అన్నపూర్ణాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
(అన్నపూర్ణాష్టకం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search


అన్నపూర్ణాష్టకం

నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ - సౌందర్యరత్నాకరీ

నిర్ధూతాఖిలఘోరపాపనికరీ - ప్రత్యక్షమహేశ్వరీ

ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీ - కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ - మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ| 1


నానారత్నవిచిత్రభూషణకరీ - హేమాంబరాడంబరీ

ముక్తాహారవిడంబమానవిలస - ద్వక్షోజకుంభాంతరీ

కాశ్మీరాగురువాసితాంగరుచిరా - కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ - మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ| 2


యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ - ధర్మైకనిష్ఠాకరీ

చంద్రార్కానలభాసమానలహరీ - త్రైలోక్యరక్షాకరీ

సర్వైశ్వర్యకరీ తపఃఫలకరీ - కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ - మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ| 3


కైలాసాచలకందరాలయకరీ - గౌరీ హ్యుమా శాంకరీ

కౌమారీ నిగమార్థ గోచరకరీ - హ్యోంకారబీజాక్షరీ

మోక్షద్వారకవాటపాటనకరీ - కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ - మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ| 4


దృశ్యాదృశ్యవిభూతిపావనకరీ - బ్రహ్మాండభాండోదరీ

లీలానాటకసూత్రఖేలనకరీ - విజ్ఞానదీపాంకురీ

శ్రీవిశ్వేశమనఃప్రమోదనకరీ - కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ - మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ| 5


ఆదిక్షాంతసమస్తవర్ణనికరీ - శంభుప్రియా శాంకరీ

కాశ్మీరే త్రిపురేశ్వరీ త్రిణయనీ - విశ్వేశ్వరీ శ్రీధరీ

స్వర్గద్వారకవాటపాటనకరీ - కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ - మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ| 6


ఉర్వీ సర్వజయేశ్వరీ జయకరీ - మాతా కృపాసాగరీ

నారీ నాలసమానకుంతలధరీ - నిత్యాన్నదానేశ్వరీ

సాక్షాన్మోక్షకరీ సదా శుభకరీ - కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ - మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ| 7


దేవీ సర్వవిచిత్రరత్నరచితా - దాక్షాయణీ సుందరీ

వామా స్వాదుపయోధరప్రియకరీ - సౌభాగ్యమహేశ్వరీ

భక్తాభీష్టకరీ సదా శుభకరీ - కాశీపురధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ - మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ| 8


చంద్రార్కానలకోటికోటిసదృశా - చంద్రాంశుబింబాధరీ

చంద్రార్కాగ్నిసమానకుండలధరీ - చంద్రార్కవర్ణేశ్వరీ

మాలాపుస్తకపాశసాంకుశధరీ - కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ - మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ| 9


క్షత్రత్రాణకరీ సదా శివకరీ - మాతా కృపాసాగరీ

సాక్షా న్మోక్షకరీ సదా శివకరీ - విశ్వేశ్వర శ్రీధరీ

దక్షాక్రందకరీ నిరామయకరీ - కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ - మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ| 10


అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే - శంకరప్రాణవల్లభే

జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం - భిక్షాం దేహీచ పార్వతి,

మాతా చ పార్వతీ దేవీ - పితా దేవో మహేశ్వరః

బాంధవ శ్శివభక్తాశ్చ - స్వదేశో భువనత్రయమ్‌|

ఇతిః శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టకం సంపూర్ణమ్‌