సుందరకాండము - సర్గము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 7

స వేశ్మ జాలం బలవాన్ దదర్శ | వ్యాసక్త వైడూర్య సువర్ణ జాలమ్ | యథా మహత్ ప్రావృషి మేఘ జాలం | విద్యుత్పినద్ధం సవిహఞ్గ జాలమ్ || 5.7.1

నివేశనానాం వివిధాశ్చ శాలాః | ప్రధాన శఞ్ఖాయుధ చాప శాలాః | మనో హరాశ్చాపి పునర్విశాలా | దదర్శ వేశ్మాద్రిషు చన్ద్ర శాలాః || 5.7.2

గృహాణి నానా వసు రాజితాని | దేవాసురైశ్చాపి సుపూజితాని | సర్వైశ్చ దోషైః పరివర్జితాని | కపిర్దదర్శ స్వ బలార్జితాని || 5.7.3

తాని ప్రయత్నాభిసమాహితాని | మయేన సాక్షాదివ నిర్మితాని | మహీ తలే సర్వ గుణోత్తరాణి | దదర్శ లఞ్కాధిపతేర్గృహాణి || 5.7.4

తతో దదర్శోఛ్రిచిత మేఘ రూపమ్ | మనో హరం కాఙ్చన చారు రూపమ్ | రక్షోధిపస్యాత్మ బలానురూపమ్ | గృహోత్తమం హయప్రతిరూప రూపమ్ || 5.7.5

మహీతలే స్వర్గమివ ప్రకీర్ణమ్ | శ్రియా జ్వలన్తం బహు రత్న కీర్ణమ్ | నానా తరూణాం కుసుమావకీర్ణమ్ | గిరేరివాగ్రం రజసావకీర్ణమ్ || 5.7.6

నారీ ప్రవేకైరివ దీప్యమానమ్ | తటిద్భిరమ్భోదవదర్చ్యమానమ్ | హంస ప్రవేకైరివ వాహ్యమానమ్ | శ్రియా యుతం ఖే సుకృతాం విమానమ్ || 5.7.7

యథా నగాగ్రం బహు ధాతు చిత్రం | యథా నభశ్చ గ్రహ చన్ద్ర చిత్రమ్ | దదర్శ యుక్తీ కృత మేఘ చిత్రం | విమాన రత్నం బహు రత్న చిత్రమ్ || 5.7.8

మహీ కృతా పర్వత రాజి పూర్ణా | శైలాః కృతా వృక్ష వితాన పూర్ణాః | వృక్షాః కృతాః పుష్ప వితాన పూర్ణాః | పుష్పం కృతం కేసర పత్ర పూర్ణమ్ || 5.7.9

కృతాని వేశ్మాని చ పాణ్డురాణి | తథా సుపుష్పాణ్యపి పుష్కరాణి | పునశ్చ పద్మాని సకేసరాణి | ధన్యాని చిత్రాణి తథా వనాని || 5.7.10

పుష్పాహ్వయం నామ విరాజమానం | రత్న ప్రభాభిశ్చ వివర్ధమానమ్ | వేశ్మోత్తమానామపి చోచ్యమానం | మహా కపిస్తత్ర మహా విమానమ్ || 5.7.11

కృతాశ్చ వైడూర్యమయా విహఞ్గా | రూప్య ప్రవాలైశ్చ తథా విహఞ్గాః | చిత్రాశ్చ నానా వసుభిర్భుజఞ్గా | జాత్యానురూపాస్తురగాః శుభాఞ్గాః || 5.7.12

ప్రవాల జామ్బూనద పుష్ప పక్షాః | సలీలమావర్జిత జిహ్మ పక్షాః | కామస్య సాక్షాదివ భాన్తి పక్షాః | కృతా విహఞ్గాః సుముఖాః సుపక్షాః || 5.7.13

నియుజ్యమానాస్తు గజాః సుహస్తాః | సకేసరాశ్చోత్పల పత్ర హస్తాః | బభూవ దేవీ చ కృతా సుహస్తా | లక్ష్మీస్తథా పద్మిని పద్మ హస్తా || 5.7.14

ఇతీవ తద్గృహమభిగమ్య శోభనమ్ | సవిస్మయో నగమివ చారు శోభనమ్ | పునశ్చ తత్పరమసుగన్ధి సున్దరమ్ | హిమాత్యయే నగమివ చారు కన్దరమ్ || 5.7.15

తతః స తాం కపిరభిపత్య పూజితాం | చరన్ పురీం దశ ముఖ బాహు పాలితామ్ | అదృశ్య తాం జనక సుతాం సుపూజితామ్ | సుదుఃఖితః పతి గుణ వేగవర్జితామ్ || 5.7.16

తతస్తదా బహు విధ భావితాత్మనః | కృతాత్మనో జనక సుతాం సువర్త్మనః | అపశ్యతోభవదతిదుఃఖితం మనః | సుచక్షుషః ప్రవిచరతో మహాత్మనః || 5.7.17

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణో వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే సప్తమస్సర్గః