సుందరకాండము - సర్గము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 18

తథా విప్రేక్షమాణస్య వనం పుష్పితపాదపమ్ | విచిన్వతశ్చ వైదేహీం కించిచ్ఛేషా నిశా భవత్ || 5.18.1

షడఞ్గవేదవిదుషాం క్రతుప్రవరయాజినామ్ | శుశ్రావ బ్రహ్మఘోషాంశ్చ స విరాత్రే బ్రహ్మరక్షసామ్ || 5.18.2

అథ మఞ్గలవాదిత్రశబ్దైః శ్రుతిమనోహరైః | ప్రబుధ్యత మహాబాహుర్దశగ్రీవో మహాబలః || 5.18.3

విబుధ్య తు యథాకాలం రాక్షసేన్ద్రః ప్రతాపవాన్ | స్రస్తమాల్యామ్బరధరో వైదేహీమన్వచిన్తయత్ || 5.18.4

భృశం నియుక్తస్తస్యామ్ చ మదనేన మదోత్కటః | న స తం రాక్షసః కామం శశాకాత్మని గూహితుమ్ || 5.18.5

స సర్వాభరణైర్యుక్తో బిభ్రచ్ఛ్రియమనుత్తమామ్ | తాం నగైర్బహుభిర్జుష్టాం సర్వపుష్పఫలోపగైః || 5.18.6

వృతాం పుష్కరిణీభిశ్చ నానాపుష్పోపశోభితామ్ | సదామదైశ్చ విహగైర్విచిత్రాం పరమాద్భుతామ్ || 5.18.7

ఈహామృగైశ్చ వివిధైర్జుష్టాం దృష్టిమనోహరైః | వీథీః సంప్రేక్షమాణశ్చ మణికాఙ్చనతోరణాః || 5.18.8

నానామృగగణాకీర్ణాం ఫలైః ప్రపతితైర్వృతామ్ | అశోకవనకామేవ ప్రావిశత్సంతతద్రుమామ్ || 5.18.9

అఞ్గనాశతమాత్రం తు తం వ్రజన్తమనువ్రజత్ | మహేన్ద్రమివ పౌలస్త్యం దేవగన్ధర్వయోషితః || 5.18.10

దీపికాః కాఙ్చనీః కాశ్చిజ్జగృహుస్తత్ర యోషితః | వాలవ్యజనహస్తాశ్చ తాలవృన్తాని చాపరాః || 5.18.11

కాఙ్చనైరపి భృఞ్గారైర్జహ్రుః సలిలమగ్రతః | మణ్డలాగ్రాన్ బ్రుసీశ్చాపి గృహ్యాన్యాః పృష్ఠతో యయుః || 5.18.12

కాచిద్రత్నమయీం స్థాలీం పూర్ణాం పానస్య భామినీ | దక్షిణా దక్షిణేనైవ తదా జగ్రాహ పాణినా || 5.18.13

రాజహంసప్రతీకాశం ఛత్రం పూర్ణశశిప్రభమ్ | సౌవర్ణదణ్డమపరా గృహీత్వా పృష్ఠతో యయౌ || 5.18.14

నిద్రామదపరీతాక్ష్యో రావనస్యోత్తమాః స్త్రియః | అనుజగ్ముః పతిం వీరం ఘనం విద్యుల్లతా ఇవ || 5.18.15

వ్యావిద్ధహారకేయూరాః సమామృదితవర్ణకాః | సమాగళితకేశాన్తాస్సస్వేదవదనాస్తథా || 5.18.16

ఘోర్ణన్త్యో మదశేషేణ నిద్రయా చ శుభాననాః | స్వేదక్లిష్టాఞ్గకుసుమాస్సుమాల్యాకులమూర్ధజాః || 5.18.17

ప్రయాన్తం నైరృతపతిం నార్యో మదిరలోచనాః | బహుమానాచ్చ కామాచ్చ ప్రియా భార్యాస్తమన్వయుః || 5.18.18

స చ కామపరాధీనః పతిస్తాసాం మహాబలః | సీతాసక్తమనా మన్దో మన్దాఙ్చితగతిర్బభౌ || 5.18.19

తతః కాఙ్చీనినాదం చ నూపురాణాం చ నిస్వనమ్ | శుశ్రావ పరమస్త్రీణాం స కపిర్మారుతాత్మజః || 5.18.20

తం చాప్రతిమకర్మాణమచిన్త్యబలపౌరుషమ్ | ద్వారదేశమనుప్రాప్తం దదర్శ హనుమాన్ కపిః || 5.18.21

దీపికాభిరనేకాభిః సమన్తాదవభాసితమ్ | గన్ధతైలావసిక్తాభిర్ధ్రియమాణాభిరగ్రతః || 5.18.22

కామదర్పమదైర్యుక్తం జిహ్మతామ్రాయతేక్షణమ్ | సమక్షమివ కన్దర్పమపవిద్ధశరాసనమ్ || 5.18.23

మథితామృతఫేనాభమరజోవస్త్రముత్తమమ్ | సలీలమనుకర్షన్తం విముక్తం సక్తమఞ్గదే || 5.18.24

తం పత్రవిటపే లీనః పత్రపుష్పఘనావృతః | సమీపమివ సంక్రాన్తం నిధ్యాతుముపచక్రమే || 5.18.25

అవేక్షమాణస్తు తతో దదర్శ కపికుఙ్జరః | రూపయౌవనసంపన్నా రావణస్య వరస్తియః || 5.18.26

తాభిః పరివృతో రాజా సురూపాభిర్మహాయశాః | తస్మృగద్విజసఞ్ఘుష్టం ప్రవిష్టః ప్రమదావనమ్ || 5.18.27

క్షీబో విచిత్రాభరణః శఞ్కుకర్ణో మహాబలః | తేన విశ్రవసః పుత్రః స దృష్టో రాక్షసాధిపః || 5.18.28

వృతః పరమనారీభిస్తారాభిరివ చన్ద్రామాః | తం దదర్శ మహాతేజాస్తేజోవన్తం మహాకపిః || 5.18.2

రావణో యం మహాబాహురితి సఞ్చిన్త్య వానరః | అవప్లుతో మహాతేజా హనుమాన్మారుతాత్మజః || 5.18.30

స తథాప్యుగ్రతేజాః సన్నిర్ధూతస్తస్య తేజసా | పత్రగుహ్యాన్తరే సక్తో హనుమాన్ సంవృతో భవత్ || 5.18.31

స తామసితకేశాన్తాం సుశ్రోణీం సంహతస్తనీమ్ | దిదృక్షురసితాపాఞ్గముపావర్తత రావణః || 5.18.32

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే అష్టాదశస్సర్గః