శ్రీహరిసేసినచిహ్నలివి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీహరిసేసినచిహ్నలివి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| శ్రీహరిసేసినచిహ్నలివి యీ- | మోహము విడుచుట మోక్షమది ||

చ|| మలినంబేది మణుగననేది | కలుషపుమలముల కాయమిది |
కలిగినదేది కడులేందేది | చలనపుమాయల జన్మమిది ||

చ|| తనిసినదేది తనియనిదేది | దినదినమాకలి దీరదిది |
కొనయిందేది గురిమొదలేది | పనిగొనుకర్మపు బంధమిది ||

చ|| నిండినదేది నిండనిదేది | కొండలపొడపుల కోరికది |
అండనే శ్రీ వేంకటాధిపు శరణని | వుండుటె యిహపర యోగమది ||


SrIharisEsinacihnalivi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| SrIharisEsinacihnalivi yI- | mOhamu viDucuTa mOkShamadi ||

ca|| malinaMbEdi maNugananEdi | kaluShapumalamula kAyamidi |
kaliginadEdi kaDulEMdEdi | calanapumAyala janmamidi ||

ca|| tanisinadEdi taniyanidEdi | dinadinamAkali dIradidi |
konayiMdEdi gurimodalEdi | panigonukarmapu baMdhamidi ||

ca|| niMDinadEdi niMDanidEdi | koMDalapoDapula kOrikadi |
aMDanE SrI vEMkaTAdhipu SaraNani | vuMDuTe yihapara yOgamadi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |