అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కీథృశే పురుషే తాత సత్రీషు వా భరతర్షభ
శరీః పథ్మా వసతే నిత్యం తన మే బరూహి పితామహ
2 [భ]
అత్ర తే వర్తయిష్యామి యదాథృష్టం యదా శరుతమ
రుక్మిణీ థేవకీపుత్ర సంనిధౌ పర్యపృచ్ఛత
3 నారాయణస్యాఙ్క గతాం జవలన్తీం; థృష్ట్వా శరియం పథ్మసమాన వక్త్రామ
కౌతూహలాథ విస్మితచారునేత్రా; పప్రచ్ఛ మాతా మకరధ్వజస్య
4 కానీహ భూతాన్య ఉపసేవసే తవం; సంతిష్ఠతీ కాని న సేవసే తవమ
తాని తరిలొకేశ్వర భూతకాన్తే; తత్త్వేన మే బరూహి మహర్షికన్యే
5 ఏవం తథా శరీర అభిభాష్యమాణా; థేవ్యా సమక్షం గరుడ ధవజస్య
ఉవాచ వాక్యం మధురాభిధానం; మనొహరం చన్థ్ర ముఖీ పరసన్నా
6 వసామి సత్యే సుభగే పరగల్భే; థక్షే నరే కర్మణి వర్తమానే
నాకర్మ శీలే పురుషే వసామి; న నాస్తికే సాంకరికే కృతఘ్నే
న భిన్నవృత్తే న నృశంసవృత్తే; న చాపి చౌరే న గురుష్వ అసూయే
7 యే చాల్పతేజొబలసత్త్వసారా; హృష్యన్తి కుప్యన్తి చ యత్ర తత్ర
న థేవి తిష్ఠామి తదావిధేషు; నరేషు సంసుప్త మనొరదేషు
8 యశ చాత్మని పరార్దయతే న కిం చిథ; యశ చ సవభావొపహతాన్తర ఆత్మా
తేష్వ అల్పసంతొష రతేషు నిత్యం; నరేషు నాహం నివసామి థేవి
9 వసామి ధర్మశీలేషు ధర్మజ్ఞేషు మహాత్మసు
వృథ్ధసేవిషు థాన్తేషు సత్త్వజ్ఞేషు మహాత్మసు
10 సత్రీషు కషాన్తాసు థాన్తాసు థేవథ్విజ పరాసు చ
వసామి సత్యశీలాసు సవభావనిరతాసు చ
11 పరకీర్ణభాణ్డామ అనవేక్ష్య కారిణీం; సథా చ భర్తుః పరతికూలవాథినీమ
పరస్య వేశ్మాభిరతామ అలజ్జామ; ఏవంవిధాం సత్రీం పరివర్జయామి
12 లొకామ అచొక్షామ అవలేహినీం చ; వయపేతధైర్యాం కలహప్రియాం చ
నిథ్రాభిభూతాం సతతం శయానామ; ఏవంవిధాం సత్రీం పరివర్జయామి
13 సత్యాసు నిత్యం పరియథర్శనాసు; సౌభాగ్యయుక్తాసు గుణాన్వితాసు
వసామి నారీషు పతివ్రతాసు; కల్యాణ శీలాసు విభూషితాసు
14 యానేషు కన్యాసు విభూషణేషు; యజ్ఞేషు మేఘేషు చ వృష్టిమత్సు
వసామి ఫుల్లాసు చ పథ్మినీషు; నక్షత్రవీదీషు చ శారథీషు
15 శైలేషు గొష్ఠేషు తదా వనేషు; సరఃసు ఫుల్లొత్పలపఙ్కజేషు
నథీషు హంసస్వననాథితాసు; కరౌఞ్చావఘుష్ట సవరశొభితాసు
16 విస్తీర్ణకూలహ్రథ శొభితాసు; తపస్విసిథ్ధథ్విజ సేవితాసు
వసామి నిత్యం సుబహూథకాసు; సింహైర గజైశ చాకులితొథకాసు
మత్తే గజే గొవృషభే నరేన్థ్రే; సింహాసనే సత్పురుషే చ నిత్యమ
17 యస్మిన గృహే హూయతే హవ్యవాహొ; గొబ్రాహ్మణశ చార్చ్యతే థేవతాశ చ
కాలే చ పుష్పైర బలయః కరియన్తే; తస్మిన గృహే నిత్యమ ఉపైమి వాసమ
18 సవాధ్యాయనిత్యేషు థవిజేషు నిత్యం; కషత్రే చ ధర్మాభిరతే సథైవ
వైశ్యే చ కృషాభిరతే వసామి; శూథ్రే చ శుశ్రూషణనిత్యయుక్తే
19 నారాయణే తవ ఏకమనా వసాని; సర్వేణ భావేన శరీరభూతా
తస్మిన హి ధర్మః సుమహాన నివిష్టొ; బరహ్మణ్యతా చాత్ర తదా పరియత్వమ
20 నాహం శరీరేణ వసామి థేవి; నైవం మయా శక్యమ ఇహాభిధాతుమ
యస్మింస తు భావేన వసామి పుంసి; స వర్ధతే ధర్మయశొ ఽరదకామైః