ఆదిత్య హృదయము

వికీసోర్స్ నుండి
(ఆదిత్య హృదయం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search


తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్,

రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్. 1


దైవతై శ్చసమాగమ్య ద్రష్టు మభ్యాగతో రణమ్,

ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః. 2


రామ! రామ! మహాబాహో! శృణు గుహ్యం సనాతనమ్,

యేన సర్వా నరీన్ వత్స! సమరే విజయిష్యసి. 3


ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్,

జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివమ్. 4


సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్,

చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్థన ముత్తమమ్. 5


రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్,

పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్. 6


సర్వదేవాత్మకో హ్యేషః తేజస్వీ రశ్మిభావనః,

ఏష దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః. 7


ఏష బ్రహ్మాచ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః,

మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యాపాంపతిః. 8


పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః,

వాయు ర్వహ్నిః ప్రజాఃప్రాణాః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః. 9


ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్,

సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః. 10


హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిః మరీచిమాన్,

తిమిరోన్మథనః శంభు స్త్వష్టా మార్తాండకంశుమాన్. 11


హిరణ్యగర్భః శిశిర స్తపనో భాస్కరో రవిః

అగ్నిగర్భో దితేః పుత్త్రః శంఖః శిశిరనాశనః. 12


వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుస్సామ పారగః,

ఘనవృష్టి రపాంమిత్రో వింధ్యవీథీ ప్లవంగమః. 13


ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః,

కవిర్విశ్వో మహాతేజాః రక్తః సర్వభవోద్భవః. 14


నక్షత్ర గ్రహ తారాణా మధిపో విశ్వభావనః

తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్! నమోస్తుతే. 15


నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః

జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః 16


జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః,

నమో నమ స్సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః. 17


నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః,

నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః. 18


బ్రహ్మేశా నాచ్యుతేశాయ సూర్యా యాదిత్యవర్చసే,

భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః. 19


తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే,

కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః. 20


తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే,

నమస్తమో భినిఘ్నాయ రవయే లోకసాక్షిణే. 21


నాశయత్యేష వై భూతం తదైవ సృజతి ప్రభుః,

పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః. 22


ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః,

ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చై వాగ్నిహోత్రిణామ్. 23


వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ,

యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః. 24


ఏన మాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ,

కీర్తయన్ పురుషః కశ్చి న్నావసీదతి రాఘవ!. 25


పూజయ స్త్వైన మేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్,

ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి. 26


అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో! రావణం త్వం వధిష్యసి,

ఏవ ముక్త్యా తథాగస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్. 27


ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజా నష్టశోకో భవత్తదా,

ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్. 28


ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జత్వాతు పరం హర్ష మవాప్తవాన్,

త్రిరాచమ్య శుచి ర్భూత్వా ధను రాదాయ వీర్యవాన్. 29


రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్దాయ సముపాగమత్,

సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో భవత్. 30


అథ రవి రవద న్నిరీక్ష్య రామం

ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః

నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా

సురగణ మధ్యగతో వచ స్త్వరేతి. 31


ఆదిత్య హృదయం వినండి