హనుమన్నమస్కారః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ |

రామాయణమహామాలారత్నం వందేzనిలాత్మజమ్ || 1 ||


అంజనానందనంవీరం జానకీశోకనాశనమ్ |

కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరమ్ || 2 ||


మహావ్యాకరణాంభోధిమంథమానసమందరమ్ |

కవయంతం రామకీర్త్యా హనుమంతముపాస్మహే || 3 ||


ఉల్లంఘ్య సింధోః సలిలం సలీలం యః శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః |

ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయమ్ || 4 ||


మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ |

వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి || 5 ||


ఆంజనేయమతిపాటలాననం కాంచనాద్రికమనీయవిగ్రహమ్ |

పారిజాతతరుమూలవాసినం భావయామి పవమాననందనమ్ || 6 ||


యత్ర యత్ర రఘునాథకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |

బాష్పవారిపరిపూర్ణలోచనం మారుతిర్నమత రాక్షసాంతకమ్ || 7 ||