అబ్బురంపుశిశువు ఆకుమీఁద శిశువు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అబ్బురంపుశిశువు ఆకుమీఁద శిశువు
దొబ్బుడు రోల శిశువు త్ప్రువి త్ప్రువి త్ప్రువి

పుట్టు శంఖు చక్రములఁ బుట్టిన యాశిశువు
పుట్టక తొల్లే మారుపుట్టువైన శిశువు
వొట్టుక పాలు వెన్నలు నోలలాడు శిశువు
తొట్టెలలోని శిశువు త్ప్రువి త్ప్రువి త్ప్రువి

నిండిన బండి దన్నిన చిన్ని శిశువు
అండవారి మదమెల్ల నణఁచిన శిశువు
కొండలంతేశ సురులఁ గొట్టిన యా శిశువు
దుండగంపు శిశువు త్ప్రువి త్ప్రువి త్ప్రువి

వేఁగైన వేంకటగిరి వెలసిన శిశువు
కౌఁగిటి యిందిర దొలఁగని శిశువు
ఆఁగి పాలజలధిలో నందమైన పెనుఁబాము
తూఁగు మంచము శిశువు త్ప్రువి త్ప్రువి త్ప్రువి 5-220