సత్య హరిశ్చంద్రీయము/ఈ నాటకమున వచ్చు పాత్రములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ నాటకమున వచ్చు పాత్రములు

పురుషులు

దేవేంద్రుడు

వసిష్ఠుడు

విశ్వామిత్రుడు

నారదుడు

బృహస్పతి

అగస్త్యుడు

గౌతముడు

హరిశ్చంద్రుడు

సత్యకీర్తి

నక్షత్రకుడు

సూతుడు

లోహితాస్యుడు

పింగళకుడు, రోహణకుడు - పౌరులు

రైభ్యుడు

భేతాళుడు

కాలకౌశికుడు

కేశవుడు

జనార్దనుడు

వీరబాహుడు

పరమేశ్వరుడు

సూత్రధారుడు, కంచుకి, వందిమాగధులు, భటులు గొందరు వత్తురు.


స్త్రీలు

చంద్రమతి

మాతంగకన్యలు

కాలకంటకి

పార్వతి