సాయిబాబా చాలీసా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


                        సాయిబాబా చాలీసా                                               


శిరిడీవాసా సాయిప్రభో-జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్తదిగంబర అవతారం-నీతో సృష్టి వ్యవహారం
త్రిమూర్తి రూపా ఓ సాయి - కరుణించు కాపాడోయి
దరిశన మీయగ రావయ్యా-ముక్తికి మార్గం చూపుమయా ||షిరిడి||

కఫిని వస్త్రము ధరియించి-భుజమున జోలి తగిలించీ
నింబ వృక్షపు చాయలో-ఫకీరు వేషపు ధారణలో
కలియుగమందున వెలసితివి-త్యాగం సహనం నేర్పితివి
శిరిడి గ్రామం నీవాసం-భక్తుల మధిలో నీ రూపం ||షిరిడి||

చాంద్ పాటిల్ను కలుసుకొని-అతని భాధలు తెలుసుకొని
గుర్రము జాడ తెలిపితివి-పాటిల్ భాధను తీర్చితివి
వెలిగించవు జ్యోతులను-నీవుపయోగించీ జలమును
అచ్చెరువొందెను ఆ గ్రామం-చూసి వింతైన దృశ్యం ||షిరిడి||

బాయిజా చేసెను నీ సేవ-ప్రతిఫల మిచ్చావో దేవా
నీ ఆయువును బదులిచ్చి-తాత్యాను నీవు బ్రతికించి
పశుపక్షులను ప్రేమించి-ప్రెమతో వాటిని లాలించి
జీవులపైన మమకారం -చిత్రమయా నీ వ్యవహారం ||షిరిడి||

నీ ద్వారనములో నిలిచితిని-నిన్నే నిత్యము కొలిచితిని
అభయమునిచ్చి బ్రోవుమయా-ఓ శిరిడీశా దయామయా
ధన్యము ఓ ద్వారకమాయీ-నీలో నిలిచెను శ్రీసాయి
నీ ధుని మంటలు వేడిమికి-పాపము పోవును తాకిడికి ||షిరిడి||

ప్రళయ కాలము ఆపితివి-భక్తులకు నీవు బ్రోచితివి
చేసి మహమ్మారీ నాశనం-కాపాడి షిరిడి గ్రామం
అగ్నిహోత్రి శాస్త్రికి-లీలా మహత్మ్యం చూపించి
శ్యామను బ్రతికించితివి-పాము విషము తొలగించి ||షిరిడి||

భక్త భీమాజీకి క్షయరోగం-నశయించే ఆతని సహనం
ఊదీ వైద్యం చేశావు -వ్యాధిని మాయం చేశావు
కాకాజీకి ఓ సాయి-విట్టల దర్శన మిచ్చితివి
దాముకిచ్చి సంతానం -కలిగించితివి సంతోషం ||షిరిడి||

కరుణాసింధూ కరుణించు-మాపై కరుణ కురిపించు
సర్వం నీకే అర్పితము-పెంచుము భక్తి భావమును
ముస్లిమనుకొనె నిను మేఘా-తెలుసుకొని ఆతని భాధ
దాల్చి శివశంకర రూపం-ఇచ్చావయ్యా దర్శనము ||షిరిడి||

డాక్టరుకు నీవు రామునిగా-బల్వంతుకు శ్రీదత్తునిగా
నిమోనుకరుకు మారుతిగా-చిదంబరుకు శ్రీ గణపతిగా
మార్తాండ్ కు ఖండోబాగా-గణూకు సత్త దేవునిగా
నరసింహస్వామిగ జోషికి-దరిశనమిచ్చిన శ్రీసాయి ||షిరిడి||

రేయీ పగలు నీ ధ్యానం-నిత్యం నీ లీలా పటనం
బక్తితో చేయండి ద్యానం-లభియించును ముక్తికి మార్గం
పదకొండూ నీ వచనాలు-బాబా మాకవి వేదాలు
శరణని వచ్చిన భక్తులను-కరుణించి నీవు బ్రోచితివి ||షిరిడి||

అందరిలో నీ రూపం-నీ మహిమ అతి శక్తిమయం
ఓ సాయీ మేము మూఢులము-ఒసుగుమయా మాకు జ్నానమును
సృష్టికి నీవేనయ మూలం-సాయి మేము సేవకులం
సాయి నామము తలచెదము-నిత్యము సాయిని కొలిచెదము ||షిరిడి||

భక్తి భావన తెలుసుకొని-సాయిని మదిలో నిలుపుకొని
చిత్తముతో సాయీ ధ్యానం-చెయ్యండి ప్రతి నిత్యం
బాబా కాల్చిన ధుని ఊది-నివారించును ఆదివ్యాధి
సమాధినుండి శ్రీ సాయి-భక్తులకు కాపాడేనోయి || షిరిడి||

మన ప్రశ్నలకు జవాబులు-తెలుపును సాయి చరితములు
వినండి లేక చదవండి-సాయి సత్యము చూడండి
సత్సంగమును చేయండి-సాయి స్వప్నమును పొందండి
భేద భావమును మానండి-సాయే మన సద్గురువండి ||షిరిడి||

వందనమయ్యా పరమేశా-ఆపద్బాంధవ సాయీశా
మా పాపములు కడతేర్చు-మా మది కోరిక నెరవేర్చు
కరుణామూర్తి ఓ సాయీ-కరుణతో మము దరి చేర్చోయీ
మా మనసే నీ మందిరము-మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం ||షిరిడి||

మూలాలు[మార్చు]

 • గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్,కోటగుమ్మం -రాజమండ్రి

బయటి లింకులు[మార్చు]