అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 125)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
సామ్నా వాపి పరథానే వా జయాయః కిం భవతొ మతమ
పరబ్రూహి భరతశ్రేష్ఠ యథ అత్ర వయతిరిచ్యతే
2 [భ]
సామ్నా పరసాథ్యతే కశ చిథ థానేన చ తదాపరః
పురుషః పరకృతిం జఞాత్వా తయొర ఏకతరం భజేత
3 గుణాంస తు శృణు మే రాజన సాన్త్వస్య భరతర్షభ
థారుణాన్య అపి భూతాని సాన్త్వేనారాధయేథ యదా
4 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
గృహీత్వా రక్షసా ముక్తొ థవిజాతిః కాననే యదా
5 కశ చిత తు బుథ్ధిసంపన్నొ బరాహ్మణొ విజనే వనే
గృహీతః కృచ్ఛ్రమ ఆపన్నొ రక్షసా భక్షయిష్యతా
6 స బుథ్ధిశ్రుత సంపన్నస తం థృష్ట్వాతీవ భీషణమ
సామైవాస్మిన పరయుయుజే న ముమొహ న వివ్యదే
7 రక్షస తు వాచా సంపూజ్య పరశ్నం పప్రచ్ఛ తం థవిజమ
మొక్ష్యసే బరూహి మే పరశ్నం కేనాస్మి హరిణః కృశః
8 ముహూర్తమ అద సంచిన్త్య బరాహ్మణస తస్య రక్షసః
ఆభిర గాదాభిర అవ్యగ్రః పరశ్నం పరతిజగాథ హ
9 విథేశస్దొ విలొకస్దొ వినా నూనం సుహృజ్జనైః
విషయాన అతులాన భుఙ్క్షే తేనాసి హరిణః కృశః
10 నూనం మిత్రాణి తే రక్షః సాధూపచరితాన్య అపి
సవథొషాథ అపరజ్యన్తే తేనాసి హరిణః కృశః
11 ధనైశ్వర్యాధికాః సతబ్ధాస తవథ గుణైః పరమావరాః
అవజానన్తి నూనం తవాం తేనాసి హరిణః కృశః
12 గుణవాన విగుణాన అన్యాన నూనం పశ్యసి సత్కృతాన
పరాజ్ఞొ ఽపరాజ్ఞాన వినీతాత్మా తేనాసి హరిణః కృశః
13 అవృత్త్యా కలిశ్యమానొ ఽపి వృత్త్యుపాయాన విహర్హయన
మాహాత్మ్యాథ వయదసే నూనం తేనాసి హరిణః కృశః
14 సంపీడ్యాత్మానమ ఆర్యత్వాత తవయా కశ చిథ ఉపస్కృతః
జితం తవాం మన్యతే సాధొ తేనాసి హరిణః కృశః
15 కలిశ్యమానాన విమార్గేషు కామక్రొధావృతాత్మనః
మన్యే ను ధయాయసి జనాంస తేనాసి హరిణః కృశః
16 పరాజ్ఞైః సంభావితొ నూనం న పరాజ్ఞైర ఉపసంహితః
హరీమాన అమర్షీ థుర్వృత్తైస తేనాసి హరిణః కృశః
17 నూనం మిత్ర ముఖః శత్రుః కశ చిథ ఆర్యవథ ఆచరన
వఞ్చయిత్వా గతస తవాం వై తేనాసి హరిణః కృశః
18 పరకాశార్ద గతిర నూనం రహస్యకుశలః కృతీ
తజ్జ్ఞైర న పూజ్యసే నూనం తేనాసి హరిణః కృశః
19 అసత్స్వ అభినివిష్టేషు బరువతొ ముక్తసంశయమ
గుణాస తే న విరాజన్తే తేనాసి హరిణః కృశః
20 ధనబుథ్ధిశ్రుతైర హీనః కేవలం తేనసాన్వితః
మహత పరార్దయసే నూనం తేనాసి హరిణః కృశః
21 తపః పరణిహితాత్మానం మన్యే తవారణ్య కాఙ్క్షిణమ
బన్ధువర్గొ న గృహ్ణాతి తేనాసి హరిణః కృశః
22 నూనమ అర్దవతాం మధ్యే తవ వాక్యమ అనుత్తమమ
న భాతి కాలే ఽభిహితం తేనాసి హరిణః కృశః
23 థృఢపూర్వశ్రుతం మూర్ఖం కుపితం హృథయప్రియమ
అనునేతుం న శక్నొషి తేనాసి హరిణః కృశః
24 నూనమ ఆసంజయిత్వా తే కృత్యే కస్మింశ చిథ ఈప్సితే
కశ చిథ అర్దయతే ఽతయర్దం తేనాసి హరిణః కృశః
25 నూనం తవా సవగుణాపేక్షం పూజయానం సుహృథ ధరువమ
మయార్ద ఇతి జానాతి తేనాసి హరిణః కృశః
26 అన్తర్గతమ అభిప్రాయం న నూనం లజ్జయేచ్ఛసి
వివక్తుం పరాప్తి శైదిల్యాత తేనాసి హరిణః కృశః
27 నానా బుథ్ధిరుచీఁల లొకే మనుష్యాన నూనమ ఇచ్ఛసి
గరహీతుం సవగుణైః సర్వాంస తేనాసి హరిణః కృశః
28 అవిథ్వాన భీరుర అల్పార్దొ విథ్యా విక్రమథానజమ
యశః పరార్దయసే నూనం తేనాసి హరిణః కృశః
29 చిరాభిలషితం కిం చిత ఫలమ అప్రాప్తమ ఏవ తే
కృతమ అన్యైర అపహృతం తేనాసి హరిణః కృశః
30 నూనమ ఆత్మకృతం థొషమ అపశ్యన కిం చిథ ఆత్మని
అకారణే ఽభిశస్తొ ఽసి తేనాసి హరిణః కృశః
31 సుహృథామ అప్రమత్తానామ అప్రమొక్ష్యార్ద హానిజమ
థుఃఖమ అర్దగుణైర హీనం తేనాసి హరిణః కృశః
32 సాధూన గృహస్దాన థృష్ట్వా చ తదాసాధూన వనేచరాన
ముక్తాంశ చావసదే సక్తాంస తేనాసి హరిణః కృశః
33 ధర్మ్యమ అర్దం చ కాలే చ థేశే చాభిహితం వచః
న పరతిష్ఠతి తే నూనం తేనాసి హరిణః కృశః
34 థత్తాన అకుశలైర అర్దాన మనీషీ సంజిజీవిషుః
పరాప్య వర్తయసే నూనం తేనాసి హరిణః కృశః
35 పాపాన వివర్ధతొ థేష్ట్వా కల్యాణాంశ చావసీథతః
ధరువం మృగయసే యొగ్యం తేనాసి హరిణః కృశః
36 పరస్పరవిరుథ్ధానాం పరియం నూనం చికీర్షసి
సుహృథామ అవిరొధేన తేనాసి హరిణః కృశః
37 శరొత్రియాంశ చ వికర్మస్దాన పరాజ్ఞాంశ చాప్య అజితేన్థ్రియాన
మన్యే ఽనుధ్యాయసి జనాంస తేనాసి హరిణః కృశః
38 ఏవం సంపూజితం రక్షొవిప్రం తం పరత్యపూజయత
సఖాయమ అకరొచ చైనం సంయొజ్యార్దైర ముమొచ హ