సార్వత్రికంగా నిరోధించిన ఐపీ చిరునామాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

సార్వత్రిక నిరోధానికై అన్వేషణ
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 21:58, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 82.135.197.104 (17 సెప్టెంబరు 2020 నాడు 07:53కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: spambot)
 • 21:48, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 2003:D6:1F4F:1C80:0:0:0:0/57 (12 డిసెంబరు 2019 నాడు 21:48కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 21:32, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 2003:D6:1F4F:1CA6:0:0:0:0/64 (12 డిసెంబరు 2019 నాడు 21:32కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 21:28, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 77.95.93.132 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 21:28కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:27, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 38.87.237.218 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 21:27కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:24, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 81.82.91.53 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 21:24కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:51, 9 డిసెంబరు 2019: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.68.19.34 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 20:51కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 20:49, 9 డిసెంబరు 2019: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) globally blocked 91.83.227.147 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 20:49కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 20:48, 9 డిసెంబరు 2019: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) globally blocked 182.52.51.59 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 20:48కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 20:46, 9 డిసెంబరు 2019: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.112.32.122 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 20:46కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 20:45, 9 డిసెంబరు 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 45.132.194.0/24 (9 డిసెంబరు 2021 నాడు 20:45కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:34, 9 డిసెంబరు 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 182.52.51.27 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 20:34కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:31, 9 డిసెంబరు 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.188.210.0/24 (9 డిసెంబరు 2022 నాడు 20:31కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:25, 9 డిసెంబరు 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 176.120.37.181 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 20:25కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:19, 9 డిసెంబరు 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 118.175.93.112 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 20:19కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:17, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.225.6.34 (10 డిసెంబరు 2019 నాడు 02:17కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 20:08, 9 డిసెంబరు 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 81.21.86.97 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 20:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 19:45, 9 డిసెంబరు 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 118.174.232.239 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 19:45కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:49, 9 డిసెంబరు 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 182.253.16.170 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 18:49కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:49, 9 డిసెంబరు 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 91.205.146.25 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 18:49కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:48, 9 డిసెంబరు 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.76.253.218 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 18:48కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:54, 9 డిసెంబరు 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 79.106.64.130 (9 జనవరి 2020 నాడు 17:54కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:13, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.8.115.27 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 17:13కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 14:27, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.253.24.58 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 14:27కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 11:47, 9 డిసెంబరు 2019: Green Giant (meta.wikimedia.org) globally blocked 182.1.93.110 (10 డిసెంబరు 2019 నాడు 11:47కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki abuse)
 • 11:15, 9 డిసెంబరు 2019: -revi (meta.wikimedia.org) globally blocked 87.0.68.142 (30 డిసెంబరు 2019 నాడు 11:15కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki vandalism)
 • 08:29, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 182.166.121.103 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 08:29కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: per duck test)
 • 08:28, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 42.145.183.136 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 08:28కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: per duck test)
 • 08:26, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 219.106.38.95 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 08:26కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 06:08, 9 డిసెంబరు 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 108.81.228.186 (11 డిసెంబరు 2019 నాడు 06:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 02:49, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 107.175.231.158 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 02:49కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: colocation service (ColoCrossing); massively used by spambots)
 • 02:31, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 124.248.165.180 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 02:31కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 02:04, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 109.227.199.25 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 02:04కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 02:01, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 49.196.17.188 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 02:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:52, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 188.169.192.103 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:52కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:48, 9 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 119.15.93.82 (9 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:48కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:32, 9 డిసెంబరు 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 96.64.248.61 (7 ఫిబ్రవరి 2020 నాడు 01:32కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 23:53, 8 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 2607:FB90:5E80:F764:0:0:0:0/64 (11 డిసెంబరు 2019 నాడు 23:53కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Long-term abuse)
 • 23:48, 8 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 96.76.200.155 (8 డిసెంబరు 2020 నాడు 23:48కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 23:10, 8 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 204.93.163.81 (8 జనవరి 2020 నాడు 23:10కి కాలం చెల్లుతుంది) (Banned user)
 • 23:10, 8 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.12.6.71 (8 జనవరి 2020 నాడు 23:10కి కాలం చెల్లుతుంది) (Banned user)
 • 23:10, 8 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.11.225.250 (8 జనవరి 2020 నాడు 23:10కి కాలం చెల్లుతుంది) (Banned user)
 • 23:10, 8 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 126.233.78.129 (8 జనవరి 2020 నాడు 23:10కి కాలం చెల్లుతుంది) (Banned user)
 • 23:10, 8 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 83.69.93.64 (8 డిసెంబరు 2020 నాడు 23:10కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 23:09, 8 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 81.28.164.55 (8 డిసెంబరు 2020 నాడు 23:09కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 23:08, 8 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 46.39.245.204 (8 డిసెంబరు 2020 నాడు 23:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 23:05, 8 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 200.69.70.134 (8 డిసెంబరు 2020 నాడు 23:05కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 23:04, 8 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 121.52.149.218 (8 డిసెంబరు 2020 నాడు 23:04కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 22:46, 8 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 102.158.132.100 (8 డిసెంబరు 2020 నాడు 22:46కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 22:25, 8 డిసెంబరు 2019: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 87.101.203.80 (8 డిసెంబరు 2020 నాడు 22:25కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy)
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:GlobalBlockList" నుండి వెలికితీశారు