సుందరకాండము - సర్గము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 33

సోవతీర్య ద్రుమాత్తస్మాద్విద్రుమప్రతిమాననః | వినీతవేషః కృపణః ప్రణిపత్యోపసృత్య చ || 5.33.1

తామబ్రవీన్మహాతేజా హనూమాన్ మారుతాత్మజః | శిరస్యఞ్జలిమాధాయ సీతాం మధురయా గిరా || 5.33.2

కా ను పద్మ పలాశాక్షీ క్లిష్ట కౌశేయ వాసినీ | ద్రుమస్య శాఖామాలంబ్య తిష్ఠసి త్వమనిందితే || 5.33.3

కిమర్థం తవ నేత్రాభ్యాం వారి స్రవతి శోకజం | పుణ్డరీక పలాశాభ్యాం విప్రకీర్ణమివోదకం || 5.33.4

సురాణామసురాణాం వా నాగ గంధర్వ రక్షసాం | యక్షాణాం కిన్నరాణాం వా కా త్వం భవసి శోభనే || 5.33.5

కా త్వం భవసి రుద్రాణాం మరుతాం వా వరాననే | వసూనాం వా వరారోహే దేవతా ప్రతిభాసి మే || 5.33.6

కిం ను చంద్రమసా హీనా పతితా విబుధాలయాత్ | రోహిణీ జ్యోతిషాం శ్రేష్ఠా శ్రేష్ఠ సర్వ గుణాన్వితా || 5.33.7

కోపాద్వా యది వా మోహాత్ భర్తారమసితేక్షణే || 5.33.8 వసిష్ఠం కోపయిత్వా త్వం నాసి కల్యాణ్యరుంధతీ |

కో ను పుత్రః పితా భ్రాత భర్తా వా తే సుమధ్యమే || 5.33.9 అస్మాల్లోకాదముం లోకం గతం త్వమనుశోచసి |

రోదనాదతినిఃశ్వాసాద్భూమిసంస్పర్శనాదపి || 5.33.10 న త్వాం దేవీమహం మన్యే రాజ్ఞస్సర్వజ్ఞావధారణాత్ |

వ్యఞ్జనాని చ తే యాని లక్షణాని చ లక్షయే || 5.33.11 మహిషీ భూమి పాలస్య రాజ కన్యా చ మే మతా |

రావణేన జన స్థానాద్బలాతపహృతా యది || 5.33.12 సీతా త్వమసి భద్రం తే తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః |

యథా హి తవ వై దైన్యం రూపం చాప్యతిమానుషం || 5.33.13 తపసా చాన్వితో వేషస్త్వం రామమహిషీ ధ్రువం |

సా తస్య వచనం శ్రుత్వా రామ కీర్తన హర్షితా || 5.33.14 ఉవాచ వాక్యం వైదేహీ హనూమంతం ద్రుమాశ్రితం |

పృథివ్యాం రాజసింహానాం ముఖ్యస్య విదితాత్మనః || 5.33.15 స్నుషా దశరథస్యాహం శత్రుసైన్యప్రతాపినః |

దుహితా జనకస్యాహం వైదేహస్య మహాత్మనః || 5.33.16 సీతేతి నామ నామ్నా హం భార్యా రామస్య ధీమతః |

సమా ద్వాదశ తత్రాహం రాఘవస్య నివేశనే || 5.33.17 భుంజానా మానుషాన్ భోగాన్ సర్వ కామ సమృద్ధినీ |

తతః త్రయోదశే వర్షే రాజ్యేనేక్ష్వాకు నందనం || 5.33.18 అభిషేచయితుం రాజా సోపాధ్యాయః ప్రచక్రమే |

తస్మిన్ సంభ్రియమాణే తు రాఘవస్యాభిషేచనే || 5.33.19 కైకేయీ నామ భర్తారం దేవీ వచనమబ్రవీత్ |

న పిబేయం న ఖాదేయం ప్రత్యహం మమ భోజనం || 5.33.20 ఏష మే జీవితస్యాంతో రామో యద్యభిషిచ్యతే |

యత్తదుక్తం త్వయా వాక్యం ప్రీత్యా నృపతి సత్తమ || 5.33.21 తచ్ఛేన్న వితథం కార్యం వనం గచ్ఛతు రాఘవః |

స రాజా సత్య వాగ్దేవ్యా వర దానమనుస్మరన్ || 5.33.22 ముమోహ వచనం శ్రుత్వా కైకేయ్యాః క్రూరమప్రియం |

తతస్తు స్థవిరో రాజా సత్య ధర్మే వ్యవస్థితః || 5.33.23 జ్యేష్ఠం యశస్వినం పుత్రం రుదన్రాజ్యమయాచత |

స పితుర్వచనం శ్రీమానభిషేకాత్పరం ప్రియం || 5.33.24 మనసా పూర్వమాసాద్య వాచా ప్రతిగృహీతవాన్ |

దద్యాన్న ప్రతిగృహ్ణీయాన్న బ్రూయత్కించిదప్రియం || 5.33.25 అపి జీవిత హేతోర్వా రామస్సత్య పరాక్రమః |

స విహాయోత్తరీయాణి మహార్హాణి మహాయశాః || 5.33.26 విసృజ్య మనసా రాజ్యం జనన్యై మాం సమాదిశత్ |

సాహం తస్యాగ్రతస్తూర్ణం ప్రస్థితా వన చారిణీ || 5.33.27 న హి మే తేన హీనాయా వాసస్స్వర్గే పి రోచతే |

ప్రాగేవ తు మహాభాగస్సౌమిత్రిః మిత్ర నందనః || 5.33.28 పూర్వజస్యానుయాత్రార్థే ద్రుమ చీరైరలంకృతః |

తే వయం భర్తురాదేశం బహు మాన్య దృఢ వ్రతాః || 5.33.29 ప్రవిష్టాస్స్మ పురాదృష్టం వనం గంభీర దర్శనం |

వసతో దణ్డకారణ్యే తస్యాహమమితౌజసః || 5.33.30 రక్షసా పహృతా భార్యా రావణేన దురాత్మనా |

ద్వౌ మాసౌ తేన మే కాలో జీవితానుగ్రహః కృతః || 5.33.31 ఊర్ధ్వం ద్వాభ్యాం తు మాసాభ్యాం తతస్త్యక్ష్యామి జీవితం |

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే త్రయస్త్రింశస్సర్గః