అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 13)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కిం కర్తవ్యం మనుష్యేణ లొకయాత్రా హితార్దినా
కదం వై లొకయాత్రాం తు కిం శీలశ చ సమాచరేత
2 [భ]
కాయేన తరివిధం కర్మ వాచా చాపి చతుర్విధమ
మనసా తరివిధం చైవ థశ కర్మ పదాంస తయజేత
3 పరాణాతిపాతం సతైన్యం చ పరథానమ అదాపి చ
తరీణి పాపాని కాయేన సర్వతః పరివర్జయేత
4 అసత పరలాపం పారుష్యం పైశున్యమ అనృతం తదా
చత్వారి వాచా రాజేన్థ్ర న జల్పేన నానుచిన్తయేత
5 అనభిధ్యా పరస్వేషు సర్వసత్త్వేషు సౌహృథమ
కర్మణాం ఫలమ అస్తీతి తరివిధం మనసా చరేత
6 తస్మాథ వాక్కాయమనసా నాచరేథ అశుభం నరః
శుభాశుభాన్య ఆచరన హి తస్య తస్యాశ్నుతే ఫలమ