శ్రీ శారదా భుజంగప్రయాతాష్టకమ్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాం
ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబామ్,
సదా స్యేందు బింబాం సదానోష్టబింబాం
భజే శారదాంబా మజస్రం మదంబామ్. 1

కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం
కలాభిర్వినిద్రాం కలాపై స్సుభద్రామ్,
పురస్త్రీ వినిద్రాం పురస్తుంగ భద్రాం
భజే శారదాంబా మజస్రం మదంబామ్. 2

లలామాంకఫాలాం లసద్గానలోలాం
స్వభక్తైక పాలాం యశశ్శ్ర్రీకపోలామ్,
కరే త్వక్షమాలాం కనత్పత్రలోలాం
భజే శారదాంబా మజస్రం మదంబామ్. 3

సుసీమంతవేణీం దృశానిర్జితైణీం
రమత్కీరవాణీం నమద్ద్వజ్రపాణీమ్,
సుధామంథరాస్యాం ముదా2చిన్త్యవేణీం
భజే శారదాంబా మజస్రం మదంబామ్. 4

సుశాంతాం సుదేహాం,దృగన్తే కచాంతాం
లసత్సల్లతాంగీ మనంత మచిన్త్యామ్,
స్మరేత్తాపసైః సర్గపూర్వస్థితాం తాం
భజే శారదాంబా మజస్రం మదంబామ్. 5

కురంగే తురంగే మృగేంద్రే ఖగేంద్రే
మరాలే మదేభే మహోక్షే2ధి రూఢామ్,
మహత్యాం నవమ్యాం సదా సామరూపాం
భజే శారదాంబా మజస్రం మదంబామ్. 6

జ్వలత్కాంతి వహ్నిం జగన్మోహనాంగీం
భజన్మానసాంభోజ సుభ్రాంతభృంగీమ్,
నిజస్తోత్ర సంగీత నృత్య ప్రభాంగీం
భజే శారదాంబా మజస్రం మదంబామ్. 7

భవాంభోజనేత్రాజ సంపూజ్యమానాం
లసన్మందహాస ప్రభా వక్త్ర చిహ్నామ్,
చలచ్చంచలా చారు తాటంకకర్ణాం
భజే శారదాంబా మజస్రం మదంబామ్. 8