అంబిగ నా నిన్న నంబిదె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

అంబిగ నా నిన్న నంబిదె |
జగదంబరమణన నంబిదె || ప ||

తుంబిదె హరిగోళంబిగ
అదక్కొంభత్తు ఛిద్రవు అంబిగ |
సంభ్ర్మదిం నోడంబిగ
అదరింబు నోడి నడిసంబిగ || అ.ప. ||

హొళెయ భరవ నోడంబిగ
అదర సెళెవు ఘనవయ్య అంబిగ |
సులియొళు ములిగిదె అంబిగ
ఎనగె సెళెదు కొండొయ్యొ అంబిగ || ೧ ||

ఆరు తెరెయ నోడంబిగ
అదు మీరి బరుతిదె అంబిగ |
యారిందలాగదు అంబిగ
అద నివారిసి దాటిసొ అంబిగ || ೨ ||

సత్యవెంబుదె అంబిగ
సదా భక్తియంబుద పథవంబిగ |
నిత్యమూరుతి నమ్మ పురందర విఠ్ఠల'
ముక్తి మంటపకొయ్యు అంబిగ || ೩ ||