అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 145)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
థుర్వాససః పరసాథాత తే యత తథా మధుసూథన
అవాప్తమ ఇహ విజ్ఞానం తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
2 మహాభాగ్యం చ యత తస్య నామాని చ మహాత్మనః
తత్త్వతొ జఞాతుమ ఇచ్ఛామి సర్వం మతిమతాం వర
3 [వా]
హన్త తే కదయిష్యామి నమస్కృత్వా కపర్థినే
యథ అవాప్తం మహారాజ శరేయొ యచ చార్జితం యశః
4 పరయతః పరాతర ఉత్దాయ యథ అధీయే విశాం పతే
పరాఞ్జలిః శతరుథ్రీయం తన మే నిగథతః శృణు
5 పరజాపతిస తత ససృజే తపసొ ఽనతే మహాతపాః
శంకరస తవ అసృజత తాత పరజాః సదావరజఙ్గమాః
6 నాస్తి కిం చిత పరం భూతం మహాథేవాథ విశాం పతే
ఇహ తరిష్వ అపి లొకేషు భూతానాం పరభవొ హి సః
7 న చైవొత్సహతే సదాతుం కశ చిథ అగ్రే మహాత్మనః
న హి భూతం సమం తేన తరిషు లొకేషు విథ్యతే
8 గన్ధేనాపి హి సంగ్రామే తస్య కరుథ్ధస్య శత్రవః
విసంజ్ఞా హతభూయిష్ఠా వేపన్తి చ పతన్తి చ
9 ఘొరం చ నినథం తస్య పర్జన్యనినథొపమమ
శరుత్వా విథీర్యేథ ధృథయం థేవానామ అపి సంయుగే
10 యాంశ చ ఘొరేణ రూపేణ పశ్యేత కరుథ్ధః పినాక ధృక
న సురా నాసురా లొకే న గన్ధర్వా న పన్నగాః
కుపితే సుఖమ ఏధన్తే తస్మిన్న అపి గుహా గతాః
11 పరజాపతేశ చ థక్షస్య యజతొ వితతే కరతౌ
వివ్యాధ కుపితొ యజ్ఞం నిర్భయస తు భవస తథా
ధనుషా బాణమ ఉత్సృజ్య స ఘొషం విననాథ చ
12 తే న శర్మ కుతః శాన్తిం విషాథం లేభిరే సురాః
విథ్రుతే సహసా యజ్ఞే కుపితే చ మహేశ్వరే
13 తేన జయాతలఘొషేణ సర్వే లొకాః సమాకులాః
బభూవుర అవశాః పార్ద విషేథుశ చ సురాసురాః
14 ఆపశ చుక్షుభిరే చైవ చకమ్పే చ వసుంధరా
వయథ్రవన గిరయశ చాపి థయౌః పఫాల చ సర్వశః
15 అన్ధేన తమసా లొకాః పరావృతా న చకాశిరే
పరనష్టా జయొతిషాం భాశ చ సహ సూర్యేణ భారత
16 భృశం భీతాస తతః శాన్తిం చక్రుః సవస్త్య అయనాని చ
ఋషయః సర్వభూతానామ ఆత్మనశ చ హితైషిణః
17 తతః సొ ఽభయథ్రవథ థేవాన కరుథ్ధొ రౌథ్రపరాక్రమః
భగస్య నయనే కరుథ్ధః పరహారేణ వయశాతయత
18 పూషాణం చాభిథుథ్రావ పరేణ వపుషాన్వితః
పురొడాశం భక్షయతొ థశనాన వై వయశాతయత
19 తతః పరణేముర థేవాస తే వేపమానాః సమ శంకరమ
పునశ చ సంథధే రుథ్రొ థీప్తం సునిశితం శరమ
20 రుథ్రస్య విక్రమం థృష్ట్వా భీతా థేవాః సహర్షిభిః
తతః పరసాథయామ ఆసుః శర్వం తే విబుధొత్తమాః
21 జేపుశ చ శతరుథ్రీయం థేవాః కృత్వాఞ్జలిం తతః
సంస్తూయమానస తరిథశైః పరససాథ మహేశ్వరః
22 రుథ్రస్య భాగం యజ్ఞే చ విశిష్టం తే తవ అకల్పయన
భయేన తరిథశా రాజఞ శరణం చ పరపేథిరే
23 తేన చైవాతికొపేన స యజ్ఞః సంధితొ ఽభవత
యథ యచ చాపి హతం తత్ర తత తదైవ పరథీయతే
24 అసురాణాం పురాణ్య ఆసంస తరీణి వీర్యవతాం థివి
ఆయసం రాజతం చైవ సౌవర్ణమ అపరం తదా
25 నాశకత తాని మఘవా భేత్తుం సర్వాయుధైర అపి
అద సర్వే ఽమరా రుథ్రం జగ్ముః శరణ మర్థితాః
26 తత ఊచుర మహాత్మానొ థేవాః సర్వే సమాగతాః
రుథ్ర రౌథ్రా భవిష్యన్తి పశవః సర్వకర్మసు
జహి థైత్యాన సహ పురైర లొకాంస తరాయస్వ మానథ
27 స తదొక్తస తదేత్య ఉక్త్వా విష్ణుం కృత్వా శరొత్తమమ
శల్యమ అగ్నిం తదా కృత్వా పుఙ్ఖం వైవస్వతం యమమ
వేథాన కృత్వా ధనుః సర్వాఞ జయాం చ సావిత్రిమ ఉత్తమామ
28 థేవాన రదరవం కృత్వా వినియుజ్య చ సర్వశః
తరిపర్వణా తరిశల్యేన తేన తాని బిభేథ సః
29 శరేణాథిత్య వర్ణేన కాలాగ్నిసమతేజసా
తే ఽసురాః స పురాస తత్ర థగ్ధా రుథ్రేణ భారత
30 తం చైవాఙ్క గతం థృష్ట్వా బాలం పఞ్చ శిఖం పునః
ఉమా జిజ్ఞాసమానా వై కొ ఽయమ ఇత్య అబ్రవీత తథా
31 అసూయతశ చ శక్రస్య వజ్రేణ పరహరిష్యతః
సవజ్రం సతమ్భయామ ఆస తం బాహుం పరిఘొపమమ
32 న సంబుబుధిరే చైనం థేవాస తం భువనేశ్వరమ
స పరజాపతయః సర్వే తస్మిన ముముహుర ఈశ్వరే
33 తతొ ధయాత్వాద భగవాన బరహ్మా తమ అమితౌజసమ
అయం శరేష్ఠ ఇతి జఞాత్వా వవన్థే తమ ఉమాపతిమ
34 తతః పరసాథయామ ఆసుర ఉమాం రుథ్రం చ తే సురాః
బభూవ స తథా బాహుర బలహన్తుర యదా పురా
35 స చాపి బరాహ్మణొ భూత్వా థుర్వాసా నామ వీర్యవాన
థవారవత్యాం మమ గృహే చిరం కాలమ ఉపావసత
36 విప్రకారాన పరయుఙ్క్తే సమ సుబహూన మమ వేశ్మని
తాన ఉథారతయా చాహమ అక్షమం తస్య థుఃసహమ
37 స థేవేన్థ్రశ చ వాయుశ చ సొ ఽశవినౌ స చ విథ్యుతః
స చన్థ్రమాః స చేశానః స సూర్యొ వరుణశ చ సః
38 స కాలః సొ ఽనతకొ మృత్యుః స తమొ రాత్ర్యహాని చ
మాసార్ధ మాసా ఋతవః సంధ్యే సంవత్సరశ చ సః
39 స ధాతా స విధాతా చ విశ్వకర్మా స సర్వవిత
నక్షత్రాణి థిశశ చైవ పరథిశొ ఽద గరహాస తదా
విశ్వమూర్తిర అమేయాత్మా భగవాన అమితథ్యుతిః
40 ఏకధా చ థవిధా చైవ బహుధా చ స ఏవ చ
శతధా సహస్రధా చైవ తదా శతసహస్రధా
41 ఈథృశః స మహాథేవొ భూయశ చ భగవాన అతః
న హి శక్యా గుణా వక్తుమ అపి వర్షశతైర అపి