శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం


సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహన్త్రీ

మహాదన్తివక్త్రాఽపి పఞ్చాస్యమాన్యా |

విధీన్ద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే

విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః || (1)


న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థం

న జానామి పద్యాం న జానామి గద్యామ్ |

చిదేకా షడాస్య హృది ద్యోతతే మే

ముఖాన్నిఃసరన్తే గిరశ్చాపి చిత్రమ్ || (2)


మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢం

మనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహమ్ |

మహీదేవదేవం మహావేదభావం

మహాదేవబాలం భజే లోకపాలమ్ || (3)


యదా సంనిధానం గతా మానవామే

భవామ్బోధిపారం గతాస్తేతదేవ |

ఇతి వ్య