లింగాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
(లింగాష్టకం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search


బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం - నిర్మలభాసితశోభితలింగం |
జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 1

దేవమునిప్రవరార్చితలింగం - కామదహనకరుణాకరలింగం |
రావణదర్పవినాశకలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 2

సర్వసుగంధిసులేపితలింగం - బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం |
సిద్ధసురాసురవందితలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 3

కనకమహామణిభూషితలింగం - ఫణిపతివేష్టితశోభితలింగం |
దక్షసుయజ్ఞవినాశనలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 4

కుంకుమచందనలేపితలింగం - పంకజహారసుశోభితలింగం |
సంచితపాపవినాశనలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 5

దేవగణార్చితసేవితలింగం - భావైర్భక్తిభి రేవ చ లింగం |
దినకరకోటిప్రభాకరలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 6

అష్టదళోపరివేష్టితలింగం - సర్వసముద్భవకారణలింగం |
అష్టదరిద్రవినాశనలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 7

సురగురుసురవరపూజితలింగం - సురవరపుష్పసదార్చితలింగం |
పరమపరం పరమాత్మకలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 8

లింగాష్టక మిదం పుణ్యం - యః పఠే చ్ఛివసన్నిధౌ |
శివలోక మవాప్నోతి - శివేన సహ మోదతే|

ఇతి లింగాష్టకం సంపూర్ణమ్‌'