శ్రీమానినీ మనోహర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

పూర్ణషడ్జము రాగం - దేశాది తాళం


పల్లవి

శ్రీమానినీ మనోహర - చిర కాలమైన మాట యొకటిర;

వేమారు బల్క జాలర

అనుపల్లవి

శ్రీమంతులౌ నీ సోదరులు - జేయు రీతి పాదసేవ కోరితిని


చరణము

ధర్మాద్యఖిల పురుషార్థములు - దాశార్హుని రూపమబ్బిన

మర్మంబువేరె యున్నది - మన్నింపుమిక, త్యాగరాజనుత !