సభా పర్వము - అధ్యాయము - 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 23)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
పార్దః పరాప్య ధనుఃశ్రేష్ఠమ అక్షయ్యౌ చ మహేషుధీ
రదం ధవజం సభాం చైవ యుధిష్ఠిరమ అభాషత
2 ధనుర అస్త్రం శరా వీర్యం పక్షొ భూమిర యశొబలమ
పరాప్తమ ఏతన మయా రాజన థుష్ప్రాపం యథ అభీప్సితమ
3 తత్ర కృత్యమ అహం మన్యే కొశస్యాస్య వివర్ధనమ
కరమ ఆహారయిష్యామి రాజ్ఞః సర్వాన నృపొత్తమ
4 విజయాయ పరయాస్యామి థిశం ధనథ రక్షితామ
తిదావ అద ముహూర్తే చ నక్షత్రే చ తదా శివే
5 ధనంజయ వచొ శరుత్వా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
సనిగ్ధగమ్భీర నాథిన్యా తం గిరా పరత్యభాషత
6 సవస్తి వాచ్యార్హతొ విప్రాన పరయాహి భరతర్షభ
థుర్హృథామ అప్రహర్షాయ సుహృథాం నన్థనాయ చ
విజయస తే ధరువం పార్ద పరియం కామమ అవాప్నుహి
7 ఇత్య ఉక్తః పరయయౌ పార్దః సైన్యేన మహతా వృతః
అగ్నిథత్తేన థివ్యేన రదేనాథ్భుతకర్మణా
8 తదైవ భీమసేనొ ఽపి యమౌ చ పురుషర్షభౌ
స సైన్యాః పరయయుః సర్వే ధర్మరాజాభి పూజితాః
9 థిశం ధనపతేర ఇష్టామ అజయత పాకశాసనిః
భీమసేనస తదా పరాచీం సహథేవస తు థక్షిణామ
10 పరతీచీం నకులొ రాజన థిశం వయజయథ అస్త్రవిత
ఖాణ్డవ పరస్దమ అధ్యాస్తే ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
11 [జ]
థిశామ అభిజయం బరహ్మన విస్తరేణానుకీర్తయ
న హి తృప్యామి పూర్వేషాం శృణ్వానశ చరితం మహత
12 [వై]
ధనంజయస్య వక్ష్యామి విజయం పూర్వమ ఏవ తే
యౌగపథ్యేన పార్దైర హి విజితేయం వసుంధరా
13 పూర్వం కుణిన్థ విషయే వశే చక్రే మహీపతీన
ధనంజయొ మహాబాహుర నాతితీవ్రేణ కర్మణా
14 ఆనర్తాన కాలకూటాంశ చ కుణిన్థాంశ చ విజిత్య సః
సుమణ్డలం పాపజితం కృతవాన అను సైనికమ
15 స తేన సహితొ రాజన సవ్యసాచీ పరంతపః
విజిగ్యే సకలం థవీపం పరతివిన్ధ్యం చ పార్దివమ
16 సకల థవీపవాసాంశ చ సప్త థవీపే చ యే నృపాః
అర్జునస్య చ సైన్యానాం విగ్రహస తుములొ ఽభవత
17 స తాన అపి మహేష్వాసొ విజిత్య భరతర్షభ
తైర ఏవ సహితః సర్వైః పరాగ్జ్యొతిషమ ఉపాథ్రవత
18 తత్ర రాజా మహాన ఆసీథ భగథత్తొ విశాం పతే
తేనాసీత సుమహథ యుథ్ధం పాణ్డవస్య మహాత్మనః
19 స కిరాతైశ చ చీనైశ చ వృతః పరాగ్జ్యొతిషొ ఽభవత
అన్యైశ చ బహుభిర యొధైః సాగరానూపవాసిభిః
20 తతః స థివసాన అష్టౌ యొధయిత్వా ధనంజయమ
పరహసన్న అబ్రవీథ రాజా సంగ్రామే విగతక్లమః
21 ఉపపన్నం మహాబాహొ తవయి పాణ్డవనన్థన
పాకశాసనథాయాథే వీర్యమ ఆహవశొభిని
22 అహం సఖా సురేన్థ్రస్య శక్రాథ అనవమొ రణే
న చ శక్నొమి తే తాత సదాతుం పరముఖతొ యుధి
23 కిమ ఈప్సితం పాణ్డవేయ బరూహి కిం కరవాణి తే
యథ వక్ష్యసి మహాబాహొ తత కరిష్యామి పుత్రక
24 [అర]
కురూణామ ఋషభొ రాజా ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
తస్య పార్దివతామ ఈప్సే కరస తస్మై పరథీయతామ
25 భవాన పితృసఖా చైవ పరీయమాణొ మయాపి చ
తతొ నాజ్ఞాపయామి తవాం పరీతిపూర్వం పరథీయతామ
26 [భ]
కున్తీ మాతర యదా మే తవం తదా రాజా యుధిష్ఠిరః
సర్వమ ఏతత కరిష్యామి కిం చాన్యత కరవాణి తే