శ్రీనారద నాద సరసీ రుహ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

కానడ రాగం - రూపక తాళం


పల్లవి

శ్రీనారద ! నాద సర - సీరుహ భ్రుంగ ! శుభాంగ

అనుపల్లవి

దీనమాన రక్షక ! జగ - దీశ ! భేష సంకాశ


చరణము

వేద జనిత నర వీణా - వాదన తత్వజ్ఞ !

ఖేద కర త్రితాప రహిత ! ఖేచర వినుత !

యాదవ కుల జాప్త ! సదా - మోద హృదయ మునివర్య !

శ్రీద త్యాగరాజ వినుత ! శ్రీకర ! మాం పాలయ