అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 91 నుండి 100 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 91 నుండి 100 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 91[మార్చు]

ఇన్ద్రః సుత్రామా స్వవాఁ అవోభిః సుమృడీకో భవతు విశ్వవేదాః |

బాధతాం ద్వేషో అభయం నః కృణోతు సువీర్యస్య పతయః స్యామ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 92[మార్చు]

స సుత్రామా స్వవాఁ ఇన్ద్రో అస్మదారాచ్చిద్ద్వేషః సనుతర్యుయోతు |

తస్య వయం సుమతౌ యజ్ఞియస్యాపి భద్రే సౌమనసే స్యామ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 93[మార్చు]

ఇన్ద్రేణ మన్యునా వయమభి ష్యామ పృతన్యతః |

ఘ్నన్తో వృత్రాణ్యప్రతి ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 94[మార్చు]

ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషావ సోమం నయామసి |

యథా న ఇన్ద్రః కేవలీర్విశః సంమనసస్కరత్ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 95[మార్చు]

ఉదస్య శ్యావౌ విథురౌ గృధ్రౌ ద్యామివ పేతతుః |

ఉచ్ఛోచనప్రశోచనవస్యోచ్ఛోచనౌ హృదః ||1||


అహమేనావుదతిష్ఠిపం గావౌ శ్రాన్తసదావివ |

కుర్కురావివ కూజన్తావుదవన్తౌ వృకావివ ||2||


ఆతోదినౌ నితోదినావథో సంతోదినావుత |

అపి నహ్యామ్యస్య మేఢ్రం య ఇతః స్త్రీ పుమాన్జభార ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 96[మార్చు]

అసదన్గావః సదనే ऽపప్తద్వసతిం వయః |

ఆస్థానే పర్వతా అస్థుః స్థామ్ని వృక్కావతిష్ఠిపమ్ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 97[మార్చు]

యదద్య త్వా ప్రయతి యజ్ఞే అస్మిన్హోతశ్చికిత్వన్నవృణీమహీహ |

ధ్రువమయో ధ్రువముతా శవిష్ఠైప్రవిద్వాన్యజ్ఞముప యాహి సోమమ్ ||1||


సమిన్ద్ర నో మనసా నేష గోభిః సం సూరిభిర్హరివన్త్సం స్వస్త్యా |

సం బ్రహ్మణా దేవహితం యదస్తి సం దేవానాం సుమతౌ యజ్ఞియానామ్ ||2||


యానావహ ఉశతో దేవ దేవాంస్తాన్ప్రేరయ స్వే అగ్నే సధస్థే |

జక్షివాంసః పపివాంసో మధూన్యస్మై ధత్త వసవో వసూని ||3||


సుగా వో దేవాః సదనా అకర్మ య ఆజగ్మ సవనే మా జుషాణాః |

వహమానా భరమాణాః స్వా వసూని వసుం ఘర్మం దివమా రోహతాను ||4||


యజ్ఞ యజ్ఞం గఛ యజ్ఞపతిం గఛ |

స్వాం యోనిం గఛ స్వాహా ||5||


ఏష తే యజ్ఞో యజ్ఞపతే సహసూక్తవాకః |

సువీర్యః స్వాహా ||6||


వషడ్ధుతేభ్యో వషడహుతేభ్యః |

దేవా గాతువిదో గాతుం విత్త్వా గాతుమిత ||7||


మనసస్పత ఇమం నో దివి దేవేషు యజ్ఞమ్ |

స్వాహా దివి స్వాహా పృథివ్యాం స్వాహాన్తరిక్షే స్వాహా వాతే ధాం స్వాహా ||8||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 98[మార్చు]

సం బర్హిరక్తం హవిషా ఘృతేన సమిన్ద్రేణ వసునా సం మరుద్భిః |

సం దేవైర్విశ్వదేవేభిరక్తమిన్ద్రం గఛతు హవిః స్వాహా ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 99[మార్చు]

పరి స్తృణీహి పరి ధేహి వేదిం మా జామిం మోషీరముయా శయానామ్ |

హోతృషదనమ్హరితం హిరణ్యయం నిష్కా ఏతే యజమానస్య లోకే ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 100[మార్చు]

పర్యావర్తే దుష్వప్న్యాత్పాపాత్స్వప్న్యాదభూత్యాః |

బ్రహ్మాహమన్తరం కృణ్వే పరా స్వప్నముఖాః శుచః ||1||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము