బిల్వాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
(బిల్వాష్టకం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search


బిల్వాష్టకం

త్రిదళం త్రిగుణాకారం - త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం |

త్రిజన్మపాపసంహారం - ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 1


త్రిశాఖై ర్బిల్వపత్రై శ్చ - హ్యచ్ఛిద్రైః కోమలై శ్శుభైః |

శివపూజాం కరిష్యామి - ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 2


అఖండబిల్వపత్రేణ - పూజితే నందికేశ్వరే |

శుద్ధ్యంతి సర్వపాపేభ్యః - ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 3


సాలగ్రామశిలా మేకాం - జాతు విప్రాయ యోర్పయేత్‌

సోమయజ్ఞమహాపుణ్యం - ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 4


దంతికోటిసహస్రాణి - వాజపేయశతాని చ |

కోటికన్యామహాదానం - ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 5


పార్వత్యా స్స్యేదతోత్పన్నం - మహాదేవస్య చ ప్రియం |

బిల్వవృక్షం నమస్యామి - ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 6


దర్శనం బిల్వవృఓస్య - స్పర్శనం పాపనాశనం |

అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 7


మూలతో బ్రహ్మరూపాయ - మధ్యతో విష్ణురూపిణే |

అగ్రత శ్శివరూపాయ - ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 8


బిల్వాష్టక మిదం పుణ్యం - యః పఠే చ్ఛివసన్నిధౌ |

సర్వపాపవినిర్ముక్తః - శివలోక మవాప్నుయాత్‌| 9


ఇతి బిల్వాష్టకం