శివాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
(శివాష్టకం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search


శివాష్టకం

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం |

జగన్నాథనాథం సదానందభాజం |

భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 1


గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం |

మహాకాలకాలం గణేశాదిపాలం |

జటాజూటగంగోత్తరంగై ర్విశిష్యం|

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 2


ముదా మాకరం మండనం మండయంతం |

మహామండలం భస్మభూషాధరం తమ్‌ |

అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 3


వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం |

మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశమ్‌ |

గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 4


గిరీంద్రాత్మజాసంగృహీతార్ధదేహమ్‌ |

గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్నగేహం |

పరబ్రహ్మబ్రహ్మాదిభిర్వంద్యమానం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 5


కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం |

పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానం |

బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రదానం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 6


శరచ్చంద్రగాత్రం గణానందపాత్రం |

త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్‌ |

అపర్ణాకళత్రం సదా సచ్చరిత్రం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 7


హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం |

భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం |

శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 8


ఫలస్తుతి:


స్వయం యః ప్రభాతే నరః శూలపాణేః |

పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహ ప్రాప్య రత్నం |

సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం |

విచిత్రైః సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి |


ఇతి శ్రీ శివాష్టకం