సుందరకాండము - సర్గము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 27

ఇత్యుక్తాస్సీతయా ఘోరం రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః | కాశ్చిజ్జగ్ముస్తదాఖ్యాతుం రావణస్య తరస్వినః || 5.27.1

తతః సీతాముపాగమ్య రాక్షస్యో ఘోరదర్శనాః | పునః పురుషమేకార్థమనర్థార్థమథాబ్రువన్ || 5.27.2

అద్యేదానీం తవానార్యే సీతే పాపవినిశ్చయే | రాక్షస్యో భక్షయిష్యంతి మాంసమేతద్యథాసుఖం || 5.27.3

సీతాం తాభిరనార్యాభిర్దృష్ట్వా సంతర్జితాం తదా | రాక్షసీ త్రిజటా వృద్ధా శయానా వాక్యమబ్రవీత్ || 5.27.4

ఆత్మానం ఖాదతానార్యా న సీతాం భక్షయిష్యథ | జనకస్య సుతామిష్టాం సున్నషాం దశరథస్య చ || 5.27.5

స్వప్నో హ్యద్య మయా దృష్టో దారునో రోమహర్షణః | రాక్షసానామభావాయ భర్తురస్యా భవాయ చ || 5.27.6

ఏవముక్తాస్త్రిజటయా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః | సర్వా ఏవాబ్రువంభీతాస్త్రిజటాం తామిదం వచః || 5.27.7

కథయస్వ త్వయా దృష్టః స్వప్నో యం కీదృశో నిశి | తాసాం శ్రుత్వా తు వచనం రాక్షసీనాం ముఖాచ్య్చుతం || 5.27.8

ఉవాచ వచనం కాలే త్రిజటా స్వప్నసంశ్రితం | గజదంతమయీం దివ్యాం శిబికామంతరిక్షగాం || 5.27.9

యుక్తాం హంససహ్రేణ స్వయమాస్థాయ రాఘవః | శుక్లమాల్యాంబరధరో లక్ష్మణేన సహాగతః || 5.27.10

స్వప్నే చాద్య మయా దృష్టా సీతా శుక్లాంబరావృతా | సాగరేణ పరిక్షిప్తం స్వేతం పర్వతమాస్థితా || 5.27.11

రామేణ సంగతా సీతా భాస్కరేణ ప్రభా యథా | రాఘవశ్చ మయా దృష్టశ్చ తుర్దంష్ట్రం మహాగజం || 5.27.12

ఆరూఢః శైలసంకాశం చచార సహలక్ష్హ్మణః | తతస్తౌ నరశార్దూలౌ దీప్యమానౌ స్వతేజసా || 5.27.13

శుక్లమాల్యాంబరధరౌ జానకీం పర్యుపస్థితౌ | తతస్తస్య నగస్యాగ్రే హ్యాకాశస్థస్య దంతినః || 5.27.14

భర్త్రా పరిగృహీతస్య జానకీ స్కంధమాశ్రితా | భర్తురఞ్కాత్సముత్పత్య తతః కమలలోచనా || 5.27.15

చంద్రసూర్యౌ మయా దృష్టా పాణినా పరిమార్జతీ | తతస్తాభ్యాం కుమారాభ్యామాస్థితః స గజోత్తమః || 5.27.16

సీతయా చ విశాలాక్ష్యా లఞ్కాయా ఉపరిస్థితః పాణ్డురర్షభయుక్తేన రథేనాష్టయుజా స్వయం || 5.27.17

ఇహోపయాతః కాకుథ్సః సీతయా సహ భార్య యా | లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా సీతయా సహ వీర్యవాన్ || 5.27.18

ఆరుహ్య పుష్పకం దివ్యం విమానం సూర్యసన్నిభం | ఉత్తరాం దిశమాలోక్య జగామ పురుష్త్తమః || 5.27.19

ఏవం స్వప్నే మయా దృష్టో రామో విష్ణుపరాక్రమః | లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా సీతయా సహ రాఘవః || 5.27.20

న హి రామో మహాతేజాః శోక్యో జేతుం సురాసురైః | రాక్షసైర్వాపి చాన్యైర్వా స్వర్గః పాపజనైరివ || 5.27.21

రావణశ్చ మయా దృష్టః క్షితౌ తైలసముక్షితః | రక్తవాసాః పిబన్మత్తః కరవీరకృతస్రజః|| 5.27.22

విమానాత్పుష్పకాదద్య రావణః పతితో భువి | కృష్యమాణః స్త్రియా దృష్టో ముణ్డః కృష్ణాంబరః పునః || 5.27.23

రథేన ఖరయుక్తేన రక్తమాల్యానులేపనః | పిబంస్తైలం హసన్నృత్యన్ భ్రాంతచిత్తాకులేంద్రియః || 5.27.24

గర్దభేన యయౌ శీగ్రం దక్షిణాం దిశమాస్థితః | పునరేవ మయా దృష్టో రావణో రాక్షసేశ్వరః || 5.27.25

పతితో వాక్ఛిరా భూమౌ గర్దభాద్భయమోహితః | సహసోత్థాయ సంభ్రాంతో భయార్తో మదవిహ్వలః || 5.27.26

ఉన్మత్త ఇవ దిగ్వాసా దుర్వాక్యం ప్రలపన్ బహు | దుర్గంధం దుస్సహం ఘోరం తిమిరం నరకోపమం || 5.27.27

మలపఞ్కం ప్రవిశ్యాశు మగ్నస్తత్ర స రావణః | కణ్ఠే బద్ధ్వా దశగ్రీవం ప్రమదా రక్తవాసినీ || 5.27.28

కాళీ కర్దమలిప్తాఞ్గీ దిశం యామ్యాం ప్రకర్షతి | ఏవం తత్ర మయా దృష్టః కుంభకర్ణో నిశాచరః || 5.27.29

రావణస్య సుతాః సర్వే దృష్టాస్తైలసముక్షితాః | వరాహేణ దశగ్రీవః శింశుమారేణ చేంద్రజిత్ || 5.27.30

ఉష్ట్రేణ కుంభకర్ణశ్చ ప్రయాతా దక్షిణాం దిశం | ఏకస్తత్ర మయా దృష్టః శ్వేతచ్ఛత్రో విభీషణః || 5.27.31

శుక్లమాల్యాంబరధరః శుక్లగంధానులేపనః | శఞ్ఖదుందుభినిర్ఘోషైర్నృత్తగీతైరలఞ్కృతః || 5.27.32

ఆరుహ్య శైలసంకాశం మేఘస్తనితనిస్వనం | చతుర్ధంతం గజం దివ్యమాస్తే తత్ర విభీషణః || 5.27.33

చతుర్భిః సచివైః సార్ధం వైహాయసముపస్థితః | సమాజశ్చ మయా దృష్టో గీతవాదిత్రనిఃస్వనః || 5.27.34

పిబతాం రక్తమాల్యానాం రక్షసాం రక్తవాససాం | లఞ్కా చేయం పురీ రమ్యా సవాజిరథకుఙ్జరా || 5.27.35

సాగరే పతితా ద్రుష్టా భగ్నగోపురతోరణా లఞ్కా దృష్టా మయా స్వప్నే రావణేనాభిరక్షితా || 5.27.36

దగ్ధా రామస్య దూతేన వానరేణ తరస్వినా | పీత్వా తైలం ప్రనృత్తాశ్చ ప్రహసంత్యో మహాస్వనాః || 5.27.37

లఞ్కాయాం భస్మరూక్షాయాం సర్వా రాక్షసస్త్రియః | కుంభకర్ణాదయశ్చేమే సర్వే రాక్షసపుఞ్గవాః || 5.27.38

రక్తం నివసనం గృహ్య ప్రవిష్టా గోమయహ్రదే | అపగచ్ఛత నశ్యధ్వం సీతామాప్నోతి రాఘవః || 5.27.39

ఘాతయేత్పరమామర్షీ యుష్మాన్ సార్ధం హి రాక్షసైః | ప్రియాం బహుమతాం భార్యాం వనవాసమనువ్రతాం || 5.27.40

భర్త్సితాం తర్జితాం వాపి నానుమంస్యతి రాఘవః | తదలం క్రూరవాక్యైశ్చ సాంత్వమేవాభిధీయతాం || 5.27.41

అభియాచామ వైదేహీమేతద్ధి మమ రోచతే | యస్యామేవంవిధః స్వప్నో దుఃఖితాయాం ప్రదృశ్యతే || 5.27.42

సా దుఃఖైర్వివిధైర్ముక్తా ప్రియం ప్రాప్నోత్యనుత్తమం | భర్త్సితామపి యాచధ్వం రాక్షస్యః కిం వివక్షయా || 5.27.43

రాఘవాద్ధి భయం ఘోరం రాక్షసానాముపస్థితం | ప్రణిపాతప్రసన్నా హి మైథిలీ జనకాత్మజా || 5.27.44

అలమేషా పరిత్రాతుం రాక్షస్యో మహాతో భయాత్ | అపి చాస్యా విశాలాక్ష్యా న కించిదుపలక్షయే || 5.27.45

విరూపమపి చాఞ్గేషు సుసూక్ష్మమపి లక్షణం | చాయావైగుణ్యమాత్రం తు శఞ్కే దుఃఖముపస్థితం || 5.27.46

అదుఃఖార్హమిమాం దేవీం వైహాయసముపస్థితాం | అర్థసిద్ధిం తు వైదేహ్యాః పశ్యామ్యహముపస్థితాం || 5.27.47

రాక్షసేంద్రవినాశం చ విజయం రాఘవస్య చ | నిమిత్తభూతమేతత్తు శ్రోతుమస్యా మహత్ప్రియం || 5.27.48

దృశ్యతే చ స్ఫురచ్చక్షుః పద్మపత్రమివాయతం | ఈషచ్చ హృషితో వాస్యా దక్షిణాయా హ్యదక్షిణః || 5.27.49

అకస్మాదేవ వైదేహ్యా బహురేకః ప్రకంపతే | కరేణుహస్తప్రతిమః సవ్యశ్చోరురనుత్తమః || 5.27.50

వేపమానః సూచయతి రాఘవం పురతః స్థితం |

పక్షీ చ శాఖానిలయం ప్రవిష్టః | పునః పునశ్చోత్తమసాంత్వవాదీ | సుస్వాగతం వాచముదీరయానః | పునః పునశ్చోదయతీవ హృష్టః || 5.27.51

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే సప్తవింశస్సర్గః