శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తరము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


శ్రీ కృష్ణ కమలానాథో వాసుదేవ స్సనాతనః

వసుదేవాత్మజః పుణ్యో లీలామానుష విగ్రహః


శ్రీ వత్స కౌస్తుభ ధరో యశోదా వత్సలో హరిః

చతుర్ భుజాత్త చక్రాసీ గదా శంఖా ద్యుధాయుధః


దేవకీ నందన శ్రీ శో నందగోప ప్రియాత్మజః

యమునా వేగ సంహారీ బలభద్ర ప్రియానుజః


పూతనా జీవిత హర శకటాసుర భంజనః

నంద వ్రజ జనానందీ సచ్చిదానంద విగ్రహః


నవనీత విలిప్తాంగో నవనీత నటో నఘః

నవనీత నవాహారో ముచకుంద ప్రసాదకః


షోడశస్త్రీ సహస్రేశ స్త్రీ భంగి మధురాకృతిః

శుక వాగ మృతాబ్దీందుర్ గోవిందో యోగి నాం పతిః


వత్సవాట చరో నంతో ధేనుకాసుర భంజనః

తృణీ కృత తృణావర్తో యమళార్జున భంజనః


ఉత్తాలతా లభేత్తాచ తమాల శ్యామలా కృతిః

గోప గోపీశ్వరో యోగీ కోటి సూర్య సమప్రభః


ఇళాపతిః పరంజ్యోతిర్ యాదవేంద్రో యదూద్వహః

వనమాలీ పీతవాసః పారిజాతప హారకః


గోవర్దనా ఛలో ర్దత్తా గోపాల సర్వ పాలకః

అజో నిరంజనః కామః జనకః కంజ లోచనః


మదుహా మధురా నాధో ద్వారకా నాయకో బలి

బృందా వనంత సంచారీ తులసీ ధామ భూషణః


శమంతక మణీర్ హర్తా నరనారాయణాత్మకః

కుబ్జా కృష్ణాంబర ధరో మాయీ పరమ పూరుషః


ముష్టి కాసుర చాణూర మల్ల యుధ్ద విశారదః

సంసార వైరీ కంసారిర్ మురారిర్ నరకాంతకః


అనాదీ బ్రహ్మచారీచ కృష్ణా వ్యసన కర్మకః

శిశుపాల శిరశ్ఛేత్తా ధుర్యోధన కులంతకః


విదురాకౄర వరదో విశ్వరూప ప్రదర్శకః

సత్యవాక్ సత్య సంకల్ప సత్యభామా రతోజయీ


సుభద్రా పూర్వజో విష్ణుర్ భీష్మ ముక్తి ప్రదాయకః

జగద్గురుర్ జగన్నాధో వేణునాద విశారదః


వృషభాసుర విధ్వంసీ బాణాసుర కరాంతకః

యుధిష్టిర ప్రతిష్టాతా బర్హిబర్హావతంసకః


పార్దసారధి రవ్యక్తో గీతామృత మహోదధి

కాళీయ ఫణి మాణిక్య రంజితః శ్రీ పదాంబుజః


దామోదరో యగ్నభోక్తా దానవేంద్ర వినాశకః

నారాయణః పరబ్రహ్మా పన్నగాశన వాహనః


జలక్రీడా వినోదీచ గోపీ వస్త్రాప హారణః

పుణ్యశ్లోక స్థీర్ద పాదో వేదవేద్యో దయానిధిః


సర్వ తీర్ధాత్మకః సర్వగ్రహ రూపీ పరాత్పరః

యేవం శ్రీ కృష్ణ దేవస్య నాం నామష్టోత్తరం శతం


కృష్ణ నామామృతం నామం పరమానంద కారకం

అత్యుపద్రవ దోషఘ్నం పరమాయుష్య వర్దనం