద్రియాణి చ
( ౨. ౫. ౬౫౩) మాయుః పిత్తం కఫః శ్లేష్మా స్త్రియాం తు త్వగస్ర్గ్ధరా
( ౨. ౫. ౬౫౪) పిశితం తరసం మాంసం పలలం క్ర్వ్యమామిషమ్
( ౨. ౫. ౬౫౫) ఉత్తతప్తం శుశ్కమాంసం స్యాత్తద్వల్లూరం త్రిలిఙ్గకమ్
( ౨. ౫. ౬౫౬) రుధిరేఽస్ర్గ్లోహితాస్రరక్తక్షతజశోణితమ్
( ౨. ౫. ౬౫౭) బుక్కాగ్రమాంసం హ్ర్దయం హ్ర్న్మేదస్తు వపా వసా
( ౨. ౫. ౬౫౮) పశ్చాద్గ్రీవాశిరా మన్యా నాడీ తు ధమనిః శిరా
( ౨. ౫. ౬౫౯) తిలకం క్లోమ మస్తిష్కం గోర్దం కిట్టం మలోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౬౬౦) అన్త్రం పురీతగుల్మస్తు ప్లీహా పుంస్యథ వస్నసా
( ౨. ౫. ౬౬౧) స్నాయుః స్త్రియాం కాలఖణ్డయక్ర్తీ తు సమే ఇమే
( ౨. ౫. ౬౬౨) స్ర్ణికా స్యన్దనీ లాలా దూషికా నేత్రయోర్మలమ్
( ౨. ౫. ౬౬౩) నాసామలం తు సింఘాణం పిఞ్జూషం కర్ణయోర్మలమ్
( ౨. ౫. ౬౬౪) మూత్రం ప్రస్రావ ఉచ్చారావస్కరౌ శమలం శక్ర్త్
( ౨. ౫. ౬౬౫) పురీషం గూథవర్చస్కమస్త్రీ విష్ఠావిశౌ స్త్రియౌ
( ౨. ౫. ౬౬౬) స్యాత్కర్పరః కపాలోఽస్త్రీ కీకసం కుల్యమస్థి చ
( ౨. ౫. ౬౬౭) స్యాచ్ఛరీరాస్థ్ని కంకాలః ప్ర్ష్ఠాస్థ్ని తు కశేరుకా
( ౨. ౫. ౬౬౮) శిరోస్థని కరోటిః స్త్రీ పార్శ్వాస్థని తు పర్శుకా
( ౨. ౫. ౬౬౯) అఙ్గం ప్రతీకోఽవయవోఽపఘనోఽథ కలేవరమ్
( ౨. ౫. ౬౭౦) గాత్రం వపుః సంహననం శరీరం వర్ష్మ విగ్రహః
( ౨. ౫. ౬౭౧) కాయో దేహః క్లీబపుంసోః స్త్రియాం మూర్తిస్తనుస్తనూః
( ౨. ౫. ౬౭౨) పాదాగ్రం ప్రపదం పాదః పదఙ్ఘ్రిశ్చరణోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౬౭౩) తద్ గ్రన్థీ ఘుటికే గుల్ఫౌ పుమాన్పార్ష్ణిస్తయోరధః
( ౨. ౫. ౬౭౪) జఙ్ఘా తు ప్రస్ర్తా జానూరుపర్వాష్ఠీవదస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౬౭౫) సక్థి క్లీబే పుమానూరుస్తత్సంధిః పుంసి వఙ్క్షణః
( ౨. ౫. ౬౭౬) గుదం త్వపానం పాయుర్నా బస్తిర్నాభేరధో ద్వయోః
( ౨. ౫. ౬౭౭) కటో నా శ్రోణిఫలకం కటిః శ్రోణిః కకుద్మతీ
( ౨. ౫. ౬౭౮) పశ్చాన్నితమ్బః స్త్రీకట్యాః క్లీబే తు జఘనం పురః
( ౨. ౫. ౬౭౯) కూపకౌ తు నితమ్బస్థౌ ద్వయహీనే కకున్దరే
( ౨. ౫. ౬౮౦) స్త్రియామ్ స్ఫిచౌ కటిప్రోథావుపస్థో వక్ష్యమాణయోః
( ౨. ౫. ౬౮౧) భగం యోనిర్ద్వయోః శిశ్నో మేఢ్రో మేహనశేఫసీ
( ౨. ౫. ౬౮౨) ముష్కోఽణ్డకోశో వ్ర్షణః ప్ర్ష్ఠవంశాధరే త్రికమ్
( ౨. ౫. ౬౮౩) పిచణ్డకుక్షీ జఠరోదరం తున్దం స్తనౌ కుచౌ
( ౨. ౫. ౬౮౪) చూచుకం తు కుచాగ్రం స్యాన్న నా క్రోడం భుజాన్తరమ్
( ౨. ౫. ౬౮౫) ఉరో వత్సం చ వక్షశ్చ ప్ర్ష్ఠం తు చరమం తనోః
( ౨. ౫. ౬౮౬) స్కన్ధో భుజశిరోంసోఽస్త్రీ సంధీ తస్యైవ జత్రుణీ
( ౨. ౫. ౬౮౭) బాహుమూలే ఉభే కక్షౌ పార్శ్వమస్త్రీ తయోరధః
( ౨. ౫. ౬౮౮) మధ్యమం చావలగ్నం చ మధ్యోఽస్త్రీ ద్వౌ పరౌ ద్వయోః
( ౨. ౫. ౬౮౯) భుజబాహూ ప్రవేష్టో దోః స్యాత్కఫోణిస్తు కూర్పరః
( ౨. ౫. ౬౯౦) అస్యోపరి ప్రగణ్డః స్యాత్ప్రకోష్ఠస్తస్య చాప్యధః
( ౨. ౫. ౬౯౧) మణీబన్ధాదాకనిష్ఠం కరస్య కరభో బహిః
( ౨. ౫. ౬౯౨) పఞ్చశాఖః శయః పాణిస్తర్జనీ స్యాత్ప్రదేశినీ
( ౨. ౫. ౬౯౩) అఙ్గుల్యః కరశాఖాః స్యుః పుంస్యఙ్గుష్ఠః ప్రదేశినీ
( ౨. ౫. ౬౯౪) మధ్యమాఽనామికా చాపి కనిష్ఠా చేతి తాః క్రమాత్
( ౨. ౫. ౬౯౫) పునర్భవః కరరుహో నఖోఽస్త్రీ నఖరోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౬౯౬) ప్రాదేశతాలగోకర్ణాస్తర్జన్యాదియుతే తతే
( ౨. ౫. ౬౯౭) అఙ్గుష్ఠే సకనిష్ఠే స్యాద్వితస్తిర్ద్వాదశాఙ్గులః
( ౨. ౫. ౬౯౮) పాణౌ చపేటప్రతలప్రహస్తా విస్త్ర్తాఙ్గులౌ
( ౨. ౫. ౬౯౯) ద్వౌ సంహతౌ సంహతతలప్రతలౌ వామదక్షిణౌ
( ౨. ౫. ౭౦౦) పాణిర్నికుబ్జః ప్రస్ర్తిస్తౌ యుతావఞ్జలిః పుమాన్
( ౨. ౫. ౭౦౧) ప్రకోష్ఠే విస్త్ర్తకరే హస్తో ముష్ట్యా తు బద్ధయా
( ౨. ౫. ౭౦౨) స రత్నిః స్యాదరత్నిస్తు నిష్కనిష్ఠేన ముష్టినా
( ౨. ౫. ౭౦౩) వ్యామో బాహ్వోః సకరయోస్తతయోస్తిర్యగనన్తరమ్
( ౨. ౫. ౭౦౪) ఊర్ధ్వవిస్త్ర్తదోః పాణిన్ర్మానే పౌరుషం త్రిషు
( ౨. ౫. ౭౦౫) కణ్ఠో గలోఽథ గ్రీవాయాం శిరోధిః కన్ధరేత్యపి
( ౨. ౫. ౭౦౬) కమ్బుగ్రీవా త్రిరేఖా సాఽవటుర్ఘాటా క్ర్కాటికా
( ౨. ౫. ౭౦౭) వక్త్రాస్యే వదనం తుణ్డమాననం లపనం ముఖమ్
( ౨. ౫. ౭౦౮) క్లీబే ఘ్రాణం గన్ధవహా ఘోణా నాసా చ నాసికా
( ౨. ౫. ౭౦౯) ఓష్ఠాధరౌ తు రదనచ్ఛదౌ దశనవాససీ
( ౨. ౫. ౭౧౦) అధస్తాచ్చిబుకం గణ్డౌ కపోలౌ తత్పరా హనుః
( ౨. ౫. ౭౧౧) రదనా దశనా దన్తా రదాస్తాలు తు కాకుదమ్
( ౨. ౫. ౭౧౨) రసజ్ఞా రసనా జిహ్వా ప్రాన్తావోష్ఠస్య స్ర్క్కిణీ
( ౨. ౫. ౭౧౩) లలాటమలికం గోధిరూర్ధ్వే ద్ర్గ్భ్యాం భ్రువౌ స్త్రియౌ
( ౨. ౫. ౭౧౪) కూర్చమస్త్రీ భ్రువోర్మధ్యం తారకాక్ష్ణః కనీనికా
( ౨. ౫. ౭౧౫) లోచనం నయనం నేత్రమీక్షణం చక్షురక్షిణీ
( ౨. ౫. ౭౧౬) ద్ర్గ్ద్ర్ష్టీ చాస్రు నేత్రామ్బు రోదనం చాస్రమశ్రు చ
( ౨. ౫. ౭౧౭) అపాఙ్గౌ నేత్రయోరన్తౌ కటాక్షోఽపాఙ్గదర్శనే
( ౨. ౫. ౭౧౮) కర్ణశబ్దగ్రహౌ శ్రోత్రం శ్రుతిః స్త్రీ శ్రవణం శ్రవః
( ౨. ౫. ౭౧౯) ఉత్తమాఙ్గం శిరః శీర్షం మూర్ధా నా మస్తకోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౭౨౦) చికురః కున్తలో వాలః కచః కేశః శిరోరుహః
( ౨. ౫. ౭౨౧) తద్వ్ర్న్దే కైశికం కైశ్యమలకాశ్చూర్ణకున్తలాః
( ౨. ౫. ౭౨౨) తే లలాటే భ్రమరకాః కాకపక్షః శిఖణ్డకః
( ౨. ౫. ౭౨౩) కబరీ కేశవేశోఽథ ధమ్మిల్లః సంయతాః కచాః
( ౨. ౫. ౭౨౪) శిఖా చూడా కేశపాశీ వ్రతినస్తు సటా జటా
( ౨. ౫. ౭౨౫) వేణీ ప్రవేణీ శీర్షణ్యశిరస్యౌ విశదే కచే
( ౨. ౫. ౭౨౬) పాశః పక్షశ్చ హస్తశ్చ కలాపార్థాః కచాత్పరే
( ౨. ౫. ౭౨౭) తనూరుహం రోమ లోమ తద్వ్ర్ద్ధౌ శ్మశ్రు పుమ్ముఖే
( ౨. ౫. ౭౨౮) ఆకల్పవేషౌ నేపథ్యం ప్రతికర్మ ప్రసాధనమ్
( ౨. ౫. ౭౨౯) దశైతే త్రిష్వలంకర్తాఽలంకరిష్ణుశ్చ మణ్డితః
( ౨. ౫. ౭౩౦) ప్రసాధితోఽలంక్ర్తశ్చ భూషితశ్చ పరిష్క్ర్తః
( ౨. ౫. ౭౩౧) విభ్రాడ్భ్రాజిష్ణురోచిష్ణూ భూషణం స్యాదలంక్రియా
( ౨. ౫. ౭౩౨) అలంకారస్త్వాభరణం పరిష్కారో విభూషణమ్
( ౨. ౫. ౭౩౩) మణ్డనం చాథ ముకుటం కిరీటం పుంనపుంసకమ్
( ౨. ౫. ౭౩౪) చూదామణిః శిరోరత్నం తరలో హారమధ్యగః
( ౨. ౫. ౭౩౫) వాలపాశ్యా పారితథ్యా పత్రపాశ్యా లలాటికా
( ౨. ౫. ౭౩౬) కర్ణికా తాలపత్రం స్యాత్కుణ్డలం కర్ణవేష్టనమ్
( ౨. ౫. ౭౩౭) గ్రైవేయకం కణ్ఠభూషా లమ్బనం స్యాల్లలన్తికా
( ౨. ౫. ౭౩౮) స్వర్ణైః ప్రాలమ్బికాఽథోరఃసూత్రికా మౌక్తికైః క్ర్తా
( ౨. ౫. ౭౩౯) హారో ముక్తావలీ దేవచ్ఛన్దోఽసౌ శతయష్టికా
( ౨. ౫. ౭౪౦) హారభేదా యష్టిభేదాద్గుచ్ఛగుచ్ఛార్ధగోస్తనాః
( ౨. ౫. ౭౪౧) అర్ధహారో మాణవక ఏకావల్యేకయష్టికా
( ౨. ౫. ౭౪౨) సైవ నక్షత్రమాలా స్యాత్సప్తవింశతిమౌక్తికైః
( ౨. ౫. ౭౪౩) ఆవాపకః పారిహార్యః కటకో వలయోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౭౪౪) కేయూరమఙ్గదం తుల్యే అఙ్గులీయకమూర్మికా
( ౨. ౫. ౭౪౫) సాక్షరాఙ్గులిముద్రా స్యాత్కఙ్కణం కరభూషణమ్
( ౨. ౫. ౭౪౬) స్త్రీకట్యాం మేఖలా కాఞ్చీ సప్తకీ రశనా తథా
( ౨. ౫. ౭౪౭) క్లీబే సారసనం చాథ పుంస్కట్యాం శ్ర్ఙ్ఖలం త్రిషు
( ౨. ౫. ౭౪౮) పాదాఙ్గదం తులాకోటిర్మఞ్జీరో నూపురోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౭౪౯) హంసకః పాదకటకః కిఙ్కిణీ క్షుద్రఘణ్టికా
( ౨. ౫. ౭౫౦) త్వక్ఫలక్ర్మిరోమాణి వస్త్రయోనిర్దశ త్రిషు
( ౨. ౫. ౭౫౧) వాల్కం క్షౌమాది ఫాలం తు కార్పాసం బాదరం చ తత్
( ౨. ౫. ౭౫౨) కౌశేయం క్ర్మికోశోత్థం రాఙ్కవం మ్ర్గరోమజమ్
( ౨. ౫. ౭౫౩) అనాహతం నిష్ప్రవాణి తన్త్రకం చ నవామ్బరే
( ౨. ౫. ౭౫౪) తస్యాదుద్గమనీయం యద్ధౌతయోర్వస్త్రయోర్యుగమ్
( ౨. ౫. ౭౫౫) పత్రోర్ణం ధౌతకౌశేయం బహుమూల్యం మహాధనమ్
( ౨. ౫. ౭౫౬) క్షౌమం దుకూలం స్యాద్ద్వే తు నివీతం ప్రావ్ర్తం త్రిషు
( ౨. ౫. ౭౫౭) స్త్రియాం బహుత్వే వస్త్రస్య దశాః స్యుర్వస్తయోర్ద్వయోః
( ౨. ౫. ౭౫౮) దైర్ఘ్యమాయామ ఆరోహః పరిణాహో విశాలతా
( ౨. ౫. ౭౫౯) పటచ్చరం జీర్ణవస్త్రం సమౌ నక్తకకర్పటౌ
( ౨. ౫. ౭౬౦) వస్త్రమాచ్ఛాదనం వాసశ్చైలం వసనమంశుకమ్
( ౨. ౫. ౭౬౧) సుచేలకః పటోఽస్త్రీ స్యాద్వరాశిః స్థూలశాటకః
( ౨. ౫. ౭౬౨) నిచోలః ప్రచ్ఛదపటః సమౌ రల్లకకమ్బలౌ
( ౨. ౫. ౭౬౩) అన్తరీయోపసంవ్యానపరిధానాన్యధోంశుకే
( ౨. ౫. ౭౬౪) ద్వౌ ప్రావారోత్తరాసఙ్గౌ సమౌ బ్ర్హతికా తథా
( ౨. ౫. ౭౬౫) సంవ్యానముత్తరీయం చ చోలః కూర్పాసకోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౭౬౬) నీశారః స్యాత్ప్రావరణే హిమాఽనిలనివారణే
( ౨. ౫. ౭౬౭) అర్ధోరుకం వరస్త్రీణాం స్యాచ్ఛణ్డాతకమస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౭౬౮) స్యాత్ త్రిష్వాప్రపదీనం తత్ప్రాప్నోత్యాప్రపదం హి యత్
( ౨. ౫. ౭౬౯) అస్త్రీ వితానముల్లోచో దూష్యాద్యం వస్త్రవేశ్మని
( ౨. ౫. ౭౭౦) ప్రతిసీరా జవనికా స్యాత్తిరస్కరిణీ చ సా
( ౨. ౫. ౭౭౧) పరికర్మాఙ్గసంస్కారః స్యాన్మార్ష్టిర్మార్జనా మ్ర్జా
( ౨. ౫. ౭౭౨) ఉద్వర్తనోత్సాదనే ద్వే సమే ఆప్లావ ఆప్లవః
( ౨. ౫. ౭౭౩) స్నానం చర్చా తు చార్చిక్యం స్థాసకోఽథ ప్రబోధనమ్
( ౨. ౫. ౭౭౪) అనుబోధః పత్రలేఖా పత్రాఙ్గులిరిమే సమే
( ౨. ౫. ౭౭౫) తమాలపత్రతిలకచిత్రకాణి విశేషకమ్
( ౨. ౫. ౭౭౬) ద్వితీయం చ తురీయం చ న స్త్రియామథ కుఙ్కుమమ్
( ౨. ౫. ౭౭౭) కాశ్మీరజన్మాగ్నిశిఖం వరం బాహ్లీకపీతనే
( ౨. ౫. ౭౭౮) రక్తసంకోచపిశునం ధీరం లోహితచన్దనమ్
( ౨. ౫. ౭౭౯) లాక్షా రాక్షా జతు క్లీబే యావోఽలక్తో ద్రుమామయః
( ౨. ౫. ౭౮౦) లవఙ్గం దేవకుసుమం శ్రీసంజ్ఞమథ జాయకమ్
( ౨. ౫. ౭౮౧) కాలీయకం చ కాలానుసార్యం చాథ సమార్థకమ్
( ౨. ౫. ౭౮౨) వంశికాగురురాజార్హలోహకృమిజజోఙ్గకమ్
( ౨. ౫. ౭౮౩) కాలాగుర్వగురు స్యాత్తు మఙ్గల్యా మల్లిగన్ధి యత్
( ౨. ౫. ౭౮౪) యక్షధూపః సర్జరసో రాలసర్వరసావపి
( ౨. ౫. ౭౮౫) బహురూపోఽప్యథ వ్ర్కధూపక్ర్త్రిమధూపకౌ
( ౨. ౫. ౭౮౬) తురుష్కః పిణ్డకః సిహ్లో యావనోఽప్యథ పాయసః
( ౨. ౫. ౭౮౭) శ్రీవాసో వ్ర్కధూపోఽపి శ్రీవేష్టసరలద్రవౌ
( ౨. ౫. ౭౮౮) మ్ర్గనాభిర్మ్ర్గమదః కస్తూరీ చాథ కోలకమ్
( ౨. ౫. ౭౮౯) కఙ్కోలకం కోశఫలమథ కర్పూరమస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౭౯౦) తైలపర్ణికగోశీర్షే హరిచన్దనమస్త్రియామ్
( ౨. ౫. ౭౯౧) తిలపర్ణీ తు పత్రాఙ్గం రఞ్జనం రక్తచన్దనమ్
( ౨. ౫. ౭౯౨) కుచన్దనం చాథ జాతీకోశజాతీఫలే సమే
( ౨. ౫. ౭౯౩) కర్పూరాగురుకస్తూరీకక్కోలైర్యక్షకర్దమః
( ౨. ౫. ౭౯౪) గాత్రానులేపనీ వర్తిర్వర్ణకం స్యాద్విలేపనమ్
( ౨. ౫. ౭౯౫) చూర్ణాని వాసయోగాః స్యుర్భావితం వాసితం త్రిషు
( ౨. ౫. ౭౯౬) సంస్కారో గన్ధమాల్యాద్యైర్యః స్యాత్తదధివాసనమ్
( ౨. ౫. ౭౯౭) మాల్యం మాలాస్రజౌ మూర్ధ్ని కేశమధ్యే తు గర్భకః
( ౨. ౫. ౭౯౮) ప్రభ్రష్తకం శిఖాలమ్బి పురోన్యస్తం లలామకమ్
( ౨. ౫. ౭౯౯) ప్రాలమ్బమృజులమ్బి స్యాత్కణ్ఠాద్వైకక్షికం తు తత్
( ౨. ౫. ౮౦౦) యత్తిర్యక్ క్షిప్తమురసి శిఖాస్వాపీడశేఖరౌ
( ౨. ౫. ౮౦౧) రచనా స్యాత్పరిస్యన్ద ఆభోగః పరిపూర్ణతా
( ౨. ౫. ౮౦౨) ఉపధానం తూపబర్హః శయ్యాయాం శయనీయవత్
( ౨. ౫. ౮౦౩) శయనం మఞ్చపర్యఙ్కపల్యఙ్కాః ఖట్వ్యా సమాః
( ౨. ౫. ౮౦౪) గేన్దుకః కన్దుకో దీపః ప్రదీపః పీఠమాసనమ్
( ౨. ౫. ౮౦౫) సముద్గకః సంపుటకః ప్రతిగ్రాహః పతద్గ్రహః
( ౨. ౫. ౮౦౬) ప్రసాధనీ కఙ్కతికా పిష్టాతః పటవాసకః
( ౨. ౫. ౮౦౭) దర్పణే ముకురాదర్శౌ వ్యజనం తాలవ్ర్న్తకమ్ |
ఇతి మనుష్యవర్గః


బ్రహ్మవర్గః[మార్చు]

( ౨. ౬. ౮౦౮) సంతతిర్గోత్రజననకులాన్యభిజనాన్వయౌ
( ౨. ౬. ౮౦౯) వంశోఽన్వవాయః సంతానో వర్ణాః స్యుర్బ్రాహ్మణాదయః
( ౨. ౬. ౮౧౦) విప్రక్షత్రియవిట్ శూద్రాశ్చాతుర్వర్ణ్యమితి స్మ్ర్తమ్
( ౨. ౬. ౮౧౧) రాజబీజీ రాజవంశ్యో బీజ్యస్తు కులసంభవః
( ౨. ౬. ౮౧౨) మహాకులకులీనార్యసభ్యసజ్జనసాధవః
( ౨. ౬. ౮౧౩) బ్రహ్మచారీ గ్ర్హీ వానప్రస్థో భిక్షుశ్చతుష్టయే
( ౨. ౬. ౮౧౪) ఆశ్రమోఽస్త్రీ ద్విజాత్యగ్రజన్మభూదేవవాడవాః
( ౨. ౬. ౮౧౫) విప్రశ్చ బ్రాహ్మణోఽసౌ షట్కర్మా యాగాదిభిర్వృతః
( ౨. ౬. ౮౧౬) విద్వాన్విపశ్చిద్దోషజ్ఞః సన్సుధీః కోవిదో బుధః
( ౨. ౬. ౮౧౭) ధీరో మనీషీ జ్ఞః ప్రాజ్ఞః సంఖ్యావాన్పణ్డితః కవిః
( ౨. ౬. ౮౧౮) ధీమాన్సూరిః క్ర్తీ క్ర్ష్టిర్లబ్ధవర్ణో విచక్షణః
( ౨. ౬. ౮౧౯) దూరదర్శీ దీర్ఘదర్శీ శ్రోత్రియచ్ఛాన్దసౌ సమౌ
( ౨. ౬. ౮౨౦) మీమాంసకో జైమినీయే వేదాన్తీ బ్రహ్మవాదిని
( ౨. ౬. ౮౨౧) వైశేషికే స్యాదౌలూక్యః సౌగతః శూన్యవాదిని
( ౨. ౬. ౮౨౨) నైయాయికస్త్వక్షపాదః స్యాత్స్యాద్వాదిక ఆర్హకః
( ౨. ౬. ౮౨౩) చార్వాకలౌకాయతికౌ సత్కార్యే సాంఖ్యకాపిలౌ
( ౨. ౬. ౮౨౪) ఉపాధ్యాయోఽధ్యాపకోఽథ స్యాన్నిషేకాదిక్ర్ద్గురుః
( ౨. ౬. ౮౨౫) మన్త్రవ్యాఖ్యాక్ర్దాచార్య ఆదేష్టా త్వధ్వరే వ్రతీ
( ౨. ౬. ౮౨౬) యష్టా చ యజమానశ్చ స సోమవతి దీక్షితః
( ౨. ౬. ౮౨౭) ఇజ్యాశీలో యాయజూకో యజ్వా తు విధినేష్టవాన్
( ౨. ౬. ౮౨౮) స గీర్పతీష్టయా స్థపతిః సోమపీథీ తు సోమపాః
( ౨. ౬. ౮౨౯) సర్వవేదాః స యేనేష్టో యాగః సర్వస్వదక్షిణః
( ౨. ౬. ౮౩౦) అనూచానః ప్రవచనే సాఙ్గేఽధీతీ గురోస్తు యః
( ౨. ౬. ౮౩౧) లబ్ధానుజ్ఞః సమావ్ర్త్తః సుత్వా త్వభిషవే క్ర్తే
( ౨. ౬. ౮౩౨) ఛాత్రాన్తేవాసినౌ శిష్యే శైక్షాః ప్రాథమకల్పికాః
( ౨. ౬. ౮౩౩) ఏకబ్రహ్మవ్రతాచారా మిథః సబ్రహ్మచారిణః
( ౨. ౬. ౮౩౪) సతీర్థ్యాస్త్వేకగురవశ్చితవానగ్నిమగ్నిచిత్
( ౨. ౬. ౮౩౫) పారమ్పర్యోపదేశే స్యాదైతిహ్యమితిహావ్యయమ్
( ౨. ౬. ౮౩౬) ఉపజ్ఞా జ్ఞానమాద్యం స్యాజ్జ్ఞాత్వారమ్భ ఉపక్రమః
( ౨. ౬. ౮౩౭) యజ్ఞః సవోఽధ్వరో యాగః సప్తతన్తుర్మఖః క్రతుః
( ౨. ౬. ౮౩౮) పాఠో హోమశ్చాతిథీనాం సపర్యా తర్పణం బలిః
( ౨. ౬. ౮౩౯) ఏతే పఞ్చమహాయజ్ఞా బ్రహ్మయజ్ఞాదినామకాః
( ౨. ౬. ౮౪౦) సమజ్యా పరిషద్గోష్ఠీ సభాసమితిసంసదః
( ౨. ౬. ౮౪౧) ఆస్థానీ క్లీబమాస్థానం స్త్రీనపుంసకయోః సదః
( ౨. ౬. ౮౪౨) ప్రాగ్వంశః ప్రాగ్ హవిర్గేహాత్సదస్యా విధిదర్శినః
( ౨. ౬. ౮౪౩) సభాసదః సభాస్తారాః సభ్యాః సామాజికాశ్చ తే
( ౨. ౬. ౮౪౪) అధ్వర్యూద్గాతృహోతారో యజుఃసామర్గ్విదః క్రమాత్
( ౨. ౬. ౮౪౫) ఆగ్నీగ్రాద్యా ధనైర్వార్యా ర్త్విజో యాజకాశ్చ తే
( ౨. ౬. ౮౪౬) వేదిః పరిష్కృతా భుమిః సమే స్థణ్డిలచత్వరే
( ౨. ౬. ౮౪౭) చషాలో యూపకటకః కుమ్బా సుగహనా వ్ర్తిః
( ౨. ౬. ౮౪౮) యూపాగ్రం తర్మ నిర్మన్థ్యదారుణి త్వరణిర్ద్వయోః
( ౨. ౬. ౮౪౯) దక్షిణాగ్నిర్గార్హపత్యాహవనీయౌ త్రయోఽగ్నయః
( ౨. ౬. ౮౫౦) అగ్నిత్రయమిదం త్రేతా ప్రణీతః సంస్కృతోఽనలః
( ౨. ౬. ౮౫౧) సమూహ్యః పరిచాయ్యోపచాయ్యావగ్నౌ ప్రయోగిణః
( ౨. ౬. ౮౫౨) యో గార్హపత్యాదానీయ దక్షిణాగ్నిః ప్రణీయతే
( ౨. ౬. ౮౫౩) తస్మిన్నానాయ్యోఽథాగ్నాయీ స్వాహా చ హుతభుక్ప్రియా
( ౨. ౬. ౮౫౪) ర్క్సామిధేనీ ధాయ్యా చ యా స్యాదగ్నిసమిన్ధనే
( ౨. ౬. ౮౫౫) గాయత్రీప్రముఖం ఛన్దో హవ్యపాకే చరుః పుమాన్
( ౨. ౬. ౮౫౬) ఆమిక్షా సా శ్ర్తోష్ణే యా క్షీరే స్యాద్దధియోగతః
( ౨. ౬. ౮౫౭) ధవిత్రం వ్యజనం తద్యద్రచితం మ్ర్గచర్మణా
( ౨. ౬. ౮౫౮) ప్ర్షదాజ్యం సదధ్యాజ్యే పరమాన్నం తు పాయసమ్
( ౨. ౬. ౮౫౯) హవ్యకవ్యే దైవపిత్ర్యే అన్నే పాత్రం స్రువాదికమ్
( ౨. ౬. ౮౬౦) ధ్రువోపభ్ర్జ్జుహూర్నా తు స్రువో భేదాః స్రుచః స్త్రియః
( ౨. ౬. ౮౬౧) ఉపాక్ర్తః పశురసౌ యోఽభిమన్త్ర్య క్రతౌ హతః
( ౨. ౬. ౮౬౨) పరమ్పరాకమ్ శమనం ప్రోక్షణం చ వధార్థకమ్
( ౨. ౬. ౮౬౩) వాచ్యలిఙ్గాః ప్రమీతోపసంపన్నప్రోక్షితా హతే
( ౨. ౬. ౮౬౪) సాంనాయ్యం హవిరగ్నౌ తు హుతం త్రిషు వషట్ క్ర్తమ్
( ౨. ౬. ౮౬౫) దీక్షాన్తోఽవభ్ర్తో యజ్ఞే తత్కర్మార్హం తు యజ్ఞియమ్
( ౨. ౬. ౮౬౬) త్రిష్వథ క్రతుకర్మేష్టం పూర్తం ఖాతాది కర్మ యత్
( ౨. ౬. ౮౬౭) అమ్ర్తం విఘసో యజ్ఞశేషభోజనశేషయోః
( ౨. ౬. ౮౬౮) త్యాగో విహాపితం దానముత్సర్జనవిసర్జనే
( ౨. ౬. ౮౬౯) విశ్రాణనం వితరణం స్పర్శనం ప్రతిపాదనమ్
( ౨. ౬. ౮౭౦) ప్రాదేశనం నిర్వపణమపవర్జనమంహతిః
( ౨. ౬. ౮౭౧) మ్ర్తార్థం తదహే దానం త్రిషు స్యాదౌర్ధ్వదేహికమ్
( ౨. ౬. ౮౭౨) పిత్ర్దానం నివాపః స్యాచ్ఛ్రాద్ధం తత్కర్మ శస్త్రతః
( ౨. ౬. ౮౭౩) అన్వాహార్యం మాసికేంఽశోఽష్టమోఽహ్నః కుతపోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౬. ౮౭౪) పర్యేషణా పరీష్టిశ్చాన్వేషణా చ గవేషణా
( ౨. ౬. ౮౭౫) సనిస్త్వధ్యేషణా యాఞ్చాఽభిశస్తిర్యాచనార్థనా
( ౨. ౬. ౮౭౬) షట్తు త్రిష్వర్ఘ్యమర్ఘార్థే పాద్యం పాదాయ వారిణి
( ౨. ౬. ౮౭౭) క్రమాదాతిథ్యాతిథేయే అతిథ్యర్థేఽత్ర సాధుని
( ౨. ౬. ౮౭౮) స్యురావేశిక ఆగన్తురతిథిర్నా గ్ర్హాగతే
( ౨. ౬. ౮౭౯) ప్రాఘూర్ణికః ప్రాఘూణకశ్చాభ్యుత్థానం తు గౌరవమ్
( ౨. ౬. ౮౮౦) పూజా నమస్యాపచితిః సపర్యార్చార్హణాః సమాః
( ౨. ౬. ౮౮౧) వరివస్యా తు శుశ్రూషా పరిచర్యాప్యుపాసనా
( ౨. ౬. ౮౮౨) వ్రజ్యాటాట్యా పర్యటనం చర్యా త్వీర్యాపథే స్థితిః
( ౨. ౬. ౮౮౩) ఉపస్పర్శస్త్వాచమనమథ మౌనమభాషణమ్
( ౨. ౬. ౮౮౪) ప్రాచేతసశ్చాఅదికవిః స్యాన్మైత్రావరుణిశ్చ సః
( ౨. ౬. ౮౮౫) వాల్మీకశ్చాథ గాధేయో విశ్వామిత్రశ్చ కౌశికః
( ౨. ౬. ౮౮౬) వ్యాసో ద్వైపాయనః పారాశర్యః సత్యవతీసుతః
( ౨. ౬. ౮౮౭) ఆనుపూర్వీ స్త్రియాం వావ్ర్త్పరిపాఠీ అనుక్రమః
( ౨. ౬. ౮౮౮) పర్యాయశ్చాతిపాతస్తు స్యాత్పర్యయ ఉపాత్యయః
( ౨. ౬. ౮౮౯) నియమో వ్రతమస్త్రీ తచ్చోపవాసాది పుణ్యకమ్
( ౨. ౬. ౮౯౦) ఔపవస్తం తూపవాసః వివేకః ప్ర్థగాత్మతా
( ౨. ౬. ౮౯౧) స్యాద్బ్రహ్మవర్చసం వ్ర్త్తాధ్యయనర్ద్ధిరథాఞ్జలిః
( ౨. ౬. ౮౯౨) పాఠే బ్రహ్మాఞ్జలిః పాఠే విప్రుషో బ్రహ్మబిన్దవః
( ౨. ౬. ౮౯౩) ధ్యానయోగాసనే బ్రహ్మాసనం కల్పే విధిక్రమౌ
( ౨. ౬. ౮౯౪) ముఖ్యః స్యాత్ప్రథమః కల్పోఽనుకల్పస్తు తతోఽధమః
( ౨. ౬. ౮౯౫) సంస్కారపూర్వం గ్రహణం స్యాదుపాకరణం శ్రుతేః
( ౨. ౬. ౮౯౬) సమే తు పాదగ్రహణమభివాదనమిత్యుభే
( ౨. ౬. ౮౯౭) భిక్షుః పరివ్రాట్ కర్మన్దీ పారాశర్యపి మస్కరీ
( ౨. ౬. ౮౯౮) తపస్వీ తాపసః పారికాఙ్క్షీ వాచంయమో మునిః
( ౨. ౬. ౮౯౯) తపఃక్లేశసహో దాన్తో వర్ణినో బ్రహ్మచారిణః
( ౨. ౬. ౯౦౦) ర్షయః సత్యవచసః స్నాతకస్త్వాప్లుతో వ్రతీ
( ౨. ౬. ౯౦౧) యే నిర్జితేన్ద్రియగ్రామా యతినో యతయశ్చ తే
( ౨. ౬. ౯౦౨) యః స్థణ్డిలే వ్రతవశాచ్ఛేతే స్థణ్డిలశాయ్యసౌ
( ౨. ౬. ౯౦౩) స్థాణ్డిలశ్చాథ విరజస్తమసః స్యుర్ద్వయాతిగాః
( ౨. ౬. ౯౦౪) పవిత్రః ప్రయతః పూతః పాషణ్డాః సర్వలిఙ్గినః
( ౨. ౬. ౯౦౫) పాలాశో దణ్డ ఆషాఢో వ్రతే రామ్భస్తు వైణవః
( ౨. ౬. ౯౦౬) అస్త్రీ కమణ్డలుః కుణ్డీ వ్రతినామాసనం బ్ర్షీ
( ౨. ౬. ౯౦౭) అజినం చర్మ క్ర్త్తిః స్త్రీ భైక్షం భిక్షాకదమ్బకమ్
( ౨. ౬. ౯౦౮) స్వాధ్యాయః స్యాజ్జపః సుత్యాభిషవః సవనం చ సా
( ౨. ౬. ౯౦౯) సర్వైనసామపధ్వంసి జప్యం త్రిష్వఘమర్షణమ్
( ౨. ౬. ౯౧౦) దర్శశ్చ పౌర్ణమాసశ్చ యాగౌ పక్షాన్తయోః ప్ర్థక్
( ౨. ౬. ౯౧౧) శరీరసాధనాపేక్షం నిత్యం యత్కర్మ తద్యమః
( ౨. ౬. ౯౧౨) నియమస్తు స యత్కర్మ నిత్యమాగన్తుసాధనమ్
( ౨. ౬. ౯౧౩) క్షౌరమ్ తు భద్రాకరణం ముణ్డనం వపనం త్రిషు
( ౨. ౬. ౯౧౪) కక్షాపటీ చ కౌపీనం శాటీ చ స్త్రీతి లక్ష్యతః
( ౨. ౬. ౯౧౫) ఉపవీతం బ్రహ్మసూత్రం ప్రోద్ధ్ర్తే దక్షిణే కరే
( ౨. ౬. ౯౧౬) ప్రాచీనావీతమన్యస్మిన్నివీతం కణ్ఠలమ్బితమ్
( ౨. ౬. ౯౧౭) అఙ్గుల్యగ్రే తీర్థం దైవం స్వల్పాఙ్గుల్యోర్మూలే కాయమ్
( ౨. ౬. ౯౧౮) మధ్యేఽఙ్గుష్ఠాఙ్గుల్యోః పిత్ర్యం మూలే త్వఙ్గుష్ఠస్య బ్రాహ్మమ్
( ౨. ౬. ౯౧౯) స్యాద్బ్రహ్మభూయం బ్రహ్మత్వం బ్రహ్మసాయుజ్యమిత్యపి
( ౨. ౬. ౯౨౦) దేవభూయాదికం తద్వత్క్౅హ్ఛం సాన్తపనాదికమ్
( ౨. ౬. ౯౨౧) సంన్యాసవత్యనశనే పుమాన్ప్రాయోఽథ వీరహా
( ౨. ౬. ౯౨౨) నష్టాగ్నిః కుహనా లోభాన్మిథ్యేర్యాపథకల్పనా
( ౨. ౬. ౯౨౩) వ్రాత్యః సంస్కారహీనః స్యాదస్వాధ్యాయో నిరాక్ర్తిః
( ౨. ౬. ౯౨౪) ధర్మధ్వజీ లిఙ్గవ్ర్త్తిరవకీర్ణీ క్షతవ్రతః
( ౨. ౬. ౯౨౫) సుప్తే యస్మిన్నస్తమేతి సుప్తే యస్మిన్నుదేతి చ
( ౨. ౬. ౯౨౬) అంశుమానభినిర్ముక్తాభ్యుదితౌ చ యథాక్రమమ్
( ౨. ౬. ౯౨౭) పరివేత్తానుజోఽనూఢే జ్యేష్ఠే దారపరిగ్రహాత్
( ౨. ౬. ౯౨౮) పరివిత్తిస్తు తజ్జాయాన్వివాహోపయమౌ సమౌ
( ౨. ౬. ౯౨౯) తథా పరిణయోద్వాహోపయామాః పాణిపీడనమ్
( ౨. ౬. ౯౩౦) వ్యవాయో గ్రామ్యధర్మో మైథునం నిధువనం రతమ్
( ౨. ౬. ౯౩౧) త్రివర్గోధర్మకామార్థైశ్చతుర్వర్గః సమోక్షకైః
( ౨. ౬. ౯౩౨) సబలైస్తైశ్చతుర్భద్రం జన్యాః స్నిగ్ధాః వరస్య యే |
ఇతి బ్రహ్మవర్గః


క్షత్రియవర్గః[మార్చు]

( ౨. ౭. ౯౩౩) మూర్ధాభిషిక్తో రాజన్యో బాహుజః క్షత్రియో విరాట్
( ౨. ౭. ౯౩౪) రాజా రాట్ పార్థివక్ష్మాభ్ర్న్న్ర్పభూపమహీక్షితః
( ౨. ౭. ౯౩౫) రాజా తు ప్రణతాశషసామన్తః స్యాదధీశ్వరః
( ౨. ౭. ౯౩౬) చక్రవర్తీ సార్వభౌమో న్ర్పోఽన్యో మణ్డలేశ్వరః
( ౨. ౭. ౯౩౭) యేనేష్టం రాజసూయేన మణ్డలస్యేశ్వరశ్చ యః
( ౨. ౭. ౯౩౮) శాస్తి యశ్చాజ్ఞయా రాజ్ఞః స సమ్రాడథ రాజకమ్
( ౨. ౭. ౯౩౯) రాజన్యకం చ న్ర్పతిక్షత్రియాణాం గణే క్రమాత్
( ౨. ౭. ౯౪౦) మన్త్రీ ధీసచివోఽమాత్యోఽన్యే కర్మసచివాస్తతః
( ౨. ౭. ౯౪౧) మహామాత్రా ప్రధానాని పురోధాస్తు పురోహితః
( ౨. ౭. ౯౪౨) ద్రష్టరి వ్యవహారాణాం ప్రాడ్వివాకాక్షదర్శకౌ
( ౨. ౭. ౯౪౩) ప్రతీహారో ద్వారపాలద్వాస్థద్వాస్థితదర్శకాః
( ౨. ౭. ౯౪౪) రక్షివర్గస్త్వనీకస్థోఽథాధ్యక్షాధిక్ర్తౌ సమౌ
( ౨. ౭. ౯౪౫) స్థాయుకోఽధిక్ర్తో గ్రామే గోపో గ్రామేషు భూరిషు
( ౨. ౭. ౯౪౬) భౌరికః కనకాధ్యక్షో రూప్యాధ్యక్షస్తు నైష్కికః
( ౨. ౭. ౯౪౭) అన్తఃపురే త్వధిక్ర్తః స్యాదన్తర్వంశికో జనః
( ౨. ౭. ౯౪౮) సౌవిదల్లాః కఞ్చుకినః స్థాపత్యాః సౌవిదాశ్చ తే
( ౨. ౭. ౯౪౯) శణ్ఢో వర్షవరస్తుల్యౌ సేవకార్థ్యనుజీవినః
( ౨. ౭. ౯౫౦) విషయానన్తరో రాజా శత్రుర్మిత్రమతః పరమ్
( ౨. ౭. ౯౫౧) ఉదాసీనః పరతరః పార్ష్ణిగ్రాహస్తు ప్ర్ష్ఠతః
( ౨. ౭. ౯౫౨) రిపౌ వైరిసపత్నారిద్విషద్ద్వేషణదుర్హ్ర్దః
( ౨. ౭. ౯౫౩) ద్విడ్ విపక్షాహితామిత్రదస్యుశాత్రవశత్రవః
( ౨. ౭. ౯౫౪) అభిఘాతిపరారాతిప్రత్యర్థిపరిపన్థినః
( ౨. ౭. ౯౫౫) వయస్యః స్నిగ్ధః సవయా అథ మిత్రం సఖా సుహ్ర్త్
( ౨. ౭. ౯౫౬) సఖ్యం సాప్తపదీనం స్యాదనురోధోఽనువర్తనమ్
( ౨. ౭. ౯౫౭) యథార్హవర్ణః ప్రణిధిరపసర్పశ్చరః స్పశః
( ౨. ౭. ౯౫౮) చారశ్చ గూఢపురుషశ్చాప్తప్రత్యయితౌ సమౌ
( ౨. ౭. ౯౫౯) సాంవత్సరో జ్యౌతిషికో దైవజ్ఞగణకావపి
( ౨. ౭. ౯౬౦) స్యుర్మౌహూర్తికమౌహూర్తజ్ఞానికార్తాన్తికా అపి
( ౨. ౭. ౯౬౧) తాన్త్రికో జ్ఞాతసిద్ధాన్తః సత్రీ గ్ర్హపతిః సమౌ
( ౨. ౭. ౯౬౨) లిపికారోఽక్షరచరణోఽక్షరచుఞ్చుశ్చ లేఖకే
( ౨. ౭. ౯౬౩) లిఖితాక్షరవిన్యాసే ( సంస్థానే) లిపిర్లిబ్( భ్) ఇరుభే స్త్రియౌ
( ౨. ౭. ౯౬౪) స్యాత్సందేశహరో దూతో దూత్యం తద్భావకర్మణీ
( ౨. ౭. ౯౬౫) అధ్వనీనోఽధ్వగోఽధ్వన్యః పాన్థః పథిక ఇత్యపి
( ౨. ౭. ౯౬౬) స్వామ్యమాత్యసుహ్ర్త్కోశరాష్ట్రదుర్గబలాని చ
( ౨. ౭. ౯౬౭) రాజ్యాఙ్గాని ప్రక్ర్తయః పౌరాణాం శ్రేనయోఽపి చ
( ౨. ౭. ౯౬౮) సంధిర్నా విగ్రహో యానమాసనం ద్వైధమాశ్రయః
( ౨. ౭. ౯౬౯) షడ్గుణా: శక్తయస్తిస్రః ప్రభావోత్సాహమన్త్రజాః
( ౨. ౭. ౯౭౦) క్షయః స్థానం చ వ్ర్ద్ధిశ్చ త్రివర్గో నీతివేదినామ్
( ౨. ౭. ౯౭౧) స ప్రతాపః ప్రభావశ్చ యత్తేజః కోశదణ్డజమ్
( ౨. ౭. ౯౭౨) భేదో దణ్డః సామ దానమిత్యుపాయచతుష్టయమ్
( ౨. ౭. ౯౭౩) సాహసం తు సమో ( దమో) దణ్డః సామ సాన్త్వమథో సమౌ
( ౨. ౭. ౯౭౪) భేదోపజాపావుపధా ధర్మాద్యైర్యత్పరీక్షణమ్
( ౨. ౭. ౯౭౫) పఞ్చ త్రిష్వషడక్షీణో యస్త్ర్తీయాద్యగోచరః
( ౨. ౭. ౯౭౬) వివిక్తవిజనచ్ఛన్ననిఃశలాకాస్తథా రహః
( ౨. ౭. ౯౭౭) రహశ్చోపాంశు చాలిఙ్గే రహస్యం తద్భవే త్రిషు
( ౨. ౭. ౯౭౮) సమౌ విస్రమ్భవిశ్వాసౌ భ్రేషో భ్రంశో యథోచితాత్
( ౨. ౭. ౯౭౯) అభ్రేషాన్యాయకల్పాస్తు దేశరూపం సమఞ్జసమ్
( ౨. ౭. ౯౮౦) యుక్తమౌపయికం లభ్యం భజమానాభినీతవత్
( ౨. ౭. ౯౮౧) న్యాయ్యం చ త్రిషు షట్ సంప్రధారణా తు సమర్థనమ్
( ౨. ౭. ౯౮౨) అవవాదస్తు నిర్దేశో నిదేశః శాసనం చ సః
( ౨. ౭. ౯౮౩) శిష్టిశ్చాజ్ఞా చ సంస్థా తు మర్యాదా ధారణా స్థితిః
( ౨. ౭. ౯౮౪) సుధరణా సుధారా స్త్రీ సుస్థితిః సుదశోన్నతిః
( ౨. ౭. ౯౮౫) ఆగోఽపరాధో మన్తుశ్చ సమే తూద్దానబన్ధనే
( ౨. ౭. ౯౮౬) ద్విపాద్యో ద్విగుణో దణ్డో భాగధేయః కరో బలిః
( ౨. ౭. ౯౮౭) ఘట్టాదిదేయం శుల్కోఽస్త్రీ ప్రాభ్ర్తం తు ప్రదేశనమ్
( ౨. ౭. ౯౮౮) ఉపాయనముపగ్రాహ్యముపహారస్తథోపదా
( ౨. ౭. ౯౮౯) యౌతకాది తు యద్దేయం సుదాయో హరణం చ తత్
( ౨. ౭. ౯౯౦) తత్కాలస్తు తదాత్వం స్యాదుత్తరః కాల ఆయతిః
( ౨. ౭. ౯౯౧) సాంద్ర్ష్టికం ఫలం సద్యః ఉదర్కః ఫలముత్తరమ్
( ౨. ౭. ౯౯౨) అద్ర్ష్టం వహ్నితోయాది ద్ర్ష్టం స్వపరచక్రజమ్
( ౨. ౭. ౯౯౩) మహీభుజామహిభయం స్వపక్షప్రభవం భయమ్
( ౨. ౭. ౯౯౪) ప్రక్రియా త్వధికారః స్యాచ్చామరం తు ప్రకీర్ణకమ్
( ౨. ౭. ౯౯౫) న్ర్పాసనం యత్తద్భద్రాసనం సింహాసనం తు తత్
( ౨. ౭. ౯౯౬) హైమం ఛత్రం త్వాతపత్రం రాజ్ఞస్తు న్ర్పలక్ష్మ తత్
( ౨. ౭. ౯౯౭) భద్రకుమ్భః పూర్ణకుమ్భో భ్ర్ఙ్గారః కనకాలుకా
( ౨. ౭. ౯౯౮) నివేశః శిబిరం షణ్ఢే సజ్జనం తూపరక్షణమ్
( ౨. ౭. ౯౯౯) హస్త్యశ్వరథపాదాతం సేనాఙ్గం స్యాచ్చతుష్టయమ్
( ౨. ౭. ౧౦౦౦) దన్తీ దన్తావలో హస్తీ ద్విరదోఽనేకపో ద్విపః
( ౨. ౭. ౧౦౦౧) మతఙ్గజో గజో నాగః కుఞ్జరో వారణః కరీ
( ౨. ౭. ౧౦౦౨) ఇభః స్తమ్బేరభః పద్మీ యూథనాథస్తు యూథపః
( ౨. ౭. ౧౦౦౩) మదోత్కటో మదకలః కలభః కరిశావకః
( ౨. ౭. ౧౦౦౪) ప్రభిన్నో గర్జితో మత్తః సమావుద్వాన్తనిర్మదౌ
( ౨. ౭. ౧౦౦౫) హాస్తికం గజతా వ్ర్న్దే కరిణీ ధేనుకా వశా
( ౨. ౭. ౧౦౦౬) గణ్డః కటో మదో దానం వమథుః కరశీకరః
( ౨. ౭. ౧౦౦౭) కుమ్భౌ తు పిణ్డౌ శిరసస్తయోర్మధ్యే విదుః పుమాన్
( ౨. ౭. ౧౦౦౮) అవగ్రహో లలాటం స్యాదీషికా త్వక్షికూటకమ్
( ౨. ౭. ౧౦౦౯) అపాఙ్గదేశో నిర్యాణం కర్ణమూలం తు చూలికా
( ౨. ౭. ౧౦౧౦) అధః కుమ్భస్య వాహిత్థం ప్రతిమానమధోఽస్య యత్
( ౨. ౭. ౧౦౧౧) ఆసనం స్కన్ధదేశః స్యాత్పద్మకం బిన్దుజాలకమ్
( ౨. ౭. ౧౦౧౨) పార్శ్వభాగః పక్షభాగో దన్తభాగస్తు యోఽగ్రతః
( ౨. ౭. ౧౦౧౩) ద్వౌ పూర్వపశ్చాజ్జఙ్ఘాదిదేశౌ గాత్రావరే క్రమాత్
( ౨. ౭. ౧౦౧౪) తోత్రం వేణుకమాలానం బన్ధస్తమ్భేఽథ శ్ర్ఙ్ఖలే
( ౨. ౭. ౧౦౧౫) అన్దుకో నిగడోఽస్త్రీ స్యాదఙ్కుశోఽస్త్రీ స్ర్ణిః స్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౦౧౬) దూష్యా ( చూషా) కక్ష్యా వరత్రా స్యాత్కల్పనా సజ్జనా సమే
( ౨. ౭. ౧౦౧౭) ప్రవేణ్యాస్తరణం వర్ణః పరిస్తోమః కుథో ద్వయోః
( ౨. ౭. ౧౦౧౮) వీతం త్వసారం హస్త్యశ్వం వారీ తు గజబన్ధనీ
( ౨. ౭. ౧౦౧౯) ఘోటకే వీతి ( పీతి) తురగతురఙ్గాశ్వతురఙ్గమాః
( ౨. ౭. ౧౦౨౦) వాజివాహార్వగన్ధర్వహయసైన్ధవసప్తయః
( ౨. ౭. ౧౦౨౧) ఆజానేయాః కులీనాః స్యుర్వినీతాః సాధువాహినః
( ౨. ౭. ౧౦౨౨) వనాయుజాః పారసీకాః కామ్బోజాః బాహ్లికా హయాః
( ౨. ౭. ౧౦౨౩) యయురశ్వోఽశ్వమేధీయో జవనస్తు జవాధికః
( ౨. ౭. ౧౦౨౪) ప్ర్ష్ఠ్యః స్థౌరీ సితః కర్కో రథ్యో వోఢా రథస్య యః
( ౨. ౭. ౧౦౨౫) బాలః కిశోరో వామ్యశ్వా వడవా వాడవం గణే
( ౨. ౭. ౧౦౨౬) త్రిష్వాశ్వీనం యదశ్వేన దినేనైకేన గమ్యతే
( ౨. ౭. ౧౦౨౭) కశ్యం తు మధ్యమశ్వానాం హేషా హ్రేషా చ నిస్వనః
( ౨. ౭. ౧౦౨౮) నిగాలస్తు గలోద్దేశో వ్ర్న్దే త్వశ్వీయమాశ్వవత్
( ౨. ౭. ౧౦౨౯) ఆస్కన్దితం ధౌరితకం రేచితమ్ వల్గితం ప్లుతమ్
( ౨. ౭. ౧౦౩౦) గతయోఽమూః పఞ్చ ధారా ఘోణా తు ప్రోథమస్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౦౩౧) కవికా తు ఖలీనోఽస్త్రీ శఫం క్లీబే ఖురః పుమాన్
( ౨. ౭. ౧౦౩౨) పుచ్ఛోఽస్త్రీ లూమలాఙ్గూలే వాలహస్తశ్చ వాలధిః
( ౨. ౭. ౧౦౩౩) త్రిషూపావ్ర్త్తలుఠితౌ పరావ్ర్త్తే ముహుర్భువి
( ౨. ౭. ౧౦౩౪) యానే చక్రిణి యుద్ధార్థే శతాఙ్గః స్యన్దనో రథః
( ౨. ౭. ౧౦౩౫) అసౌ పుష్పరథశ్చక్రయానం న సమరాయ యత్
( ౨. ౭. ౧౦౩౬) కర్ణీరథః ప్రవహణం డయనం చ సమం త్రయమ్
( ౨. ౭. ౧౦౩౭) క్లీబేఽనః శకటోఽస్త్రీ స్యాద్గన్త్రీ కమ్బలివాహ్యకమ్
( ౨. ౭. ౧౦౩౮) శిబికా యాప్యయానం స్యాద్దోలా ప్రేఙ్ఖాఅదికాః స్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౦౩౯) ఉభౌ తు ద్వైపవైయాఘ్రౌ ద్వీపిచర్మావ్ర్తే రథే
( ౨. ౭. ౧౦౪౦) పాణ్డుకమ్బలసంవీతః స్యన్దనః పాణ్డుకమ్బలీ
( ౨. ౭. ౧౦౪౧) రథే కామ్బలవాస్త్రాద్యాః కమ్బలాదిభిరావ్ర్తే
( ౨. ౭. ౧౦౪౨) త్రిషు ద్వైపాదయో రథ్యా రథకడ్యా రథవ్రజే
( ౨. ౭. ౧౦౪౩) ధూః స్త్రీ క్లీబే యానముఖం స్యాద్రథాఙ్గమపస్కరః
( ౨. ౭. ౧౦౪౪) చక్రం రథాఙ్గం తస్యాన్తే నేమిః స్త్రీ స్యాత్ప్రధిః పుమాన్
( ౨. ౭. ౧౦౪౫) పిణ్డికా నాభిరక్షాగ్రకీలకే తు ద్వయోరణిః
( ౨. ౭. ౧౦౪౬) రథగుప్తిర్వరూథో నా కూబరస్తు యుగంధరః
( ౨. ౭. ౧౦౪౭) అనుకర్షీ దార్వధఃస్థం ప్రాసఙ్గో నా యుగాద్యుగః
( ౨. ౭. ౧౦౪౮) సర్వం స్యాద్వాహనం యానం యుగ్యం పత్రం చ ధోరణమ్
( ౨. ౭. ౧౦౪౯) పరమ్పరావాహనం యత్తద్వైనీతకమస్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౦౫౦) ఆధోరణా హస్తిపకా హస్త్యారోహా నిషాదినః
( ౨. ౭. ౧౦౫౧) నియన్తా ప్రాజితా యన్తా సూతః క్షత్తా చ సారథిః
( ౨. ౭. ౧౦౫౨) సవ్యేష్ఠదక్షిణస్థౌ చ సంజ్ఞా రథకుటుమ్బినః
( ౨. ౭. ౧౦౫౩) రథినః స్యన్దనారోహా అశ్వారోహాస్తు సాదినః
( ౨. ౭. ౧౦౫౪) భటా యోధాశ్చ యోద్ధారః సేనారక్షాస్తు సైనికాః
( ౨. ౭. ౧౦౫౫) సేనాయాం సమవేతా యే సైన్యాస్తే సైనికాశ్చ తే
( ౨. ౭. ౧౦౫౬) బలినో యే సహస్రేణ సాహస్రాస్తే సహస్రిణః
( ౨. ౭. ౧౦౫౭) పరిధిస్థః పరిచరః సేనానీర్వాహినీపతిః
( ౨. ౭. ౧౦౫౮) కఞ్చుకో వారబాణోఽస్త్రీ యత్తు మధ్యే సకఞ్చుకాః
( ౨. ౭. ౧౦౫౯) బధ్నన్తి తత్సారసనమధికాఙ్గోఽథ శీర్షకమ్
( ౨. ౭. ౧౦౬౦) శీర్షణ్యం చ శిరస్త్రేఽథ తనుత్రం వర్మ దంశనమ్
( ౨. ౭. ౧౦౬౧) ఉరశ్ఛదః కఙ్కటకో జాగరః కవచోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౦౬౨) ఆముక్తః ప్రతిముక్తశ్చ పినద్ధశ్చాపినద్ధవత్
( ౨. ౭. ౧౦౬౩) సంనద్ధో వర్మితః సజ్జో దంశితో వ్యుఢకఙ్కటః
( ౨. ౭. ౧౦౬౪) త్రిష్వాముక్తాదయో వర్మభ్ర్తాం కావచికం గణే
( ౨. ౭. ౧౦౬౫) పదాతిపత్తిపదగపాదాతికపదాతయః
( ౨. ౭. ౧౦౬౬) పద్గశ్చ పదికశ్చాథ పాదాతం పత్తిసంహతిః
( ౨. ౭. ౧౦౬౭) శస్త్రాజీవే కాణ్డప్ర్ష్ఠాయుధీయాయుధికాః సమాః
( ౨. ౭. ౧౦౬౮) క్ర్తహస్తః సుప్రయోగవిశిఖః క్ర్తపుఙ్ఖవత్
( ౨. ౭. ౧౦౬౯) అపరాద్ధప్ర్షత్కోఽసౌ లక్ష్యాద్యశ్చ్యుతసాయకః
( ౨. ౭. ౧౦౭౦) ధన్వీ ధనుష్మాన్ధానుష్కో నిషఙ్గ్యస్త్రీ ధనుర్ధరః
( ౨. ౭. ౧౦౭౧) స్యాత్కాణ్డవాంస్తు కాణ్డీరః శాక్తీకః శక్తిహేతికః
( ౨. ౭. ౧౦౭౨) యాష్టీకపారశ్వథికౌ యష్టిపర్శ్వథహేతికౌ
( ౨. ౭. ౧౦౭౩) నైస్త్రింశికోఽసిహేతిః స్యాత్సమౌ ప్రాసికకౌన్తికౌ
( ౨. ౭. ౧౦౭౪) చర్మీ ఫలకపాణిః స్యాత్పతాకీ వైజయన్తికః
( ౨. ౭. ౧౦౭౫) అనుప్లవః సహాయశ్చాఽనుచరోఽనుచరోఽభిచరః సమాః
( ౨. ౭. ౧౦౭౬) పురోగాఽగ్రేసరప్రష్ఠాఽగ్రతఃసరపురఃసరాః
( ౨. ౭. ౧౦౭౭) పురోగమః పురోగామీ మన్దగామీ తు మన్థరః
( ౨. ౭. ౧౦౭౮) జఙ్ఘాలోఽతిజవస్తుల్యౌ జఙ్ఘాకరికజాఙ్ఘికౌ
( ౨. ౭. ౧౦౭౯) తరస్వీ త్వరితో వేగీ ప్రజస్వీ జవనో జవః
( ౨. ౭. ౧౦౮౦) జయ్యో యః శక్యతే జేతుం జేయో జేతవ్యమాత్రకే
( ౨. ౭. ౧౦౮౧) జైత్రస్తు జేతా యో గచ్ఛత్యలం విద్విషతః ప్రతి
( ౨. ౭. ౧౦౮౨) సోఽభ్యమిత్రోఽభ్యమిత్రీయోఽప్యభ్యమిత్రీణ ఇత్యపి
( ౨. ౭. ౧౦౮౩) ఊర్జస్వలః స్యాదూర్జస్వీ య ఊర్జోఽతిశయాన్వితః
( ౨. ౭. ౧౦౮౪) స్వాదురస్వానురసిలో రథికో రథిరో రథీ
( ౨. ౭. ౧౦౮౫) కామగామ్యనుకామీనో హ్యత్యన్తీనస్తథా భ్ర్శమ్
( ౨. ౭. ౧౦౮౬) శూరో వీరశ్చ విక్రాన్తో జేతా జిష్ణుశ్చ జిత్వరః
( ౨. ౭. ౧౦౮౭) సాంయుగీనో రణే సాధుః శస్త్రజీవాఽఽదయస్త్రిషు
( ౨. ౭. ౧౦౮౮) ధ్వజినీ వాహినీ సేనా ప్ర్తనాఽనీకినీ చమూః
( ౨. ౭. ౧౦౮౯) వరూథినీ బలం సైన్యం చక్రం చాఽనీకమస్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౦౯౦) వ్యూహస్తు బలవిన్యాసో భేదాదణ్డాఽఽదయో యుధి
( ౨. ౭. ౧౦౯౧) ప్రత్యాసారో వ్యూహపార్ష్ణిః సైన్యప్ర్ష్ఠే ప్రతిగ్రహః
( ౨. ౭. ౧౦౯౨) ఏకేభైకరథా త్ర్యశ్వా పత్తిః పఞ్చపదాతికా
( ౨. ౭. ౧౦౯౩) పత్త్యఙ్గైస్త్రిగుణైః సర్వైః క్రమాదాఖ్యా యథోత్తరమ్
( ౨. ౭. ౧౦౯౪) సేనాముఖం గుల్మగణౌ వాహినీ ప్ర్తనా చమూః
( ౨. ౭. ౧౦౯౫) అనీకినీ దశాఽనీకిన్యక్షౌహిణ్యథ సంపది
( ౨. ౭. ౧౦౯౬) సంపత్తిః శ్రీశ్చ లక్ష్మీశ్చ విపత్త్యాం విపదాపదౌ
( ౨. ౭. ౧౦౯౭) ఆయుధం తు ప్రహరణం శస్త్రమస్త్రమథాఽస్త్రియౌ
( ౨. ౭. ౧౦౯౮) ధనుశ్చాపౌ ధన్వశరాసనకోదణ్డకార్ముకమ్
( ౨. ౭. ౧౦౯౯) ఇష్వాసోఽప్యథ కర్ణస్య కాలప్ర్ష్ఠం శరాసనమ్
( ౨. ౭. ౧౧౦౦) కపిధ్వజస్య గాణ్డీవగాణ్డివౌ పుంనపుంసకౌ
( ౨. ౭. ౧౧౦౧) కోటిరస్యాఽటనీ గోధాతలే జ్యాఘాతవారణే
( ౨. ౭. ౧౧౦౨) లస్తకస్తు ధనుర్మధ్యం మోర్వీ జ్యా శిఞ్జినీ గుణః
( ౨. ౭. ౧౧౦౩) స్యాత్ప్రత్యాలీఢమాలీఢమిత్యాది స్థానపఞ్చకమ్
( ౨. ౭. ౧౧౦౪) లక్ష్యం లక్షం శరవ్యం చ శరాభ్యాస ఉపాసనమ్
( ౨. ౭. ౧౧౦౫) ప్ర్షత్కబాణవిశిఖా అజిహ్మగఖగాఽఽశుగాః
( ౨. ౭. ౧౧౦౬) కలమ్బమార్గణశరాః పత్రీ రోప ఇషుర్ద్వయోః
( ౨. ౭. ౧౧౦౭) ప్రక్ష్వేడనాస్తు నారాచాః పక్షో వాజస్త్రిషూత్తరే
( ౨. ౭. ౧౧౦౮) నిరస్తః ప్రహితే బాణే విషాఽక్తే దిగ్ధలిప్తకౌ
( ౨. ౭. ౧౧౦౯) తూణోపాసఙ్గతూణీరనిషఙ్గా ఇషుధిర్ద్వయోః
( ౨. ౭. ౧౧౧౦) తూణ్యాం ఖద్గే తు నిస్త్రింశచన్ద్రహాసాఽసిరిష్టయః
( ౨. ౭. ౧౧౧౧) కౌక్షేయకో మణ్డలాగ్రః కరవాలః క్ర్పాణవత్
( ౨. ౭. ౧౧౧౨) త్సరుః ఖడ్గాదిముష్టౌ స్యాన్మేఖలా తన్నిబన్ధనమ్
( ౨. ౭. ౧౧౧౩) ఫలకోఽస్త్రీ ఫలం చర్మ సంగ్రాహో ముష్టిరస్య యః
( ౨. ౭. ౧౧౧౪) ద్రుఘణో ముద్గరఘనౌ స్యాదీలీ కరవాలికా
( ౨. ౭. ౧౧౧౫) భిన్దిపాలః స్ర్గస్తుల్యౌ పరిఘః పరిఘాతినః
( ౨. ౭. ౧౧౧౬) ద్వయోః కుఠారః స్వధితిః పరశుశ్చ పరశ్వధః
( ౨. ౭. ౧౧౧౭) స్యాచ్ఛ్స్త్రీ చాఽసిపుత్రీ చ ఛురికా చాఽసిధేనుకా
( ౨. ౭. ౧౧౧౮) వా పుంసి శల్యం శఙ్కుర్నా సర్వలా తోమరోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౧౧౯) ప్రాసస్తు కున్తః కోణస్తు స్త్రియః పాల్యశ్రికోటయః
( ౨. ౭. ౧౧౨౦) సర్వాభిసారః సర్వౌఘః సర్వసన్నహనార్థకః
( ౨. ౭. ౧౧౨౧) లోహాభిసారోఽస్త్రభ్ర్తాం రాజ్ఞానాం నీరాజనావిధిః
( ౨. ౭. ౧౧౨౨) యత్సేనయాఽభిగమనమరౌ తదభిషేణనమ్
( ౨. ౭. ౧౧౨౩) యాత్రా వ్రజ్యాఽభినిర్యాణం ప్రస్థానం గమనం గమః
( ౨. ౭. ౧౧౨౪) స్యాదాసారః ప్రసరణం ప్రచక్రం చలితార్థకమ్
( ౨. ౭. ౧౧౨౫) అహితాన్ప్రత్యభీతస్య రణే యానమభిక్రమః
( ౨. ౭. ౧౧౨౬) వైతాలికా బోధకరాశ్చాక్రికా ఘాణ్టికార్థకాః
( ౨. ౭. ౧౧౨౭) స్యుర్మాగధాస్తు మగధా బన్దినః స్తుతిపాఠకాః
( ౨. ౭. ౧౧౨౮) సంశప్తకాస్తు సమయాత్ సంగ్రామాదనివర్తినః
( ౨. ౭. ౧౧౨౯) రేణుర్ద్వయోః స్త్రియాం ధూలిః పాంసుర్నా న ద్వయో రజః
( ౨. ౭. ౧౧౩౦) చూర్ణే క్షోదః సముత్పిఞ్జపిఞ్జలౌ భ్ర్శమాకులే
( ౨. ౭. ౧౧౩౧) పతాకా వైజయన్తీ స్యాత్కేతనం ధ్వజమస్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౧౩౨) సా వీరాశంసనం యుద్ధభూమిర్యాఽతిభయప్రదా
( ౨. ౭. ౧౧౩౩) అహం పూర్వమహం పూర్వమిత్యహంపూర్వికా స్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౧౩౪) ఆహోపురుషికా దర్పాద్యా స్యాత్సంభావనాఽఽత్మని
( ౨. ౭. ౧౧౩౫) అహమహమికా తు సా స్యాత్ పరస్పరం యో భవత్యహఙ్కారః
( ౨. ౭. ౧౧౩౬) ద్రవిణం తరః సహోబలశౌర్యాణి స్థామ శుష్మం చ
( ౨. ౭. ౧౧౩౭) శక్తిః పరాక్రమః ప్రాణో విక్రమస్త్వతిశక్తితా
( ౨. ౭. ౧౧౩౮) వీరపాణం తు యత్పానం వ్ర్త్తే భావిని వా రణే
( ౨. ౭. ౧౧౩౯) యుద్ధమాయోధనం జన్యం ప్రఘనం ప్రవిదారణమ్
( ౨. ౭. ౧౧౪౦) మ్ర్ధమాస్కన్దనం సంఖ్యం సమీకం సాంపరాయికమ్
( ౨. ౭. ౧౧౪౧) అస్త్రియాం సమరాఽనీకరణాః కలహవిగ్రహౌ
( ౨. ౭. ౧౧౪౨) సంప్రహారాఽభిసంపాత కలిసంస్ఫోట సంయుగాః
( ౨. ౭. ౧౧౪౩) అభ్యామర్ద సమాఘఆత సంగ్రామాఽభ్యాగమాఽఽహవాః
( ౨. ౭. ౧౧౪౪) సముదాయః స్త్రియః సంయత్సమిత్యాఽఽజిసమిద్యుధః
( ౨. ౭. ౧౧౪౫) నియుద్ధం బాహుయుద్ధేఽథ తుములం రణసంకులే
( ౨. ౭. ౧౧౪౬) క్ష్వేదా తు సింహనాదః స్యాత్ కరిణాం ఘటనా ఘటా
( ౨. ౭. ౧౧౪౭) క్రందనం యోధసంరావో బ్ర్ంహితం కరిగజిర్తమ్
( ౨. ౭. ౧౧౪౮) విస్ఫారో ధనుషః స్వానః పతాహాఽఽదమ్బరఓ సమౌ
( ౨. ౭. ౧౧౪౯) ప్రసభం తు బలాత్కారో హఠోఽథ స్ఖలితం ఛలమ్
( ౨. ౭. ౧౧౫౦) అజన్యం క్లీబముత్పాత ఉపసగర్ః సమం త్రయమ్
( ౨. ౭. ౧౧౫౧) మూఛార్ తు కశ్మలం మోహోఽఅప్యవమదర్స్ తు పీదనమ్
( ౨. ౭. ౧౧౫౨) అభ్యవస్కన్దనం త్వభ్యాసాదనం విజయో జయః
( ౨. ౭. ౧౧౫౩) వైరశుద్ధిః ప్రతీకారో వైరనియర్ఆతనం చ సా
( ౨. ౭. ౧౧౫౪) ప్రద్రావోద్ద్రావసంద్రావ సందావా విద్రవో ద్రవః
( ౨. ౭. ౧౧౫౫) అపక్రమోఽపయానం చ రణే భంగః పరాజయః
( ౨. ౭. ౧౧౫౬) పరాజితపరాభూతౌ త్రిషు నష్టతిరోహితౌ
( ౨. ౭. ౧౧౫౭) ప్రమాపణం నిబహర్ణం నికారణం విశారణమ్
( ౨. ౭. ౧౧౫౮) ప్రవాసనం పరాసనం నిషూదనం నిహింసనమ్
( ౨. ౭. ౧౧౫౯) నివార్సనం సంజ్ఞపనం నిగర్న్థనమపాసనమ్
( ౨. ౭. ౧౧౬౦) నిస్తహర్ణం నిహననం క్షణనం పరివజర్నమ్
( ౨. ౭. ౧౧౬౧) నివార్పణం విశసనం మారణం ప్రతిఘాతనమ్
( ౨. ౭. ౧౧౬౨) ఉద్వాసన ప్రమథన క్రథనోజ్జాసనాని చ
( ౨. ౭. ౧౧౬౩) ఆలమ్భపిఞ్జవిశరఘాతోన్మాథవధా అపి
( ౨. ౭. ౧౧౬౪) స్యాత్ పఞ్చతా కాలధర్మో దిష్టాన్తః ప్రలయోఽత్యయః
( ౨. ౭. ౧౧౬౫) అన్తో నాశో ద్వయోర్ మృత్యుర్ మరణం నిధనోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౧౬౬) పరాసుప్రాప్తపంచత్వపరేతప్రేతసంస్థితాః
( ౨. ౭. ౧౧౬౭) మృతప్రమీతౌ త్రిష్వేతే, చితా చిత్యా చితిః స్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౧౬౮) కబంధోఽస్త్రీ క్రియా యుక్తమపమూర్ధకలేవరమ్
( ౨. ౭. ౧౧౬౯) శ్మశానం స్యాత్ పితృవనం కుణపః శవమస్త్రియామ్
( ౨. ౭. ౧౧౭౦) ప్రగ్రహోపగ్రహౌ బంద్యాం, కారా స్యాత్ బంధనాలయే
( ౨. ౭. ౧౧౭౧) పూంసి భూగ్న్యసవః ప్రాణాశ్ చైవం, జీవోఽసుధారణమ్
( ౨. ౭. ౧౧౭౨) ఆయుర్ జీవితకాలో, నా జీవతుర్ జీవనౌషధమ్ |
ఇతి క్షత్రియవర్గః


వైశ్యవర్గః[మార్చు]

( ౨. ౮. ౧౧౭౩) ఊరవ్య ఊరుజ అర్యా వైశ్యా భూమిస్పృశో విశః
( ౨. ౮. ౧౧౭౪) ఆజీవో జీవికా వాతార్ వృత్తిర్ వతర్నజీవనే
( ౨. ౮. ౧౧౭౫) స్త్రియాం కృషిః పాశుపాల్యం వాణిజ్యం చేతి వృత్తయః
( ౨. ౮. ౧౧౭౬) సేవా శ్వవృత్తిరనృతం కృశిరుఞ్ఛశిలం త్వృతమ్
( ౨. ౮. ౧౧౭౭) ద్వే యాచితాఽయాచితయోర్ యథాసంఖ్య్ం మృతాఽమృతే
( ౨. ౮. ౧౧౭౮) సత్యానృతం వణిగ్భావః, స్యాదృణం పయుర్దఞ్చనమ్
( ౨. ౮. ౧౧౭౯) ఉద్ధారోఽథర్ప్రయోగస్ తు కుసీదం వృద్ధిజీవికా
( ౨. ౮. ౧౧౮౦) యాఞ్చయాఽఽప్తం యాచితకం నిమయాదాపమిత్యకమ్
( ౨. ౮. ౧౧౮౧) ఉత్తమణార్ఽధమణౌర్ ద్వౌ ప్రయోక్తృ గ్రాహకౌ క్రమాత్
( ౨. ౮. ౧౧౮౨) కుసీదికో వాధుర్షికో వృద్ధ్యాజీవశ్ చ వార్ధుషిః
( ౨. ౮. ౧౧౮౩) క్షేత్రాజీవః కషర్కశ్చ కృషికశ్ చ కృషీవలః
( ౨. ౮. ౧౧౮౪) క్షేత్రం వ్రైహేయశాలేయం వ్రీహిశాల్యుద్భవోచితమ్
( ౨. ౮. ౧౧౮౫) యవ్యం యవక్యం యష్టిక్యం యవాఽఽదిభవనం హి యత్
( ౨. ౮. ౧౧౮౬) తిల్యతైలీనవన్ మాషోమాఽణుభఙ్గాద్విరూపతా
( ౨. ౮. ౧౧౮౭) మౌద్గీనకౌద్రవీణాఽఽది శేషధాన్యోద్భవక్షమమ్
( ౨. ౮. ౧౧౮౮) శాకక్షేత్రాఽఽదికే శాకశాకతం శాకశాకినమ్
( ౨. ౮. ౧౧౮౯) బీజాకృతం తూప్రకృష్టే సీత్యం కృష్టం చ హల్యవత్
( ౨. ౮. ౧౧౯౦) త్రిగుణాకృతం తృతీయాకృతం త్రిహల్యం త్రిసీత్యమపి తస్మిన్
( ౨. ౮. ౧౧౯౧) ద్విగుణాకృతే తు సవర్ం పూవర్ం శమ్బాకృతమపీహ
( ౨. ౮. ౧౧౯౨) ద్రోణాఽఽఢకాఽఽది వాపాఽఽదౌ ద్రౌణికాఽఽఢకికాఽఽదయః
( ౨. ౮. ౧౧౯౩) ౙ్హరీవాపస్ తు ఖారీక ఉత్త్మణార్ఽఽదయస్ త్రిషు
( ౨. ౮. ౧౧౯౪) పున్నపుంసకయోర్ వప్రః కేదారః క్షేత్రమస్య తు
( ౨. ౮. ౧౧౯౫) కైదారకం స్యాత్ కైదాయర్ం క్షేత్రం కైదారికం గణే
( ౨. ౮. ౧౧౯౬) లోష్టాని లేష్టవః పుంసి కోటిశో లోష్టభేదనః
( ౨. ౮. ౧౧౯౭) ప్రాజనం తోదనం తోత్రం ఖనిత్రమవదారణే
( ౨. ౮. ౧౧౯౮) దాత్రం లవిత్రమాబన్ధో యోత్రం యోక్త్రమథో ఫలమ్
( ౨. ౮. ౧౧౯౯) నిరీషం కుటకం ఫాలః కృషకో లాంగలం హలమ్
( ౨. ౮. ౧౨౦౦) గోదారణం చ సీరోఽథ శమ్యా స్త్రీ యుగకీలకః
( ౨. ౮. ౧౨౦౧) ఈష లాంగలదండః స్యాత్ సీత లాఙ్గలపద్ధతిః
( ౨. ౮. ౧౨౦౨) పుంసి మేధిః ఖలే దారు న్యస్తం యత్ పశుబన్ధనే
( ౨. ౮. ౧౨౦౩) ఆశుర్ వ్రీహిః పాటలః స్యాచ్ఛితశూకయవౌ సమౌ
( ౨. ౮. ౧౨౦౪) తోక్మస్ తు తత్ర హరితే కలాయస్ తు సతీనకః
( ౨. ౮. ౧౨౦౫) హరేణురేణుకౌ చాఽస్మిన్ కోరదూషస్ తు కోద్రవః
( ౨. ౮. ౧౨౦౬) మంగల్యకో మసూరోఽథ మకుష్ఠక మయుష్ఠకౌ
( ౨. ౮. ౧౨౦౭) వనముద్గే సషర్పే తు ద్వౌ తంతుభకదమ్బకౌ
( ౨. ౮. ౧౨౦౮) సిద్ధార్థస్ త్వేష ధవలో గోధూమః సుమనః సమౌ
( ౨. ౮. ౧౨౦౯) స్యాద్ యావకస్ తు కుల్మాషశ్ చణకో హరిమన్థకః
( ౨. ౮. ౧౨౧౦) ద్వౌ తిలే తిలపేజశ్ చ తిలపిఞ్జశ్ చ నిష్ఫలే
( ౨. ౮. ౧౨౧౧) క్షవః క్షుతాభిజననో రాజికా కృష్ణికాఽఽసురీ
( ౨. ౮. ౧౨౧౨) స్త్రియౌ కఙ్గుప్రియఙ్గూ ద్వే అతసీ స్యాదుమా క్షుమా
( ౨. ౮. ౧౨౧౩) మాతులానీ తు భఙ్గాయాం వ్రీహి భేదస్ త్వణుః పుమాన్
( ౨. ౮. ౧౨౧౪) కింశారుః సస్యశూకం స్యాత్ కణిశం సస్యమఞ్జరీ
( ౨. ౮. ౧౨౧౫) ధాన్యం వ్రీహిః స్తమ్బకరిః స్తమ్బో గుచ్ఛస్ తృణాదినః
( ౨. ౮. ౧౨౧౬) నాడీ నాలం చ కాణ్డోఽస్య పలాలోస్త్రీ స నిష్ఫలః
( ౨. ౮. ౧౨౧౭) కడఙ్గరో బుసం క్లీబే ధాన్యత్వచి తుషః పుమాన్
( ౨. ౮. ౧౨౧౮) శూకోఽస్త్రీ శ్లక్ష్ణతీక్ష్ణాఽగ్రే శమీ శిమ్బా త్రిషూత్తరే
( ౨. ౮. ౧౨౧౯) ఋద్ధమావసితం ధాన్యం పూతం తు బహులీకృతమ్
( ౨. ౮. ౧౨౨౦) మాషాఽఽదయః శమీధాన్యే శూకధాన్యే యవాఽఽదయః
( ౨. ౮. ౧౨౨౧) శాలయః కలమాద్యాశ్ చ షష్టికాద్యాశ్ చ పుంస్యమీ
( ౨. ౮. ౧౨౨౨) తృణధాన్యాని నీవారాః స్త్రీ గవేధుర్ గవేధుకా
( ౨. ౮. ౧౨౨౩) అయోగ్రం ముసలోఽస్త్రీ స్యాదుదూఖలములూఖలమ్
( ౨. ౮. ౧౨౨౪) ప్రస్ఫోటనం శూపర్మస్త్రీ చాలనీ తితౌః పుమాన్
( ౨. ౮. ౧౨౨౫) స్యూతప్రసేవౌ కణ్డోలపిటౌ కటకిలిఞ్జకౌ
( ౨. ౮. ౧౨౨౬) సమానౌ రసవత్యాం తు పాకస్థానమహానసే
( ౨. ౮. ౧౨౨౭) పౌరోగవస్ తదధ్యక్షః సూపకారాస్ తు బల్లవాః
( ౨. ౮. ౧౨౨౮) ఆరాలికా ఆన్ధసికాః సూదా ఔదనికా గుణాః
( ౨. ౮. ౧౨౨౯) ఆపూపికః కాన్దవికో భక్ష్యకార ఇమే త్రిషు
( ౨. ౮. ౧౨౩౦) అశ్మన్తముద్ధానమధిశ్రయణీ చుల్లిరన్తికా
( ౨. ౮. ౧౨౩౧) అఙ్గారధానికఽఅంగారశకట్యపి హసన్త్యపి
( ౨. ౮. ౧౨౩౨) హసన్యప్యథ న స్త్రీ స్యాదఙ్గారోఽలాతముల్ముకమ్
( ౨. ౮. ౧౨౩౩) క్లీబేఽమ్బరీపం భ్రాష్ట్రో నా కన్దుర్ వా స్వేదనీ స్త్రియామ్
( ౨. ౮. ౧౨౩౪) అలిఞ్జరః స్యాన్మణికం కకర్య్యర్లుర్ గలన్తికా
( ౨. ౮. ౧౨౩౫) పిఠరః స్థాల్యుఖా కుణ్డం కలశస్ తు త్రిషు ద్వయోః
( ౨. ౮. ౧౨౩౬) ఘటః కుటనిపావస్త్రీ శరావో వధర్మానకః
( ౨. ౮. ౧౨౩౭) ఋజీషం పిష్టపచనం కంసోఽస్త్రీ పానభాజనమ్
( ౨. ౮. ౧౨౩౮) కుతూః కృత్తేః స్నేహపాత్రం సైవాఽల్పా కుతుపః పుమాన్
( ౨. ౮. ౧౨౩౯) సవర్మావపనం భాణ్డం పాత్రామత్రే చ భాజనమ్
( ౨. ౮. ౧౨౪౦) దవిర్ః కమ్బిః ఖజాకా చ స్యాత్ తద్దూర్ దారుహస్తకః
( ౨. ౮. ౧౨౪౧) అస్త్రీ శాకం హరితకం శిగ్రురస్య తు నాడికా
( ౨. ౮. ౧౨౪౨) కలమ్బశ్ చ కదమ్బశ్ చ వేషవార ఉపస్కరః
( ౨. ౮. ౧౨౪౩) తిన్తిడీకం చ చుక్రం చ వృక్షామ్లమథ వేల్లజమ్
( ౨. ౮. ౧౨౪౪) మరీచం కోలకం కృష్ణభూషణం ధమర్పత్తనమ్
( ౨. ౮. ౧౨౪౫) జీరకో జరణోఽజాజి కణాః కృష్ణే తు జీరకే
( ౨. ౮. ౧౨౪౬) సుషవీ కారవీ పృథ్వీ పృథుః కాలోపకుఞ్జికా
( ౨. ౮. ౧౨౪౭) ఆర్ద్రకం శృఙ్గబేరం స్యాదథ ఛత్రా వితున్నకమ్
( ౨. ౮. ౧౨౪౮) కుస్తుమ్బరు చ ధాన్యాకమథ శుణ్ఠీ మహౌషధమ్
( ౨. ౮. ౧౨౪౯) స్త్రీనపుంసకయోర్విశ్వం నాగరం విశ్వభేషజమ్
( ౨. ౮. ౧౨౫౦) ఆరనాలకసౌవీరకుల్మాషఽభిశుతాని చ
( ౨. ౮. ౧౨౫౧) అవన్తిసోమధాన్యామ్లకుఞ్జలాని చ కాఞ్జికే
( ౨. ౮. ౧౨౫౨) సహస్రవేధి జతుకం బల్హీకం హిఙ్గు రామఠమ్
( ౨. ౮. ౧౨౫౩) తత్పత్రీ కారవీ పృథ్వీ బాష్పికా కబరీ పృథుః
( ౨. ౮. ౧౨౫౪) నిశాఽఽఖ్యా కాఞ్చనీ పీతా హరిద్రా వరవణిర్నీ
( ౨. ౮. ౧౨౫౫) సాముద్రం యత్ తు లవణమక్షీవం వశిరం చ తత్
( ౨. ౮. ౧౨౫౬) సైన్ధవోఽస్త్రీ శీతశివం మాణిమన్థం చ సిన్ధుజే
( ౨. ౮. ౧౨౫౭) రౌమకం వసుకం పాక్యం బిడం చ కృతకే ద్వయమ్
( ౨. ౮. ౧౨౫౮) సౌవర్చలేఽక్షరుచకే తిలకం తత్ర మేచకే
( ౨. ౮. ౧౨౫౯) మత్స్యన్డీ ఫాణితం ఖణ్డవికారే శర్కరా సితా
( ౨. ౮. ౧౨౬౦) కూర్చికా క్షీరవికృతిః స్యాద్రసాలా తు మార్జితా
( ౨. ౮. ౧౨౬౧) స్యాత్తేమనం తు నిష్ఠానం త్రిలిఙ్గా వాసితాఽవధేః
( ౨. ౮. ౧౨౬౨) శూలాకృతం భటిత్రం చ శూల్యముఖ్యం తు పైఠరమ్
( ౨. ౮. ౧౨౬౩) ప్రణీతముపసంపన్నం ప్రయస్తం స్యాత్సుసంస్కృతమ్
( ౨. ౮. ౧౨౬౪) స్యాత్పిచ్ఛిలం తు విజిలం సంమృష్టం శోధితం సమే
( ౨. ౮. ౧౨౬౫) చిక్కణం మసృణం స్నిగ్ధం తుల్యే భావితవాసితే
( ౨. ౮. ౧౨౬౬) ఆపక్కం పౌలిరభ్యూషో లాజాః పుంభూమ్ని చాఽక్షతాః
( ౨. ౮. ౧౨౬౭) పృథకః స్యాచ్చిపిటకో ధానా భృష్టయవే స్త్రియః
( ౨. ౮. ౧౨౬౮) పూపోఽపూపః పిష్టకః స్యాత్కరమ్భో దధిసక్తవః
( ౨. ౮. ౧౨౬౯) భిస్సా స్త్రీ భక్తమన్ధోఽన్నమోదనోఽస్త్రీ స దీదివిః
( ౨. ౮. ౧౨౭౦) భిస్సటా దగ్ధికా సర్వరసాఽగ్రే మణ్డమస్త్రియామ్
( ౨. ౮. ౧౨౭౧) మాసరాఽఽచామనిస్రావా మణ్డే భక్తసముద్భవే
( ౨. ౮. ౧౨౭౨) యవాగూరుష్ణికా శ్రాణా విలేపీ తరలా చ సా
( ౨. ౮. ౧౨౭౩) మ్రక్షణాఽభ్యఞ్జనే తైలం కృసరస్తు తిలౌదనః
( ౨. ౮. ౧౨౭౪) గవ్యం త్రిషు గవాం సర్వం గోవిడ్గోమయస్త్రియామ్
( ౨. ౮. ౧౨౭౫) తత్తు శుష్కం కరీషోఽస్త్రీ దుగ్ధం క్షీరం పయస్సమమ్
( ౨. ౮. ౧౨౭౬) పయస్యమాజ్యదధ్యాఽఽది త్రప్స్యం దధి ధనేతరత్
( ౨. ౮. ౧౨౭౭) ఘృతమాజ్యం హవిః సర్పిర్ నవనీతం నవోద్ఘృతమ్
( ౨. ౮. ౧౨౭౮) తత్తు హైయఙ్గవీనం యత్ హ్యోఘోదోహోద్భవం గృతమ్
( ౨. ౮. ౧౨౭౯) దన్డాహతం కాలశేయమరిష్టమపి గోరసః
( ౨. ౮. ౧౨౮౦) తక్రం హ్యుదశ్విన్ మథితం పాదామ్బ్వర్ధామ్బు నిర్జలమ్
( ౨. ౮. ౧౨౮౧) మన్డమ్ దధిభవం మస్తు పీయూషోఽభినవం పయః
( ౨. ౮. ౧౨౮౨) అశనాయా బుభుక్షా క్షుద్ గ్రాసస్తు కవలః పుమాన్
( ౨. ౮. ౧౨౮౩) సపీతిః స్త్రీ తుల్యపానం సగ్ధిః స్త్రీ సహభోజనమ్
( ౨. ౮. ౧౨౮౪) ఉదన్యా తు పిపాసా తృట్ తర్పో జగ్ధిస్తు భోజనమ్
( ౨. ౮. ౧౨౮౫) జేమనం లేహ ఆహారో నిఘాసో న్యాద ఇత్యపి
( ౨. ౮. ౧౨౮౬) సౌహిత్యం తర్పణం తృప్తిః ఫేలా భుక్తసముజ్ఝితమ్
( ౨. ౮. ౧౨౮౭) కామం ప్రకామం పర్యాప్తం నికామేష్టం యథేప్సితమ్
( ౨. ౮. ౧౨౮౮) గోపే గోపాల గోసంఖ్య గోధుగాభీర వల్లవాః
( ౨. ౮. ౧౨౮౯) గోమహిష్యాఽఽదికం పాదబన్ధనం ద్వౌ గవీశ్వరే
( ౨. ౮. ౧౨౯౦) గోమాన్ గోమీ గోకులం తు గోధనం స్యాత్గవాం వ్రజే
( ౨. ౮. ౧౨౯౧) త్రిష్వాశితంగవీనం తద్గావో యత్రాఽశితాః పురా
( ౨. ౮. ౧౨౯౨) ఉక్షా భద్రో బలీవర్ద ఋషభో వృషభో వృషః
( ౨. ౮. ౧౨౯౩) అనడ్వాన్ సౌరభేయో గౌరుక్ష్ణాం సంహతిరౌక్షకమ్
( ౨. ౮. ౧౨౯౪) గవ్యా గోత్రా గవాం వత్సధేన్వోర్ వాత్సకధైనుకే
( ౨. ౮. ౧౨౯౫) ఉక్షా మహాన్ మహోక్షః స్యాద్వృద్ధోక్షస్తు జరద్గవః
( ౨. ౮. ౧౨౯౬) ఉత్పన్న ఉక్షా జాతోక్షః సద్యో జాతస్తు తర్ణకః
( ౨. ౮. ౧౨౯౭) శకృత్కరిస్తు వత్సస్యాద్ దమ్యవత్సతరౌ సమౌ
( ౨. ౮. ౧౨౯౮) ఆర్షభ్యః షణ్డతాయోగ్యః షణ్డో గోపతిరిట్చరః
( ౨. ౮. ౧౨౯౯) స్కన్ధదేశే స్వస్య వహః సాస్నా తు గలకమ్బలః
( ౨. ౮. ౧౩౦౦) స్యాన్నస్తితస్తు నస్యోతః ప్రష్ఠవాడ్ యుగపార్శ్వగః
( ౨. ౮. ౧౩౦౧) యుగాఽఽదీనాం తు వోఢారో యుగ్యప్రాసంగ్యశాకటాః
( ౨. ౮. ౧౩౦౨) ఖనతి తేన తద్వోఢాఽస్యేదం హాలికసైరికౌ
( ౨. ౮. ౧౩౦౩) ధుర్వహే ధుర్య ధౌరేయ ధురీణాః సధురన్ధరాః
( ౨. ౮. ౧౩౦౪) ఉభావేకధురీణైకధురావేకధురావహే
( ౨. ౮. ౧౩౦౫) స తు సర్వధురీణః స్యాద్యో వై సర్వధురాఽఽవహః
( ౨. ౮. ౧౩౦౬) మాహేయీ సౌరభేయీ గౌరుస్రా మాతా చ శృఙ్గిణీ
( ౨. ౮. ౧౩౦౭) అర్జున్యఘ్న్యా రోహిణీ స్యాదుత్తమా గోషు నౌచికీ
( ౨. ౮. ౧౩౦౮) వర్ణాఽఽదిభేదాత్సంజ్ఞాః స్యుః శబలీధవలాఽఽదయః
( ౨. ౮. ౧౩౦౯) ద్విహాయనీ ద్వివర్షా గౌరేకాఽబ్దా త్వేకహాయనీ
( ౨. ౮. ౧౩౧౦) చతురబ్దా చతుర్హాణ్యేవం త్ర్యబ్దా త్రిహాయణీ
( ౨. ౮. ౧౩౧౧) వశా వన్ధ్యాఽవతోకా తు స్రవద్గర్భాఽథ సంధినీ
( ౨. ౮. ౧౩౧౨) ఆక్రాన్తా వృషభేణాథ వేహద్ గర్భోపఘాతినీ
( ౨. ౮. ౧౩౧౩) కాల్యోపసర్యా ప్రజనే ప్రష్ఠౌహీ బాలగర్భిణీ
( ౨. ౮. ౧౩౧౪) స్యాదచణ్డీ తు సుకరా బహుసూతిః పరేష్టుకా
( ౨. ౮. ౧౩౧౫) చిరప్రసూతా బష్కయణీ ధేనుః స్యాత్నవసూతికా
( ౨. ౮. ౧౩౧౬) సువ్రతా సుఖసందోహ్యా పీనోధ్నీ పీవరస్తనీ
( ౨. ౮. ౧౩౧౭) ద్రోణక్షీరా ద్రోణదుగ్ధా ధేనుష్యా బన్ధకే స్థితా
( ౨. ౮. ౧౩౧౮) సమాంసమీనా సా యైవ ప్రతివర్షప్రసూతయే
( ౨. ౮. ౧౩౧౯) ఊధస్తు క్లీబమాపీనం సమౌ శివకకీలకౌ
( ౨. ౮. ౧౩౨౦) న పుమ్సి దామ సందానం పశురజ్జుస్తు దామనీ
( ౨. ౮. ౧౩౨౧) వైశాఖమన్థమన్థాన మన్థానో మన్థదన్డకే
( ౨. ౮. ౧౩౨౨) కుఠరో దన్డవిష్కమ్భో మన్థనీ గర్గరీ సమే
( ౨. ౮. ౧౩౨౩) ఉష్ట్రే క్రమేలకమయమహాఙ్గాః కరభః శిశుః
( ౨. ౮. ౧౩౨౪) కరభాః స్యుః శృఙ్ఖలకా దారవైః పాదబన్ధనైః
( ౨. ౮. ౧౩౨౫) అజా చ్ఛాగీ శుభచ్ఛాగబస్తచ్ఛగలకా అజే
( ౨. ౮. ౧౩౨౬) మేఢ్రోరభ్రోరణోర్ణాయు మేష వృష్ణయ ఏడకే
( ౨. ౮. ౧౩౨౭) ఉష్ట్రోరభ్రాఽజవృన్దే స్యాదౌష్ట్రకౌరభ్రకాఽఽజకమ్
( ౨. ౮. ౧౩౨౮) చక్రీవన్తస్తు వాలేయా రాసభా గర్దభాః ఖరాః
( ౨. ౮. ౧౩౨౯) వైదేహకః సార్థవాహో నైగమో వాణిజో వణిక్
( ౨. ౮. ౧౩౩౦) పణ్యాజీవో హ్యాపణికః క్రయవిక్రయికశ్చ సః
( ౨. ౮. ౧౩౩౧) విక్రేతా స్యాద్విక్రయికః క్రాయికక్రయికౌ సమౌ
( ౨. ౮. ౧౩౩౨) వాణిజ్యం తు వణిజ్యా స్యాన్ మూల్యం వస్నోఽప్యవక్రయః
( ౨. ౮. ౧౩౩౩) నీవీ పరిపణో మూలధనం లాభోఽధికం ఫలమ్
( ౨. ౮. ౧౩౩౪) పరిదానం పరీవర్తో నైమేయనియమావపి
( ౨. ౮. ౧౩౩౫) పుమానుపనిధిర్న్యాసః ప్రతిదానం తదర్పణమ్
( ౨. ౮. ౧౩౩౬) క్రయే ప్రసారితం క్రయ్యం క్రేయం క్రేతవ్యమాత్రకే
( ౨. ౮. ౧౩౩౭) విక్రేయం పణితవ్యం చ పణ్యం క్రయ్యాఽఽదయస్త్రిషు
( ౨. ౮. ౧౩౩౮) క్లీబే సత్యాపనం సత్యఙ్కారః సత్యాకృతిః స్త్రియామ్
( ౨. ౮. ౧౩౩౯) విపణో విక్రయః సంఖ్యాః సంఖ్యేయే హ్యాదశ త్రిషు
( ౨. ౮. ౧౩౪౦) వింశత్యాఽఽద్యాః సదైకత్వే సర్వాః సంఖ్యేయసంఖ్యయోః
( ౨. ౮. ౧౩౪౧) సంఖ్యాఽర్థే ద్విబహుత్వే స్తస్ తాసు చాఽఽనవతేః స్త్రియః
( ౨. ౮. ౧౩౪౨) పఙ్క్తేః శతసహస్రాఽఽది క్రమాద్దశగుణోత్తరమ్
( ౨. ౮. ౧౩౪౩) యౌతవం ద్రువయం పాయ్యమితి మానాఽర్థకం త్రయమ్
( ౨. ౮. ౧౩౪౪) మానం తులాఙ్గులిప్రస్థైర్ గుఞ్జాః పఞ్జాఽఽద్యమాషకః
( ౨. ౮. ౧౩౪౫) తే షోడశాఽక్షః కర్షోఽస్త్రీ పలం కర్షచతుష్టయమ్
( ౨. ౮. ౧౩౪౬) సువర్ణబిస్తౌ హేమ్నోఽక్షే కురుబిస్తస్తు తత్పలే
( ౨. ౮. ౧౩౪౭) తులా స్త్రియాం పలశతం భారః స్యాద్వింశతిస్తులాః
( ౨. ౮. ౧౩౪౮) ఆచితో దశ భారాః స్యుః శాకటో భార ఆచితః
( ౨. ౮. ౧౩౪౯) కార్షాపణః కార్షికః స్యాత్ కార్షికే తామ్రికే పణః
( ౨. ౮. ౧౩౫౦) అస్త్రియామాఢకద్రోణౌ ఖారీ వాహో నికుఞ్చకః
( ౨. ౮. ౧౩౫౧) కుడవః ప్రస్థ ఇత్యాఽఽద్యాః పరిమాణాఽర్థకాః పృథక్
( ౨. ౮. ౧౩౫౨) పాదస్తురీయో భాగః స్యాదంశభాగౌ తు వణ్టకే
( ౨. ౮. ౧౩౫౩) ద్రవ్యం విత్తం స్వాపతేయం రిక్థమృక్థం ధనం వసు
( ౨. ౮. ౧౩౫౪) హిరణ్యం ద్రవిణం ద్యుమ్నమర్థరైవిభవా అపి
( ౨. ౮. ౧౩౫౫) స్యాత్కోశశ్చ హిరణ్యం చ హేమరూప్యే కృతాఽకృతే
( ౨. ౮. ౧౩౫౬) తాభ్యాం యదన్యత్ తత్కుప్యం రూప్యం తద్ ద్వయమాహతమ్
( ౨. ౮. ౧౩౫౭) గారుత్మతం మరకతమశ్మగర్భో హరిన్మణిః
( ౨. ౮. ౧౩౫౮) శోణరత్నం లోహితకః పద్మరాగోఽథ మౌక్తికమ్
( ౨. ౮. ౧౩౫౯) ముక్తాఽథ విద్రుమః పుంసి ప్రవాలం పున్నపుంసకమ్
( ౨. ౮. ౧౩౬౦) రత్నం మణిర్ద్వయోరశ్మజాతౌ ముక్తాఽఽదికేఽపి చ
( ౨. ౮. ౧౩౬౧) స్వర్ణం సువర్ణం కనకం హిరణ్యం హేమకాటకమ్
( ౨. ౮. ౧౩౬౨) తపనీయం శాతకుమ్భం గాఙ్గేయం భర్మ కర్వురమ్
( ౨. ౮. ౧౩౬౩) చామీకరం జాతరూపం మహారజతకాఞ్చనే
( ౨. ౮. ౧౩౬౪) రుక్మం కార్తస్వరం జామ్బూనదమష్టాపదోఽస్త్రియామ్
( ౨. ౮. ౧౩౬౫) అలఙ్కారసువర్ణం యచ్ఛృఙ్గీకనకమిత్యదః
( ౨. ౮. ౧౩౬౬) దుర్వర్ణం రజతం రూప్యం ఖర్జూరం శ్వేతమిత్యపి
( ౨. ౮. ౧౩౬౭) రీతిః స్త్రియామారకూటో న స్త్రియామథ తామ్రకమ్
( ౨. ౮. ౧౩౬౮) శుల్బం మ్లేచ్ఛముఖం ద్వ్యష్టవరిష్టోదుమ్బరాణి చ
( ౨. ౮. ౧౩౬౯) లోహోఽస్త్రీ శస్త్రకం తీక్ష్ణం పిన్డం కాలాయసాఽయసీ
( ౨. ౮. ౧౩౭౦) అశ్మసారోఽథ మణ్డూరం సింహాణమపి తన్మలే
( ౨. ౮. ౧౩౭౧) సర్వం చ తైజసం లౌహం వికారస్త్వయసః కుశీ
( ౨. ౮. ౧౩౭౨) క్షారః కాచోఽథ చపలో రసః సూతశ్చ పారదే
( ౨. ౮. ౧౩౭౩) గవలం మాహిషం శృఙ్గమభ్రకం గిరిజాఽమలే
( ౨. ౮. ౧౩౭౪) స్రోతోఞ్జనం తు మౌవీరం కాపోతాఞ్జనయామునే
( ౨. ౮. ౧౩౭౫) తుత్థాఞ్జనం శిఖిగ్రీవం వితున్నకమయూరకే
( ౨. ౮. ౧౩౭౬) కర్పరీ దావింకాక్కాతోద్భవం తుత్థం రసాఞ్జనమ్
( ౨. ౮. ౧౩౭౭) రసగర్భం తార్క్ష్యశైలం గన్ధాశ్మని తు గన్ధికః
( ౨. ౮. ౧౩౭౮) సౌగన్ధికశ్చ చక్షుష్యాకులాల్యౌ తు కులత్థికా
( ౨. ౮. ౧౩౭౯) రీతిపుష్పం పుష్పకే తు పుష్పకం కుసుమాఞ్జనమ్
( ౨. ౮. ౧౩౮౦) పిఞ్జరం పీతనం తాలమాలం చ హరితాలకే
( ౨. ౮. ౧౩౮౧) గైరేయమర్థ్యం గిరిజమశ్మజం చ శిలాజతు
( ౨. ౮. ౧౩౮౨) వోలగన్ధరసప్రాణపిణ్డగోపరసాః సమాః
( ౨. ౮. ౧౩౮౩) డిణ్డీరోఽబ్ధికఫః ఫేనః సిన్దూరం నాగసంభవమ్
( ౨. ౮. ౧౩౮౪) నాగసీసకయోగేష్టవప్రాణి త్రిషు పిఞ్చటమ్
( ౨. ౮. ౧౩౮౫) రఙ్గవఙ్గే అథ పిచుస్ తూలోఽథ కమలోత్తరమ్
( ౨. ౮. ౧౩౮౬) స్యాత్కుసుమ్భం వహ్నిశిఖం మహారజనమిత్యపి
( ౨. ౮. ౧౩౮౭) మేషకమ్బల ఊర్ణాయుః శశోర్ణం శశలోమని
( ౨. ౮. ౧౩౮౮) మధు క్షౌద్రం మాక్షికాఽఽది మధూచ్ఛిష్టం తు సిక్థకమ్
( ౨. ౮. ౧౩౮౯) మనఃశిలా మనోగుప్తా మనోహ్వా నాగజిహ్వికా
( ౨. ౮. ౧౩౯౦) నైపాలీ కునటీ గోలా యవక్షారో యవాగ్రజః
( ౨. ౮. ౧౩౯౧) పాక్యోఽథ సర్జికాక్షారః కాపోతః సుఖవర్చకః
( ౨. ౮. ౧౩౯౨) సౌవర్చలం స్యాద్రుచకం త్వక్క్షీరీ వంశరోచనా
( ౨. ౮. ౧౩౯౩) శిగ్రుజం శ్వేతమారిచం మోరటం మూలమైక్షవమ్
( ౨. ౮. ౧౩౯౪) గ్రన్థికం పిప్పలీమూలం చటికాశిర ఇత్యపి
( ౨. ౮. ౧౩౯౫) గోలోమీ భూతకేశో నా పత్రాఙ్గం రక్తచన్దనమ్
( ౨. ౮. ౧౩౯౬) త్రికటు త్ర్యూపణం వ్యోపం త్రిఫలా తు ఫలత్రికమ్|
ఇతి వైశ్యవర్గః ౯, అత్ర మూలశ్లోకాః ౧౧౧


శూద్రవర్గః[మార్చు]

( ౨. ౮. ౧౩౯౭) శూద్రాశ్ చాఽవరవర్ణాశ్ చ వృషలాశ్ చ జఘన్యజాః
( ౨. ౮. ౧౩౯౮) ఆచణ్డాలాత్ తు సంకీర్ణా అమ్బష్ఠకరణాఽదయః
( ౨. ౮. ౧౩౯౯) శూద్రావిశోస్ తు కరణోఽమ్బష్ఠో వైశ్యాద్విజన్మనోః
( ౨. ౮. ౧౪౦౦) శూద్రాక్షత్రియయోరుగ్రో మాగధఃక్షత్రియావిశోః
( ౨. ౮. ౧౪౦౧) మాహిషోఽర్యాక్షత్రియయోః క్షత్తాఽర్యాశూద్రయోః సుతః
( ౨. ౮. ౧౪౦౨) బ్రాహ్మణ్యాం క్షత్రియాత్ సూతస్ తస్యాం వైదేహకో విశః
( ౨. ౮. ౧౪౦౩) రథకారస్ తు మాహిష్యాత్ కరణ్యాం యస్య సంభవః
( ౨. ౮. ౧౪౦౪) స్యాచ్ చణ్డాలస్ తు జనితో బ్రాహ్మణ్యాం వృషలేన యః
( ౨. ౮. ౧౪౦౫) కారుః శిల్పీ సంహతైస్ తైర్ ద్వయోః శ్రేణిః సజాతిభిః
( ౨. ౮. ౧౪౦౬) కులకః స్యాత్ కులశ్రేష్ఠీ మాలాకారస్ తు మాలికః
( ౨. ౮. ౧౪౦౭) కుమ్భకారః కులాలః స్యాత్ పలగణ్డస్ తు లేపకః
( ౨. ౮. ౧౪౦౮) తన్తువాయః కువిన్దః స్యాత్ తున్నవాయస్ తు సౌచికః
( ౨. ౮. ౧౪౦౯) రఙ్గాజీవశ్ చిత్రకరః శస్త్రమార్జోఽసి ధావకః
( ౨. ౮. ౧౪౧౦) పాదకృచ్ చర్మకారః స్యాద్ వ్యోకారో లోహకారకః
( ౨. ౮. ౧౪౧౧) నాడిన్ధమః స్వర్ణకారః కలాదో రుక్మకారకః
( ౨. ౮. ౧౪౧౨) స్యాచ్ఛాఙ్ఖికః కామ్బవికః శౌల్బికస్ తామ్రకుట్టకః
( ౨. ౮. ౧౪౧౩) తక్షా తు వర్ధకిస్ త్వష్టా రథకారశ్ చ కాష్ఠతట్
( ౨. ౮. ౧౪౧౪) గ్రామాఽధీనో గ్రామతక్షః కౌటతక్షోఽనధీనకః
( ౨. ౮. ౧౪౧౫) క్షురీ ముణ్డీ దివాకీర్తినాపితాఽన్తావసాయినః
( ౨. ౮. ౧౪౧౬) నిర్ణేజకః స్యాద్ రజకః శౌణ్డికో మణ్డహారకః
( ౨. ౮. ౧౪౧౭) జాబాలః స్యాదజాజీవో దేవాజీవస్ తు దేవలః
( ౨. ౮. ౧౪౧౮) స్యాన్ మాయా శామ్బరీ మాయాకారస్ తు ప్రతిహారకః
( ౨. ౮. ౧౪౧౯) శైలాలినస్ తు శైలూషా జాయాజీవాః కృశాశ్వినః
( ౨. ౮. ౧౪౨౦) భరతా ఇత్యపి నటాశ్ చారణాస్ తు కుశీలవాః
( ౨. ౮. ౧౪౨౧) మార్దఙ్గికా మౌరజికాః పాణివాదాస్ తు పాణిఘాః
( ౨. ౮. ౧౪౨౨) వేణుధ్మాః స్యుర్ వైణవికా వీణావాదాస్ తు వైణికాః
( ౨. ౮. ౧౪౨౩) జీవాన్తకః శాకునికో ద్వౌ వాగురికజాలికౌ
( ౨. ౮. ౧౪౨౪) వైతంసికః కౌటికశ్ చ మాంసికశ్ చ సమం త్రయమ్
( ౨. ౮. ౧౪౨౫) భృతకో భృతిభుక్ కర్మకరో వైతనికోఽపి సః
( ౨. ౮. ౧౪౨౬) వార్తావహో వైవధికో భారవాహస్ తు భారికః
( ౨. ౮. ౧౪౨౭) వివర్ణః పామరో నీచః ప్రాకృతశ్ చ పృథగ్జనః
( ౨. ౮. ౧౪౨౮) నిహీనోఽపసదో జాల్మః క్షుల్లకశ్ చేతరశ్ చ సః
( ౨. ౮. ౧౪౨౯) భృత్యే దాసేరదాసేయదాసగోప్యకచేటకాః
( ౨. ౮. ౧౪౩౦) నియోజ్యకిఙ్కరప్రైష్యభుజిష్యపరిచారకాః
( ౨. ౮. ౧౪౩౧) పరాచితపరిస్కన్దపరజాతపరైధితాః
( ౨. ౮. ౧౪౩౨) మాన్దస్ తున్దపరిమృజ ఆలస్యః శీతకోఽలసోఽనుష్ణః
( ౨. ౮. ౧౪౩౩) దక్షే తు చతురపేశలపటవః సూత్థాన ఉష్ణశ్ చ
( ౨. ౮. ౧౪౩౪) చణ్డాలప్లవమాతఙ్గదివాకీర్తిజనఙ్గమాః
( ౨. ౮. ౧౪౩౫) నిపాదశ్వపచావన్తేవాసిచాణ్డాలపుక్కసాః
( ౨. ౮. ౧౪౩౬) భేదాః | కిరాతశబరపులిన్దా మ్లేచ్ఛజాతయః
( ౨. ౮. ౧౪౩౭) వ్యాధో మృగవధాజీవో మృగయుర్ లుబ్ధకోఽపి సః
( ౨. ౮. ౧౪౩౮) కౌలేయకః సారమేయః కుక్కురో మృగదంశకః
( ౨. ౮. ౧౪౩౯) శునకో భపకః శ్వా స్యాదలర్కస్ తు స యోగితః
( ౨. ౮. ౧౪౪౦) శ్వా విశ్వకద్రుర్ మృగయాకుశలః సరమా శునీ
( ౨. ౮. ౧౪౪౧) విట్చరః సూకరో గ్రామ్యో వర్కరస్ తరుణః పశుః
( ౨. ౮. ౧౪౪౨) ఆచ్ఛోదనం మృగవ్యం స్యాదాఖేటోమృగయా స్త్రియామ్
( ౨. ౮. ౧౪౪౩) దక్షిణాఽరుర్ లుబ్ధయోగాద్ దక్షిణేర్మా కురఙ్గకః
( ౨. ౮. ౧౪౪౪) చౌరైకాగారికస్తేనదస్యుతస్కరమోపకాః
( ౨. ౮. ౧౪౪౫) ప్రతిరోధిపరాస్కన్దిపాటచ్చరమలిమ్లుచాః
( ౨. ౮. ౧౪౪౬) చౌరికా స్తైన్యచౌర్యే చ స్తేయం లోప్త్రం తు తద్ధనే
( ౨. ౮. ౧౪౪౭) వీతంసస్ తూపకరణం బన్ధనే మృగపక్షిణామ్
( ౨. ౮. ౧౪౪౮) ఉన్మాథః కూటయన్త్రం స్యాద్ వాగురా మృగబన్ధనీ
( ౨. ౮. ౧౪౪౯) శుల్బం వరాటకం స్త్రీ తు రజ్జుస్ త్రిషు వటీ గుణః
( ౨. ౮. ౧౪౫౦) ఉద్ఘాటనం ఘటీయన్త్రం సలిలోద్వాహనం ప్రహేః
( ౨. ౮. ౧౪౫౧) పుంసి వేమా వాయదణ్డః సూత్రాణి నరి తన్తవః
( ౨. ౮. ౧౪౫౨) వాణిర్ వ్యూతిః స్త్రియౌ తుల్యే పుస్తం లేప్యాఽఽదికర్మణి
( ౨. ౮. ౧౪౫౩) పాఞ్చాలికా పుత్త్రికా స్యాద్ వస్త్రదన్తాఽఽదిభిః కృతా
( ౨. ౮. ౧౪౫౪) జతుత్రపువికారే తు జాతుపం త్రాపుషం త్రిషు
( ౨. ౮. ౧౪౫౫) పిటకః పేటకః పేటామఞ్జూషాఽథ విహఙ్గికా
( ౨. ౮. ౧౪౫౬) భారయష్టిస్ తదాఽఽలమ్బి శిక్యం కాచోఽథ పాదుకా
( ౨. ౮. ౧౪౫౭) పాదూరుపానత్ స్త్రీ సైవాఽనుపదీనా పదాఽఽయతా
( ౨. ౮. ౧౪౫౮) నద్ధ్నీ వర్ధ్నీ వరత్రా స్యాదశ్వాఽఽదేస్ తాడనీ కశా
( ౨. ౮. ౧౪౫౯) చాణ్డాలికా తు కణ్డోల వీణా చణ్డాలవల్లకీ
( ౨. ౮. ౧౪౬౦) నారాచీ స్యాదేషణికా శాణస్ తు నికషః కషః
( ౨. ౮. ౧౪౬౧) వ్రశ్చనఃపత్రపరశురీపికా తూలికా సమే
( ౨. ౮. ౧౪౬౨) తైజసావర్తనీ మూషా భస్త్రా చర్మప్రసేవికా
( ౨. ౮. ౧౪౬౩) ఆస్ఫోటనీ వేధనికా కృపాణీ కర్తరీ సమే
( ౨. ౮. ౧౪౬౪) వృక్షాదనీ వృక్షభేదీ టఙ్కః పాషాణదారణః
( ౨. ౮. ౧౪౬౫) క్రకచోఽస్త్రీ కరపత్రమారా చర్మప్రభేధికా
( ౨. ౮. ౧౪౬౬) సూర్మీ స్థూణాఽయఃప్రతిమా శిల్పం కర్మ కలాఽఽదికమ్
( ౨. ౮. ౧౪౬౭) ప్రతిమానం ప్రతిబిమ్బం ప్రతిమా ప్రతియాతనా ప్రతిచ్ఛాయా
( ౨. ౮. ౧౪౬౮) ప్రతికృతిరర్చా పుంసి ప్రతినిధిరుపమోపమానం స్యాత్
( ౨. ౮. ౧౪౬౯) వాచ్యలిఙ్గాః సమస్ తుల్యః సదృక్షః సదృశః సదృక్
( ౨. ౮. ౧౪౭౦) సాధారణః సమానశ్ చ స్యురుత్తరపదే త్వమీ
( ౨. ౮. ౧౪౭౧) నిభసంకాశనీకాశప్రతీకాశోపమాఽఽదయః
( ౨. ౮. ౧౪౭౨) కర్మణ్యా తు విధాభృత్యాభృతయో భర్మ వేతనమ్
( ౨. ౮. ౧౪౭౩) భరణ్యం భరణం మూల్యం నిర్వేశః పణ ఇత్యపి
( ౨. ౮. ౧౪౭౪) సురా హలిప్రియా హాలా పరిస్రుద్ వరుణాత్మజా
( ౨. ౮. ౧౪౭౫) గన్ధోత్తమాప్రసన్నేరాకాదమ్బర్యః పరిస్రుతా
( ౨. ౮. ౧౪౭౬) మదిరా కశ్యమద్యే చాప్యవదంశస్ తు భక్షణమ్
( ౨. ౮. ౧౪౭౭) శుణ్డాపానం మదస్థానం మధువారా మధుక్రమాః
( ౨. ౮. ౧౪౭౮) మధ్వాసవో మాధవకో మధు మాధ్వీకమద్వయోః
( ౨. ౮. ౧౪౭౯) మైరేయమాసవః సీధుర్ మన్దకో జగలః సమౌ
( ౨. ౮. ౧౪౮౦) సంధానం స్యాదభిషవః కిణ్వం పుంసి తు నగ్నహూః
( ౨. ౮. ౧౪౮౧) కారోత్తరః సురామణ్డ ఆపానం పానఘోష్ఠికా
( ౨. ౮. ౧౪౮౨) చపకోఽస్త్రీ పానపాత్రం సరకోఽప్యనుతర్షణమ్
( ౨. ౮. ౧౪౮౩) ధూర్తోఽక్షదేవీ కితవోఽక్షధూర్తో ద్యూతకృత్ సమాః
( ౨. ౮. ౧౪౮౪) స్యుర్ లగ్నకాః ప్రతిభువః సభికా ద్యూతకారకాః
( ౨. ౮. ౧౪౮౫) ద్యూతోఽస్త్రియామక్షవతీ కైతవం పణ ఇత్యపి
( ౨. ౮. ౧౪౮౬) పణోఽక్షేషు గ్లహోఽక్షాస్ తు దేవనాః పాశకాశ్ చ తే
( ౨. ౮. ౧౪౮౭) పరిణాయస్ తు శారీణాం సమన్తాత్ నయనేఽస్త్రియామ్
( ౨. ౮. ౧౪౮౮) అష్టాపదం శారిఫలం ప్రాణివృత్తం సమాహ్వయః
( ౨. ౮. ౧౪౮౯) ఉక్తా భూరిప్రయోగత్వాదేకస్మిన్ యేఽత్ర యౌగికాః
( ౨. ౮. ౧౪౯౦) తాద్ధర్మ్యాదన్యతో వృత్తావూత్ద్యా లిఙ్గాఽన్తరేఽపి తే |
ఇతి శూద్రవర్గః ౧౦ అత్ర మూలశ్లోకాః ౪౬ || క్షే ||

కాణ్డసమాప్తిః[మార్చు]

( ౨. ౮. ౧౪౯౧) ఇత్యమరసింహకృతౌ నామలిఙ్గానుశాసనే ద్వితీయః కాణ్డో
( ౨. ౮. ౧౪౯౨) భూమ్యాఽఽదిఃసాఽఙ్గ ఏవ సమర్థితః | అత్ర మూలశ్లోకాః ౭౩౫
( ౨. ౮. ౧౪౯౩) సర్వే చ మిలిత్వా ౭౫౦ ప్ర కా మూ శ్లో ౨౮౧ | క్షే శ్లో ౧౮ సర్వే మి ౨౯౯ |
( ౨. ౮. ౧౪౯౪) ఏవం మూ శ్లో ౧౦౧౭ క్షే శ్లో ౩౨ సర్వే మి ౧౦౪౯