సంగీతరస తరంగిణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ

సంగీతరస తరంగిణి

యను

బుద్ధ నాటకము


ఇది

తృతీయాంకము సగమువఱకు

దాసు నారాయణరావు B.A., B.L., గారిచేతను,

తక్కినది


దాసు శ్రీరాములు గారిచేతను

రచియింపబడినది.


కాకినాడ.

శ్రీ సావిత్రి ముద్రాక్షరశాలయందు

ముద్రింపించి ప్రకటింపబడియె.

1907.

వెల రు 0-12-0 లు.

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.