సావిత్రి (1933 సినిమా)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సినిమా పాటలు[మార్చు]

 • లాలి నీరజనేత్ర లావణ్యగాత్ర
 • సుఫలయామీ సుధా విలాసీ
 • ఈశ్వరసంకల్ప మెవ్వరెరుంగుదురు
 • పోయెనయ్యో యిపుడు ననుబాసి
 • తీయనిదౌ నీ విలాస మెడద దలపగ
 • జగన్మోహనాకార శ్యామసుందరా
 • కదలదు నీ సంకల్పము లేనిదే గడ్డిపోచయును
 • తగునా యిది జనకా
 • మధుసూదనా హే మాధవా
 • నా హృదయఫలకమునయా నాతి రూపురేఖా
 • హా వనటనొంద తగునా నీకు జనకా
 • జై సావిత్రి హిమశైలపుత్రి పావనగాత్రి
 • ప్రాణనాథ నీతోడవత్తునా
 • ఆహాకాంత యీ యుగ్రవనంబెంతో రమణీయం
 • సుజనజనావన శౌరీ సుమనోహరీ
 • పోవుచున్నాడే నా విభుని జీవనములను
 • బాల పొమ్మికన్ యీ యుగ్రారణ్యంబున రావలదు
 • సరసిజాక్షి నీవీ పథమున నడువగ
 • దీర్ఘాయురస్తు ధాత్రీపాలానాప్రాప్తి