శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 64)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 చాతురాశ్రమ్య ధర్మాశ చ జాతిధర్మాశ చ పాణ్డవ
లొకపాలొత్తరాశ చైవ కషాత్రే ధర్మే వయవస్దితాః
2 సర్వాణ్య ఏతాని ధర్మాణి కషాత్రే భరతసత్తమ
నిరాశిషొ జీవలొకే కషాత్రే ధర్మే వయవస్దితాః
3 అప్రత్యక్షం బహు థవారం ధర్మమ ఆశ్రమవాసినామ
పరరూపయన్తి తథ్భావమ ఆగమైర ఏవ శాశ్వతమ
4 అపరే వచనైః పుణ్యైర వాథినొ లొకనిశ్చయమ
అనిశ్చయ జఞా ధర్మాణామ అథృష్టాన్తే పరే రతాః
5 పరత్యక్షసుఖభూయిష్ఠమ ఆత్మసాక్షికమ అచ్ఛలమ
సర్వలొకహితం ధర్మం కషత్రియేషు పరతిష్ఠితమ
6 ధర్మాశ్రమవ్యవసినాం బరాహ్మణానాం యుధిష్ఠిర
యదా తరయాణాం వర్ణానాం సంఖ్యాతొపశ్రుతిః పురా
రాజధర్మేష్వ అనుపమా లొక్యా సుచరితైర ఇహ
7 ఉథాహృతం తే రాజేన్థ్ర యదా విష్ణుం మహౌజసమ
సర్వభూతేశ్వరం థేవం పరభుం నారాయణం పురా
జగ్ముః సుబహవః శూరా రాజానొ థణ్డనీతయే
8 ఏకైకమ ఆత్మనః కర్మ తులయిత్వాశ్రమే పురా
రాజానః పర్యుపాతిష్ఠన థృష్టాన్త వచనే సదితాః
9 సాధ్యా థేవా వసవశ చాశ్వినౌ చ; రుథ్రాశ చ విశ్వే మరుతాం గణాశ చ
సృష్టాః పురా ఆథిథేవేన థేవా; కషాత్రే ధర్మే వర్తయన్తే చ సిథ్ధాః
10 అత్ర తే వర్తయిష్యామి ధర్మమ అర్దవినిశ్చయమ
నిర్మర్యాథే వర్తమానే థానవైకాయనే కృతే
బభూవ రాజా రాజేన్థ్ర మాన్ధాతా నామ వీర్యవాన
11 పురా వసు మతీ పాలొ యజ్ఞం చక్రే థిథృక్షయా
అనాథిమధ్యనిధనం థేవం నారాయణం పరతి
12 స రాజా రాజశార్థూల మాన్ధాతా పరమేష్ఠినః
జగ్రాహ శిరసా పాథౌ యజ్ఞే విష్ణొర మహాత్మనః
13 థర్శయామ ఆస తం విష్ణూ రూపమ ఆస్దాయ వాసవమ
స పార్దివైర వృతః సథ్భిర అర్చయామ ఆస తం పరభుమ
14 తస్య పార్దివ సంఘస్య తస్య చైవ మహాత్మనః
సంవాథొ ఽయం మహాన ఆసీథ విష్ణుం పరతి మహాథ్యుతే
15 కిమ ఇష్యతే ధర్మభృతాం వరిష్ఠ; యథ థరష్టుకామొ ఽసి తమ అప్రమేయమ
అనన్త మాయామిత సత్త్వవీర్యం; నారాయణం హయ ఆథిథేవం పురాణమ
16 నాసౌ థేవొ విశ్వరూపొ మయాపి; శక్యొ థరష్టుం బరహ్మణా వాపి సాక్షాత
యే ఽనయే కామాస తవ రాజన హృథి సదా; థాస్యామి తాంస తవం హి మర్త్యేషు రాజా
17 సత్యే సదితొ ధర్మపరొ జితేన్థ్రియః; శూరొ థృఢం పరీతిరతః సురాణామ
బుథ్ధ్యా భక్త్యా చొత్తమశ్రథ్ధయా చ; తతస తే ఽహం థథ్మి వరం యదేష్టమ
18 అసంశయం భగవన్న ఆథిథేవం; థరక్ష్యామ్య అహం శిరసాహం పరసాథ్య
తయక్త్వా భొగాన ధర్మకామొ హయ అరణ్యమ; ఇచ్ఛే గన్తుం సత్పదం లొకజుష్టమ
19 కషాత్రాథ ధర్మాథ విపులాథ అప్రమేయాల; లొకాః పరాప్తాః సదాపితం సవం యశశ చ
ధర్మొ యొ ఽసావ ఆథిథేవాత పరవృత్తొ; లొకజ్యేష్ఠస తం న జానామి కర్తుమ
20 అసైనికొ ఽధర్మపరశ చరేదాః; పరాం గతిం లప్స్యసే చాప్రమత్తః
కషాత్రొ ధర్మొ హయ ఆథిథేవాత పరవృత్తః; పశ్చాథ అన్యే శేషభూతాశ చ ధర్మాః
21 శేషాః సృష్టా హయ అన్తవన్తొ హయ అనన్తాః; సుప్రస్దానాః కషత్రధర్మావిశిష్టాః
అస్మిన ధర్మే సర్వధర్మాః పరవిష్టాస; తస్మాథ ధర్మం శరేష్ఠమ ఇమం వథన్తి
22 కర్మణా వై పురా థేవా ఋషయశ చామితౌజసః
తరాతాః సర్వే పరమద్యారీన కషత్రధర్మేణ విష్ణునా
23 యథి హయ అసౌ భగవాన నానహిష్యథ; రిపూన సర్వాన వసు మాన అప్రమేయః
న బరాహ్మణా న చ లొకాథి కర్తా; న సథ ధర్మా నాథి ధర్మా భవేయుః
24 ఇమామ ఉర్వీం న జయేథ విక్రమేణ; థేవ శరేష్ఠొ ఽసౌ పురా చేథ అమేయః
చాతుర్వర్ణ్యం చాతురాశ్రమ్య ధర్మాః; సర్వే న సయుర బరహ్మణొ వై వినాశాత
25 థృష్టా ధర్మాః శతధా శాశ్వతేన; కషాత్రేణ ధర్మేణ పునః పరవృత్తాః
యుగే యుగే హయ ఆథి ధర్మాః పరవృత్తా; లొకజ్యేష్ఠం కషత్రధర్మం వథన్తి
26 ఆత్మత్యాగః సర్వభూతానుకమ్పా; లొకజ్ఞానం మొక్షణం పాలనం చ
విషణ్ణానాం మొక్షణం పీడితానాం; కషాత్రే ధర్మే విథ్యతే పార్దివానామ
27 నిర్మర్యాథాః కామమన్యుప్రవృత్తా; భీతా రాజ్ఞొ నాధిగచ్ఛన్తి పాపమ
శిష్టాశ చాన్యే సర్వధర్మొపపన్నాః; సాధ్వ ఆచారాః సాధు ధర్మం చరన్తి
28 పుత్ర వత పరిపాల్యాని లిఙ్గధర్మేణ పార్దివైః
లొకే భూతాని సర్వాణి విచరన్తి న సంశయః
29 సర్వధర్మపరం కషత్రం లొకజ్యేష్ఠం సనాతనమ
శశ్వథ అక్షరపర్యన్తమ అక్షరం సర్వతొ ముఖమ