అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఉప]
ఏతాన సహస్రశశ చాన్యాన సమనుధ్యాతవాన హరః
కస్మాత పరసాథం భగవాన న కుర్యాత తవ మాధవ
2 తవాథృశేన హి థేవానాం శలాఘనీయః సమాగమః
బరహ్మణ్యేనానృశంసేన శరథ్థధానేన చాప్య ఉత
జప్యం చ తే పరథాస్యామి యేన థరక్ష్యసి శంకరమ
3 [కృస్న]
అబ్రువం తమ అహం బరహ్మంస తవత్ప్రసాథాన మహామునే
థరక్ష్యే థితిజసంఘానాం మర్థనం తరిథశేశ్వరమ
4 థినే ఽషటమే చ విప్రేణ థీక్షితొ ఽహం యదావిధి
థణ్డీ ముణ్డీ కుశీ చీరీ ఘృతాక్తొ మేఖలీ తదా
5 మాసమ ఏకం ఫలాహారొ థవితీయం సలిలాశనః
తృతీయం చ చతుర్దం చ పఞ్చమం చానిలాశనః
6 ఏకపాథేన తిష్ఠంశ చ ఊర్ధ్వబాహుర అతన్థ్రితః
తేజః సూర్యసహస్రస్య అపశ్యం థివి భారత
7 తస్య మధ్యగతం చాపి తేజసః పాణ్డునన్థన
ఇన్థ్రాయుధపినథ్ధాఙ్గం విథ్యున్మాలా గవాక్షకమ
నీలశైలచయ పరఖ్యం బలాకా భూషితం ఘనమ
8 తమ ఆస్దితశ చ భగవాన థేవ్యా సహ మహాథ్యుతిః
తపసా తేజసా కాన్త్యా థీప్తయా సహ భార్యయా
9 రరాజ భగవాంస తత్ర థేవ్యా సహ మహేశ్వరః
సొమేన సహితః సూర్యొ యదా మేఘస్దితస తదా
10 సంహృష్టరొమా కౌన్తేయ విస్మయొత్ఫుల్లలొచనః
అపశ్యం థేవసంఘానాం గతిమ ఆర్తిహరం హరమ
11 కిరీటినం గథినం శూలపాణిం; వయాఘ్రాజినం జటిలం థణ్డపాణిమ
పినాకినం వజ్రిణం తీక్ష్ణథంష్ట్రం; శుభాఙ్గథం వయాలయజ్ఞొపవీతమ
12 థివ్యాం మాలామ ఉరసానేక వర్ణాం; సముథ్వహన్తం గుల్ఫ థేశావలమ్బామ
చన్థ్రం యదా పరివిష్టం ససంధ్యం; వర్షాత్యయే తథ్వథ అపశ్యమ ఏనమ
13 పరదమానాం గణైశ చైవ సమన్తాత పరివారితమ
శరథీవ సుథుష్ప్రేక్ష్యం పరివిష్టం థివాకరమ
14 ఏకాథశ తదా చైనం రుథ్రాణాం వృషవాహనమ
అస్తువన నియతాత్మానః కర్మభిః శుభకర్మిణమ
15 ఆథిత్యా వసవః సాధ్యా విశ్వే థేవాస తదాశ్వినౌ
విశ్వాభిః సతుతిభిర థేవం విశ్వథేవం సమస్తువన
16 శతక్రతుశ చ భగవాన విష్ణుశ చాథితినన్థనౌ
బరహ్మా రదన్తరం సామ ఈరయన్తి భవాన్తికే
17 యొగీశ్వరాః సుబహవొ యొగథం పితరం గురుమ
బరహ్మర్షయశ చ స సుతాస తదా థేవర్షయశ చ వై
18 పృతివీ చాన్తరిక్షం చ నక్షత్రాణి గరహాస తదా
మాసార్ధ మాసా ఋతవొ రాత్ర్యః సంవత్సరాః కషణాః
19 ముహూర్తాశ చ నిమేషాశ చ తదైవ యుగపర్యయాః
థివ్యా రాజన నమస్యన్తి విథ్యాః సర్వా థిశస తదా
20 సనత్కుమారొ వేథాంశ చ ఇతిహాసాస తదైవ చ
మరీచిర అఙ్గిరా అత్రిః పులస్త్యః పులహః కరతుః
21 మనవః సప్త సొమశ చ అదర్వా స బృహస్పతిః
భృగుర థక్షః కశ్యపశ చ వసిష్ఠః కాశ్య ఏవ చ
22 ఛన్థాంసి థీక్షా యజ్ఞాశ చ థక్షిణాః పావకొ హవిః
యజ్ఞొపగాని థరవ్యాణి మూర్తిమన్తి యుధిష్ఠిర
23 పరజానాం పతయః సర్వే సరితః పన్నగా నగాః
థేవానాం మాతరః సర్వా థేవపత్న్యః స కన్యకాః
24 సహస్రాణి మునీనాం చ అయుతాన్య అర్బుథాని చ
నమస్యన్తి పరభుం శాన్తం పర్వతాః సాగరా థిశః
25 గన్ధర్వాప్సరసశ చైవ గీతవాథిత్రకొవిథాః
థివ్యతానేన గాయన్తః సతువన్తి భవమ అథ్భుతమ
విథ్యాధరా థానవాశ చ గుహ్యకా రాక్షసాస తదా
26 సర్వాణి చైవ భూతాని సదావరాణి చరాణి చ
నమస్యన్తి మహారాజ వాన మనః కర్మభిర విభుమ
పురస్తాథ విష్ఠితః శర్వొ మమాసీత తరిథశేశ్వరః
27 పురస్తాథ విష్ఠితం థృష్ట్వా మమేశానం చ భారత
స పరజాపతిశక్రాన్తం జగన మామ అభ్యుథైక్షత
28 ఈక్షితుం చ మహాథేవం న మే శక్తిర అభూత తథా
తతొ మామ బరవీథ థేవః పశ్య కృష్ణ వథస్వ చ
29 శిరసా వన్థితే థేవే థేవీ పరీతా ఉమాభవత
తతొ ఽహమ అస్తువం సదాణుం సతుతం బరహ్మాథిభిః సురైః
30 నమొ ఽసతు తే శాశ్వతసర్వయొనే; బరహ్మాధిపం తవామ ఋషయొ వథన్తి
తపశ చ సత్త్వం చ రజస; తమశ చ తవామ ఏవ సత్యం చ వథన్తి సన్తః
31 తవం వై బరహ్మా చ రుథ్రశ చ వరుణొ ఽగనిర మనుర భవః
ధాతా తవష్టా విధాతా చ తవం పరభుః సర్వతొ ముఖః
32 తవత్తొ జాతాని భూతాని సదావరాణి చరాణి చ
తవమ ఆథిః సర్వభూతానాం సంహారశ చ తవమ ఏవ హి
33 యే చేన్థ్రియార్దాశ చ మనశ చ కృత్స్నం; యే వాయవః సప్త తదైవ చాగ్నిః
యే వా థివిస్దా థేవతాశ చాపి పుంసాం; తస్మాత పరం తవామ ఋషయొ వథన్తి
34 వేథా యజ్ఞాశ చ సొమశ చ థక్షిణా పావకొ హవిః
యజ్ఞొపగం చ యత కిం చిథ భగవాంస తథ అసంశయమ
35 ఇష్టం థత్తమ అధీతం చ వరతాని నియమాశ చ యే
హరీః కీర్తిః శరీర థయుతిస తుష్టిః సిథ్ధిశ చైవ తవథ అర్పణా
36 కామః కరొధొ భయం లొభొ మథః సతమ్భొ ఽద మత్సరః
ఆధయొ వయాధయశ చైవ భగవంస తనయాస తవ
37 కృతిర వికారః పరలయః పరధానం పరభవొ ఽవయయః
మనసః పరరమా యొనిః సవభావశ చాపి శాశ్వతః
అవ్యక్తః పావన విభొ సహస్రాంశొ హిరణ్మయః
38 ఆథిర గుణానాం సర్వేషాం భవాన వై జీవనాశ్రయః
మహాన ఆత్మా మతిర బరహ్మా విశ్వః శమ్భుః సవయమ్భువః
39 బుథ్ధిః పరజ్ఞొపలబ్ధిశ చ సంవిత ఖయాతిర ధృతిః సమృతిః
పర్యాయ వాచకైః శబ్థైర మహాన ఆత్మా విభావ్యసే
40 తవాం బుథ్ధ్వా బరాహ్మణొ విథ్వాన అన పరమొహం నిగచ్ఛతి
హృథయం సర్వభూతానాం కషేత్రజ్ఞస తవమ ఋషిష్టుతః
41 సర్వతః పాణిపాథస తవం సర్వతొ ఽకషిశిరొముఖః
సర్వతః శరుతిమాఁల లొకే సర్వమ ఆవృత్య తిష్ఠసి
42 ఫలం తవమ అసి తిగ్మాంశొ నిమేషాథిషు కర్మసు
తవం వై పరభార్చిః పురుషః సర్వస్య హృథి సంస్దితః
అణిమా లఘిమా పరాప్తిర ఈశానొ జయొతిర అవ్యయః
43 తవయి బుథ్ధిర మతిర లొకాః పరపన్నాః సంశ్రితాశ చ యే
ధయానినొ నిత్యయొగాశ చ సత్యసంధా జితేన్థ్రియాః
44 యస తవాం ధరువం వేథయతే గుహా శయం; పరభుం పురాణం పురుషం విశ్వరూపమ
హిరణ్మయం బుథ్ధిమతాం పరాం గతిం; స బుథ్ధిమాన బుథ్ధిమ అతీత్య తిష్ఠతి
45 విథిత్వా సప్త సూక్ష్మాణి షడఙ్గం తవాం చ మూర్తితః
పరధానవిధియొగస్దస తవామ ఏవ విశతే బుధః
46 ఏవమ ఉక్తే మయా పార్ద భవే చార్తి వినాశనే
చరాచరం జగత సర్వం సింహనాథమ అదాకరొత
47 స విప్ర సంఘాశ చ సురాసురాశ చ; నాగాః పిశాచాః పితరొ వయాంసి
రక్షొగణా బూత గణాశ చ సర్వే; మహర్షయశ చైవ తదా పరణేముః
48 మమ మూర్ధ్ని చ థివ్యానాం కుసుమానాం సుగన్థినామ
రాశయొ నిపతన్తి సమ వాయుశ చ సుసుఖొ వవౌ
49 నిరీక్ష్య భగవాన థేవీమ ఉమాం మాం చ జగథ ధితః
శతక్రతుం చాభివీక్ష్య సవయం మామ ఆహ శంకరః
50 విథ్మః కృష్ణ పరాం భక్తిమ అస్మాసు తవ శత్రుహన
కరియతామ ఆత్మనః శరేయః పరీతిర హి పరమా తవయి
51 వృణీష్వాష్టౌ వరాన కృష్ణ థాతాస్మి తవ సత్తమ
బరూహి యాథవ శార్థూలయాన ఇచ్ఛసి సుథుర్లభాన