అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 73)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఇన్థ్ర]
జానన యొ గామ అపహరేథ విక్రీయాథ వార్ద కారణాత
ఏతథ విజ్ఞాతుమ ఇచ్ఛామి కా ను తస్య గతిర భవేత
2 [బర]
భక్షార్దం విక్రయార్దం వా యే ఽపహారం హి కుర్వతే
థానార్దం వా బరాహ్మణాయ తత్రేథం శరూయతాం ఫలమ
3 విక్రయార్దం హి యొ హింస్యాథ భక్షయేథ వా నిర అఙ్కుశః
ఘాతయానం హి పురుషం యే ఽనుమన్యేయుర అర్దినః
4 ఘాతకః ఖాథకొ వాపి తదా యశ చానుమన్యతే
యావన్తి తస్యా లొమాని తావథ వర్షాణి మజ్జతి
5 యే థొషా యాథృశాశ చైవ థవిజ యజ్ఞొపఘాతకే
విక్రయే చాపహారే చ తే థొషా వై సమృతాః పరభొ
6 అపహృత్య తు యొ గాం వై బరాహ్మణాయ పరయచ్ఛతి
యావథ థానే ఫలం తస్యాస తావన నిరయమ ఋచ్ఛతి
7 సువర్ణం థక్షిణామ ఆహుర గొప్రథానే మహాథ్యుతే
సువర్ణం పరమం హయ ఉక్తం థక్షిణార్దమ అసంశయమ
8 గొప్రథానం తారయతే సప్త పూర్వాంస తదా పరాన
సువర్ణం థక్షిణాం థత్త్వా తావథ థవిగుణమ ఉచ్యతే
9 సువర్ణం పరమం థానం సువర్ణం థక్షిణా పరా
సువర్ణం పావనం శక్ర పావనానాం పరం సమృతమ
10 కులానాం పావనం పరాహుర జాతరూపం శతక్రతొ
ఏషా మే థక్షిణా పరొక్తా సమాసేన మహాథ్యుతే
11 [భ]
ఏతత పితామహేనొక్తమ ఇన్థ్రాయ భరతర్షభ
ఇన్థ్రొ థశరదాయాహ రామాయాహ పితా తదా
12 రాఘవొ ఽపి పరియ భరాత్రే లక్ష్మణాయ యశస్వినే
ఋషిభ్యొ లక్ష్మణేనొక్తమ అరణ్యే వసతా విభొ
13 పారమ్పర్యాగతం చేథమ ఋషయః సంశితవ్రతాః
థుర్ధరం ధారయామ ఆసూ రాజానశ చైవ ధార్మికాః
ఉపాధ్యాయేన గథితం మమ చేథం యుధిష్ఠిర
14 య ఇథం బరాహ్మణొ నిత్యం వథేథ బరాహ్మణ సంసథి
యజ్ఞేషు గొప్రథానేషు థవయొర అపి సమాగమే
15 తస్య లొకాః కిలాక్షయ్యా థైవతైః సహ నిత్యథా
ఇతి బరహ్మా స భగవాన ఉవాచ పరమేశ్వరః