అచ్యుతాష్టకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం

కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ |

శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం

జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే || 1 ||


అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం

మాధవం శ్రీధరం రాధికా రాధితమ్ |

ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం

దేవకీనందనం నందజం సందధే || 2 ||


విష్ణవే జిష్ణవే శంకినే చక్రిణే

రుక్మిణీ రాగినే జానకీ జానయే |

వల్లవీ వల్లభా యార్చితా యాత్మనే

కంస విధ్వంసినే వంశినే తే నమః || 3 ||


కృష్ణ గోవింద హే రామ నారాయణ

శ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే |

అచ్యుతానంద హే మాధవాధోక్షజ

ద్వారకానాయక ద్రౌపదీరక్షక || 4 ||


రాక్షస క్షోభితః సీతయా శోభితో

దండకారణ్యభూ పుణ్యతాకారణః |

లక్ష్మణే నాన్వితో వానరైః సేవితో

అగస్త్య సంపూజితో రాఘవః పాతు మామ్ || 5 ||


ధేనుకారిష్టకా‌உనిష్టికృద్-ద్వేషిహా

కేశిహా కంసహృద్-వంశికావాదకః |

పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో

బాలగోపాలకః పాతు మాం సర్వదా || 6 ||


విద్యుదుద్-యోతవత్-ప్రస్ఫురద్-వాససం

ప్రావృడమ్-భోదవత్-ప్రోల్లసద్-విగ్రహమ్ |

వన్యయా మాలయా శోభితోరః స్థలం

లోహితాఙ్-ఘిద్వయం వారిజాక్షం భజే || 7 ||


కుంచితైః కుంతలై భ్రాజమానాననం

రత్నమౌళిం లసత్-కుండలం గండయోః |

హారకేయూరకం కంకణ ప్రోజ్జ్వలం

కింకిణీ మంజులం శ్యామలం తం భజే || 8 ||


అచ్యుతస్యాష్టకం యః పఠేదిష్టదం

ప్రేమతః ప్రత్యహం పూరుషః సస్పృహమ్

వృత్తతః సుందరం కర్తృ విశ్వంభరః

తస్య వశ్యో హరి ర్జాయతే సత్వరమ్ ||