గౌరీశాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
(గౌరీశాష్టకం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search


గౌరీశాష్టకం

భజ గౌరీశం, భజ గౌరీశం, గౌరీశం భజ మందమతే!(ధ్రువపదమ్‌)

జలభవ దుస్తరజలధిసుతరణం ధ్యేయం చిత్తే శివహరచరణమ్‌,

అన్యోపాయం నహి నహి సత్యం, గేయం శంకర!శంకర!నిత్యమ్‌| 1


దారాపత్యం క్షేత్రం విత్తం దేహం గేహం సర్వమనిత్యమ్‌,

ఇతి పరిభావయ సర్వమసారం, గర్భవికృత్యా స్వప్నవిచారమ్‌| 2


మలవైచిత్య్రే పునరావృత్తిః పునరపి జననీ జఠరోత్పత్తిః,

పునరప్యాశాకులితం జఠరం కిం నహి ముంచసి కథయేచ్చిత్తమ్‌| 3


మాయాకల్పిత మైంద్రంజాలం, నహి తత్సత్యం దృష్టివికారమ్‌,

జ్ఞాతే తత్త్వే సర్వమసారం, మాకురు మాకురు విషయవిచారమ్‌| 4


రజ్జౌ సర్పభ్రమణారోపః తద్వద్బ్రహ్మణి జగదారోపః,

మిథ్యామాయామోహవికారం, మనసి విచారయ వారం వారమ్‌| 5


అధ్వరకోటీగంగాగమనం, కురుతో యోగం చేంద్రియ దమనమ్‌,

జ్ఞానవిహీనః సర్వమతేన నభవతి ముక్తో జన్మశతేన| 6


సోహం హంసో బ్రహ్మైవాహం, శుద్ధానందస్తత్త్వపరోహమ్‌,

అద్వైతోహం సంగవిహీనే చేంద్రియ ఆత్మని నిఖిలే లీనే| 7


శంకరకింకర!మాకురు చింతాం చింతామణినా విరచితమేతత్‌,

యః సద్భక్త్యా పఠతి హి నిత్యం, బ్రహ్మణి లీనో భవతి హి సత్యమ్‌| 8


ఇతి శ్రీ చింతామణి విరచితం గౌరీశాష్టకం సంపూర్ణం