కాలభైరవాష్టకం

వికీసోర్స్ నుండి
(కలభైరవాష్టకం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search

కాలభైరవాష్టకం

దేవ రాజా సేవ్య మన పవానాగ్రి పంకజం,
వ్యాల యజ్ఞ సూత్ర మిందు షెకారం కృపాకారం,
నారదాధి యోగి వృంధ వంధితం దిగంబరం,
కాశికపురాధినాధ కాలభైరవం భజే.

భాను కోటి భాశ్వరం, భావబ్ధి తారకం పరం,
నీలకంధ మీప్సిధార్థ దాయకం త్రిలోచనం,
కళకళ మాంబుజాక్ష మాక్ష శూల మాక్షరం,
కాశికపురాధినాధ కాలభైరవం భజే.

శూల తంగా పస దండ పని మధి కారణం,
శ్యామ కాయ మధి దేవమాక్షరం నిరామయం,
భీమా విక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవ ప్రియం,
కాశికా పురాధి నఢ కలభైరవం భజే.

భుక్తి ముక్తి దయకం ప్రసాష్థ చారు విగ్రహం,
భక్త వత్సలాం శివం, సమస్త లోక విగ్రహం,
వినిక్‌వనన్ మనోజ్న హేమ కింకిని లసథ్ కటీమ్,
కాశికపురాధినాధ కాలభైరవం భజే.

ధర్మ సేతు పాలకం, త్వా ధర్మ మార్గ నాశకం,
కర్మ పాస మొచకం, సుశర్మ దాయకం విభూం
స్వర్ణ వర్ణ శేష పాస శొభితాంగ మండలం,
కాశికపురాధినాధ కాలభైరవం భజే.

రత్న పాదుకా ప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకమ్,
నిత్యమద్విధీయమిశ్ట దైవతమ్ నిరంజనం,
మృత్యు దర్ప నాసనం కరాలడంశట్ర మోక్షణం,
కాశికపురాధినాధ కాలభైరవం భజే.

ఆట్టహాస బిణ్ణ పద్మ జండ కోస సంతథీం,
దృష్టి పాద నష్టా పాప జాల ముగ్ర శాసనం,
అష్టసిద్ధి దాయకం కపాల మాలికాద్రాం,
కాశికపురాధినాధ కాలభైరవం భజే.

భూత స్యాంగంగా నాయకం, విశాల కీర్తి దాయకం,
కాశి వాసా లోక పుణ్య పాప శొధకం విభూం,
నీతి మార్గ కొవిధం పురాతనం జగత్‌పతిం,
కాశికపురాధినాధ కాలభైరవం భజే.

కలభైరవాష్టకం పాటంతి యః మనోహరం,
జ్ఞాన ముక్తి సాధనం, విచిత్ర పుణ్య వర్ధానం,
శోక మోహా దైన్య లోప కోప తాప నాశనం,
తే ప్రయంతి కాలభైరవాంగ్రీ సానీధీం ధృవం