అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 106)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
థానం బహువిధాకారం శాన్తిః సత్యమ అహింసతా
సవథారతుష్టిశ చొక్తా తే ఫలం థానస్య చైవ యత
2 పితామహస్య విథితం కిమ అన్యత్ర తపొబలాత
తపసొ యత పరం తే ఽథయ తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
3 [భ]
తపః పరచక్షతే యావత తావల లొకా యుధిష్ఠిర
మతం మమ తు కౌన్తేయ తపొ నానశనాత పరమ
4 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
భగీరదస్య సంవాథం బరహ్మణశ చ మహాత్మనః
5 అతీత్య సురలొకం చ గవాం లొకం చ భారత
ఋషిలొకం చ సొ ఽగచ్ఛథ భగీరద ఇతి శరుతిః
6 తం థృష్ట్వా స వచః పరాహ బరహ్మా రాజన భగీరదమ
కదం భగీరదాగాస తవమ ఇమం థేశం థురాసథమ
7 న హి థేవా న గన్ధర్వా న మనుష్యా భగీరద
ఆయాన్త్య అతప్త తపసః కదం వై తవమ ఇహాగతః
8 [భగీ]
నిఃశఙ్కమ అన్నమ అథథం బరాహ్మణేభ్యః; శతం సహస్రాణి సథైవ థానమ
బరాహ్మం వరతం నిత్యమ ఆస్దాయ విథ్ధి; న తవ ఏవాహం తస్య ఫలాథ ఇహాగామ
9 థశైక రాత్రాన థశ పఞ్చరాత్రాన; ఏకాథశైకాథశకాన కరతూంశ చ
జయొతిష్టొమానాం చ శతం యథ ఇష్టం; ఫలేన తేనాపి చ నాగతొ ఽహమ
10 యచ చావసం జాహ్నవీతీర నిత్యః; శతం సమాస తప్యమానస తపొ ఽహమ
అథాం చ తత్రాశ్వతరీ సహస్రం; నారీ పురం న చ తేనాహమ ఆగామ
11 థశాయుతాని చావానామ అయుతాని చ వింశతిమ
పుష్కరేషు థవిజాతిభ్యః పరాథాం గాశ చ సహస్రశః
12 సువర్ణచన్థ్రొడుప ధారిణీనాం; కన్యొత్తమానామ అథథం సరగ్విణీనామ
షష్టిం సహస్రాణి విభూషితానాం; జామ్బూనథైర ఆభరణైర న తేన
13 థశార్బుథాన్య అథథం గొసవేజ్యాస్వ; ఏకైకశొ థశ గా లొకనాద
సమానవత్సాః పయసా సమన్వితాః; సువర్ణకాంస్యొపథుహా న తేన
14 అప్తొర్యామేషు నియతమ ఏకైకస్మిన థశాథథమ
గృష్టీనాం కషీరథాత్రీణాం రొహిణీనాం చ తేన చ
15 థొగ్ధ్రీణాం వై గవాం చైవ పరయుతాని థశైవ హి
పరాథాం థశగుణం బరహ్మన న చ తేనాహమ ఆగతః
16 వాజినాం బాహ్లిజాతానామ అయుతాన్య అథథం థశ
కర్కాణాం హేమమాలానాం న చ తేనాహమ ఆగతః
17 కొటీశ చ కాఞ్చనస్యాష్టౌ పరాథాం బరహ్మన థశ తవ అహమ
ఏకైకస్మిన కరతౌ తేన ఫలేనాహం న చాగతః
18 వాజినాం శయామ కర్ణానాం హరితానాం పితామహ
పరాథాం హేమస్రజాం బరహ్మన కొటీర థశ చ సప్త చ
19 ఈషా థన్తాన మహాకాయాన కాఞ్చనస్రగ్వి భూషితాన
పత్నీమతః సహస్రాణి పరాయచ్ఛం థశ సప్త చ
20 అలంకృతానాం థేవేశ థివ్యైః కనకభూషణైః
రదానాం కాఞ్చనాఙ్గానాం సహస్రాణ్య అథథం థశ
సప్త చాన్యాని యుక్తాని వాజిభిః సమలంకృతైః
21 థక్షిణావయవాః కే చిథ వేథైర యే సంప్రకీర్తితాః
వాజపేయేషు థశసు పరాథాం తేనాపి నాప్య అహమ
22 శక్రతుల్యప్రభావానామ ఇజ్యయా విక్రమేణ చ
సహస్రం నిష్కకణ్ఠానామ అథథం థక్షిణామ అహమ
23 విజిత్య నృపతీన సర్వాన మఖైర ఇష్ట్వా పితామహ
అష్టభ్యొ రాజసూయేభ్యొ న చ తేనాహమ ఆగతః
24 సరొతశ చ యావథ గఙ్గాయాశ ఛన్నమ ఆసీజ జగత్పతే
థక్షిణాభిః పరవృత్తాభిర మమ నాగాం చ తత కృతే
25 వాజినాం చ సహస్రే థవే సువర్ణశతభూషితే
వరం గరామశతం చాహమ ఏకైకస్య తరిధాథథమ
తపస్వీ నియతాహారః శమమ ఆస్దాయ వాగ్యతః
26 థీర్ఘకాలం హిమవతి గఙ్గాయాశ చ థురుత్సహామ
మూర్ధ్నా ధారాం మహాథేవః శిరసా యామ అధారయత
న తేనాప్య అహమ ఆగచ్ఛం ఫలేనేహ పితామహ
27 శమ్య ఆక్షేపైర అయజం యచ చ థేవాన; సథ్యస్కానామ అయుతైశ చాపి యత తత
తరయొ థశ థవాథశాహాంశ చ థేవ; స పౌణ్డరీకాన న చ తేషాం ఫలేన
28 అష్టౌ సహస్రాణి కకుథ్మినామ అహం; శుక్లర్షభాణామ అథథం బరాహ్మణేభ్యః
ఏకైకం వై కాఞ్చనం శృఙ్గమ ఏభ్యః; పత్నీశ చైషామ అథథం నిష్కకణ్ఠీః
29 హిరణ్యరత్ననిచితాన అథథం రత్నపర్వతాన
ధనధాన్య సమృథ్ధాంశ చ గరామాఞ శతసహస్రశః
30 శతం శతానాం గృష్టీనామ అథథం చాప్య అతన్థ్రితః
ఇష్ట్వానేకైర మహాయజ్ఞైర బరాహ్మణేభ్యొ న తేన చ
31 ఏకాథశాహైర అయజం స థక్షిణైర; థవిర థవాథశాహైర అశ్వమేధైశ చ థేవ
ఆర్కాయణైః షొడశభిశ చ బరహ్మంస; తేషాం ఫలేనేహ న చాగతొ ఽసమి
32 నిష్కైక కణ్ఠమ అథథం యొజనాయతం; తథ విస్తీర్ణం కాఞ్చనపాథపానామ
వనం చూతానాం రత్నవిభూషితానాం; న చైవ తేషామ ఆగతొ ఽహం ఫలేన
33 తురాయణం హి వరతమ అప్రధృష్యమ; అక్రొధనొ ఽకరవం తరింశతొ ఽబథాన
శతం గవామ అష్ట శతాని చైవ; థినే థినే హయ అథథం బరాహ్మణేభ్యః
34 పయస్వినీనామ అద రొహిణీనాం; తదైవ చాప్య అనడుహాం లొకనాద
పరాథాం నిత్యం బరాహ్మణేభ్యః సురేశ; నేహాగతస తేన ఫలేన చాహమ
35 తరింశథ అగ్నిమ అహం బరహ్మన్న అయజం యచ చ నిత్యథా
అష్టాభిః సర్వమేధైశ చ నరమేధైశ చ సప్తభిః
36 థశభిర విశ్వజిథ్భిశ చ శతైర అష్టాథశొత్తరైః
న చైవ తేషాం థేవేశ ఫలేనాహమ ఇహాగతః
37 సరయ్వాం బాహుథాయాం చ గఙ్గాయామ అద నైమిషే
గవాం శతానామ అయుతమ అథథం న చ తేన వై
38 ఇన్థ్రేణ గుహ్యం నిహితం వై గుహాయాం; యథ భార్గవస తపసేహాభ్యవిన్థత
జాజ్వల్యమానమ ఉశనస తేజసేహ; తత సాధయామ ఆసమ అహం వరేణ్యమ
39 తతొ మే బరాహ్మణాస తుష్టాస తస్మిన కర్మణి సాధితే
సహస్రమ ఋషయశ చాసన యే వై తత్ర సమాగతాః
ఉక్తస తైర అస్మి గచ్ఛ తవం బరహ్మలొకమ ఇతి పరభొ
40 పరీతేనొక్తః సహస్రేణ బరాహ్మణానామ అహం పరభొ
ఇమం లొకమ అనుప్రాప్తొ మా భూత తే ఽతర విచారణా
41 కామం యదావథ విహితం విధాత్రా; పృష్టేన వాచ్యం తు మయా యదావత
తపొ హి నాన్యచ చానశనాన మతం మే; నమొ ఽసతు తే థేవవర పరసీథ
42 [భ]
ఇత్య ఉక్తవన్తం తం బరహ్మా రాజానం సమ భగీరదమ
పూజయామ ఆస పూజార్హం విధిథృష్ట్తేన కర్మణా